Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 341/2014 Sb., znění platná od 19.8.2017 a od 1.1.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 19. 8. 20171. 1. 2015 do 18. 831. 12. 2017)

341/2014 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2014

o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel

na pozemních komunikacích

ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II - ZÁKLADNÍ ZNAKY TYPU A KATEGORIE VOZIDEL

ČÁST DRUHÁ

ZÁKLADNÍ ZNAKY TYPU A KATEGORIE VOZIDEL

 

§ 3 Základní znaky pro určení typů vozidel

Základní znaky pro určení typů vozidel, variant a verzí

pro jednotlivé kategorie vozidel

(K § 2 odst. 10 zákona)

 

(1) Základní znaky pro určení typů, variant a verzí silničních vozidel, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla

a)  kategorií M, N a O, jsou uvedeny v příloze II části B směrnice 2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "směrnice 2007/46/ES"),

b)  kategorie L jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícímčl. 2 směrnice 2002/24/ES, o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12),, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "směrnice 2002/24/ES"),

c)  kategorií T, C, R a S jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícímpříloze II kapitole A směrnice 2003/37/ES, o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a dozor nad trhem 13).výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "směrnice 2003/37/ES").

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4 Základní znaky pro určení typů systémů

Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí

a samostatných technických celků

(K § 2 odst. 11 zákona)

 

(1) Základní znaky pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla

a)  kategorií M, N a O jsou uvedeny v čl. 3 a čl. 10 směrnice 2007/46/ES,

b)  kategorie L jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12),čl. 2 odst. 7 a čl. 4 odst. 1 směrnice 2002/24/ES,

c)  kategorií T, C, R a S jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělskýchčl. 2 písm. a lesnických vozidel) a dozor nad trhem 13).čl. 4 odst. 1 směrnice 2003/37/ES.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - SCHVALOVÁNÍ TYPU

ČÁST TŘETÍ

SCHVALOVÁNÍ TYPU

 

§ 7 VozidlaSilniční vozidla, systémy, na které se nepoužijí příslušné předpisy EU

VozidlaSilniční vozidla, systémy, konstrukční části a samostatné

technické

 celky, na které se nepoužijí příslušné předpisy

Evropské unie

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

Příslušné předpisy Evropské unie se nepoužijí na

a)  silniční vozidla kategorií M, N a Okategorie Z,

b)  vozidla zkonstruovaná a vyrobená k použití ozbrojenými složkami, civilní ochranou, požární službou a službami odpovídajícími za udržování veřejného pořádku, nebo

b)  silniční vozidla podkategorie LZ,

c)  zvláštní vozidla kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a dále zvláštní vozidla podkategorií SS a SN,

d)  vozidla kategorie Z, nebo

ec)  systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro vozidla podle písmen a) až da b).

 

§ 8 Technické požadavky pro silniční vozidla

Technické požadavky pro silniční vozidla, systémy, konstrukční

části a samostatné technické celky

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

(1) Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O. To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se obdobně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12). To neplatí pro technické požadavky, jejichž uplatnění brání provozně technické důvody související s činností vykonávanou provozovateli těchto vozidel. Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky se přiměřeně použijí příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12).

(1) Pro stanovení technických požadavků pro silniční vozidla podle § 7, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla se použijí přílohy č. 3, 4 a 6 k této vyhlášce obdobně.

(2) Pro stanovení technických požadavků pro systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro silniční vozidla, podle § 7, se přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce obdobně.

 

§ 9 Harmonizované technické požadavky pro vozidla

Harmonizované technické požadavky pro vozidla, systémy,

konstrukční části a samostatné technické celky

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

(1) Harmonizované technické požadavky pro silniční vozidla kategorií M, N a O, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O.

(2) Harmonizované technické požadavky pro silniční vozidla kategorie L, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla jsou uvedeny v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(3) Harmonizované technické požadavky pro zvláštní vozidla kategorií T, C, R a S, systémy, konstrukční části a samostatné technické celky určené pro tato vozidla jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11 Způsob zajištění shody výroby vozidel

Způsob zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů,

konstrukčních částí nebo samostatných technických celků

se schváleným typem

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

(1) Způsob zajištění shody výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorie M, N a O je uveden v příloze X směrnice 2007/46/ES.; pro vozidla kategorií L se použije příloha VI směrnice 2002/24/ES, pro vozidla kategorií T, C, R a S se použije příloha IV směrnice 2003/37/ES.

(2) Způsob zajištění shody výroby systémů silničních vozidel, jejich konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Pro určení způsobu zajištění shody výroby silničních vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem při schvalování neharmonizovaného typu se použijí odstavce 1 a 2 přiměřeně.

 

§ 12 Nejvyšší počet vozidel v malé sérii

Nejvyšší počet vozidel v malé sérii

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

(1) Nejvyšší počet silničních vozidel kategorií M, N a O v malé sérii je uveden v příloze XII směrnice 2007/46/ES.

(2) Nejvyšší počet silničních vozidel kategorie L v malé sérii je uveden v čl. 15 směrnice 2002/24/ES.

(3) Nejvyšší počet vozidel kategorií T, C, R a S v malé sérii je uveden v příloze V směrnice 2003/37/ES.

 

§ 13 Rozsah a obsah technické dokumentace

Rozsah a obsah technické dokumentace

(K § 17 odst. 7 zákona)

 

(1) Rozsah a obsah technické dokumentace, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorií M, N a O, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O.

a)  kategorií M, N a O, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O,

b)  kategorie L, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)  kategorií T, C, R a S, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Rozsah a obsah technické dokumentace při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Pro určení rozsahu a obsahu technické dokumentace pro schvalování neharmonizovaného typu se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.

 

§ 14 Způsob ověření shody výroby

Způsob ověření shody výroby

(K § 19 odst. 2 zákona)

 

(1) Způsob ověření shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorií M, N a O je uveden v příloze X směrnice 2007/46/ES.

a)  kategorií M, N a O je uveden v příloze X směrnice 2007/46/ES,

b)  kategorie L je uveden v příloze č. VI směrnice 2002/24/ES,

c)  kategorií T, C, R a S je uveden v příloze IV směrnice 2003/37/ES.

(2) Způsob ověření shody výroby systémů silničních vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Pro určení způsobu ověření shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem v rámci schvalování neharmonizovaného typu se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.

 

§ 15 Náležitosti sdělení výsledku ověření shody výroby

Náležitosti sdělení výsledku ověření shody výroby

(K § 19 odst. 2 zákona)

 

Sdělení o výsledku ověření shody výroby musí pro všechna vozidla kategorií M, N a O podléhající schvalování harmonizovaného typu obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze X směrnice 2007/46/ES.

 

§ 16 Rozsah a způsob ověření technických požadavků

Rozsah a způsob ověření technických požadavků, harmonizovaných

technických požadavků a mezinárodních technických požadavků

(K § 20 odst. 4 zákona)

 

(1) Rozsah a způsob ověření harmonizovaných technických požadavků, při schvalování harmonizovaného typu, pro vozidla kategorií M, N a O je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O.

a)  kategorií M, N a O je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O,

b)  kategorie L je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)  kategorií T, C, R a S je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Rozsah a způsob ověření mezinárodních technických požadavků při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Pro určení rozsahu a způsobu ověření technických požadavků při schvalování neharmonizovaného typu se použijí odstavce 1 a 2 obdobně.

