Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 353/2003 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2017 do 31. 1230. 6. 2017)

353/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 26. září 2003

o spotřebních daních

ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb.,

zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb.,

zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 37/2008 Sb.,

zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 245/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 59/2010 Sb., zákona č. 95/2011 Sb., zákona č. 221/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb.,

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb.,

zákona č. 201/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 157/2015 Sb., zákona č. 315/2015 Sb., zákona č. 382/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.,

zákona č. 453/2016 Sb., zákona č. .65/2017 Sb. a zákona č. 18365/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST I - OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

 

§ 1 Předmět úpravy

Předmět úpravy

 

(1) Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 1) a upravuje

a)  podmínky zdaňování minerálních olejů, lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků (dále jen "vybrané výrobky") a surového tabáku spotřebními daněmi,

b)  způsob značení a prodeje tabákových výrobků,

c)  způsob barvení a značkování vybraných minerálních olejů,

d)  způsob značkování některých dalších minerálních olejů,

e)  sledování nakládání se zvláštními minerálními oleji,

f)   nakládání se surovým tabákem.

(2) Spotřebními daněmi jsou

a)  daň z minerálních olejů,

b)  daň z lihu,

c)  daň z piva,

d)  daň z vína a meziproduktů,

e)  daň z tabákových výrobků,

f)   daň ze surového tabáku.

(3) Orgány Celní správy České republiky vykonávají

a)  správu spotřebních daní; správu spotřebních daní při dovozu vykonávají podle právních předpisů upravujících správu cla,

b)  další působnosti podle tohoto zákona související s vybranými výrobky a se surovým tabákem; při jejich výkonu postupují podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcíchsprávních deliktech.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 57 Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje

Vracení daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje

pro zemědělskou prvovýrobu a pro provádění hospodaření v lese

 

(1) Nárok na vrácení daně vzniká osobě podnikající podle zákona upravujícího zemědělství, která provozuje zemědělskou prvovýrobu, nebo osobě, která provádí hospodaření v lese podle lesního zákona.. Podmínkou nároku na vrácení daně je, že tato osoba nakoupila minerální oleje uvedené v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) a j) za cenu obsahující daň nebo tyto oleje vyrobila a tyto nakoupené nebo vyrobené minerální oleje prokazatelně použila pro zemědělskou prvovýrobu nebo pro provádění hospodaření v lese.. Nárok na vrácení daně vzniká dnem spotřeby těchto minerálních olejů pro stanovený účel.

(2) Nárok na vrácení daně podle odstavce 1 se nevztahuje na toho, komu byla vrácena daň z uvedených minerálních olejů podle § 15 nebo 15a. Nárok na vrácení daně rovněž nevzniká osobě, která je ke dni podání daňového přiznání v likvidaci, úpadku nebo která je povinna navrátit veřejnou podporu v návaznosti na rozhodnutí Evropské komise, jímž byla podpora poskytnutá této osobě prohlášena za protiprávní a neslučitelnou s vnitřním trhem.

(3) Zemědělskou prvovýrobou se pro účely spotřebních daní rozumí

a)  rostlinná výroba včetně chmelařství, ovocnářství, vinohradnictví, pěstování zeleniny, hub, okrasných květin, dřevin, léčivých a aromatických rostlin na pozemcích vlastních nebo propachtovaných, případně na pozemcích obhospodařovaných z jiného právního důvodu,

b)  chov skotu, koní, prasat, drůbeže, ovcí nebo koz za účelem získávání, zpracování nebo výroby živočišných produktů nebo produkce těchto chovných nebo plemenných zvířat evidovaných podle plemenářského zákona,.

c)  rybníkářství podle zákona upravujícího rybářství.

(4) Osoba, které vznikl nárok na vrácení daně podle odstavce 1, má pro tento účel postavení daňového subjektu bez povinnosti se registrovat.

(5) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů

a)  spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j),c) nebo j); výše pevné částky vracené daně je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi,

b)  spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. b), se vrací ve výši

1.  9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. j),

); výše2.  7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c),

c)  spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. c), se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j),

d)  spotřebovaných při provádění hospodaření v lese, se vrací ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j).

(6) Daň, která byla zahrnuta do ceny nakoupených minerálních olejů

a)  uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) nebo § 45 odst. 2 písm. j) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b), se vrací osobě s intenzitou chovu hospodářských zvířat

1.  do 0,2 ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

2.  nad 0,2 do 0,4 ve výši 6 940 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

3.  nad 0,4 ve výši 9 500 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

b)  uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) spotřebovaných při činnostech uvedených v odstavci 3 písm. a) nebo b), se vrací osobě s intenzitou chovu hospodářských zvířat

1.  do 0,2 ve výši 4 380 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

2.  nad 0,2 do 0,4 ve výši 5 690 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů,

3.  nad 0,4 ve výši 7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů.

