Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 374/2015 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2016 do 30. 6. 2017)

374/2015 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. prosince 2015

o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - VČASNÝ ZÁSAH

ČÁST TŘETÍ

VČASNÝ ZÁSAH

 

Opatření včasného zásahu

§ 37 - § 38 Opatření včasného zásahu

 

(1) V případě zjištění nedostatku v činnosti instituce se sídlem v České republice podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu 2), 6), nebo pokud má Česká národní banka důvodné podezření, že nedostatek v činnosti instituce může v blízké budoucnosti nastat, zejména v důsledku rychlého zhoršení její finanční situace, může Česká národní banka uložit, aby instituce

a)  provedla 1 nebo více opatření uvedených v ozdravném plánu nebo upravila ozdravný plán podle aktuální situace a provedla jedno nebo více opatření podle upraveného ozdravného plánu,

b)  vypracovala analýzu své situace, identifikovala opatření k překonání zjištěných problémů a vypracovala plán opatření pro jejich odstranění, včetně časového harmonogramu,

c)  zajistila svolání valné hromady nebo obdobného nejvyššího orgánu, která projedná informace a návrhy stanovené Českou národní bankou; v případě, že tak instituce neučiní, je Česká národní banka oprávněna svolat na její náklady valnou hromadu nebo obdobný nejvyšší orgán, přitom platí přiměřeně ustanovení stanov a zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev,

d)  vyměnila člena vedoucího orgánu instituce, osoby ve vedení pobočky zahraniční instituce nebo jiné odpovědné osoby, pokud není nadále způsobilá zajistit plnění svých povinností podle jiných právních předpisů 9),

e)  vypracovala realistický plán jednání o restrukturalizaci svých dluhů s jedním nebo více věřiteli,

f)   provedla změny ve své strategii podnikání, nebo

g)  změnila svou právní formu stanovenou jinými právními předpisy nebo právní nebo provozní uspořádání.

(2) Při vyhodnocení, zda dochází k rychlému zhoršení finanční situace podle odstavce 1, Česká národní banka využívá sadu indikátorů odrážejících zejména likviditní situaci, páku, poměr pohledávek v selhání a koncentraci úvěrových expozic u osoby podléhající jejímu dohledu; dále přihlíží ke skutečnosti, zda ukazatel kapitálového poměru této osoby přesahuje alespoň o 1,5 procentního bodu kapitálový požadavek podle právních předpisů upravujících kapitál instituce 2), 6) s přihlédnutím k předepsanému způsobu naplňování tohoto kapitálového požadavku.

(3) Lhůtu pro splnění opatření včasného zásahu podle odstavce 1 stanoví Česká národní banka přiměřeně okolnostem a závažnosti nedostatku v činnosti tak, aby bylo možno vyhodnotit účinnost nápravy.

(4) Odstavci 1 až 3 není dotčena pravomoc České národní banky ukládat povinné osobě opatření nebo správní trestysankce podle jiného právního předpisu 10).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39 Výměna vrcholného vedení a vedoucího orgánu

Výměna vrcholného vedení a vedoucího orgánu

 

(1) V případě výrazného zhoršení finanční situace instituce, nebo pokud došlo k vážným nedostatkům v její činnosti a opatření podle § 37 nebyla nebo nejsou realizována, může Česká národní banka odvolat členy vedoucího orgánu instituce a rozhodnout, že volba nebo jmenování nových osob podléhá předchozímu souhlasu České národní banky. Rozhodla-li Česká národní banka, že volba nebo jmenování nových osob do funkce člena vedoucího orgánu podléhá jejímu souhlasu a má-li být člen orgánu jmenován soudem podle zákona upravujícího právní poměry obchodních společností a družstev, může soud jmenovat člena orgánu jen s předchozím souhlasem České národní banky. O souhlas žádá navrhovatel.

