Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 358/1992 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 28.2.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 928. 2. 2017 do 31. 8. 2017)

358/1992 Sb.

Zákon

o notářích a jejich činnosti

(notářský řád)

 

ve znění zákona 82/1998 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb.,

zákona č. 352/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 18/2004 Sb.,

zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 554/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 216/2005 Sb.,

zákona č. 344/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb.,

zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb.,

zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb.. a zákona č. 258/2017460/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST II - NOTÁŘ

ČÁST DRUHÁ

 

NOTÁŘ

 

ODDÍL I - NOTÁŘ A NOT. ÚŘAD

ODDÍL PRVNÍ

 

NOTÁŘ A NOTÁŘSKÝ ÚŘAD

 

§ 7 - § 13

 

(1) Notářem může být jmenován státní občan České republiky, který

a)  je plně svéprávný,

b)  získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo

1.  v magisterském studijnímrámci magisterského studijního programu právo a právní věda studiemoborů práva na vysoké škole v České republice, nebo

2.  studiem na vysoké škole v zahraničí,  pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základětak stanoví mezinárodní smlouvysmlouva, kterou je Česká republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké škole v zahraničí, anebo pokud takovéje toto vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takovézvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na získané na právnické fakultě vysoké škole v České republiceškoly se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních předchůdců,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 18

 

(1) Notářská komora zapíše do dvou měsíců ode dne doručení písemné žádosti do seznamu notářských koncipientů každého, kdo

 

a)  je státním občanem České republiky,

b)  je plně svéprávný,

c)  získal vysokoškolské vzdělání v oboru právo

1.  v magisterském studijnímrámci magisterského studijního programu právo a právní věda studiemoborů práva na vysoké škole v České republice, nebo

2.  studiem na vysoké škole v zahraničí,  pokud je takové vzdělání v České republice uznáváno za rovnocenné vzdělání uvedenému v bodě 1 na základětak stanoví mezinárodní smlouvysmlouva, kterou je Česká republika vázána, o vzdělání získaném v oborech práva na vysoké škole v zahraničí, anebo pokud takovéje toto vzdělání bylo uznáno podle zvláštního právního předpisu, a současně takovézvláštních právních předpisů. Za toto vzdělání se považuje též vzdělání odpovídá obsahem a rozsahem obecnému vzdělání, které lze získat v magisterském studijním programu právo a právní věda v oboru právo na získané na právnické fakultě vysoké škole v České republiceškoly se sídlem na území České a Slovenské Federativní Republiky nebo jejích právních předchůdců,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XI - PŘESTUPKYZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ČÁST JEDENÁCTÁ

PŘESTUPKY

 

§ 109g

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  vykonává notářskou činnost nebo další činnost notáře podle tohoto zákona, ačkoli není osobou, která je podle tohoto nebo zvláštního právního předpisu oprávněna tuto činnost vykonávat, nebo

b)  použije označení "notář", ačkoli nesplňuje zákonné podmínky pro používání takového označení.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 3 000 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. b) pokutu do 200 000 Kč.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 1 roku.

(4) Přestupky podle tohoto zákona projednává ministerstvo.

 

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.