(7) Intenzitou chovu hospodářských zvířat se pro účely spotřebních daní rozumí podíl počtu hospodářských zvířat podle odstavce 3 písm. b), která jsou chována osobou uvedenou v odstavci 1, přepočteného na velkou dobytčí jednotku podle prováděcího právního předpisu, a výměry zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury orná půda, trvalý travní porost nebo trvalá kultura, která je vedena v evidenci využití půdy podle zákona upravujícího zemědělství.

(8) Výše pevné částky vracené daně ze směsí minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. c) nebo j) podle odstavců 5 a 6 je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.,

2.  7 000 Kč/1 000 l nakoupených minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 písm. (9) Za kalendářní měsíc nelze současně uplatnit nárok na vrácení daně ve výši

a)  stanovené v odstavci 5 písm. a) a b),

b)  stanovené v odstavci 5 písm. a) nebo b) a odstavci 6.

(10c); výše pevné částky vracené daně je vypočtena z výše daně, která byla zahrnuta do ceny těchto minerálních olejů, snížené o výši daně odpovídající podílu biopaliva ve směsi.

(6) Nárok na vrácení daně se prokazuje

a)  dokladem o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1 a

b)  evidencí o skutečné spotřebě minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(117) Nárok na vrácení daně se v případě, kdy osoba uvedená v odstavci 1 spotřebované minerální oleje uvedené v odstavci 1 sama vyrobila, prokazuje interním dokladem namísto dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1.

(128) Na dokladu o prodeji minerálních olejů uvedených v odstavci 1, který je prodávající povinen při prodeji bezodkladně vydat, musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)  obchodní firma nebo jméno, sídlo a daňové identifikační číslo prodávajícího,

b)  obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, nebo datum narození kupujícího,

c)  množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, jejich obchodní označení a kód nomenklatury,

d)  sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

e)  výše spotřební daně celkem,

f)   datum vystavení dokladu o prodeji,

g)  číslo dokladu o prodeji.

(139) Na interním dokladu podle odstavce 117 musí být uvedeny tyto náležitosti:

a)  obchodní firma nebo jméno, sídlo nebo místo pobytu a daňové identifikační číslo nebo datum narození výrobce,

b)  množství minerálních olejů uvedených v odstavci 1 v jednotkách podle § 47 odst. 1, obchodní označení a kód nomenklatury,

c)  sazba spotřební daně platná v den uvedení minerálních olejů uvedených v odstavci 1 do volného daňového oběhu,

d)  výše spotřební daně celkem,

e)  datum vystavení interního dokladu,

f)   číslo interního dokladu.

(1410) Obchodní označení podle odstavce 128 písm. c) nebo podle odstavce 139 písm. b) musí být uvedeno dostatečně přesným termínem, který umožní zjištění totožnosti minerálního oleje uvedeného v odstavci 1 tak, aby bylo možné jednoznačně stanovit, jaká sazba daně je pro tento výrobek stanovena.

(1511) Nárok na vrácení daně lze uplatnit v daňovém přiznání poprvé do 25. dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl, nejpozději však do 2 měsíců ode dne, kdy mohl být nárok uplatněn poprvé. Fyzická osoba může nárok na vrácení daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy mohla nárok uplatnit poprvé. Jestliže v této lhůtě nebyl nárok na vrácení daně uplatněn, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav. Vznikne-li vyměřením nároku na vrácení daně vratitelný přeplatek, vrátí se bez žádosti do 30 kalendářních dní ode dne následujícího po jeho vzniku.

(1612) Dodatečné daňové přiznání na zvýšení nároku na vrácení daně lze podat nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy nárok na vrácení daně mohl být naposledy uplatněn. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

(1713) Daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterým se uplatňuje nárok na vrácení daně, podávají právnické osoby elektronicky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(1814) Prováděcí právní předpis stanoví

a)  způsob výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů uvedených v odstavci 1, spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese,, způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 6 až 9.

b)  způsob a podmínky vedení dokladů a evidence podle odstavců 10 až 13 a

c)  podmínky a způsob výpočtu a prokázání intenzity chovu zvířat, včetně přepočtu hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST IX - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST DEVÁTÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

*HLAVA I - PŘESTUPKY

PŘESTUPKY

 

Díl 1

Přestupky na úseku správy daně z minerálních olejů

*HLAVA I - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY SPOTŘEBNÍCH DANÍ

 

§ 135 Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů

Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu

a)  skladuje společně ve stejném zásobníku,

b)  skladuje odděleně v zásobnících, které

1.  nejsou technologicky odděleny, nebo

2.  jsou vzájemně propojeny,

c)  odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo

d)  odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 135a Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny

Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny

 

(1) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(2) Fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 20 tun za jeden kalendářní rok, dopustí přestupku tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu,

b)  v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně, nebo

c)  zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.