(2) Pokud Česká národní banka rozhodla podle odstavce 1, je povinna rozhodnout o žádosti o předchozí souhlas s volbou nebo jmenováním; žádost musí obsahovat informace a doklady potřebné pro posouzení důvěryhodnosti a způsobilosti pro výkon funkce.

(3) Odstavci 1 a 2 není dotčena pravomoc České národní banky ukládat povinné osobě opatření nebo správní trestysankce podle jiného právního předpisu 6).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 99

 

(1) Vyžaduje-li nabytí předmětu přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) souhlas České národní banky podle jiného právního předpisu 6), nabyvatel je povinen takovou žádost o souhlas podat.

(2) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) vykonatelnosti bez předchozího souhlasu uděleného Českou národní bankou, je do doby nabytí vykonatelnosti rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 nebo do marného uplynutí lhůty podle odstavce 3 pozastaven výkon hlasovacích práv nabyvatele a Česká národní banka může vykonávat tato hlasovací práva na základě vlastního uvážení. Česká národní banka nenese odpovědnost za škodu způsobenou výkonem hlasovacích práv nebo zdržením se výkonu hlasovacích práv. Sankční ustanovení jiných právních předpisů 6) za nedodržení nebo porušení povinností pro případ nabytí nebo změny kvalifikované účasti na povinné osobě nebo ovládnutí povinné osoby se neuplatní do vydání rozhodnutí o žádosti podle odstavce 1 nebo marného uplynutí lhůty pro převod z nabyvatele na další osobu podle odstavce 3, nastane-li později než vydání rozhodnutí podle odstavce 1.

(3) Nabylo-li rozhodnutí o přechodu podle § 96 odst. 1 písm. a) vykonatelnosti bez předchozího souhlasu uděleného Českou národní bankou a Česká národní banka nevyhověla žádosti podle odstavce 1, může s přihlédnutím k tržním podmínkám stanovit lhůtu pro převod z nabyvatele na další osobu a nabyvatel je povinen převod ve stanovené lhůtě provést.

(4) Nesplní-li nabyvatel povinnost podle odstavce 3, může Česká národní banka uložit správní trestsankce nebo opatření podle jiného právního předpisu 6) za nedodržení nebo porušení povinnosti pro případ nabývání nebo zvýšení kvalifikované účasti na povinné osobě nebo ovládnutí povinné osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XI - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST JEDENÁCTÁ

OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 235 - § 236 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3,

b)  v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná opatření k zajištění realizace odpisu, konverze nebo opatření k řešení krize,

c)  v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. b) nedrží majetek na účet nabyvatele,

d)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo

e)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.

(2) Právnická osoba, která je členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 42 odst. 1 si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas nebo vyjádření dočasného správce,

b)  v rozporu s § 42 odst. 2 vykonává oprávnění, jejichž výkon byl pozastaven,

c)  neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,

d)  bez zbytečného odkladu neoznámí selhání povinné osoby podle § 77,

e)  neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,

f)   neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,

g)  neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo

h)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.

(3) Právnická osoba, která byla členem vedoucího orgánu povinné osoby, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neposkytne součinnost dočasnému správci podle § 45,

b)  neposkytne součinnost zvláštnímu správci podle § 94 odst. 3,

c)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231,

d)  neposkytne České národní bance součinnost podle § 243 odst. 1, nebo

e)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 1.

(4) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba jako nabyvatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 96 odst. 6 neposkytne náhradu ve stanovené lhůtě,

b)  nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),

c)  v rozporu s rozhodnutím vydaným na základě § 167 odst. 1 písm. a) nepřijme dostatečná opatření k zajištění realizace odpisu, konverze a opatření k řešení krize, nebo

d)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(5) Právnická osoba jako osoba vedoucí evidenci nebo seznam investičních nástrojů se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s povinností uloženou Českou národní bankou na základě § 66 písm. a), § 74 písm. a) nebo § 147 písm. a) neprovede změnu zápisu v takové evidenci nebo seznamu, nebo

