Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 374/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2013 do 30. 6. 2017)

374/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011

o zdravotnické záchranné službě

ve znění zákona č. 385/2012 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

 

§ 25 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26 PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 17 odst. 3 užije na objektu, dopravním prostředku nebo oděvu na místě veřejnosti přístupném slovní spojení "zdravotnická záchranná služba" včetně tvarů z něho odvozených, nebo

b)  v rozporu s § 17 odst. 1 užije pro svůj název nebo svoji obchodní firmu slovní spojení "zdravotnická záchranná služba" včetně tvarů z něho odvozených.

(2) Poskytovatel akutní lůžkové péče se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 6 odst. 1 nebo 2.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 250 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 2 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 27 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno oprávněně požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává krajský úřad v přenesené působnosti.

(2) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá krajský úřad. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu kraje.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.