Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 377/2013 Sb., znění platná od 15.8.2017 a od 1.8.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 151. 8. 2014 do 14. 8. 2017)

377/2013 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 25. listopadu 2013

o skladování a způsobu používání hnojiv

ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb. a vyhlášky č. 229/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 7 Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

Používání hnojiv, pomocných látek a substrátů

 

(1) Hnojiva, pomocné látky a substráty se používají v souladu s údaji uvedenými v jejich označení a při používání nesmí dojít k jejich přímému vniknutí do povrchových vod nebo na sousední pozemek.

(2) Pomocné půdní látky, které vznikají v zemědělské prvovýrobě jako technologické vody při chovu hospodářských zvířat a jednoduchém zpracování rostlinných produktů, obsahují maximálně 1,5 % sušiny a 0,1 % dusíku.

(3) Diferencované hnojení na základě údajů o vlastnostech půdy nebo stavu porostu splňuje podmínky rovnoměrného pokrytí pozemku podle § 9 odst. 2 písm. a) zákona o hnojivech. Podmínka rovnoměrného pokrytí pozemku je splněna i v případě hnojení podle nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu 3) nebo podle nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor 4).

(4) Po aplikaci tekutých statkových hnojiv nebo kapalných organických hnojiv na povrch orné půdy se hnojiva zapracovávají do půdy nejpozději do 24 hodin, s výjimkou řádkového přihnojování porostů hadicovými aplikátory a hnojení travních, jetelovinotravních a jetelovinových porostů v období nejméně 1 měsíc před sklizní. Po aplikaci tuhých statkových hnojiv nebo tuhých organických hnojiv na povrch orné půdy se zapracovávají hnojiva do půdy nejpozději do 48 hodin; to neplatí pro vedlejší či hlavní produkty vzniklé při pěstování kulturních rostlin.

(5) Pro určování potřeby hnojiv se vychází

a)  z potřeby živin porostu pro předpokládaný výnos a kvalitu produkce,

b)  z množství přístupných živin v půdě a stanovištních podmínek (zejména vlivu klimatu, půdního druhu a typu),

c)  z půdní reakce (pH), poměru důležitých kationtů (vápníku, hořčíku a draslíku) a množství půdní organické hmoty (humusu) a

d)  z pěstitelských podmínek ovlivňujících přístupnost živin (předplodina, zpracování půdy, závlaha).

(6) Údaje o množství živin v půdě poskytuje agrochemické zkoušení zemědělských půdpůdy podle § 10 zákona o hnojivech. Chemickým rozborem je stanovena půdní reakce (pH), obsah uhličitanů, potřeba vápnění, obsah přístupných živin (fosforu, draslíku, hořčíku, vápníku) a kationtová výměnná kapacita půdy.

(7) Maximální aplikační dávka popele ze samostatného spalování biomasy je 2 tuny sušinyhnojiva.ha-1 za 3 roky. V témže roce nesmí dojít k souběhu používání popele ze samostatného spalování biomasy s používáním upravených kalů nebo sedimentů.

(8) Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % je 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let. Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.

(9) Statková a organická hnojiva dodávaná volně ložená nesmějí být používána

a)  na orné půdě využívané k pěstování polních zelenin a ovoce v období od výsevu nebo výsadby do sklizně, s výjimkou nastýlání plodin slámovým mulčem, a

b)  v plodících ovocných výsadbách a na dílech půdních bloků s druhem zemědělské kultury vinice jeden měsíc před zahájením sklizně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9a Způsob hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv

Způsob hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv

nebo pomocných látek

 

Vzor formuláře pro hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek je uveden v příloze č.(5) Žadatelé o dotace na ošetřování travních porostů podle nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření 6) použijí pro účely evidence přívodu živin výkaly a močí hospodářských zvířat při pastvě nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě údaje stanovené v příloze č. 4 k této vyhlášce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Evidence o použití hnojiv, statkových hnojiv, pomocných látek a upravených kalů

 

zemědělský podnikatel v zemědělství:

vlastník lesního pozemku:

fyzická nebo právnická osoba provozující lesní výrobu:

datum narození (IČ, bylo-li přiděleno):

IČ, bylo-li přiděleno:

 

Katastrální území1)

Pozemek1)

Lesní pozemek (oddělení, porost, porostní skupina)

Plodina 2)

Hnojení

Hnojiva, statková hnojiva, upravené kaly (v sušině)

