Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 352/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2009.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2009 do 30. 6. 2017)

352/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. září 2001

o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb.. a zákona č. 183/2017274/2008 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13 PřestupkyPřestupek

Přestupky fyzických,Přestupek

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku 5c) tím, že zneužije, úmyslně poškodí nebo hrubě zneváží státní symbol České republiky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

 

Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 13a - § 13b Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  zneužije, hrubě zneváží, zničí, poškodí nebo odcizí státní symbol České republiky nebo napodobeninu velkého státního znaku vymezenou v § 4a,

b)  užije a)  užije malý státní znak v rozporu s § 5,

cb)  užije velký státní znak v rozporu s § 6 odst. 2,

d)  užívá vyobrazení zaměnitelné se státním znakem způsobem, který může budit dojem, že je oprávněnou osobou, ačkoli jí není,

ec)  nevyvěsí státní vlajku, ač je k tomu podle § 7 odst. 1 povinna, nebo

f) d)  vyvěsí státní vlajku v rozporu s § 8 nebo 9.

(2) Za přestupeksprávní delikt se uloží pokuta do

a)  15 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu do 30c),

b)  10 000 Kč a za přestupek, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e) nebo f) pokutu do 10 000 Kč.d).

 

§ 13b

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl správní delikt spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává v přenesené působnosti obecní úřad obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze úřad městské části.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 6) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       § 1 zákona č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky.

2)       Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

3)       Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

4)       Například § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)       § 5 písm. d) zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění zákona č. 352/2001 Sb.

5a)     § 13 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů.

§ 9 odst. 3 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

5b)     § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb.

5c)     Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

6)       § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 85/2004 Sb.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.