Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 370/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

370/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 14. září 2000,

kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů,

ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb.,

o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 89/2012 Sb.. a zákona č. 250/201689/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST IV - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST ČTVRTÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. IV

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 24 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 3h) zní:

 

"f)  poruší povinnost používat při podnikání obchodní firmu, jméno anebo název a uvádět na všech objednávkách, obchodních dopisech a fakturách údaje o své obchodní firmě, sídle nebo místu podnikání, zápisu do obchodního nebo živnostenského rejstříku nebo jiné evidence, včetně spisové značky, popřípadě o zápisu organizační složky podniku nebo podniku zahraniční osoby do obchodního rejstříku, včetně spisové značky, podle zvláštního právního předpisu. 3h)

_____________________________

 

3h)  § 8 až 11 a § 13a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 370/2000 Sb.".

2. V § 24 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až e) pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) pokutu do 50 000 Kč. Zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až c) a písm. f).".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.