Pomocné látky, hnojiva se stopovými živinami

číslo

číslo

plocha

(ha)

druh, odrůda (užitkový směr)

plocha

(ha)

datum

plocha

(ha)

druh nebo název

celkem (t, kg, litry)

dávka (t, kg, litr na 1 ha)

přívod živin (kg/ha)

název

dávka (kg, litr na 1 ha)

použití

zapravení do půdy

N

P2O5

K2O

MgO

CaO

S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pokud je zemědělský podnikatel v zemědělství zařazen v registru půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, uvede v rubrice katastrální území číslo čtverce mapy a v rubrice pozemek zkrácený kód dílu půdního bloku nebo jeho dílu.

2) U trvalých travních porostů se uvede pouze zemědělská kultura travní porost.

 

Příloha č. 3 Prům. přívod živin ve hnojivech a prům. roční produkce dusíku zvířaty

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 377/2013 Sb.

 

Průměrný přívod živin ve hnojivech a průměrná roční produkce dusíku zvířaty

A) Průměrný přívod živin1) ve statkových a organických hnojivech

Hnojiva

Průměrný obsah sušiny

Průměrný přívod živin

N

P2O5

K2O

%

kg/t

Statková hnojiva

Hnůj skotu

telata, jalovice, býci

22

6,5

4,0

7,6

krávy dojené

22

6,9

4,0

7,6

 

směs hnoje od více kategorií skotu

22

6,7

4,0

7,6

 

skot bez tržní produkce mléka

22

5,6

2,1

5,7

 

Močůvka skotu a hnojůvka

1,3

1,5

0,2

2,1

Hnůj prasat

předvýkrm

24

5,5

8,8

7,0

výkrm, prasničky, prasnice

24

8,5

8,8

7,0

Močůvka prasat a hnojůvka

1,2

2,2

0,5

2,1

Hnůj koňský

30

5,2

3,5

8,7

Hnůj ovcí a koz

32

8,9

5,4

17,7

Kejda skotu

telata

5,9

3,7

1,5

3,0

jalovice, býci

9,2

3,9

1,9

3,8

krávy dojené

7,2

3,8

1,6

3,1

směs kejdy od více kategorií skotu

7,3

3,9

1,6

3,1

tekutá část po separaci (fugát)

5,8

3,9

1,6

3,2

tuhá část po separaci (separát)

21

4,2

1,7

2,5

Kejda prasat

předvýkrm

4,7

3,1

2,5

2,0

výkrm, prasničky

6,0

4,8

3,1

2,6

prasnice

4,6

4,0

2,4

1,5

směs kejdy od více kategorií prasat

5,3

4,3

3,0

2,1

tekutá část po separaci (fugát)

3,4

4,1

2,4

2,0

tuhá část po separaci (separát)

27

6,6

9,7

2,9

Drůbeží trus

čerstvý

28

18,5

12,8

8,9

uleželý

32

19,0

14,6

10,2

sušený

73

35,0

33,3

23,2

s podestýlkou

42

20,4

18,8

15,2

Hnůj králíků

29

7,9

6,2

10,4

Kejda králíků

18

4,1

4,1

4,2

Silážní šťávy ředěné

2,1

1,3

0,7

2,5

Organická hnojiva

Kompost ze statkových hnojiv

40

5,5

4,5

6,1

Digestát ze zemědělské bioplynové stanice

5,8

5,3

1,6

3,5

Tekutá část po separaci digestátu (fugát)

3,9

5,1

1,4

3,4

Tuhá část po separaci digestátu (separát) nebo tuhý digestát

23

6,8

3,0

4,5

1) Přívod živin ve statkových hnojivech je uveden k termínu jejich použití, tedy po odpočtu ztrát živin ve stájích a při skladování statkových hnojiv. Při odlišném obsahu sušiny u tekutých statkových hnojiv se obsah živin úměrně přepočte. Pokud je k dispozici rozbor obsahu živin, použijí se hodnoty tohoto rozboru.

Poznámka:

Analýzy na obsahy dusíku, fosforu a draslíku v upravených kalech (v sušině) i v půdách pozemků, kde budou aplikovány, zajišťují původci kalu podle vyhlášky č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě (obsah P2O5 = obsah P x 2,292; obsah K2O = obsah K x 1,204).