 

§ 17 Způsob určení počtu silničních vozidel

Způsob určení počtu silničních vozidel, konstrukčních částí

nebo samostatných technických celků pro účely ověření

technických požadavků, harmonizovaných technických požadavků

a mezinárodních technických požadavků

(K § 20 odst. 4 zákona)

 

(1) Počet silničních vozidel kategorií M, N a O a vozidel podle § 7, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro účely ověření technických požadavků a harmonizovaných technických požadavků se určí vždy tak, aby bylo možné provést všechny zkoušky na silničním vozidle, konstrukční části nebo samostatném technickém celku, které jsou potřebné k ověření splnění technických požadavků nebo harmonizovaných technických požadavků v rozsahu, v jakém nebyly doposud ověřeny již provedenými zkouškami.

(2) Způsob určení počtu silničních vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků pro účely ověření mezinárodních technických požadavků při schvalování mezinárodního typu je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

 

§ 18 Osvědčení o schválení typu

Osvědčení o schválení typu

(K § 21 odst. 4 zákona)

 

(1) Vzor osvědčení o schválení typu při schvalování harmonizovaného typu pro vozidla

a)  kategorií M, N a O, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování vozidel kategorií M, N a O.,

b)  kategorie L, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)  kategorií T, C, R a S, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Vzor osvědčení o schválení typu, při schvalování mezinárodního typu, je uveden v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(3) Osvědčení o schválení typu při schvalování neharmonizovaného typu je speciální tiskopis s ochrannými prvky formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, o typu vozidla, typu systému, typu konstrukční části a typu samostatného technického celku, na které bylo toto osvědčení vydáno.

(4) Systém číslování osvědčení o schválení harmonizovaného typu pro vozidla kategorií M, N a O je uveden v příloze VII směrnice 2007/46/ES.; pro vozidla kategorie L se použije příloha V směrnice 2002/24/ES, pro vozidla kategorií T, C, R a S se použije příloha II kapitola C dodatek I směrnice 2003/37/ES.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19 Schvalovací dokumentace typu

Schvalovací dokumentace typu

(K § 21 odst. 4 zákona, § 24 odst. 5 zákona)

 

(1) Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace typu jsou

a)  identifikace úřadu, který schválení typu vydal,

b)  razítko subjektu, který schválení typu vydal,

c)  datum vydání,

d)  číslo schválení typu,

e)  celkový počet listů,

f)   počet samostatných výkresů,

g)  počet samostatných fotografií a

h)  v případě rozšíření schválení typu, důvod.

(2) Revize schválení typu se zřetelně vyznačuje na každé stránce schvalovací dokumentace, která byla revizí dotčena. Na těchto stránkách schvalovací dokumentace musí být vyznačeno datum provedené změny. Revize schválení typu může být vyznačena také v nové schvalovací dokumentaci, budou-li v ní podrobně popsány provedené změny.

(3) V případě rozšíření schválení typu se nové osvědčení o schválení typu opatří pořadovým číslem rozšíření následujícím po pořadovém čísle předchozího rozšíření.

(4) Odstavce 1 až 3 se použijí pouze pro silniční vozidla kategorií M, N a O, vozidla podle § 7 a systémy, konstrukční části a samostatné technické celky těchto vozidel.

(5) Náležitosti seznamu schvalovací dokumentace a způsob rozšíření a revize schválení typu při schvalování mezinárodního typu jsou uvedeny v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

 

§ 20 Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

(K § 23 odst. 4 zákona)

 

(1) Prohlášení o shodě, pro harmonizované schválení typu, se vydává pro silniční vozidla kategorií M, N, O a L a O.

(2(2) Prohlášení o shodě, pro harmonizované schválení typu, se vydává pro zvláštní vozidla kategorií T, C, R a S.

(3) Náležitosti prohlášení o shodě a jeho duplikátu jsou pro vozidla kategorií M, N, O uvedeny v čl. 18 a v příloze IX směrnice 2007/46/ES., pro vozidla kategorie L v čl. 7 a v příloze IV směrnice 2002/24/ES, pro vozidla kategorií T, C, R a S v čl. 6 a v příloze III směrnice 2003/37/ES.

 

§ 21 Značka schválení typu

Značka schválení typu

(K § 23 odst. 4 zákona)

 

(1) Značka schválení typu se umisťuje na všechna silniční i zvláštní vozidla kategorií M, N a O, jejich. Dále se značka schválení typu umisťuje na všechny konstrukční části avozidel a na všechny samostatné technické celky avozidla.

(2) Pro schvalování harmonizovaného typu

a)  značka schválení typu pro vozidla kategorií M, N, O je uvedena v příloze č. 3 k této vyhlášce a v přímo použitelných předpisech Evropské unie upravujících schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O; to neplatí pro silniční vozidla podle § 7 písm. a), jejich konstrukční části a samostatné technické celky.,

(2) b)  značka schválení typu pro vozidla kategorie L je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce,

c)  značka schválení typu pro vozidla kategorií T, C, R a S je uvedena v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(3) Značka schválení typu, Značka schválení typu se při schvalování mezinárodního typu umisťuje na všechny konstrukční části vozidel a samostatné technické celky vozidel a, je uvedena v rozhodnutích přijatých na základě mezinárodní smlouvy.

(34) Značka schválení typu vozidel podle § 7, jejich konstrukčních částí a samostatných technických celků se umisťuje na všechna vozidla, jejich konstrukční části a samostatné technické celky a pro neharmonizované schválení je uvedena v příloze č. 8 k této vyhlášce.

 

§ 22 Nejvyšší počet vozidel, která lze uvést na trh

Nejvyšší počet vozidel, která lze uvést na trh po pozbytí

platnosti schválení typu

(K § 26 odst. 4 zákona)

 

(1) Nejvyšší počet silničních vozidel kategorií M, N, a O, které lze uvést na trh po pozbytí platnosti schválení typu, je uveden v příloze č. XII směrnice 2007/46/ES.

 

§ 22a Schvalování neharmonizovaného typu

Schvalování neharmonizovaného typu

(K § 16 odst. 9 zákona)

 

(1) Při schvalování neharmonizovaného typu se přiměřeně použije

a)  příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. a), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

b)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

c)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky,

d)  příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12) nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13), jsou-li schvalována vozidla podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky.

(2) Při schvalování neharmonizovaného typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro vozidla podle § 7 se rovněž přiměřeně použije příloha č. 5 k této vyhlášce.

(3) Předpisy podle odstavců 1 a 2 se přiměřeně použijí pro stanovení

a)  způsobu zajištění shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem,

b)  rozsahu a obsahu technické dokumentace,

c)  způsobu ověření shody výroby vozidel podle § 7, jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků se schváleným typem a

d)  rozsahu a způsobu ověření technických požadavků.

(2) Nejvyšší počet silničních vozidel kategorie L, které lze uvést na trh po pozbytí platnosti schválení typu, je uveden v příloze VIII směrnice 2002/24/ES.

