Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 350/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 18.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201718. 10. 2016 do 30. 116. 2017)

350/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 27. října 2011

o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů

(chemický zákon)

ve znění zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 61/2014 Sb., zákona č. 324/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017324/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 32

zrušen zákonem č. 61/2014 Sb.

 

HLAVA VI

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ A PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Osoba, která provádí zkoušení vlastností látek nebo směsí nebezpečných pro zdraví a životní prostředí pro účely tohoto zákona se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provádí zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi pro účely tohoto zákona a přímo použitelných předpisů Evropské unie 20), 21) bez osvědčení podle § 18 odst. 1, nebo

b)  v rozporu s § 21 odst. 2 písemně nepotvrdí, že zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi bylo provedeno v souladu se zásadami.

(2) Výrobce nebo dovozce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vyrobí nebo doveze látku anebo látku ve směsi nebo předmětu bez registrace nebo oznámení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 20), nebo

b)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 21) neoznámí údaje o klasifikaci.

(3) Výrobce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech 28) uvede na trh na území České republiky

a)  povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech 28), nebo

b)  prací prostředek pro spotřebitele anebo detergent určený pro automatické myčky nádobí pro spotřebitele.

(4) Výrobce, dovozce nebo následný uživatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 20) uvede na trh nebo používá látku bez povolení,

b)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o perzistentních organických znečišťujících látkách 25) vyrobí, uvede na trh nebo používá látku, nebo

c)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 21) neklasifikuje látku nebo směs před jejich uvedením na trh nebo je klasifikuje odlišně, než stanoví tento předpis.

(5) Zrušeno § 49.

(6) Výrobce, dovozce, následný uživatel nebo distributor se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 20) neposkytne informace v dodavatelském řetězci,

b)  v rozporu s hlavou VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 20) vyrobí, uvede na trh nebo použije látku nebo látku ve směsi nebo předmětu,

c)  uvede na trh látku nebo směs klasifikovanou jako nebezpečná, aniž by zajistil její označení a zabalení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 21),

d)  zrušeno § 49,

e)  zrušeno § 49,

f)   zrušeno § 49,

g)  zrušeno § 49,

h)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 21) neuchovává doklady o splnění požadavků na klasifikaci a označování látky nebo směsi po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu dalších 10 let od posledního uvedení na trh, nebo je neposkytne na vyžádání příslušným správním orgánům,

i)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 21) neuvede v nabídce nebezpečné látky nebo směsi, která umožňuje uzavření kupní smlouvy bez znalosti informací uvedených na štítku nebo obalu látky nebo směsi, informace o její nebezpečnosti, nebo

j)   v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 20) neuchovává veškeré informace, jež vyžaduje pro plnění svých povinností, po dobu, po kterou je tato látka nebo směs uváděna na trh, a po dobu 10 let od posledního uvedení na trh.

(7) Vývozce nebo dovozce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek 26) doveze nebo vyveze látku, nebo

b)  v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek 26) neposkytne Ministerstvu životního prostředí informace o dovozu a vývozu.

(8) Vývozce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti 27) vyveze rtuť, její sloučeniny nebo směsi.

(9) Výrobce působící v oblasti výroby chloru a alkalických hydroxidů se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o zákazu vývozu kovové rtuti a některých sloučenin a směsí rtuti 27) neposkytne Ministerstvu životního prostředí stanovené informace.

(10) Následný uživatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 20)

a)  nevyhotoví zprávu o chemické bezpečnosti nebo neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace, nebo

b)  neurčí nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležitému omezení rizik identifikovaných

1.    v bezpečnostních listech, které mu byly poskytnuty,

2.    ve svém vlastním posouzení chemické bezpečnosti, nebo

3.    v jakýchkoli informacích o opatřeních k řízení rizik, které mu byly poskytnuty.

