Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 355/2014 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2015 do 30. 6. 2017)

355/2014 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. prosince 2014

o působnosti orgánů Celní správy České republiky

v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

ve znění zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 Zákaz nakládání se zbožím porušujícím právo

Zákaz nakládání se zbožím porušujícím právo

duševního vlastnictví

 

(1) Je zakázáno nakládat se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví.

(2) Nakládáním se zbožím se pro účely tohoto zákona rozumí zejména výroba, zpracování, doprava, přeprava, skladování, prodej nebo jiný převod, nabízení, dovoz, vývoz, uvádění na trh, převzetí, užití nebo držení tohoto zboží, pokud k tomuto nakládání nedochází pro osobní potřebu fyzické osoby na vnitrostátním trhu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9 Změna rozhodnutí pro vnitrostátní trh

Změna rozhodnutí pro vnitrostátní trh

 

(1) Lhůtu, ve které mají orgány celní správy přijmout opatření na vnitrostátním trhu, určený celní úřad na žádost osoby, které bylo vydáno rozhodnutí pro vnitrostátní trh (dále jen "držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh"), rozhodnutím prodlouží nejvýše o 1 rok, a to i opakovaně.

(2) Žádost podle odstavce 1 určený celní úřad zamítne, pokud

a)  byla podána méně než 15 dnů před uplynutím lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, nestalo-li se tak z důvodu hodného zvláštního zřetele, nebonebo

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12 Povinnosti držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh

Povinnosti držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh

 

(1) Držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh je povinen oznámit určenému celnímu úřadu

a)  skutečnosti, které mohou být důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo

b)  změnu údajů uvedených v rozhodnutí pro vnitrostátní trh.

(2) Skutečnost nebo změnu údajů podle odstavce 1 je držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh povinen oznámit do 3 pracovních dnů ode dne, kdy je zjistil, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne, kdy nastaly, a to elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné určeným celním úřadem způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh může informace, které mu byly poskytnuty orgánem celní správy podle § 13 odst. 2, § 15 odst. 1 a 2 nebo § 16 odst. 1, nebo poznatky z prověření zadrženého zboží a odběru jeho vzorků podle § 17, použít pouze pro účely

a)  zjednodušeného řízení o zničení zboží,

b)  soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví,

c)  uplatnění nároků z ohrožení nebo porušení práva duševního vlastnictví, nebo

d)  trestního nebo správního řízení.

(4) Pokud v souvislosti s opatřením na vnitrostátním trhu vznikla osobě, které bylo zboží zadrženo, újma v důsledku jednání držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh, je za tuto újmu odpovědný držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16 Postup po zadržení zboží v ostatních případech

Postup po zadržení zboží v ostatních případech

 

(1) Celní úřad, který zadržel zboží, pro které nebylo vydáno rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nejpozději následující pracovní den po zadržení zboží zašle osobě, která může být ve vztahu k zadrženému zboží oprávněnou osobou, oznámení, ve kterém uvede informace o skutečném nebo předpokládaném množství zboží a jeho povaze.

(2) Oprávněná osoba může podat do 4 pracovních dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu. Určený celní úřad rozhodne o této žádosti do 2 pracovních dnů ode dne jejího obdržení. Lhůta pro podání žádosti o přijetí opatření na vnitrostátním trhu je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty žádost podána u určeného celního úřadu.

(3) Pokud žádost podle odstavce 2 neobsahuje skutečnosti umožňující přijetí opatření nad rámec konkrétního zadržení zboží, může oprávněná osoba tyto skutečnosti doplnit do 10 pracovních dnů ode dne oznámení podle odstavce 1. Jsou-li tyto skutečnosti doplněny, určený celní úřad vydá nové rozhodnutí pro vnitrostátní trh.

(4) V případě, že určený celní úřad vyhoví žádosti podle odstavce 2, je držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh povinen do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí pro vnitrostátní trh oznámit celnímu úřadu, že podal návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví. To neplatí v případě, že držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh podal návrh na zahájení zjednodušeného řízení o zničení zboží.

