Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 37/1995 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.7.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017)

37/1995 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. února 1995

o neperiodických publikacích

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 142/2012 Sb.. a zákona č. 183/2017142/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

§ 5

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že veřejně šíří neperiodickou publikaci, Krajský úřad uloží vydavateli neperiodické publikace, která neobsahuje údaje podleuvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona, pokutu do výše 50000 Kč.

(2) Vydavatel neperiodické publikace se dopustí přestupku tím, že

a)  nezajistí, aby neperiodická publikace obsahovala údaje podle § 2 odst. 1,

b)  neodevzdá(2) Krajský úřad uloží osobě, která veřejně šíří neperiodickou publikaci, v níž nejsou obsaženy údaje uvedené v § 2 odst. 1 tohoto zákona, pokutu do výše 25000 Kč.

(3) Krajský úřad uloží vydavateli, který neodevzdal povinné výtisky neperiodické publikace podle § 3, nebo tohoto zákona, pokutu do výše 50000 Kč.

c)  nesplní(4) Krajský úřad uloží vydavateli, který nesplnil nabídkovou povinnost podle § 4 tohoto zákona, pokutu do výše 15000 Kč.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  15 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),

b)  25 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

c)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b).

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad. Jde-li o přestupek podle odstavce 2, místní(5) Místní příslušnost krajského úřadu při řízení o uložení pokut podle odstavců 1, 3 a 4 se řídí sídlem vydavatele, nebo je-li fyzickou osobou, místem jeho trvalého pobytu vydavatele neperiodické publikace.

(6) Místní příslušnost krajského úřadu při řízení o uložení pokuty podle odstavce 2 se řídí místem, kde k porušení povinnosti došlo.

(7) Při stanovení výše pokuty krajský úřad přihlíží k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(8) Pokuty podle odstavců 1 až 4 lze uložit nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy se krajský úřad dozví o porušení povinnosti, nejdéle však do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo.

(9) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.8)

(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.

(11) Uložením pokuty podle předchozích odstavců nezanikají povinnosti stanovené v § 3 a 4 tohoto zákona.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.

 

 

1)  § 2 odst. 1 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.

2)  § 1 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.

3)  § 59 odst. 3 písm. d) zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

4)  Zákon ČNR č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění zákona č. 89/1993 Sb. a zákona č. 311/1993 Sb.

5)  § 2 písm. f) a g) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

6)  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb.

Zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice, ve znění zákona č. 157/1989 Sb. § 20b a násl. občanského zákoníku.

Zákon ČNR č. 161/1992 Sb., o registraci církví a náboženských společností.

Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 189/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.

7)  § 43a a násl. a § 588 a násl. občanského zákoníku.

8)  Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.