(4) Fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí přestupku tím, že

a)  nepoužívá hmotnostní průtokoměr,

b)  používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo

c)  používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 2

Přestupky na úseku správy daně z piva

 

§ 135b

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

Díl 3

Přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků

 

§ 135c Přestupek proti jednotkovému balení

Přestupek proti jednotkovému balení

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 135d Přestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší

Přestupek proti zákazu nákupu za cenu nižší než cenu

pro konečného spotřebitele

 

(1) Fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

 

§ 135e Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 4

§ 135f

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

 

§ 135g

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

 

Díl 5

Přestupky na úseku značkování a barvení vybraných

minerálních olejů

 

§ 135h Přestupky proti zákazu při značkování a barvení

Přestupky proti zákazu při značkování a barvení

vybraných minerálních olejů

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo

b)  značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou

a)  značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

b)  neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,

c)  značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)  značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 až 3 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 6

Přestupky na úseku značkování některých dalších

minerálních olejů

 

§ 135i Přestupky proti zákazu při značkování minerálních olejů

Přestupky proti zákazu při značkování některých

dalších minerálních olejů

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo

b)  značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou

a)  značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,

b)  neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,

c)  značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)  značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.

(4) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 7

Přestupky na úseku sledování nakládání

se zvláštními minerálními oleji

 

§ 135ia Přestupky proti sledování nakládání s minerálními oleji

Přestupky proti sledování nakládání se zvláštními

minerálními oleji

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

Díl 8

Přestupky na úseku nakládání se surovým tabákem

 

§ 135ib Přestupek proti nakládání se surovým tabákem

Přestupek proti nakládání se surovým tabákem

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

*HLAVA II - SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

 

Díl 1

Správní delikty na úseku správy spotřebních daní

 

§ 135j Správní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku

PřestupekSprávní delikt proti umístění přijatého vybraného výrobku

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako uživatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě neumístí přijatý vybraný výrobek osvobozený od daně v místě, které je uvedeno v povolení k přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135k

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

§ 135l § 135a PřestupekSprávní delikt proti podmíněnému osvobození od daně

PřestupekSprávní delikt proti podmíněnému osvobození od daně

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 19 odst. 4 umístí vybrané výrobky do daňového skladu jinak než v režimu podmíněného osvobození od daně.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 135b Přestupky135m

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

§ 135n Správní delikty proti zajištění daně

PřestupkySprávní delikty proti zajištění daně

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu nebo oprávněný příjemce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnost

a)  průběžně sledovat výši zajištění daně, nebo

b)  předat správci daně podle jeho požadavků evidenční údaje vztahující se k daňové povinnosti, která vznikla při výrobě nebo přijetí vybraných výrobků.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 135c Přestupky§ 135o Správní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu

PřestupkySprávní delikty proti elektronickému průvodnímu dokladu

při ukončení

 dopravy vybraných výrobků v režimu

podmíněného osvobození

 od daně

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce vybraných výrobků přijatých v režimu podmíněného osvobození od daně dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  ve stanovené lhůtě nepředloží oznámení o přijetí vybraných výrobků pomocí elektronického systému správci daně místně příslušnému místu přijetí vybraných výrobků, nebo

b)  v oznámení o přijetí vybraných výrobků neuvede ztráty a znehodnocení, ke kterým došlo v průběhu dopravy.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 200 000 Kč.

 

§ 135d Přestupek§ 135p Správní delikty proti dopravě vybraných výrobků

PřestupekSprávní delikty proti dopravě vybraných výrobků uvedených

do volného

 daňového oběhu v jiném členském státě

pro účely podnikání

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba odebírající vybrané výrobky z jiného členského státu pro účely podnikání dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že před odebráním těchto vybraných výrobků uvedených do volného daňového oběhu v jiném členském státě neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 135e Přestupek135q

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

§ 135r Správní delikty proti zasílání vybraných výrobků

PřestupekSprávní delikty proti zasílání vybraných výrobků

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako zástupce pro zasílání vybraných výrobků dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že před odesláním vybraných výrobků z jiného členského státu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10050 000 Kč.

 

*HLAVA II - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z MINERÁLNÍCH OLEJŮ

 

§ 135f Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů

Přestupky proti skladování zkapalněných ropných plynů

 

(§ 135s

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

§ 135ti

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

Díl 2

Správní delikty na úseku správy daně z minerálních olejů

 

Oddíl 1

Správní delikty proti nákupu, prodeji a dopravě zkapalněných

ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu

 

§ 135u Správní delikty proti skladování zkapalněných ropných plynů

Správní delikty proti skladování zkapalněných ropných plynů

 

(1) Právnická) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) uvedené do volného daňového oběhu

a)  skladuje společně ve stejném zásobníku,

b)  skladuje odděleně v zásobnících, které

1.  nejsou technologicky odděleny, nebo

2.  jsou vzájemně propojeny,

c)  odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo

d)  odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.

a)  skladuje společně ve stejném zásobníku,

b)  skladuje odděleně v zásobnících, které

1.  nejsou technologicky odděleny, nebo

2.  jsou vzájemně propojeny,

c)  odebírané ze zásobníků v kapalné fázi neskladuje v zásobníku, který je pevně spojen se zemí, nebo

d)  odebírané ze zásobníků v kapalné fázi skladuje v zásobníku pevně spojeném se zemí, který není užíván v souladu se stavebním zákonem.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutuse uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.