(3) Nejvyšší počet vozidel kategorií T, C, R a S, které lze uvést na trh po pozbytí platnosti schválení typu, je uveden v příloze V směrnice 2003/37/ES.

 

*ČÁST IV - TECHNICKÉ ZKUŠEBNY A ZKUŠEBNÍ STANICE

ČÁST ČTVRTÁ

TECHNICKÉ ZKUŠEBNY A ZKUŠEBNÍ STANICE

 

§ 23 Technické zkušebny

Technické zkušebny

(K § 27 odst. 6 zákona)

 

(1) Kategorie činností technických zkušeben pro vozidla kategorií M, N a O, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v čl. 41 směrnice 2007/46/ES.

(2) Požadavky na přístroje a další nezbytné technické zařízení a na prostory potřebné pro výkon činnosti technické zkušebny, požadavky na systém vnitřní organizace a řízení a způsob posuzování splnění těchto požadavků pro zkušebny kontrolující vozidla kategorií M, N a O, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v příloze V směrnice 2007/46/ES.

(3) Pro určení kategorií Kategorie činností technických zkušeben, požadavků na pro vozidla kategorie L, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L 1).

(4) Požadavky na přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků a na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavkůčinnosti technické zkušebny, požadavky na systém vnitřní organizace a řízení a způsobuzpůsob posuzování splnění těchto požadavků se přiměřeně použijepro zkušebny kontrolující vozidla kategorie L, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L 1).

a) (5) Kategorie činností technických zkušeben pro vozidla kategorií T, C, R a S, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v přímo použitelný předpispoužitelném předpisu Evropské unie upravujícíupravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel kategorií T, C, R a čtyřkolekS 1).

(6) Požadavky na přístroje a dozor nad trhem 12), je-li ověřovánodalší nezbytné technické zařízení a na prostory potřebné pro výkon činnosti technické zkušebny, požadavky na systém vnitřní organizace a řízení a způsob posuzování splnění těchto požadavků pro zkušebny kontrolující vozidla kategorií T, C, R a S, jejich systémy, konstrukční části a samostatné technické celky jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S 1).

1.    při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie L,

2.    při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. b), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky, nebo

b)  přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13), je-li ověřováno

1.    při schvalování mezinárodního typu splnění technických požadavků systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky vozidel kategorie T, C, R a S,

2.    při schvalování neharmonizovaného typu splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. c), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky,

c)  příloha č. 3 k této vyhlášce a přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující schvalování silničních vozidel kategorií M, N a O, nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12), nebo přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13), je-li ověřováno splnění technických požadavků vozidly podle § 7 písm. d), jejich systémy, konstrukčními částmi nebo samostatnými technickými celky.

(4(7) Zkušební protokol musí plnit požadavky dodatku 3 přílohy V směrnice 2007/46/ES.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27a Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů

Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů

[K § 28 odst. 1 písm. d) zákona]

 

Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího konstrukci, montáž, používání, zkoušení a kontroly tachografů 14) nejméně jednou za 2 roky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 29 Přestavba vozidla

Přestavba vozidla

(K § 74 odst. 1, § 74 odst. 2 zákona)

 

(1) Přestavěné vozidlo musí po přestavbě splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky pozdějších předpisů uvedených v přílohách č. 3 až 6 této vyhlášky pro typ vozidla příslušného druhu a kategorie.

(2) Pokud se při přestavbě vozidla mění identifikační číslo vozidla, stanoví příslušný úřad, provádějící registraci vozidla, jakým způsobem se uvedené číslo vyznačí na nové nebo změněné konstrukční nebo podstatné části mechanismu vozidla. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno identifikační číslo z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Identifikační číslo vozidla, u kterého se mění konstrukční nebo podstatná část mechanismu vozidla, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. Informace o ražbě identifikačního čísla náhradní technologií se uvede v dokladech vozidla.

(3) V případě, že výrobce prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu, se ohledně ražby identifikačního čísla vozidla postupuje obdobně jako v odstavci 2.

(4) Pokud lze přestavěné vozidlo zařadit do více kategorií, stanoví jeho kategorii ministerstvo nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností, přičemž nesmějí být dotčena ustanovení § 73 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

(5) Při přestavbě vozidla lze změnit nebo upravit pouze jednu podstatnou část mechanizmu nebo konstrukci silničního vozidla. Jiné podstatné části mechanizmu nebo konstrukce silničního vozidla již nesmí být touto, ani žádnou následnou přestavbou změněny.

(6) Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem jsou stanoveny v příloze č. 11.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VIII - ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA

ČÁST OSMÁ

ZVLÁŠTNÍ VOZIDLA

 

§ 33 Technické požadavky na konstrukci a stav zvláštního vozidla

Technické požadavky na konstrukci a stav zvláštního vozidla

(K § 78 odst. 1 zákona)

 

(1) Pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií T4.1, T4.2, C, R a S, požádá-li výrobce o schválení neharmonizovaného typu, a pro stanovení technických požadavků na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorie Z, která nejsou uvedena v příloze č. 13 k této vyhlášce, se přiměřeně použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13).

(2(1) Technické požadavky na konstrukci a stav zvláštních vozidel podkategorií SS a SN a některých zvláštních vozidel kategorie Zkategorií T, C, R a S jsou uvedeny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) Technické požadavky na konstrukci a stav zvláštních vozidel kategorií SS a SN jsou uvedeny v příloze č. 13 k této vyhlášce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36 Technické požadavky pro provoz jízdních souprav

Technické požadavky pro provoz jízdních souprav

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

 

(1) V rámci jednotlivého schvalování technické způsobilosti přívěsů kategorií O1 a O2 nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Na základě technického protokolu, vydaného technickou zkušebnou, který obsahuje hodnocení jízdních vlastností vozidla a ověření stability, je možné zvýšit největší rychlost vozidel, jímž je schvalována technická způsobilost, či vozidel již provozovaných kategorie O1 až na 130 km.h-1, kategorie O2 až na 100 km.h-1, kategorie O3 a O4 až na 90 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.

(2) Pokud přípojné vozidlo, jeho náklad nebo výměnná nástavba svými rozměry po připojení k tažnému vozidlu znemožní řidiči řádný výhled vnějšími zpětnými zrcátky, musí být tažné vozidlo opatřeno doplňkovými zpětnými zrcátky s větším vyložením nebo jiným zařízením, které zajistí řádný výhled.

(3) Jízdní soupravy, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, nebo je snížena podle § 38 odst. 56 pod 20 km.h-1, musí být opatřeny při provozu na pozemních komunikacích na zádi posledního vozidla jízdní soupravy deskami zadního značení pro "pomalá vozidla". Toto označení splňuje podmínky stanovené schvalovacím předpisem EHK č. 69 a je podle něj schváleno. V případě, že je jízdní souprava tvořena nosičem a pracovním strojem neseným, může být toto označení umístěno na nosiči za podmínky, že není strojem nebo jeho částí zakryto.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 38 Hmotnosti vyžadované pro provoz na pozemních komunikacích

Hmotnosti vyžadované pro provoz na pozemních komunikacích

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

 

(1) Okamžitá hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy nesmí překročit největší povolenou hmotnost vozidla nebo jízdní soupravy. V případě znečištění například bláto, sníh nebo voda se připouští překročení největší povolené hmotnosti vozidla nebo jízdní soupravy maximálně o 3 %.