(5(4) Celní úřad vrátí zboží osobě, které bylo zadrženo, pokud

a)  ve vztahu k zadrženému zboží

1.    nebylo možné do následujícího pracovního dne po zadržení zboží zjistit osobu, která může být oprávněnou osobou, nebo

2.    nebyla podána žádost o přijetí opatření na vnitrostátním trhu ve lhůtě podle odstavce 2 nebo byla tato žádost zamítnuta,

b)  zboží nebylo zničeno ve zjednodušeném řízení o zničení zboží,

c)  držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh ve lhůtě podle odstavce 4 nebo podle § 20 odst. 1 neoznámil celnímu úřadu, že podal návrh na zahájení soudního řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví,

d)  nelze rozhodnout o zabrání zboží a

ec)  neobdržel oznámení orgánu příslušného k výkonu dozoru podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele, že zadržené zboží může sloužit jako důkazní prostředek v řízení o porušení zákona upravujícího ochranu spotřebitele.

(65) Celní úřad vrátí zboží osobě, které bylo zadrženo, také tehdy, pokud po zadržení zboží pominuly důvody, na jejichž základě bylo zboží zadrženo.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IV

 

ZJEDNODUŠENÉ ŘÍZENÍ O ZNIČENÍ ZBOŽÍ

 

§ 18 Vyjádření ke zničení zboží ve zjednodušeném řízení

Vyjádření ke zničení zboží ve zjednodušeném řízení

 

(1) Zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví může být zničeno pod dohledem celního úřadu, aniž je nutné rozhodnout, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, pokud do 10 pracovních dnů nebo v případě zboží podléhajícího zkáze do 3 pracovních dnů ode dne oznámení zadržení zboží oznámí celnímu úřadu souhlas se zničením zboží

a)  držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh, který současně písemně prohlásí, že podle jeho přesvědčení zadržené zboží porušuje jeho právo duševního vlastnictví, a uvede pro toto přesvědčení důvody, a

b)  osoba, které bylo toto zboží zadrženo.

(2) Zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví může být zničeno podle odstavce 1 i bez souhlasu osoby, které bylo toto zboží zadrženo, pokud tato osoba

a)  ve lhůtě podle odstavce 1 neoznámí celnímu úřadu svoje stanovisko k možnosti zničení zboží, nebo

b)  není známa a ve lhůtě podle odstavce 1, která běží ode dne zadržení zboží, se nestane známou a současně neoznámí celnímu úřadu svoje stanovisko k možnosti zničení zboží.

(3) Souhlas držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh se zničením zboží se považuje za návrh na zahájení zjednodušeného řízení o zničení tohoto zboží. O zničení zboží rozhodne celní úřad, který toto zboží zadržel.

(4) Souhlas se zničením zboží ve zjednodušeném řízení nelze vzít zpět. Lhůta pro oznámení stanoviska k možnosti zničení zboží je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty toto stanovisko podáno u celního úřadu, který zboží zadržel.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19 Zničení zboží ve zjednodušeném řízení

Zničení zboží ve zjednodušeném řízení

 

(1) Zničení zboží se provede na náklady držitele rozhodnutí pro vnitrostátní trh.

(2) Zničení zboží se provede pod dohledem tříčlenné komise celního úřadu. O zničení zboží celní úřad sepíše protokol.

(3) Ustanovení § 38 odst. 3 se použije obdobně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - OPATŘENÍ PŘI CELNÍM DOHLEDU

ČÁST TŘETÍ

OPATŘENÍ PŘI CELNÍM DOHLEDU

 

§ 21 Změna rozhodnutí, která se netýká práv duševního vlastnictví

Změna rozhodnutí, která se netýká práv duševního vlastnictví

 

(1) Určený celní úřad změní rozhodnutí o schválení žádosti, pokud se tato změna netýká práv duševního vlastnictví, a to

a)  na žádost držitele rozhodnutí, nebo

b)  z moci úřední, pokud došlo ke změně údajů uvedených v rozhodnutí.