 

§ 135v Správní delikty§ 135g Přestupky proti dopravě minerálních olejů

PřestupkySprávní delikty proti dopravě minerálních olejů osvobozených

od daně na daňovém území České republiky

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů osvobozených od daně podle § 49 odst. 1, 2, 6 nebo 8 dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při dopravě těchto olejů neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) osvobozených od daně dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při dopravě těchto plynů neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel minerálních olejů, které jsou osvobozeny od daně, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  ve stanovené lhůtě neuvědomí správce daně, který je místně příslušný podle místa zahájení dopravy, o zahájení dopravy těchto olejů,

b)  navzdory námitkám správce daně zahájí dopravu těchto olejů,

c)  nedodrží správcem daně stanovenou

1.  lhůtu, v níž má být doprava těchto olejů ukončena, nebo

2.  trasu, po které mají být tyto oleje dopravovány, nebo

d)  v případě změny místa určení nebo příjemce, ke které došlo v průběhu dopravy těchto olejů, ve stanovené lhůtě

1.  neoznámí tuto změnu správci daně, nebo

2.  nezajistí zaznamenání této změny v dokladu o osvobození vybraných výrobků od daně.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, nebo

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 nebo 3.

 

Přestupky proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny

§ 135h - § 135i PřestupkySprávní delikty proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny

§ 135w - § 135x Správní delikty proti nakládání se zkapalněnými ropnými plyny

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) ve volném daňovém oběhu za účelem dalšího prodeje, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakupuje nebo získává zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) pro vlastní spotřebu se spotřebou přesahující 20 tun za jeden kalendářní rok, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že přijímá nebo prodává tyto plyny bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g)

a)  vydá osobě bez povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu, nebo

b)  při dovozu po propuštění do celního režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu podmíněného osvobození od daně.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 60 odst. 5, 6 nebo 7 prodá zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) za cenu včetně daně vypočtené na základě vyšší sazby daně, nebo.

c)  zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.

(4) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí přestupku tím, že

a)  nepoužívá hmotnostní průtokoměr,

b)  používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo

c)  používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutuse uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.

 

§ 135i135x

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) při dovozu po propuštění do režimu volného oběhu ve stanovené lhůtě neuvede do režimu podmíněného osvobození od daně, nebo

ba)  dopravuje zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. e), f) nebo g) s rozdílnou sazbou daně, po jejich uvedení do volného daňového oběhu, společně v jednom dopravním prostředku nebo v jejich soupravě., nebo

b)  zahájí dopravu zkapalněných ropných plynů uvedených v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) bez poskytnutého zajištění daně pro dopravu těchto plynů podle § 60 odst. 11.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba odebírající pro účely podnikání zkapalněné ropné plyny, které jsou předmětem daně podle § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) a které byly uvolněny do volného daňového oběhu v jiném členském státě, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne zajištění daně alespoň ve výši daně, která by musela být přiznána a zaplacena, kdyby tyto plyny byly určeny pro pohon motorů.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která plní zkapalněné ropné plyny uvedené v § 45 odst. 1 písm. f) nebo g) do tlakových nádob o hmotnosti náplně do 40 kg včetně, dopustí správního deliktu tím, že

a)  nepoužívá hmotnostní průtokoměr,

b)  používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí není elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, nebo

c)  používá hmotnostní průtokoměr, jehož součástí je elektronická evidence vydaných zkapalněných ropných plynů splňující zákonem požadované náležitosti, který není po celou dobu opatřen závěrami správce daně.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutuodstavců 1 až 3 se uloží pokuta od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč.

 

§ 135y

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

Díl 3

Správní delikty na úseku správy daně z lihu

 

§ 135z

*HLAVA III - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z LIHU

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

§ 135za Správní delikty 

§ 135j Přestupky proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu

PřestupkySprávní delikty proti dopravě lihu osvobozeného od daně z lihu

na daňovém území České republiky

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odesílatel lihu osvobozeného od daně podle § 71 odst. 1 písm. a) nebo d) dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že při dopravě tohoto lihu neposkytne zákonem stanoveným způsobem zajištění daně.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že na daňovém území České republiky dopravuje líh obecně denaturovaný podle zákona upravujícího líh určený pro výrobu minerálních olejů uvedených v § 45 odst. 2 nebo pro výrobu etyl-terciál-butyl-éteru bez zjednodušeného průvodního dokladu.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, nebo

b)  1 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1., nebo

b)  100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2.

