Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 360/1999 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

360/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 9. prosince 1999,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o sociálně-právní ochraně dětí

ve znění zákona č. 218/2000 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb.. a zákona č. 250/201689/2012 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

ČÁST ČTVRTÁ Zrušena

zrušena zákonem č. 329/2011 Sb.

 

ČÁST PÁTÁ Zrušena

zrušena zákonem č. 329/2011 Sb.

 

 

ČÁST ŠESTÁ ZrušenaZměna zákona o přestupcích

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

Čl. VI

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb. a zákona č. 168/1999 Sb., se mění takto:

1. V § 28 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až i), která včetně poznámky pod čarou č. 3h) znějí:

"c)  ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a tím jej vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví,

d)   ponechá nezletilé dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu, a v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou,

e)   v úmyslu ponížit lidskou důstojnost nezletilého dítěte použije vůči němu nepřiměřeného opatření,

f)    úmyslně se nepodrobí rozhodnutí orgánu vykonávajícího sociálně-právní ochranu dětí podle zvláštního právního předpisu, popřípadě nesplní některou z povinností, které mu tento zvláštní právní předpis ukládá,3h)

g)   zneužívá nezletilé dítě k fyzickým pracím nepřiměřeným jeho věku a stupni jeho tělesného a rozumového vývoje,

h)   úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz mimořádných výhod,

i)     poruší jinou povinnost stanovenou zákonem o sociálním zabezpečení na úseku průkazů mimořádných výhod,

________________________

3h)      Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena j) a k).

2. V § 28 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pokutu do 5 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. c) až g) lze uložit pokutu do 10 000 Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. a), h) až k) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. f) lze uložit pokutu až do výše 20000 Kč.".

3. V § 74 odst. 2 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

4. V § 81 odst. 1 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

5. V § 92 odst. 1 se slova "orgán péče o dítě" nahrazují slovy "orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.