1.    držitel rozhodnutí sdělil skutečnosti umožňující přijetí opatření při celním dohledu, nebo

2.    došlo ke změně údajů uvedených v rozhodnutí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22 Zadržení zboží a pozastavení propuštění zboží

Zadržení zboží a pozastavení propuštění zboží

 

(1) Pokud celní úřad v případech stanovených nařízením Evropské unie zadrží zboží nebo pozastaví jeho propuštění, poučí osobu, která má zboží v době zadržení nebo pozastavení propuštění u sebe, o právních důsledcích vyplývajících z postupu zničení zboží podle nařízení Evropské unie.

(2) Celní úřad informaci o zadržení nebo pozastavení propuštění zboží ústně oznámí osobě, která má zboží v době zadržení nebo pozastavení propouštění zboží u sebe, a poučí ji o právních důsledcích vyplývajících z možného zničení zboží podle nařízení Evropské unie.(2) O zadržení nebo pozastavení propuštění zboží celní úřad sepíše protokol.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Zničení zboží

Zničení zboží

 

(1) Má-li být podle nařízení Evropské unie zničeno zboží podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, považuje se písemný souhlas držitele rozhodnutí se zničením zboží za návrh na zahájení řízení o zničení tohoto zboží.

(2) Má-li být podle nařízení Evropské unie uplatněn postup pro zničení zboží v malých zásilkách, je řízení o zničení tohoto zboží zahájeno dnem, kdy celní úřad podle nařízení Evropské unie oznámil deklarantovi nebo držiteli zboží zadržení nebo pozastavení propuštění zboží s poučením o právních důsledcích vyplývajících z postupu pro zničení zboží v malých zásilkách.

(3) O zničení zboží rozhodne celní úřad, který zboží zadržel nebo pozastavil jeho propuštění.

(4) Zničení zboží se provede pod dohledem tříčlenné komise celního úřadu. O zničení zboží celní úřad sepíše protokol.

(5) Souhlas se zničením zboží nelze vzít zpět. Lhůta pro oznámení stanoviska k možnosti zničení zboží je zachována, je-li nejpozději v poslední den lhůty toto stanovisko podáno u celního úřadu, který zboží zadržel nebo pozastavil jeho propuštění.

(6) V případě, že deklarant nebo držitel zboží neoznámí celnímu úřadu svoje stanovisko k možnosti zničení zboží, použije se přiměřeně ustanovení § 18 odst. 2 písm. a).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IV - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST ČTVRTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

HLAVA I

 

PŘESTUPKY V SOUVISLOSTI S VYMÁHÁNÍM PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

§ 31 Přestupky na úseku dozoru nad dodržováním povinností

Přestupky na úseku dozoru nad dodržováním povinností

a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 5 odst. 1 nakládá se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví,

b)  jako osoba, které bylo celním úřadem pozastaveno propuštění zboží nebo ponecháno zadržené zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, v rozporu s § 14 odst. 1 nebo § 22 odst. 3 nebo 4 s tímto zbožím nakládá,

c)  jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, neposkytne novou jistotu podle § 25., nebo

d)  nakládá se zbožím v rozporu s podmínkami jeho bezúplatného převodu k humanitárním účelům.

(2) Za přestupek lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo bd).

(3) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(4) Za přestupek lze uložit pokutu(3) Za přestupek se uloží pokuta ve výši neposkytnuté jistoty, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c).

 

§ 32 Přestupky na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv

Přestupky na úseku opatření v souvislosti s vymáháním práv

duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem rozhodnutí

pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 12 odst. 1 neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo změnu údajů uvedených v tomto rozhodnutí, nebo tuto skutečnost nebo změnu údajů neoznámí ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem,

b)  použije informace poskytnuté celním úřadem v rozporu s § 12 odst. 3, nebo

c)  v rozporu s § 17 odst. 3 nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží nebo neprokáže celnímu úřadu jejich zničení nebo poškození.

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí dopustí přestupku tím, že v rozporu s nařízením Evropské unie

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA II

 

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

 

§ 33 Správní delikty na úseku dozoru nad dodržováním povinností

Správní delikty na úseku dozoru nad dodržováním povinností

a zákazů v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 5 odst. 1 nakládá se zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví,

b)  jako osoba, které bylo celním úřadem pozastaveno propuštění zboží nebo ponecháno zadržené zboží, které je podezřelé z porušení práva duševního vlastnictví, v rozporu s § 14 odst. 1 nebo § 22 odst. 3 nebo 4 s tímto zbožím nakládá, nebo

c)  jako osoba, která poskytla jistotu bankovní zárukou, neposkytne novou jistotu podle § 25.