 

§ 135zb Správní delikty 

§ 135k Přestupky proti oznamování prodeje lihovin

PřestupkySprávní delikty proti oznamování prodeje lihovin

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která hodlá v rámci své podnikatelské činnosti prodávat lihoviny uvedené do volného daňového oběhu za cenu nižší, než je cena odpovídající výši součtu částky daně a jí odpovídající částky daně z přidané hodnoty, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  ve stanovené lhůtě neoznámí správci daně takový prodej, nebo

b)  v oznámení o takovém prodeji neuvede zákonem stanovené údaje.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 500 000 Kč.

 

Díl 4

Správní delikty na úseku správy daně z piva

 

§ 135zc

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

Díl 5

Správní delikty na úseku správy daně z vína a meziproduktů

 

§ 135zd

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

§ 135ze*HLAVA IV - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SPRÁVY DANĚ Z TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

Díl 6

Správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků

 

§ 135zf Správní delikt 

§ 135l Přestupek proti ceně pro konečného spotřebitele

PřestupekSprávní delikt proti ceně pro konečného spotřebitele

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu cigarety s tabákovou nálepkou s uvedenou cenou pro konečného spotřebitele v jiném období, než pro které byla tato cena stanovena.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135m Přestupky§ 135zg Správní delikty proti jednotkovému balení

PřestupkySprávní delikty proti jednotkovému balení

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že uvede do volného daňového oběhu, doveze nebo dopraví na daňové území České republiky z jiného členského státu

a)  tabákové výrobky, které nejsou v uzavřeném jednotkovém balení, nebo

b)  jednotkové balení s tabákovými výrobky, které nepodléhají stejné sazbě daně.

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že prodá tabákové výrobky jinak než v uzavřeném jednotkovém balení s neporušenou tabákovou nálepkou.

(3) Za přestupek podle odstavce 2 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu

(3) Za správní delikt se uloží pokuta

a)  do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, nebo

b)  od 50 000 Kč do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2.

 

§ 135n Přestupek§ 135zh Správní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu tabákových výrobků

PřestupekSprávní delikt proti oznamovací povinnosti při dovozu

tabákových výrobků

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako dovozce, který hodlá dovážet tabákové výrobky v rámci podnikatelské činnosti, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že ve stanovené lhůtě písemně neohlásí správci daně první dovoz tabákových výrobků.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 2 000 000 Kč.

 

§ 135o Přestupky§ 135zi Správní delikty proti zákazu prodeje

PřestupkySprávní delikty proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu

pro konečného spotřebitele

 

pro konečného spotřebitele

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako prodejce dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  prodá konečnému spotřebiteli cigarety za cenu nižší nebo vyšší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce,

b)  při prodeji cigaret konečnému spotřebiteli poskytne slevu z ceny pro konečného spotřebitele.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  prodá konečnému spotřebiteli cigarety, ke kterým je přidán nebo přibalen jiný předmět, za celkovou cenu odlišnou od ceny pro konečného spotřebitele uvedené na tabákové nálepce, nebo

b)  váže prodej cigaret konečnému spotřebiteli na prodej jiných předmětů.

(3) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupku tím, že nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(4(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako konečný spotřebitel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  spotřebuje cigarety zakoupené za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele., nebo

(5) Za přestupek podle odstavce 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 50 000 Kč.

(6) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 4, nebo

bb)  nakoupí cigarety za cenu nižší, než je cena pro konečného spotřebitele uvedená na tabákové nálepce.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2., nebo

 

§ 135p Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

Přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že na daňovém území České republiky neoprávněně drží nebo jinak nakládá s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou.

(2b)  100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3.

 

§ 135zj

zrušen zákonem č. 188/2016 Sb.

 

§ 135zk Správní delikty proti značení tabákovými nálepkami

Správní delikty proti značení tabákovými nálepkami

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  umožní skladování nebo prodej neznačených tabákových výrobků na daňovém území České republiky., nebo

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(4) Za přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč.

 

§ 135q Přestupek proti značení tabákovými nálepkami

Přestupek proti značení tabákovými nálepkami

b)  

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že neznačí tabákové výrobky tabákovými nálepkami podle § 114.

(2) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta

a)  od 50 000 Kč do 10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč.písm. a),

 

§ 135r Přestupkyb)  do 50 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b).

 

§ 135zl Správní delikty proti značení a použití tabákových nálepek

PřestupkySprávní delikty proti značení a použití tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  použije ke značení tabákových výrobků tabákové nálepky, na kterých jsou vytištěny údaje neodpovídající skutečnému obsahu jednotkového balení, na kterém je tabáková nálepka umístěna,

b)  značí tabákové výrobky tabákovými nálepkami na jiném místě daňového území České republiky než v daňovém skladu, nebo

c)  řádně nepoužije tabákovou nálepku.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 135s Přestupek§ 135zm Správní delikt proti objednání tabákových nálepek

PřestupekSprávní delikt proti objednání, odběru a distribuci

tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že tabákové nálepky prodá nebo bezúplatně předá.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 5 000 000 Kč.

