Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 376/2015 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2016 s výjimkou do 30. 6. 2017)

376/2015 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015

o ukončení důchodového spoření

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 26 PřestupkySprávní delikty

Přestupky

Správní delikty

 

(1) Penzijní společnost se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznámí účastníkovi nebo neuveřejní skutečnosti podle § 6,

b)  nezašle výpis o důchodovém spoření podle § 7,

c)  nesplní některou z povinností podle § 8,

d)  při hrazení nákladů podle tohoto zákona nebo stanovení výše úplaty za obhospodařování postupuje v rozporu s § 9,

e)  nevyplatí prostředky účastníků v souladu s § 11 odst. 1, 2 a 4,

f)   při výplatě prostředků účastníkům postupuje v rozporu s § 11 odst. 2,

g)  nezašle výpis důchodového spoření podle § 11 odst. 3,

h)  při převodu na účet určený správcem pojistného postupuje v rozporu s § 11 odst. 4,

i)   nesplní povinnost podle § 15, nebo

j)   neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(2) Depozitář důchodového fondu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že postupuje v rozporu s § 13.

(3) Právní nástupce penzijní společnosti nebo osoba, které bylo povolení k činnosti penzijní společnosti odňato, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neuchovává dokumenty a záznamy podle § 16.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta do výše 10 000 000 Kč.

 

§ 27 PříslušnostSpolečná ustanovení ke správním deliktům

Příslušnost

 

PřestupkySpolečná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni Česká národní banka.

(4) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Příjem z pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.