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo

b)  ve výši neposkytnuté jistoty, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).

 

§ 34 Správní delikty na úseku opatření v souvislosti s vymáháním

Správní delikty na úseku opatření v souvislosti s vymáháním

práv duševního vlastnictví v součinnosti s držitelem

rozhodnutí pro vnitrostátní trh nebo s držitelem rozhodnutí

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí pro vnitrostátní trh dopustí správního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 12 odst. 1 neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení rozhodnutí pro vnitrostátní trh, nebo změnu údajů uvedených v tomto rozhodnutí, nebo tuto skutečnost nebo změnu údajů neoznámí ve stanovené lhůtě nebo stanoveným způsobem,

b)  použije informace poskytnuté celním úřadem v rozporu s § 12 odst. 3, nebo

c)  v rozporu s § 17 odst. 3 nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží nebo neprokáže celnímu úřadu jejich zničení nebo poškození.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel rozhodnutí dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s nařízením Evropské unie

a)  neoznámí určenému celnímu úřadu skutečnost, která může být důvodem zrušení rozhodnutí, nebo změnu údajů uvedených v rozhodnutí,

b)  použije informace poskytnuté celním úřadem, nebo

c)  nevrátí celnímu úřadu vzorky zboží.

(3) Za správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 se uloží pokuta do 500 000 Kč.

 

§ 35 PřestupkySprávní delikty na úseku bezúplatného převodu padělků

PřestupkySprávní delikty na úseku bezúplatného převodu padělků

 

(1 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se zbožím v rozporu s podmínkami jeho bezúplatného převodu k humanitárním účelům.

(2) Právnická osoba se jako přejímající organizace dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 45 písm. a) nepřijme opatření k zabránění zneužití padělků a jejich opětovnému uvedení na trh,

b)  v rozporu s § 45 písm. b) nevyužívá padělky pouze ke stanoveným humanitárním účelům, nebo

c)  v rozporu s § 46 odst. 1 nezajistí úpravu padělků převedených k humanitárním účelům.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že nakládá se zbožím v rozporu s podmínkami jeho bezúplatného převodu k humanitárním účelům.

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a)  do 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 21 písm. a) nebo c), nebo

b)  do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1písm. b) nebo odstavce 2 písm. b)..

 

HLAVA III

 

HLAVA II

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ ZBOŽÍ PORUŠUJÍCÍHO PRÁVOVĚCI

DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

 

§ 36 

§ 34 Propadnutí zbožívěci

Propadnutí zbožívěci

 

Jsou-li splněny podmínky pro uložení(1) Celní úřad uloží propadnutí věci, která je zbožím porušujícím

a)  zboží porušujícího právo duševního vlastnictví, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.nebo

b)  materiálů, nástrojů a zařízení určených nebo používaných výlučně nebo převážně při činnostech porušujících 

§ 35 Zabrání zboží

Zabrání zboží

 

Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je zbožím porušujícím právo duševního vlastnictví, rozhodne.

(2) Propadnutí věci se o jejím zabrání, uloží, pokud

a to i)  náleží pachateli správního deliktu a

b)  byla ke spáchání správního deliktu užita nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(3) Propadnutí věci uvedené v případě, že jejíodstavci 1 písm. b) nelze uložit, je-li hodnota jevěci v nápadném nepoměru k povaze přestupkusprávního deliktu.

 

§ 36 § 37 Zabrání věci

Zabrání věci

 

(1) Pokud celní úřad neuložil propadnutí věci podle § 36, rozhodne o jejím zabrání.

(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)  její vlastník není znám.

(3) Zabrání věci uvedené v § 36 odst. 1 písm. b) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání, které má znaky správního deliktu, uplynuly 2 roky.

 

§ 38 Společná ustanovení o propadnutí a zabránípropadlých a zabraných věcech

Společná ustanovení o propadnutípropadlých a zabránízabraných věcech

 

(1 

(1) Propadlá nebo zabraná věc připadá státu.