(2) Pro používání vozidel a jízdních souprav, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje největší povolenou hmotnost nebo u nichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje největší povolenou hmotnost na nápravu, platí jiný právní předpis 2).

(3) Hmotnost připadající na řízenou nápravu nebo nápravy motorového vozidla kategorie N nebo kloubového autobusu - měřeno při stání na vodorovné vozovce - nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti a u ostatních autobusů, s výjimkou autobusů třídy I a třídy A, pod 25 % okamžité hmotnosti.

(4) U vozidel kategorií M, N, O a L v provozu se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatiky, nejvýše však 15 % hmotnosti připadající na nápravu. Tato hodnota však může být překročena, pokud výrobce stanoví pro vozidlo a jeho určitou hmotnost rozmezí přípustných poloh těžiště nákladu a uvede tyto údaje v příručce pro uživatele vozidla.

(5) U vozidel kategorií T, C a podkategorie SS v rozsahu od provozní až po největší povolenou hmotnost nesmí být hmotnost na řízenou nápravu, měřeno při stání na vodorovné vozovce, menší než 20 % okamžité hmotnosti vozidla. U vozidel kategorií T, C se však připouští nižší hmotnost připadající na řízenou nápravu po namontování nástavby nebo připojení pracovního stroje při současném snížení nejvyšší rychlosti na 20 km.h-1; přitom hmotnost připadající na řízenou nápravu nesmí být menší než

a)  19 % u traktorů o okamžité hmotnosti nejvýše

4,50 t,

 

b)  18 % u traktorů o okamžité hmotnosti vyšší než

4,50 t.

 

(6) U vozidel kategorií T, C, R, SSS a podkategorie SSS se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovoluje únosnost pneumatik

a)  u vozidel kategorií T, C a R nejvýše 15 % hmotnosti připadající na nápravu,

b)  u vozidel kategorie Skategorií SS a podkategorie SSS nejvýše 20 % hmotnosti připadající na nápravu,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39 Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

(K § 2 odst. 5, 6 a 7 zákona)

 

(1) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a)  největší povolená šířka

1.    vozidel kategorií M, N, O, R, T a C

2,55 m,

 

2.    vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm

2,60 m,

 

3.    dvoukolových mopedů

1,00 m,

 

4.    ostatních vozidel kategorie L

2,00 m,

 

5.    přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla

1,00 m,

 

6.    samojízdných a výměnných tažených strojů, nesených pracovních strojů v jízdní soupravě s nosičem a traktorů za podmínek stanovených v příloze č. 12 k této vyhlášce

3,00 m,

 

7.    tramvají

2,65 m,

 

b)  největší povolená výška

1.    vozidel, včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze

4,00 m,

 

2.    vozidel kategorie L

2,50 m,

 

3.    vozidel kategorií N, O, určených pro přepravu vozidel

4,20 m,

 

4.    jízdní souprava tahače s návěsem

4,00 m + 2 %,% výšky,

 

c)  největší povolená délka

1.    jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu

12,00 m,

 

2.a) trolejbusu a autobusu se dvěma nápravami

13,50 m,

 

b)  trolejbusu a autobusu se třemi a více nápravami

15,00 m,

 

3.    kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu

18,75 m,

 

4.    kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu

22,00 m,

 

do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava, například schrána na lyže,

5.    jízdní soupravy tahače s návěsem

16,50 m,

 

6.    jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem

18,75 m,

 

7.    jízdní soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O určeným pro přepravu vozidel

20,75 m,

 

8.    vozidla kategorie L

4,00 m,

 

9.    tramvaje (sólo) včetně spřáhel

18,00 m,

 

10.  jízdní soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel

65,00 m,

 

11.  jízdní soupravy traktoru s jedním přívěsem nebo návěsem

18,00 m,

 

12.  jízdní soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem

18,00 m,

 

13.  jízdní soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje

20,00 m,

 

14.  jízdní soupravy se dvěma přívěsy nebo s kombinací návěsu a jednoho přívěsu

22,00 m.

 

Do celkové délky vozidla nebo jízdní soupravy se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m.

(2) Délka přípojného vozidla za dvoukolové motorové vozidlo nesmí být větší než délka tažného vozidla, nejvýše však 2,50 m.

(3) Délka zadního převisu vozidla, s výjimkou přívěsu s nápravami uprostřed, nesmí být větší než 1/3 celkové délky, nejvýše však 3,50 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla schválená podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících schvalování vozidel.

(4) Vzdálenost předního obrysu vozidla kategorie M nebo N, včetně nástaveb, nesmí být větší než 3,00 m od středu volantu a u vozidel kategorií T, C a podkategorie SS, včetně nástaveb a pracovních strojů nesených, nejvýše 4,00 m; toto ustanovení se nepoužije pro vozidla schválená podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících schvalování vozidel.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministr:

Ing. Ťok v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, ve znění pozdějších předpisů.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3)        ČSN EN 12195, Pomůcky pro zajišťování břemene silničních vozidel - Bezpečnost, část 1 až 4.

4)        Vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky 53/2010 Sb.“

5)        ČSN EN 3-4. Přenosné hasicí přístroje. Část 4: Množství a náplně, minimální požadavky na hasicí schopnost.

6)        ČSN EN 1789

7)        Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

8)        § 3 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

9)        § 58 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

10)      § 41 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů.

11)      Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů

12)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.

13)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.

14)      Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Seznam směrnic Evropské unie

 

Směrnice Evropské unie - základní

Plný název směrnice Evropské unie

Směrnice Evropské unie - poslední změna

70/157/EHS

Směrnice Rady ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukovéhovýlukového systému motorových vozidel (70/157/EHS)

2013/15/EU

86/217/EHS

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel (86/217/EHS)

86/217/EHS

89/459/EHS

Směrnice Rady ze dne 18. července 1989 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se hloubky drážek běhounu pneumatik určitých kategorií motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (89/459/EHS)

89/459/EHS

91/671/EHS

Směrnice Rady ze dne 16. prosince 1991 o povinném používání bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů ve vozidlech (91/67 l671/EHS)

2014/37/EU

92/06/EHS

Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství

2002/85/ES

92/23/EHS

Směrnice Rady 92/23/EHS ze dne 31. března 1992 o pneumatikách pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla a o jejich montáži

2005/11/ES

2000/53/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností

(2013/28/EU) 2016/774

2005/64/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

2009/1/ES

2006/40/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS (Text s významem pro EHP)

2006/40/ES

2007/38/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/3 838/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky

2007/38/ES

2007/46/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP)

(2013/15/EU) 2015/758

2008/68/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES ze dne 24. září 2008 o pozemní přepravě nebezpečných věcí (Text s významem pro EHP)

(2013/218/EU) 2016/2309

93/14/EHS

Směrnice Rady 93/14/EHS ze dne 5. dubna 1993 o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2006/27/ES

93/30/EHS

Směrnice Rady 93/30/EHS ze dne 14. června 1993 o zvukových výstražných zařízeních dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

93/30/EHS

93/33/EHS

Směrnice Rady 93/33/EHS ze dne 14. června 1993 o ochranných zařízeních bránících neoprávněnému použití dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

1999/23/ES

93/93/EHS

Směrnice Rady 93/93/EHS ze dne 29. října 1993 o hmotnostech a rozměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2004/86/ES

95/1/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/1/ES ze dne 2. února 1995 o maximální konstrukční rychlosti, maximálním točivém momentu a maximálním netto výkonu motoru dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2006/27/ES

97/24/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES ze dne 17. června 1997 o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2009/108/ES

2000/7/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/7/ES ze dne 20. března 2000 o rychloměrech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a o změně směrnice Rady 92/61/EHS o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel

2000/7/ES

2002/51/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/51/ES ze dne 19. července 2002 o snížení úrovně emisí znečišťujících látek z dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a o změně směrnice 97/24/ES (Text s významem pro EHP).