b)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(6) Právnická osoba jako organizátor regulovaného trhu nebo obchodník s cennými papíry se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s povinností uloženou Českou národní bankou na základě § 66 písm. b), § 74 písm. b) nebo § 147 písm. b) nevyřadí nebo nepřijme nástroje vydané povinnou osobou z obchodování na trhu s investičními nástroji, nebo

b)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba, která je vlastníkem nástroje účasti, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 nevrátí odpovídající část náhrady,

b)  nepředá cenný papír nabyvateli podle § 98 odst. 3, § 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4, nebo

c)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 písm. b),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až e), odstavce 2 písm. a) až c), e) až h), odstavce 3 písm. a) až e), odstavce 4 písm. a), c) a d), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. a) a b) nebo odstavce 7 písm. a) až c),

c)  dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. d) a spáchala-li ho podnikající fyzická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do 137 000 000 Kč, nebo

d)  dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. d) a spáchala-li ho právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého danou osobou za bezprostředně předcházející účetní období.

 

§ 236

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako dočasný správce povinné osoby se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 41 odst. 1 poruší omezení stanovené Českou národní bankou nebo si ke svému rozhodnutí nevyžádá předchozí souhlas,

b)  poruší omezení podle § 42 odst. 2,

c)  nevyžádá si ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 41 odst. 3,

d)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo

e)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zvláštní správce povinné osoby se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 86 odst. 3 neposkytne kopii dokumentace nebo neumožní pořízení opisů a výpisů, nebo

b)  v případech stanovených Českou národní bankou si nevyžádá ke svému rozhodnutí předchozí souhlas podle § 93 odst. 2,

c)  nejedná v souladu s rozhodnutím nebo opatřeními k řešení krize anebo pokyny České národní banky podle § 94,

d)  v rozporu s § 94 nesdělí na vyžádání České národní banky informace o finančním a ekonomickém stavu instituce nebo nepředá zprávu o finanční a ekonomické situaci, nebo

e)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 245 odst. 2.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako osoba, která má být jmenována oceňovatelem nebo jako oceňovatel, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zpracuje ocenění v rozporu s § 52 odst. 2,

b)  neupozorní Českou národní banku na skutečnosti podle § 53 odst. 2, nebo

c)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(4) Odvolaný oceňovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne součinnost oceňovateli podle § 53 odst. 4.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 237 PřestupkySprávní delikty povinné osoby

PřestupkySprávní delikty povinné osoby

 

(1) Povinná osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní informační povinnost podle § 7 odst. 3, § 154 odst. 1, § 155, § 176 odst. 5 nebo 6,

b)  neposkytne součinnost podle § 243 odst. 1 nebo § 53 odst. 6,

c)  bez zbytečného odkladu neoznámí její selhání podle § 77,

d)  nevede podrobné seznamy o finančních smlouvách včetně datového formátu a dalších náležitostí těchto smluv stanovených Českou národní bankou podle § 7 odst. 4,

e)  v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 57 odst. 6 neposkytne zpět odpovídající část náhrady,

f)   nezajistí stažení cenných papírů podle § 66 písm. c), § 74 písm. c) nebo § 147 písm. c),

g)  v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 73 odst. 2 nebo § 146 odst. 2 nevydá nebo neodevzdá cenné papíry,

h)  nakládá se svým majetkem v rozporu se zákazem stanoveným Českou národní bankou na základě § 82 písm. c),

i)   nevydá nástroje zahrnované do kapitálu, včetně prioritních akcií a podřízených nebo vyměnitelných dluhopisů nebo obdobných dluhových nástrojů v rozporu s požadavkem stanoveným Českou národní bankou v § 82 písm. d),

j)   neuveřejní rozhodnutí podle § 90,

k)  nepředá majetek a potřebné doklady nebo nesdělí informace podle § 98 odst. 3, § 102 odst. 3 nebo § 113 odst. 4,

l)   v rozporu s rozhodnutím České národní banky vydaným na základě § 121 nezmění svoji právní formu,

m) neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 2,

n)  v rozporu s § 148 odst. 1 nezajistí souhlas věřitele s odpisem nebo konverzí nebo nezajistí souhlas věřitele se závazností odpisu nebo konverze odepisovatelného závazku,

o)  v rozporu s § 155 neprovádí opatření obsažená ve schváleném plánu reorganizace obchodní činnosti,

p)  nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e),

q)  nesplní povinnost součinnosti uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. f),

r)   nezašle informace všem jí známým vlastníkům nástrojů účasti a věřitelům v rozporu s § 176 odst. 7,

s)  neinformuje Českou národní banku o zaslání informací podle § 176 odst. 7, nebo

t)   neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(2) Instituce se sídlem v České republice se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 9 odst. 1 nevypracuje nebo neudržuje ozdravný plán,

b)  v rozporu s § 9 odst. 2 neaktualizuje svůj ozdravný plán,

c)  v rozporu s § 9 odst. 5 nemonitoruje nebo nevyhodnocuje hodnoty nebo stavy ukazatelů pravidelně s dostatečnou frekvencí tak, aby identifikovala případné zhoršení své finanční situace a byla schopna včas přijmout odpovídající ozdravné opatření,

d)  v rozporu s § 9 odst. 7 neinformuje bez zbytečného odkladu Českou národní banku,

e)  v rozporu § 11 odst. 1 nepředloží České národní bance ozdravný plán k posouzení do 7 dnů po jeho sestavení nebo aktualizaci,

f)   neposkytne informace a součinnost k vypracování plánů řešení krize podle § 17 odst. 6,

g)  neinformuje o změnách, které vyžadují aktualizaci plánu řešení krize podle § 18 odst. 1,

h)  nesplní ve stanovené lhůtě povinnost uplatnit uložená opatření nebo navrhnout realizaci těchto opatření podle § 23 odst. 3,

i)   neuveřejní rozhodnutí podle § 44,

j)   neudržuje kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 1,

k)  nevydá nástroje zahrnované do kapitálu podle § 160 odst. 2,

l)   neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231, nebo

m) v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214 nebo 215.

(3) Instituce se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává na území České republiky činnost prostřednictvím své pobočky, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 209 odst. 2 nepřispívá do Fondu pro řešení krize ve výši stanovené v § 214 nebo 215, nebo

b)  neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(4) Právnická osoba jako osoba se sídlem v České republice, která je členem skupiny, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 31 odst. 2 nesplní povinnost informovat společníky nebo osoby v obdobném postavení o plnění smlouvy o skupinové podpoře a o přijetí jakéhokoli rozhodnutí na jejím základě,

b)  v rozporu s § 34 odst. 1 neoznámí České národní bance záměr poskytnout skupinovou podporu,

c)  nesplní oznamovací povinnost podle § 36 odst. 1 písm. a) nebo b),

d)  v rozporu s § 36 odst. 2 neaktualizuje uveřejněné informace,

e)  nesplní povinnost uloženou Českou národní bankou podle § 164 písm. e), nebo

f)   neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(5) Evropská ovládající osoba se sídlem v České republice se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 13 odst. 1 neaktualizuje nebo nepředloží České národní bance jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě skupinový ozdravný plán pro příslušnou skupinu jako celek,

b)  neposkytne informace o všech členech evropské finanční skupiny podle § 20 odst. 1,

c)  v rozporu s § 29 odst. 1 nepředloží České národní bance jako orgánu dohledu na konsolidovaném základě žádost o schválení návrhu smlouvy o skupinové podpoře,

d)  nevypracuje plán reorganizace obchodní činnosti nebo jej vypracuje v rozporu s § 156 odst. 1,

e)  neudržuje na konsolidovaném základě kapitál a odepisovatelné závazky ve výši odpovídající minimálnímu požadavku podle § 127 odst. 3, nebo

f)   neprovede v požadované lhůtě opatření k nápravě vydané na základě § 231.