(2) Propadlé nebo zabrané zboží porušující právo duševního vlastnictví se zničí, pokud nebylo bezúplatně převedeno k humanitárním účelům. Jiná propadlá nebo zabraná věc se zničí podle povahy této věci.

(23) Namísto zničení propadlé nebo zabrané věci může Generální ředitelství cel tuto věc držet, skladovat a používat pro potřeby výuky, výcviku, zkoušek a expertizní činnosti nebo pro výkon jiné činnosti v rámci působnosti orgánů celní správy.

(3) Na zničení dohlíží tříčlenná(4) Zničení věci se provede pod dohledem tříčlenné komise složená z úředních osob celního úřadu.Generálního ředitelství cel. O zničení věci se sepíše protokol.

(45) Pachatel přestupkusprávního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osoba, u které byla zabraná věc zadržena, jsou povinni nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.

(56) Pachatel přestupkusprávního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí padělku převedeného k humanitárním účelům, je povinen nahradit přejímající organizaci náklady vzniklé v souvislosti s úpravou padělků. Na žádost přejímající organizace jí celní úřad sdělí identifikační údaje pachatele přestupkusprávního deliktu.

 

HLAVA III

 

HLAVA IV

 

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ KE SPRÁVNÍM DELIKTŮM

 

§ 37 Promlčecí doba

Promlčecí doba

§ 39 

(1) Promlčecí doba činí 6 let.

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 9 let od jeho spáchání.

 

§ 38 Zahájení řízení o přestupkusprávním deliktu

Zahájení řízení o přestupkusprávním deliktu

 

(1) Řízení o přestupkusprávním deliktu podle § 31 odst. 1 písm. a) a § 33 odst. 1 písm. a) lze zahájit pouze v případě, že bylo v soudním řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, pravomocně rozhodnuto, že bylo porušeno právo duševního vlastnictví.

(2) Do promlčecí doby se nezapočítává doba, po kterou se vedlo(2) Po dobu, kdy je vedeno soudní řízení o určení, zda bylo porušeno právo duševního vlastnictví, neběží lhůty pro zahájení řízení o správním deliktu.

 

§ 39 Příslušnost

Příslušnost

 

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu má osoba podezřelá ze spáchání přestupku sídlo. Nenachází-li se sídlo osoby na území České republiky, je k řízení o přestupku příslušný celní úřad, v jehož územním obvodu byl přestupek spáchán.

(2) K řízení o přestupcích podle § 32 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) je příslušný určený celní úřad.

 

§ 40 Určení příjmu z pokut

Určení příjmu z pokut

 

Příjem z pokuty za přestupek podle § 31 odst.  

§ 40 Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby

Odpovědnost právnické a podnikající fyzické osoby

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

1 písm. c) nebo § 33 odst. 1 písm. c) je do výše částky stanovené soudním rozhodnutím o náhradě škody jistotou poskytnutou složením částky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 50 Odkladný účinek odvolání

Odkladný účinek odvolání

 

Odvolání proti rozhodnutí orgánů celní správy podle tohoto zákona nemá odkladný účinek s výjimkou odvolání proti rozhodnutí o přestupkusprávním deliktu nebo rozhodnutí o zabrání věci.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 53 Spolupráce s orgánem příslušným k výkonu dozoru

Spolupráce s orgánem příslušným k výkonu dozoru podle zákona

upravujícího ochranu spotřebitele

 

(1) Jsou-li splněny podmínky pro vrácení zboží podle § 15 odst. 4 písm. a) až c) nebo § 16 odst. 54 písm. a) až da b), celní úřad oznámí orgánu příslušnému k výkonu dozoru podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele

a)  datum zadržení zboží,

b)  informace o množství zboží a jeho povaze,

c)  identifikační údaje osoby, které bylo zboží zadrženo, a

d)  skutečnosti odůvodňující zadržení zboží.

(2) Orgán příslušný k výkonu dozoru podle zákona upravujícího ochranu spotřebitele může do 510 pracovních dnů ode dne, kdy obdržel oznámení podle odstavce 1, oznámit celnímu úřadu, že zadržené zboží může sloužit jako důkazní prostředek v řízení o porušení zákona upravujícího ochranu spotřebitele.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.