2002/51/ES

2009/62/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/62/ES ze dne 13. července 2009 týkající se místa pro montáž zadní registrační tabulky dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/62/ES

2009/67/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/67/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2013/60/EU

2009/78/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/78/ES ze dne 13. července 2009 o stojanech dvoukolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2009/78/ES

2009/79/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/79/ES ze dne 13. července 2009 o zádržných zařízeních pro spolujezdce na dvoukolových motorových vozidlech (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/79/ES

2009/80/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/80/ES ze dne 13. července 2009 o označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů pro dvoukolová a tříkolová motorová vozidla (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/80/ES

2009/139/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Text s významem pro EHP)

2009/139/ES

2002/24/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (Text s významem pro EHP)

2013/60/EU

76/432/EHS

Směrnice Rady ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (76/432/EHS)

97/54/ES

76/763/EHS

Směrnice Rady ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadel spolujezdců na kolových zemědělských a lesnických traktorech (76/763/EHS)

2010/52/EU

78/764/EHS

Směrnice Rady ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (78/764/EHS)

2013/15/EU

80/720/EHS

Směrnice Rady ze dne 24. června 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se pracovního prostoru, přístupu k místu řidiče a dveří a oken kolových zemědělských a lesnických traktorů (80/720/EHS)

2010/62/EU

86/297/EHS

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se vývodových hřídelů traktorů a jejich ochrany (86/297/EHS)

2012/24/EU

86/298/EHS

Směrnice Rady ze dne 26. května 1986 o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (86/298/EHS)

2013/15/EU

86/415/EHS

Směrnice Rady ze dne 24. července 1986 o instalaci, umístění, funkci a označení ovládačů kolových zemědělských a lesnických traktorů (86/415/EHS)

2010/22/EU

87/402/EHS

Směrnice Rady ze dne 25. června 1987 o předních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (87/402/EHS)

2013/15/EU

2009/57/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/57/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2013/15/EU

2009/58/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/58/ES ze dne 13. července 2009 o odtahových úchytech a zpětném chodu kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/58/ES

2009/59/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/59/ES ze dne 13. července 2009 o zpětných zrcátkách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/59/ES

2009/60/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/60/ES ze dne 13. července 2009 o maximální konstrukční rychlosti a nákladních plošinách kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2010/62/EU

2009/61/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/61/ES ze dne 13. července 2009 o montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci na kolové zemědělské a lesnické traktory (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/61/ES

2009/63/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/63/ES ze dne 13. července 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/63/ES

2009/64/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/64/ES ze dne 13. července 2009 o potlačení vysokofrekvenčního rušení kolových zemědělských a lesnických traktorů (elektromagnetická kompatibilita) (Text s významem pro EHP)

2009/64/ES

2009/66/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/66/ES ze dne 13. července 2009 o mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/66/ES

2009/68/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/68/ES ze dne 13. července 2009 o schvalování typu konstrukční části zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/68/ES

2009/75/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/75/ES ze dne 13. července 2009 o ochranných konstrukcích chránících při převrácení kolových zemědělských a lesnických traktorů (statické zkoušky) (Text s významem pro EHP)

2013/15/EU

2009/76/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/76/ES ze dne 13. července 2009 o hladině akustického tlaku kolových zemědělských a lesnických traktorů působícího na řidiče (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2009/76/ES

2009/144/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2013/15/EU

2008/2/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/2/ES ze dne 15. ledna 2008 o poli výhledu a stíračích čelních skel kolových zemědělských a lesnických traktorů (kodifikované znění) (Text s významem pro EHP)

2008/2/ES

2003/37/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a o zrušení směrnice 74/150/EHS (Text s významem pro EHP)

2014/44/EU

2000/25/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/25/ES ze dne 22. května 2000 o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, kterou se mění směrnice Rady 74/150/EHS

2014/43/EU

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Kategorie silničních a zvláštních vozidel

 

1I. KATEGORIE L: popis silničních vozidel kategorie L a její další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12).

Silniční vozidla podkategorie LZ jsou zahrnuje všechna dvoukolová a tříkolová motorová vozidla a čtyřkolky, které konstrukčně odpovídají silničním vozidlům podle věty první a jsou zkonstruovány a vyrobenytj. motorová vozidla se čtyřmi koly, ať se zdvojenými koly, nebo jiná, určená k využití pro ozbrojené složky, civilní ochranu, požární službu, složky odpovídající za udržování veřejného pořádku a lékařskou záchrannou službupoužívání na pozemních komunikacích a na konstrukční části nebo samostatné technické celky takových vozidel.

Tato směrnice se nevztahuje na tato vozidla

a) vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 6 km.h-1,

b) vozidla určená pro ovládání pěšími osobami,

c) vozidla určená pro používání tělesně postiženými osobami,

d) vozidla určená pro používání v soutěžích na pozemních komunikacích i v terénu,

e) vozidla určená především pro zábavní účely mimo pozemní komunikace, která mají souměrně uspořádaná kola s jedním kolem vpředu a dvěma koly vzadu,

f) jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem s maximálním trvalým výkonem 0,25 kW, jehož výkon je postupně snižován až do vyřazení motoru z činnosti, když vozidlo dosáhne rychlosti 25 km.h-1, nebo dříve, jestliže cyklista přestane šlapat.

1.1. Kategorie L1e: dvoukolové vozidlo (moped), s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřekračující 45 km.h-1 a

— zdvihový objem nepřekračuje 50 cm3, jedná-li se o spalovací typ, nebo

— maximální trvalý jmenovitý výkon není vyšší než 4 kW, jedná-li se o elektrický motor.

1.2. Kategorie L2e: tříkolové vozidlo (moped), s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřekračující 45 km.h-1 a

— zdvihový objem nepřekračuje 50 cm3, jedná-li se o zážehový typ, nebo

— maximální netto výkon nepřekračuje 4 kW, jedná-li se o jiné spalovací motory, nebo

— maximální trvalý jmenovitý výkon není vyšší než 4 kW, jedná-li se o elektrický motor.

1.3. Kategorie L3e: dvoukolové vozidlo (motocykl) bez postranního vozíku vybavené motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, jedná-li se o spalovací motor, nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km.h-1.