(6) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 5 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho právnická osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu dosaženého danou osobou za bezprostředně předcházející účetní období, nebo

b)  dvojnásobku výše neoprávněného prospěchu, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 5 a spáchala-li ho ovládaná osoba; pokud neoprávněný prospěch nevznikl nebo není-li možné jeho výši zjistit, uloží se pokuta do výše 10 % čistého ročního obratu ovládající osoby vyplývajícího z její konsolidované účetní závěrky za bezprostředně předcházející účetní období.

 

Společná ustanovení

§ 238 - § 241 Společná ustanovení

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

Před zahájením řízení o správním deliktu Česká národní banka předběžně posoudí čin, který zakládá podezření, že byl spáchán správní delikt. Dospěje-li Česká národní banka k závěru, že konkrétní skutečnosti nasvědčují tomu, že byl spáchán správní delikt a že jej spáchala určitá osoba, zahájí řízení o správním deliktu; od zahájení řízení však může upustit, jestliže je vzhledem k významu a míře porušení nebo ohrožení chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobu provedení činu, jeho následku, okolnostem, za nichž byl čin spáchán, nebo vzhledem k chování pachatele po spáchání činu zřejmé, že účelu, jehož by bylo možno dosáhnout provedením řízení o správním deliktu, bylo dosaženo. Nezahájí-li Česká národní banka řízení o správním deliktu, provede o tom záznam do spisu a věc odloží. Rozhodnutí o odložení věci se nevydává.

 

§ 239

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

(1) Právnická osoba neodpovídá za správní delikt, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby zabránila porušení právní povinnosti.

(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o správním deliktu upustit, jestliže k nápravě pachatele postačí samotné projednání správního deliktu.

(3) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán; popřípadě se přihlédne rovněž k

a)  závažnosti a délce trvání protiprávního jednání,

b)  finanční situaci právnické osoby,

c)  významu neoprávněného prospěchu právnické osoby, pokud jej lze stanovit,

d)  ztrátě třetích osob způsobené protiprávním jednáním,

e)  součinnosti této právnické osoby v řízení o správním deliktu a

f)   předchozím správním deliktům právnické osoby.

(4) Odpovědnost za správní delikt podle tohoto zákona zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 240

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

(1) Přestupek fyzické osoby nelze projednat, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(2) Kritéria pro stanovení výše a druhu sankce uvedené v § 239 odst. 3 se použijí i při stanovení výše a druhu sankce uložené za spáchání přestupku fyzické osobě.

 

§ 241

 

Příjem z pokut uložených povinným osobám podle § 223 je příjmem Fondu pro řešení krize; na tyto příjmy se pro účely jejich placení hledí jako na prostředky veřejného. Příjem z ostatních pokut uložených podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu. Pokuty uložené povinným osobám podle § 233 vybírá a vymáhá celní úřad.

 

§ 242 Informační povinnost

Informační povinnost

 

(1) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o uložení opatření k nápravě podle § 231 odst. 2 až 4 nebo správního trestusankce na svých internetových stránkách.

(2) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí bez uvedení identifikačních údajů o osobě, které bylo opatření k nápravě nebo správní trest uloženysankce uložena, pokud by uveřejnění

a)  bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

b)  ohrozilo stabilitu finančního systému,

c)  ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo

d)  způsobilo dotčené osobě, podle informací dostupných České národní bance, nepřiměřenou újmu.

(3) Rozhodnutí podle odstavce 1 nebo 2 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje podle zákona upravujícího ochranu osobních údajů týkající se dotčené osoby, které jsou obsažené v takovém rozhodnutí, mohou být uveřejněny nejdéle po dobu 5 let.

(4) Česká národní banka informuje Evropský orgán pro bankovnictví o všech opatřeních k nápravě a pokutách uložených za přestupkysprávní delikty podle tohoto zákona, včetně údajů o odvolání proti rozhodnutí, kterým byly tyto sankce uloženy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.