 

§ 135t Přestupky§ 135zn Správní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek

PřestupkySprávní delikty proti evidenci a inventuře tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevede evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek,

b)  po stanovenou dobu neuchovává evidenci odebraných, použitých nebo vrácených tabákových nálepek nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy v této evidenci provedeny,

c)  neprovede inventuru tabákových nálepek za daný kalendářní rok, nebo

d)  ve stanovené lhůtě neoznámí pověřenému správci daně výsledek inventury tabákových nálepek za předchozí kalendářní rok.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  12 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c)a) a b), nebo d), nebo

b)  21 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) a) nebo b d).

 

§ 135u Přestupky§ 135zo Správní delikty proti vracení tabákových nálepek

PřestupkySprávní delikty proti vracení tabákových nálepek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky starého vzoru, nebo

b)  v případě ukončení své činnosti nevrátí ve stanovené lhůtě pověřenému správci daně nepoužité tabákové nálepky.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 135zp

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

Díl 7

§ 135zq

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

 

§ 135zr

zrušeno zákonem č. 65/2017 Sb.

 

Díl 8

Správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných

minerálních olejů

 

*HLAVA V - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH OLEJŮ

PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ A BARVENÍ VYBRANÝCH

MINERÁLNÍCH OLEJŮ

 

Díl 1

PřestupkyOddíl 1

Správní delikty proti povinnostem při značkování a barvení vybraných

minerálních olejů

 

§ 135v

a barvení vybraných minerálních olejů

 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134b odst. 1 dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí značkování nebo barvení těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel směsi značkovací látky a barviva se sídlem na daňovém území České republiky dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky a barviva.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat nebo barvit minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, nebo s povinností takové značkování nebo barvení zajistit, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

§ 135w135zt

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované nebo nebarvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu v režimu podmíněného osvobození od daně či ve volném daňovém oběhu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování nebo barvení.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134b, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b)  nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134b odst. 2 písm. e) značkovány a barveny, způsobem uvedeným v § 134e odst. 6, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b)  nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134e odst. 8 písm. b), nebo

c)  neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

Díl 2

Přestupky 

Oddíl 2

Správní delikty proti zákazům při značkování

a barvení vybraných

 minerálních olejů

 

§ 135x

§ 135zu Správní delikty proti zákazům při značkování

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo

b)  značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

 osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)  minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 značkuje a barví, nebo

b)  značkované a barvené minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou

a)  značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

b)  neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,

c)  značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)  značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

 osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1, které jsou

a)  značkované a barvené, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování nebo barvení mimo daňový sklad s povolením ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

b)  neznačkované a nebarvené, uvádí do volného daňového oběhu,

c)  značkované a barvené, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)  značkované a barvené, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134b odst. 2 písm. d) a e) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto minerální oleje nesmějí být značkovány a barveny.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavcůodstavce 1 až 3 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(5) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

Díl 3

 

Oddíl 3

Další přestupkysprávní delikty na úseku značkování a barvení vybraných

vybraných minerálních olejů

 

§ 135zv Správní delikt§ 135y Přestupek proti povolení ke značkování a barvení minerálních olejů

PřestupekSprávní delikt proti povolení ke značkování a barvení vybraných

minerálních olejů

 

minerálních olejů

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

 

*HLAVA VI - PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ MINERÁLNÍCH OLEJŮ

PŘESTUPKY NA ÚSEKU ZNAČKOVÁNÍ NĚKTERÝCH DALŠÍCH

MINERÁLNÍCH OLEJŮ

§ 135zw

zrušen zákonem č. 331/2014 Sb.

 

Díl 9

Správní delikty na úseku značkování některých dalších

minerálních olejů

 

Oddíl 1

PřestupkySprávní delikty proti povinnostem při značkování některých dalších

minerálních olejů

 

§ 135z

některých dalších minerálních olejů

 

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že do volného daňového oběhu uvede neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako příjemce nebo dovozce minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí značkování těchto olejů před jejich vstupem na daňové území České republiky.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo uživatel značkovací látky se sídlem na daňovém území České republiky dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nevede evidenci značkovací látky.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce, příjemce nebo dovozce s povinností značkovat minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 nebo s povinností takové značkování zajistit, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že na žádost správce daně nebo příslušného orgánu nepředloží certifikát.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutuse uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