1.4. Kategorie L4e: dvoukolové vozidlo (motocykl) s postranního vozíku - vybavené motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, jedná-li se o spalovací motor, nebo s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km.h-1.

1.5. Kategorie L5e: motorové tříkolky, tj. vozidla se třemi symetricky uspořádanými koly vybavená motorem, který má zdvihový objem větší než 50 cm3, jedná-li se o spalovací motor, nebo s nejvyšší konstrukční rychlosti vyšší než 45 km.h-1.

1.6. Kategorie L6e: lehké čtyřkolky, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu není větší než 350 kg, do níž se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel; dále lehké čtyřkolky, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřekračuje 45 km.h-1 a

- jejichž zdvihový objem motoru nepřekračuje 50 cm3 u zážehových motorů nebo

- jejichž maximální netto výkon nepřekračuje 4 kW u elektrických motorů nebo

- maximální trvalý jmenovitý výkon není vyšší než 4 kW, jedná-li se o elektrický motor.

1.7. Kategorie L7e: Čtyřkoly, jiné než kategorie L6e, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu nepřekračuje 400 kg (550 kg u vozidel určených k přepravě zboží), do níž se nezapočítává hmotnost baterií v případě elektrických vozidel, a u nichž maximální netto výkon motoru nepřekračuje 15 kW.

 

2. KATEGORIE M: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu osob a jejich zavazadel.

2.1. Kategorie M1: vozidla kategorie M, s nejvýše osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče.

Vozidla náležející do kategorie MlM1 nesmí mít prostor pro stojící cestující.

Počet míst k sezení může být omezen na jednonajedno (tj. místo k sezení řidiče).

2.2. Kategorie M2: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun.

Vozidla náležející do kategorie M2 mohou mít kromě míst k sezení i prostor pro stojící cestující.

2.3. Kategorie M3: vozidla kategorie M, s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun.

Vozidla náležející do kategorie M3 mohou mít prostor pro stojící cestující.

3. KATEGORIE N: motorová vozidla konstruovaná a vyrobená především pro dopravu nákladů.

3.1. Kategorie N1: vozidla kategorie N s maximální hmotností nepřevyšující 3,5 tuny.

3.2. Kategorie N2: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 12 tun.

3.3. Kategorie N3: vozidla kategorie N s maximální hmotností převyšující 12 tun.

4. KATEGORIE O: přípojná vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů nebo osob i pro ubytování osob.

4.1. Kategorie O1: vozidla kategorie O s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny.

4.2. Kategorie O2: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny.

4.3. Kategorie O3: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun.

4.4. Kategorie O4: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun.

 

Podkategorie vozidel

Terénní vozidla

"Terénním vozidlem" se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti umožňující jeho použití mimo běžné vozovky.

V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "G". Kritéria pro zařazení vozidla do podkategorie "terénních vozidel" jsou uvedena v oddílu 4 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.„G“.

Kritéria pro zařazení vozidla do podkategorie „terénních vozidel“ jsou uvedena v oddílu 4 části A této přílohy.

Vozidla zvláštního určení

"Vozidlem zvláštního určení" se rozumí silniční vozidlo kategorie M, N nebo O, které má zvláštní technické vlastnosti k výkonu funkce, jež vyžaduje zvláštní uspořádání a/nebo výstroj.

V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "S". Různé typy vozidel zvláštního určení jsou vymezeny a uvedeny v oddílu 5 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES.„S“.

Různé typy vozidel zvláštního určení jsou vymezeny a uvedeny v oddílu 5.

Terénní vozidlo zvláštního určení

"Terénním vozidlem zvláštního určení" se rozumí vozidlo zařazené do kategorie M nebo N, které má zvláštní technické vlastnosti uvedené v bodě 2.1 a 2.2 části A přílohy II směrnice 2007/46/ES. podkategoriích vozidel

V případě těchto kategorií vozidel se k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí písmeno "G". “.

V případě neúplných vozidel, která mají spadat do podkategorie vozidel zvláštního určení, se navíc k písmenu a číslici označujícím kategorii vozidla připojí jako druhá přípona písmeno "S".“.

5. KATEGORIE T, C, R a S: popis silničních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další členění jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem13).

Zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné 

5. KATEGORIE T, C - traktorem je každé motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km.h-1, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, nesení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných vozidel; může být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo lesnických pracích neslo náklad nebo může být vybaveno sedadly pro spolujezdce.

5.1. Kolové traktory kategorie T:

5.1.1. Kategorie T1: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s nápravou nejbližší řidiči {u traktorů s otočným pracovištěm řidiče (otočné sedadlo a otočný volant) se za nápravu nejbližší řidiči musí považovat náprava s namontovaným největším průměrem pneumatik} mající minimální rozchod kol větší než 1 150 mm, s hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 1 000 mm.

5.1.2. Kategorie T2: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1, s minimálním rozchodem kol menším než 1 150 mm, s hmotností v provozním stavu větší než 600 kg a se světlou výškou nad vozovkou menší než 600 mm. Jestliže však výška těžiště traktoru [podle normy ISO 789-6:1982 (měřeno vzhledem k vozovce)] dělená střední hodnotou minimálního rozchodu kol u všech náprav je větší než 0,90, je maximální konstrukční rychlost omezena na 30 km.h-1.

5.1.3. Kategorie T3: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1 a s hmotností v provozním stavu menší než 600 kg.

5.1.4. Kategorie T4: kolové traktory pro zvláštní účely s maximální konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1 podle definice níže:

5.1.4.1. Kategorie T4.1: traktory s velkou světlou výškou:

Traktory konstruované pro práci s vysokými plodinami, např. s vinnou révou. Jejich znakem je zvýšený podvozek nebo jeho část, což traktoru umožňuje pojíždět souběžně s plodinou s levými a pravými koly na každé straně jednoho řádku nebo více řádků plodiny. Tyto traktory jsou určeny k nesení nebo k pohonu nářadí, které může být montováno na předku, mezi nápravami, na zádi nebo na ložné plošině. Pokud je traktor v pracovní poloze, je jeho světlá výška kolmá na řádky plodiny vyšší než 1 000 mm. Pokud je poměr výšky těžiště traktoru (podle normy ISO 789-6:1982) měřené vzhledem k zemi (při užití obvykle montovaných pneumatik) a střední hodnoty minimálního rozchodu kol u všech náprav větší než 0,90, nesmí maximální konstrukční rychlost překročit 30 km.h-1.

5.1.4.2. Kategorie T4.2: zvláště široké traktory

Traktory charakteristické svými velkými rozměry a přednostně určené k práci na velkých zemědělských plochách.

5.1.4.3. Kategorie T4.3: traktory s nízkou světlou výškou:

Zemědělské nebo lesnické traktory s pohonem čtyř kol, s výměnným zařízením určeným k zemědělskému nebo lesnickému užití, s nosným rámem vybaveným jedním nebo více vývodovými hřídeli, s technicky přípustnou hmotností nižší než 10 t a s poměrem této hmotnosti k maximální hmotnosti v provozním stavu nižším než 2,5. Těžiště těchto traktorů [podle normy ISO 789-6:1982 (při užití obvykle montovaných pneumatik)] musí být níže než 850 mm nad vozovkou.

