Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 36/1967 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2012.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2012 do 30. 6. 2017)

36/1967 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. dubna 1967

o znalcích a tlumočnících

ve znění zákona č. 322/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 444/2011 Sb.. a zákona č. 183/2017444/2011 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*Oddíl I - ROZSAH ÚPRAVY

Oddíl I

 

ÚČEL A ROZSAH ÚPRAVY

 

§ 1

 

(1) Účelem zákona je zajištění řádného výkonu znalecké a tlumočnické činnosti v řízení před orgány veřejné moci, jakož i znalecké a tlumočnické činnosti prováděné v souvislosti s právními úkony fyzických nebo právnických osob.

(2) Tento zákon upravuje

a)  podmínky výkonu znalecké a tlumočnické činnosti,

b)  práva a povinnosti znalců a tlumočníků,

c)  podmínky činnosti znaleckých ústavů,

d)  působnost ministerstva spravedlnosti a krajských soudů při výkonu státní správy znalecké a tlumočnické činnosti,

e)  odpovědnost za přestupkysprávní delikty při výkonu znalecké a tlumočnické činnosti.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost

§ 20a - § 20c Zánik práva vykonávat znaleckou nebo tlumočnickou činnost

 

Právo vykonávat znaleckou (tlumočnickou) činnost zaniká znalci (tlumočníkovi)

a)  smrtí,

b)  prohlášením za mrtvého, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého,

c)  zbavením způsobilosti k právním úkonům, nebo omezením způsobilosti k právním úkonům, a to ke dni nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl způsobilosti k právním úkonům zbaven nebo kterým byla jeho způsobilost k právním úkonům omezena,

d)  pravomocným odsouzením za úmyslný trestný čin nebo pravomocným odsouzením za nedbalostní trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti znalce (tlumočníka),

e)  pravomocným uložením správního trestusankce vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků podle § 25a odst. 3, nebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ODDÍL V - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

Oddíl V

Přestupky

Správní delikty

 

§ 25a Přestupky fyzických osob

Přestupky fyzických osob

 

(1) Znalec (tlumočník) se dopustí přestupku tím, že

a)  vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8,

b)  vykoná svoji činnost v rozporu s § 10,

c)  poruší povinnost zachovávat mlčenlivost podle § 10a nebo o této povinnosti nepoučí další osoby, které se podílely na znalecké (tlumočnické) činnosti,

d)  v rozporu s § 11 podá znalecký posudek (provede tlumočnický úkon) ve věci, z níž byl jako znalec (tlumočník) vyloučen,

e)  v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek (provést tlumočnický úkon),

f)   v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek (ověřovaný překlad),

g)  v rozporu s § 15 nevede znalecký (tlumočnický) deník nebo ho nevede řádně,

h)  v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku (provedení tlumočnického úkonu),

i)   v rozporu s § 20 odst. 4 vykonává činnost znalce (tlumočníka) v době pozastavení práva vykonávat tuto činnost.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že se neoprávněně vydává za znalce (tlumočníka) nebo znalecký ústav anebo vykonává znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 2 odst. 1.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. a), c), d), e) nebo i) pokutu do 100 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znalců a tlumočníků. Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

(4) Při stanovení druhu a výměry správního trestusankce za přestupek podle odstavce 3 se přihlédne též ke skutečnosti, zda již v minulosti byla znalci (tlumočníkovi) udělena výstraha podle § 25d.

 

§ 25b PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob

 

(1) Ústav se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vykoná znaleckou (tlumočnickou) činnost v rozporu s § 8,

b)  vykonává svoji činnost v rozporu s § 10,

c)  nepoučí osoby, které se podílely na znalecké činnosti, o povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 10a,

d)  v rozporu s § 11 podá znalecký posudek ve věci, z níž byl jako ústav vyloučen,

e)  v rozporu s § 12 bez vážných důvodů odmítne orgánu veřejné moci podat znalecký posudek,

f)   v rozporu s § 13 opakovaně nepodepíše nebo nepřipojí otisk pečeti na písemný znalecký posudek,

g)  v rozporu s § 15 nevede znalecký deník nebo ho nevede řádně,

h)  v rozporu s § 17 odst. 3 nesprávně vyúčtuje odměnu za podání znaleckého posudku.

(2) Právnická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že vykonává znaleckou činnost v rozporu s § 2 odst. 1 nebo § 21.

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), f), g) nebo h) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 100 000 Kč a za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d) nebo e) pokuta do 200 000 Kč nebo vyškrtnutí ze seznamu znaleckých ústavů. Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 400 000 Kč.

(4) Při určení druhu a výměry správního trestusankce ústavu nebo právnické osobě se přihlédne téžk závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán, a ke skutečnosti, zda již v minulosti byla ústavu udělena výstraha podle § 25d.

(5) Ústav nebo právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

 

§ 25c Společná ustanovení k přestupkůmo správních deliktech

Společná ustanovení k přestupkůmo správních deliktech

 

(1) PřestupkySprávní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu.

(2(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Údaj o pravomocném rozhodnutí, kterým byl znalec (tlumočník) nebouznán vinným ze spáchání přestupku, nebo údaj, kterým byl ústav uznán vinným ze spáchání přestupkusprávního deliktu, zaznamená ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu v seznamu znalců a tlumočníků nebo v seznamu znaleckých ústavů bez odkladu, nejpozději však do 15 pracovních dnů poté, co rozhodnutí nabylo právní moci.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

§ 25d Výstraha

Výstraha

 

Jestliže zjištěné porušení povinností uložené tímto zákonem nelze posoudit jako správní delikt postižitelný podle tohoto nebo jiného zákona nebo jako přestupek podle zákona o přestupcích anebo jako trestný čin, může ministerstvo spravedlnosti nebo předseda krajského soudu udělit znalci (tlumočníkovi) nebo ústavu písemnou výstrahu. Při ukládání výstrahy se části druhá a třetí správního řádu nepoužijí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.