§ 135za135zy

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která nakoupí nebo jinak nabude neznačkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 s úmyslem dopravit je do jiného členského státu nebo je vyvézt do třetí země, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v případě neuskutečnění dopravy nebo vývozu ve stanovené lhůtě nezajistí jejich značkování.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává, dopravuje, skladuje, nakupuje nebo jinak nabývá, prodává nebo spotřebovává v rámci podnikatelské činnosti minerální oleje uvedené v § 134m, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vykonává tyto činnosti, jejichž předmětem jsou oleje v jednotkovém balení nad 20 litrů, bez živnostenského oprávnění, nebo

b)  nevede nebo neuchovává stanoveným způsobem evidenci o druzích a množství těchto olejů nebo evidenci o uvedených způsobech nakládání s nimi.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba, která vyrábí, zpracovává nebo prodává minerální oleje, jež nesmějí být podle § 134m odst. 2 písm. b) až f) značkovány, způsobem uvedeným v § 134p odst. 6, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v průvodní technické dokumentaci nebo v dokladech výslovně neuvede, že tyto oleje nesmějí být použity pro pohon motorů,

b)  nemá v evidenci o koupi a prodeji těchto olejů prohlášení kupujícího podle § 134p odst. 8 písm. b) nebo c), nebo

c)  neuchovává technickou dokumentaci nebo doklady k těmto olejům po stanovenou dobu.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta od 50 000 Kč do 50 000 000 Kč.

 

DílOddíl 2

PřestupkySprávní delikty proti zákazům při značkování některých

dalších

 minerálních olejů

 

§ 135zb

§ 135zz Správní delikty proti zákazům

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 značkuje, nebo

b)  značkované minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 nabízí k prodeji nebo používá pro pohon motorů.

(2) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou

a)  značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,

b)  neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,

c)  značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)  značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

 osoba se dopustí správního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1, které jsou

a)  značkované, ředí, odstraňuje nebo jinak mění jejich značkování,

b)  neznačkované, uvádí do volného daňového oběhu či je prodává,

c)  značkované, nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů, nebo

d)  značkované, dopravuje nebo skladuje v nádobě, která je ve spojení s motorem, nebo je do takové nádoby stáčí.

(3) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že minerální oleje, které nesmějí být značkovány podle § 134m odst. 2 písm. b) až g), nabízí k prodeji nebo je používá pro pohon motorů.

(4) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že minerální oleje uvedené v § 134m odst. 2 písm. e) a f) nabízí k prodeji nebo je používá pro jiné účely, než pro které tyto oleje nesmějí být značkovány.

(5) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 4 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(6) Za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

DílOddíl 3

Další přestupkysprávní delikty na úseku značkování některých

dalších minerálních olejů

minerálních olejů

 

 

§ 135zza Správní delikt§ 135zc Přestupek proti povolení ke značkování minerálních olejů

PřestupekSprávní delikt proti povolení ke značkování některých

dalších

 minerálních olejů

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako výrobce nebo provozovatel daňového skladu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že značkuje minerální oleje uvedené v § 134m odst. 1 bez povolení ke značkování některých dalších minerálních olejů.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

 

*HLAVA VII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ S MINERÁLNÍMI OLEJI

PŘESTUPKY NA ÚSEKU SLEDOVÁNÍ NAKLÁDÁNÍ SE ZVLÁŠTNÍMI

MINERÁLNÍMI OLEJI

Díl 10

Správní delikty na úseku 

§ 135zd Přestupky proti sledování nakládání s

se zvláštními minerálními oleji

Přestupky 

§ 135zzb Správní delikty proti sledování nakládání se zvláštními

 minerálními oleji

Správní delikty proti sledování nakládání

se zvláštními minerálními oleji

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 134zd nabude, prodá nebo jinak převede zvláštní minerální olej volně ložený nebo umístěný v balení přesahujícím 220 litrů.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba nakládající se zvláštním minerálním olejem dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b)  nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c)  nevede evidenci zvláštních minerálních olejů nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d)  neuchovává evidenci zvláštních minerálních olejů nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e)  v rozporu s § 134zf neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.,

(4) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) až d),

b)  3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. e),

c)  1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e), neboa) až d).

c)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

 

*HLAVA VIII - PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

PŘESTUPKY NA ÚSEKU NAKLÁDÁNÍ SE SUROVÝM TABÁKEM

 

Díl 11

Správní delikty na úseku nakládání se surovým tabákem

 

§ 135zzba Správní delikty 

§ 135ze Přestupky proti nakládání se surovým tabákem

PřestupkySprávní delikty proti nakládání se surovým tabákem

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nakládá se surovým tabákem v rozporu s § 134zz.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba skladující surový tabák dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

b)  nepodá oznámení o změně registračních údajů,

c)  nevede evidenci surového tabáku nebo ji vede v neúplném rozsahu,

d)  neuchovává evidenci surového tabáku nebo doklady, na jejichž základě byly zápisy do evidence provedeny, po stanovenou dobu, nebo

e)  v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu tabákových výrobků dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 134zza neoznámí správci daně stanovené údaje.

(4) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(5) Za přestupek lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu do

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a)  220 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a) až d),1,

b)  6 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3,

c)  2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. e) nebo odstavce 3, neboa) až d).

c)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1.