5.1.5. Kategorie T5: kolové traktory s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1.

5.2 Pásové traktory kategorie C

Pásové traktory jsou poháněny a řízeny nekonečnými pásy a jejich kategorie C1 až C5 jsou definovány analogicky ke kategoriím T1 až T5.

6. Kategorie R - přípojným vozidlem je každé zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo určené hlavně k nesení nákladu a konstruované k tomu, aby bylo taženo traktorem pro zemědělské nebo lesnické účely; přípojná vozidla, u nichž je část jejich naložené hmotnosti nesena tažným vozidlem, spadají do této kategorie; každé vozidlo připojené k traktoru a zahrnující nástroj se musí považovat za zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo, pokud je poměr celkové technicky přípustné hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 3,0 nebo větší a pokud nebylo vozidlo konstruováno ke zpracování materiálů.

6.1. Kategorie R1: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 1 500 kg.

6.2. Kategorie R2: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 3 500 kg.

6.3. Kategorie R3: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 21 000 kg.

6.4. Kategorie R4: přípojná vozidla, u nichž součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje 21 000 kg.

Podle konstrukční rychlosti se označuje každá kategorie přípojného vozidla ještě uprostřed písmenem „a“ nebo „b“ (Ra1, Rb1, atd.):

- „a“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km.h-1 nebo nižší,

- „b“ platí pro přípojná vozidla s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1.

7. Kategorie S - výměnným taženým strojem je každý nástroj užívaný v zemědělství nebo lesnictví, který je konstruován tak, aby byl tažen traktorem, a který mění nebo doplňuje jeho funkce; stroj může mít ložnou plošinu konstruovanou a vyrobenou k tomu, aby přijala nějaký nástroj a zařízení potřebné pro využití tohoto stroje, a může dočasně uskladnit jakýkoli materiál vytvořený nebo potřebný v průběhu prací; každé vozidlo určené k tomu, aby bylo taženo traktorem, a zahrnující trvale nástroj nebo konstruované ke zpracovávání materiálů se považuje za výměnný tažený stroj, pokud je poměr celkové technicky přípustné hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla nižší než 3,0.

7.1. Kategorie S1 - výměnný tažený stroj určený pro zemědělské nebo lesnické užití, u kterého součet technicky přípustných hmotností na nápravu nepřevyšuje 3 500 kg.

7.2. Kategorie S2: Výměnný tažený stroj určený pro zemědělské nebo lesnické užití, u kterého součet technicky přípustných hmotností na nápravu převyšuje 3 500 kg.

Podle konstrukční rychlosti se označuje každá kategorie výměnného taženého stroje ještě uprostřed písmenem „a“ nebo „b“ (Sa1, Sb1, atd.):

- „a“ platí pro výměnný tažený stroj s maximální konstrukční rychlostí rovnou 40 km.h-1 nebo nižší,

- „b“ platí pro výměnný tažený stroj s maximální konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h-1.

8. Kategorie SS: pracovní stroj samojízdný je zvláštní vozidlo s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Pracovní stroje samojízdné nejsoustroj samojízdný není určený zpravidla určeny pro přepravní činnost.

Zvláštní vozidla podkategorie9. Kategorie SN jsou: pracovní stroje nesené určenéstroj nesený je stroj určený pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto strojeTento stroj se na pozemních komunikacích pohybují zavěšenypohybuje zavěšen na vozidle a tvoří s ním jeden celek. JejichJeho pojezdové ústrojí (pokud jsouje jím vybavenyvybaven) není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného.

6. KATEGORIE10. Kategorie Z: ostatní vozidla, která nelze zařadit do žádné z výše uvedených kategorií.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

(není k dispozici)

 

Položka

Směrnice Evropské unie

Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizovaných technických požadavků

Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu

Vzor osvědčení o schválení typu

Značka schválení typu

Hladina akustického tlaku a výfukový systém

70/157/EHS

Příloha I,II a III

Dodatek I přílohy I a II

Dodatek 2 přílohy I a II

Příloha II

Měření tlaku vzduchu

86/217/EHS

Příloha

Hloubka drážek běhounu pneumatik

89/459/EHS

Bezpečnostní pásy a dětské zádržné systémy

91/671/EHS

Článek 2

Montáž a použití omezovačů rychlosti

92/06/EHS

Pneumatiky

92/23/EHS

Příloha I, II, IV, V a VI

Dodatek 1 a 3

Přílohy I a dodatek 1 přílohy III

Dodatek 2 a 4 Přílohy I a dodatek 2 přílohy III

Příloha I

Vozidla s ukončenou životností

2000/53/ES

Opětovná použitelnost, recyklovatelnost a využitelnost

2005/64/ES

Příloha I, IV, V

Příloha II

Příloha III

Emise klimatizačních systémů

2006/40/ES

Příloha

Dovybavení zrcátky

2007/38/ES

Rámec pro schvalování

2007/46/ES

Příloha II, IV, IX

Příloha III

Příloha VI

Článek 19, dodatek přílohy VII

Přeprava nebezpečných věcí

2008/68/ES

Jednotlivé příslušné předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, které se požadují k schválení harmonizovaného typu vozidla nebo k schvalování neharmonizovaného typu vozidla jsou uvedeny v příloze IV směrnice 2007/46/ES, ve znění pozdějších předpisů. Příslušné předpisy Evropské unie a mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, které se požadují k schválení harmonizovaného typu vozidla zvláštního určení, definovaného v příloze II směrnice 2007/46/ES, jsou uvedeny v příloze XI směrnice 2007/46/ES, ve znění pozdějších předpisů.

3. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo části na vozidlo montovány dodatečně, samy musí být schváleny podle příslušných předpisů Evropské unie, nebo mezinárodních smluv v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána. Toto ustanovení se nevztahuje na systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které byly schváleny současně se schvalováním typu vozidla jako celku při postupu jednorázového schválení typu, nebo při postupu kombinovaného schválení typu.

4. Vozidlo musí svým provedením odpovídat požadavkům pro pravostranný provoz. V případě, že vozidlo bylo výrobcem původně určeno pro levostranný provoz, musí být k vozidlu doložen technický protokol technické zkušebny potvrzující plnění požadavků pro pravostranný provoz. Protokol musí především obsahovat posouzení osvětlení vozidla, nepřímých výhledů, atd.

5. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií, které byly schváleny tak, že za poslední řadou sedadel je přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad se tato přepážka nevyžaduje v případě, že vozidlo svou konstrukcí vychází z osobního automobilu kategorie M1.

6. Protiskluzové řetězy

u vozidel kategorií M a N musí být možné namontovat protiskluzové řetězy na kola hnací nápravy nebo náprav, a to podle pokynů výrobce vozidla. Pro případ použití protiskluzového řetězu ve dvojité montáži kol musí být zaručena taková konstrukce vozidla a řetězu, aby nedocházelo při jeho použití k přetěžování vnějších pneumatik ve dvojité montáži kol. Prostor mezi koly a podběhy, karoserií, rámem vozidla apod. musí být tak velký, aby při provozní i největší technicky přípustné hmotnosti vozidla byla dostatečná vůle mezi pevnými částmi vozidla a koly s protiskluzovými řetězy.