(11) Žadatel o registraci se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 20)

a)  neposkytne Evropské agentuře pro chemické látky stanovené informace,

b)  nestanoví nebo neuplatňuje vhodná opatření k náležité kontrole rizik zjištěných při posouzení chemické bezpečnosti nebo je nedoporučí v bezpečnostních listech,

c)  neuchovává zprávu o chemické bezpečnosti nebo ji neaktualizuje, nebo

d)  neaktualizuje své registrační údaje doplněním informací, které nově zjistil, nebo je nepředloží Evropské agentuře pro chemické látky.

(12) Dovozce, následný uživatel nebo dodavatel, který jako první uvádí na trh na území České republiky směs, která má nebezpečné fyzikálně-chemické vlastnosti nebo nebezpečné vlastnosti ovlivňující zdraví, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 1 nebo 2.

(13) Výrobce nebo distributor, který uvádí na trh na území České republiky detergent, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  uvede na trh detergent, aniž by zajistil jeho označení podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech 28),

b)  uvede na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o detergentech 28), nebo

c)  neposkytne Ministerstvu zdravotnictví informace podle § 22 odst. 3 nebo 4.

(14) Dovozce, následný uživatel, dodavatel, výrobce nebo distributor se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoznámí změnu informací poskytnutých Ministerstvu zdravotnictví podle § 22 odst. 5.

(15) Osoba, která uvedla na trh látku nebo směs, která nesplňuje požadavky na její klasifikaci, balení nebo označování stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie 21), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepozastaví další uvádění této látky nebo směsi na trh podle § 33 odst. 1 písm. a).

(16) Zrušeno § 49.

(17) Osoba, která uvedla látku nebo látku ve směsi nebo předmětu na trh, aniž splnila povinnost registrace podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 20), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. b) nestáhne takovou látku, směs nebo předmět z trhu.

(18) Osoba, která porušila zákaz nebo omezení uvádění na trh látky samotné nebo obsažené ve směsi nebo předmětu podle hlav VII a VIII přímo použitelného předpisu Evropské unie 20), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s rozhodnutím příslušného správního úřadu podle § 33 odst. 1 písm. c) nestáhne takovou látku, směs nebo předmět z trhu.

(19) Zrušeno § 49.

(20) Osoba, která uvedla na trh povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku, které nesplňují kritéria biologické rozložitelnosti stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech 28), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nestáhne takovou povrchově aktivní látku nebo detergent obsahující povrchově aktivní látku z trhu podle § 33 odst. 1 písm. h).

(21) Osoba, která uvedla na trh detergent, který nesplňuje omezení obsahu fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu stanovená přímo použitelným předpisem Evropské unie o detergentech 28), se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nestáhne takový detergent z trhu podle § 33 odst. 1 písm. i).

(22) Za přestupky lze uložit pokutusprávní delikty se uloží pokuta

a)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a), odstavce 4 písm. a) nebo c), odstavce 6 písm. b) nebo c), nebo odstavce 15, 17 nebo 18,

b)  zrušeno § 49,

c)  do 3 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4 písm. b), odstavce 6 písm. a), h), i) nebo j), odstavce 7 písm. a), odstavce 8, odstavce 10 písm. b), odstavce 11 písm. b), odstavce 13 písm. a) nebo b) nebo odstavců 20 nebo 21,

d)  do 2 500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 11 písm. a) nebo d),

e)  zrušeno § 49,

f)   do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. b), odstavce 3, odstavce 7 písm. b), odstavce 9, odstavce 10 písm. a), odstavce 11 písm. a), c) nebo d), odstavce 12 nebo odstavce 13 písm. c),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 35 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyOsoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při rozhodování o uložení pokuty a určení její výměry osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona ze správních orgánů uvedených v § 23 písm. d) až h) v prvním stupni projednává ten, který spáchání přestupkusprávního deliktu zjistil jako první.

(25) Příjem z pokut uložených Českou inspekcí životního prostředí je příjmem Státního fondu životního prostředí a příjem z pokut uložených jinými správními orgány je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.