 

*HLAVA IXIII - PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮZAJIŠTĚNÝCH LIHOVIN

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÝCHZAJIŠTĚNÝCH TABÁKOVÝCH VÝROBKŮ

 

§ 135zf135zzc Propadnutí neznačených tabákových výrobků

Propadnutí neznačených tabákových výrobků

 

Jsou-li splněny podmínky pro uložení(1) Správní orgán uloží propadnutí věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem, její propadnutí se uloží, a to ineznačených tabákových výrobků, které zajistil v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

 

§ 135zg Zabrání neznačených tabákových výrobků

Zabrání neznačenýchsouvislosti s porušením povinnosti při značení tabákových výrobků.

 

Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným tabákovým výrobkem, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

 

§ 135zh (2) Propadnutí tabákových výrobků podle odstavce 1 lze uložit, pokud

a)  náleží pachateli správního deliktu a

b)  byly ke spáchání správního deliktu užity nebo určeny.

 

§ 135zzd Zabrání tabákových výrobků

Zabrání tabákových výrobků

 

Správní orgán, který neuložil propadnutí tabákových výrobků, rozhodne o jejich zabrání, pokud

a)  náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b)  nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nebo

c)  vlastník není znám.

 

§ 135zze Společná ustanovení o propadnutí a zabrání

Společná ustanovení o propadnutípropadlých a zabránízabraných

Společná ustanovení o propadlých a zabraných

tabákových výrobcích

 

(1) Propadlé nebo zabrané tabákové výrobky připadají státu.

(2) Generální ředitelství cel propadlé nebo zabrané neznačené tabákové výrobky zničí. Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daněze zaměstnanců v Generálním ředitelství cel.

(23) Pachateli přestupkusprávního deliktu, kterému bylo uloženo propadnutí neznačených tabákových výrobků, nebo osobě, u které byly zabrané neznačené tabákové výrobky zajištěny, se uloží povinnost nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením.

(34) Proti rozhodnutí o zabrání neznačených tabákových výrobků nebo o povinnosti nahradit státu náklady spojené s jejich správou a zničením se nelze odvolat.

(5) Nepropadnou-li nebo nebudou-li tabákové výrobky zabrány, musí být bez zbytečného odkladu vráceny tomu, komu nepochybně patří, jinak tomu, u koho byly zajištěny.

 

*HLAVA X - PŘÍSLUŠNOSTIV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

PŘÍSLUŠNOST

 

§ 135zi Věcná příslušnost

Věcná příslušnost

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

 

§ 135zzf Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby

Odpovědnost právnické osoby a podnikající fyzické osoby

 

(1) KPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení o přestupcíchdo 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

§ 135zzg Příslušnost k projednání správního deliktu

Příslušnost k projednání správního deliktu

 

(1) Správní delikty podle tohoto zákona je příslušný správce daněprojednává celní úřad.

(2) Česká obchodní inspekce anebo finanční úřad jsou příslušné k řízení oprojednává

a)  přestupcíchpřestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to opřestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

1.  přestupcíchb)  přestupky na úseku

1.  značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2.  značkování některých dalších minerálních olejů,

c)  správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1.  správní delikty proti jednotkovému balení,

2.  přestupcíchsprávní delikty proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3.  správní delikty3.  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,

4.  přestupku proti značení tabákovými nálepkami,

b)  přestupcích na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

c)  přestupcíchd)  správní delikty na úseku

1.  značkování a barvení vybraných minerálních olejů,

2.  značkování některých dalších minerálních olejů.

(3) Státní zemědělská a potravinářská inspekce je příslušná k řízení o přestupcíchprojednává

a)  přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to opřestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

a)  přestupcíchb)  správní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to

1.  správní delikty proti jednotkovému balení,

b)  přestupcích2.  správní delikty proti zákazu prodeje a nákupu za cenu jinou než cenu pro konečného spotřebitele,

3.  c)  přestupcích proti nakládání s tabákovými výrobky,

d)  přestupkusprávní delikty proti značení tabákovými nálepkami.

c)  správní delikty na úseku omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků, a to správní delikty proti zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků.

(4) Obecní živnostenský úřad je příslušný k řízení o přestupcích na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to oprojednává

a)  přestupcícha)  přestupky na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to přestupky proti nakládání s tabákovými výrobky,

b)  přestupkusprávní delikty na úseku správy daně z tabákových výrobků, a to správní delikty proti značení tabákovými nálepkami.

(5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je příslušný k řízení o přestupku proti jednotkovému balení, kterého se dopustí fyzická osoba; příkazem na místě může tento přestupek projednat rovněž orgán Policie České republiky, orgán Vojenské policie nebo strážník obecní policie.

(6) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

 

§ 135zzh Výše a splatnost pokuty

Výše a splatnost pokuty

 

(1) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Pokuta je splatná do 30 dní ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena. Pokuty vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

§ 135zzi Zvláštní ustanovení o blokovém řízení

Zvláštní ustanovení o blokovém řízení

 

V blokovém řízení lze za přestupky podle tohoto zákona uložit pokutu do 5 000 Kč.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.