Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 368/1999 Sb., znění platná od 15.8.2017 a od 1.9.2006.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 151. 9. 2006 do 14. 8. 2017)

368/1999 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 22. prosince 1999,

kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců

ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb., vyhlášky č. 198/2004 Sb., vyhlášky č. 164/2006 Sb., vyhlášky č. 416/2006 Sb.. a vyhlášky č. 224/2017416/2006 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 1

Náležitosti fotografií

 

(1) Fotografie nebo obdobný obrazový záznam (dále jen "fotografie") má hladký povrch, musí vyhovovat testům dlouhodobé obrazové stálosti a je v černobílém nebo barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu, s rovnými nebo zaoblenými rohy s poloměrem r = 3 mm +/- 0,5 mm, o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.

(2) Fotografie ukazuje hlavu a horní část ramen zobrazované osoby, a to v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.

(3) Fotografie musí odpovídat podobě zobrazované osoby v době podání žádosti. Pohled přes rameno, pootočená nebo nakloněná hlava nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba musí mít neutrální výraz a zavřená ústa, oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy. Zobrazovaná osoba musí být na fotografii bez brýlí s tmavými skly, s výjimkou nevidomých, a bez pokrývky hlavy, s výjimkou případu, kdy ji osoba používá ze zdravotních nebo náboženských důvodů. Brýle osoby na fotografii nesmí zakrývat oči a vytvářet odlesky; pokrývka hlavy nesmí zakrývat obličejovou část způsobem znemožňujícím nebo znesnadňujícím identifikaci osoby a na obličeji vytvářet stíny.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2

Počet fotografií

 

Cizinec předloží

a)  jednu fotografii kpři podání žádosti o

1.  udělení průjezdního víza,

2.  udělení letištního víza,

3.  udělení víza k pobytu do 90 dnů, nebo

4.  vydání potvrzení o přechodném pobytu občana Evropské unie na území České republiky,

b)  dvě fotografie při podání žádosti o

1.  udělení víza k pobytu nad 90 dnů,

2.  vydání cestovního dokladu,2

3.  vydání povolení k dlouhodobému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu,

3.  prodloužení platnosti 4.  vydání povolení k dlouhodobémutrvalému pobytu občana Evropské unie,

5.  vydání povolení k přechodnému pobytu nebo povolení k trvalému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, který sám není občanem Evropské unie,

6.  4.  vydání průkazu o povolení k pobytu v případě změny podoby držitele průkazu,

,5.  vydání průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu náhradou za průkaz ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený,

7.  6vydání průkazu o povolení k pobytu, průkazu o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, průkazu o pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu v případě, kdy dobu platnosti průkazu již nelze prodloužit, nebo v případě změny podoby držitele průkazu, nebo

8.  vydání průkazu o povolení k pobytu cizinci, který před dovršením 15 let věku získal oprávnění k trvalému pobytu na území, nebo mu bylo vydáno povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu.

7.  vydání cestovního dokladu, nebo

8.  vydání potvrzení o přechodném pobytu na území,

b)  dvě fotografie k žádosti o

1.  vydání povolení k přechodnému pobytu rodinného příslušníka občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií 1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, nebo občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru 2), který sám není občanem takového státu,

2.  vydání povolení k trvalému pobytu, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií 1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru 2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu,

3.  vydání pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, pokud jejich platnost již nelze prodloužit nebo v případě změny podoby držitele tohoto dokladu, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií 1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru 2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu, nebo

4.  vydání pobytové karty, průkazu o povolení k pobytu pro cizince nebo průkazu o povolení k trvalému pobytu, náhradou za doklad ztracený, zničený, odcizený nebo poškozený, jde-li o občana Evropské unie, občana státu, který je vázán mezinárodní smlouvou sjednanou s Evropskou unií 1), z níž mu vyplývá právo na volný pohyb rovnocenné takovému právu občanů Evropské unie, občana státu, který je vázán Dohodou o Evropském hospodářském prostoru 2), nebo rodinného příslušníka občana takového státu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministr:

PhDr. Grulich v. r.

 

 

______________________________________

 

1)        Například Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob.

2)        Přílohy V a VIII Dohody o Evropském hospodářském prostoru a rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 158/2007 ze dne 7. prosince 2007, kterým se mění příloha V (Volný pohyb pracovníků) a příloha VIII (Právo usazování) Dohody o EHP.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.