 

B) Průměrná roční produkce výkalů a moči, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) a průměrný přívod celkového dusíku a dalších živin při pastvě zvířat nebo jejich jiném pobytu na zemědělské půdě

 

Druh zvířat

Výkaly a moč

Průměrný přívod živin

celkový N1)

P2O5

K2O

t/rok

kg/t výkalů a moči

Skot

14,0

4,9

2,1

4,2

Ovce a kozy

9,1

8,2

2,6

6,6

Koně

8,6

4,7

2,3

3,5

Mufloni

11,8

4,9

2,6

6,6

Jelenovití

12,3

2,9

2,7

7,5

Prasata divoká

12,5

5,0

3,0

2,3

1) Přívod živin ve výkalech a moči hospodářských zvířat při pastvě nebo jiném pobytu na zemědělské půdě se rovná produkci živin. Ztráty dusíku nejsou odečteny. Zde uvedené hodnoty se použijí pro výpočet produkce výkalů a moči a přívodu živin pro všechny věkové kategorie zvířat.

 

C) Průměrná roční produkce dusíku ve výkalech, moči a drůbežím trusu, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti)

 

Druh a kategorie zvířat

Produkce dusíku ve výkalech, moči a čerstvém drůbežím trusu

Produkce dusíku po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování statkových hnojiv1)

Kejda, drůbeží trus

Hnůj z hluboké podestýlky

Hnůj, při pravidelném odklizu chlévské mrvy

Hnůj a močůvka

 

kg N/DJ za rok

Skot

Telata

90

88

86

83

77

Jalovice, býci

69

60

77

72

66

Krávy dojené

84

76

91

85

74

Skot bez tržní produkce mléka

69

 

64

 

 

Prasata

Předvýkrm

110

90

108

104

96

Výkrm, prasničky

95

77

85

73

71

Prasnice

75

60

73

64

54

Prasata divoká

63

 

 

 

 

Ovce, kozy, mufloni

Ovce, kozy

75

 

69

65

 

Mufloni

58

 

 

 

 

Koně

Koně

40

 

37

33

 

Jelenovití

Jeleni, daňci, srnci

36

 

 

 

 

Drůbež

- čerstvý trus

175

 

 

 

 

- uleželý trus

175

120

 

 

 

- sušený trus

175

99

 

 

 

- trus s podestýlkou

175

 

121

113

 

1) Ve hnoji jsou navíc obsaženy i živiny dodané ve stelivu (průměrný obsah dusíku v 1 t obilní slámy je 5 kg N). V hodnotě produkce dusíku je započítán i dusík obsažený v technologických vodách, skladovaných samostatně.

 

 

Příloha č. 4 Hlášení letecké aplikace kapalných hnojivPrůměrná roční produkce výkalů a moči

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Hlášení letecké aplikace kapalných hnojiv nebo pomocných látek

Průměrná roční produkce výkalů a moči, v přepočtu na jednu dobytčí jednotku (1 DJ = 500 kg živé hmotnosti) a průměrný přívod účinného dusíku a dalších živin při pastvě zvířat nebo jejich jiném pobytu na zemědělské půdě

 

Zemědělský podnikatelDruh zvířat

Výkaly a moč

Průměrný přívod živin

Místo podnikání nebo sídlo

účinný N1)

P2O5

K2O

Datum narození nebo IČ, bylo-li přiděleno

t/rok

kg/t výkalů a moči

Plánovaný termín aplikace (datum)Skot

14,0

3,0

2,1

4,2

Název a množství aplikovaných kapalných hnojiv nebo pomocných látekOvce a kozy

9,1

4,9

2,6

6,6

Místo aplikace s určením dílů půdních bloků podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS)Koně

8,6

2,8

2,3

3,5

Osoba provádějící aplikaci (název, sídlo, IČ, bylo-li přiděleno)Mufloni

11,8

2,9

2,6

6,6

Jelenovití

12,3

1,8

2,7

7,5

Prasata divoká

12,5

3,0

3,0

2,3

 

Datum, podpis:

1) V tabulce je uveden přívod dusíku do půdy po odpočtu ztrát do ovzduší a při zohlednění jeho účinnosti v roce pastvy. Tyto údaje použijí v evidenci hnojení za celý podnik, namísto údajů stanovených v příloze 3, tabulce B, žadatelé o dotace na ošetřování travních porostů podle nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření. Zde uvedené hodnoty se použijí pro výpočet produkce výkalů a moči a přívodu živin pro všechny věkové kategorie zvířat.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.