7. Tachograf musí být ověřen nejméně jednou za 2 roky pracovištěm pověřeným Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a registrovaným ministerstvem a musí být zaplombován, včetně svého pohonu. Pokud je tachografem vybaveno vozidlo, v němž není jeho použití povinné, musí být tachograf ověřen Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví nejméně jednou za 5 let.

8. Spojovací zařízení třídy A50-X namontované na vozidle nesmí zakrývat místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršovat čitelnost zadní registrační tabulky nebo zakrývat předepsané osvětlení vozidla. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí, případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.

9. Osa vyústění koncové části výfukového potrubí, s výjimkou potrubí směrovaného vzhůru a vyústěného nad vozidlem, musí být buď rovnoběžná s vodorovnou rovinou, nebo skloněná k rovině vozovky.

10. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směrující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

11. U vozidel se samostatnou skříňovou karoserií nesmějí zadní a boční dveře ve zcela otevřeném stavu přesahovat šířku vozidla o více než o vlastní tloušťku dveří, a v této otevřené poloze musí být spolehlivě zajištěny.

12. Každé vozidlo musí být dostatečně odpruženo, s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

13. Pro vozidla kategorie Z, která vychází z konstrukce vozidel kategorie M, N a O, se vychází přiměřeně z požadavků této přílohy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

zrušena vyhláškou č. 235/2017 Sb.

 

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie L

 

1. Tabulka platných směrnic Evropské unie:

Položka

Směrnice Evropské unie

Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizovaných technických požadavků

Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu

Vzor osvědčení o schválení typu

Značka schválení typu

Měření tlaku vzduchu

86/217/EHS

Příloha

Brzdové systémy

93/14/EHS

Příloha

Dodatek 3 přílohy

Dodatek 4 přílohy

Zvukové výstražné zařízení

93/30/EHS

Příloha I a II

Dodatek 1 přílohy I a II

Dodatek 2 přílohy I a II

Ochranná zařízení bránící neoprávněnému použití

93/33/EHS

Příloha I

Dodatek 1 přílohy III

Dodatek 2 přílohy III

Hmotnosti a rozměry

93/93/EHS

Příloha

Dodatek 1 přílohy

Dodatek 2 přílohy

Maximální konstrukční rychlosti, maximální točivý moment a maximální netto výkon motoru

95/1/ES

Příloha I a II

Dodatek 2 přílohy I Poddodatky přílohy II

Dodatek 3 přílohy I Poddodatky přílohy II

Konstrukční části a vlastnosti

97/24/ES

Kapitoly 1 až 12

Dodatky příloh kapitol 1 až 12

Dodatky příloh kapitol 1 až 12

Kapitoly 1 až 12

Rychloměry

2000/7/ES

Příloha

Dodatek 1 přílohy

Dodatek 2 přílohy

Snížení úrovně emisí znečišťujících látek

2002/51/ES

Místo pro montáž zadní registrační tabulky

2009/62/ES

Příloha I

Dodatek 1 přílohy I

Dodatek 2 přílohy I

 

Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

2009/67/ES

Přílohy I až VI

Dodatek 3 přílohy II až VI

Dodatek 4 přílohy II až VI

Stojany

2009/78/ES

Příloha I

Dodatek 1 přílohy I

Dodatek 2 přílohy I

Zádržná zařízení pro spolujezdce

2009/79/ES

Příloha I

Dodatek 1 přílohy I

Dodatek 2 přílohy I

Označení ovladačů, sdělovačů a indikátorů

2009/80/ES

Příloha I

Dodatek 1 přílohy II

Dodatek 2 přílohy II

Povinné značení

2009/139/ES

Příloha I

Dodatek 2 přílohy I

Dodatek 3 přílohy I

Schvalování typu

2002/24/ES

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Příloha V

Pro vozidla kategorie L platí příslušné předpisy Evropské unie, které se požadují k schválení harmonizovaného typu vozidla nebo k schvalování neharmonizovaného typu vozidla a které jsou uvedeny v příloze směrnice 2002/24/ES, ve znění pozdějších předpisů.

2. Pokud jsou na vozidle systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou uvedeny v příslušných předpisech Evropské unie nebo v mezinárodních smlouvách v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, musí být samy i jejich montáž na vozidlo schváleny a musí splňovat požadavky, které podle případu stanoví schvalovací orgán. To platí i v případech, kdy takové systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky jsou namontovány na vozidlo dodatečně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy

 

Rozhodnutí1. Tato příloha platí pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

2. Rozhodnutích přijatá na základě mezinárodní smlouvy, která tvoří přílohy Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995, jsou:

 

1

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1

 

2

Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem nebo s oběma světly

 

3

Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

 

4

Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

 

5

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel typu "sealed beam" (SB), které vyzařují evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

 

6

Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

 

7

Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel

 

8

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (HIH1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo HIIH11)

 

9

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z hlediska hluku

 

10

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska elektromagnetické kompatibility

 

11

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří

 

12

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu

 

13

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a 0O z hlediska brzdění

 

13-H

Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska brzdění

 

14

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX

 

16

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1I. bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; - II. vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy a dětskými zádržnými systémy ISOFIX

17

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy

18

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

19

Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových světlometů motorových vozidel

20

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)

21

Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnitřního vybavení

22

Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech

23

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

24

Jednotná ustanovení pro: I. Schvalování typu vznětových motorů z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek - II. Schvalování motorových vozidel z hlediska instalace vznětových motorů schváleného typu - III. Schvalování motorových vozidel vybavených vznětovými motory z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek vypouštěných motorem - IV. Měření výkonu vznětového motoru

25

Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to, zda jsou součástí sedadla

26

Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich vnějších výčnělků

27

Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků

28

Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály

29

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v kabině užitkového vozidla

30

Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

31

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel typu "sealed- beam" (SB) vyzařujících evropské asymetrické potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí

32

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu

33

Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu

34

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany před nebezpečím požáru

35

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání nožních ovládacích orgánů

36

Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich celkové konstrukce

37

Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

38

Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

39

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o rychloměrné zařízení včetně jeho montáže

40

Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru

41

Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku

42

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.).

43

Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích materiálů a jejich montáž ve vozidlech

44

Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro děti cestující v motorových vozidlech ("(„dětské zádržné systémy")“)

45

Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlomet a motorových vozidel z hlediska čističů světlometů

46

Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení

47

Jednotná ustanovení pro homologaci moped vybavených zážehovým motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru

48

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

49

Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a zážehových motorů vozidel

50

Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových svítilen, zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrovek a osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy, motocykly a takto posuzovaná vozidla

51

Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí

52

Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce

53

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

54

Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro užitková vozidla a jejich přípojná vozidla

55

Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických spojovacích částí jízdních souprav vozidel

56

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně posuzovaných vozidel

57

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto posuzovaných vozidel

58

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1I. Zařízení na ochranu proti podjetí zezadu (RUPD) - II. Vozidel z hlediska montáže zařízení RUPD schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zezadu (RUP)

59

Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení hluku výfuku

60

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace ovladačů, sdělovačů a indikátorů

61

Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny

62

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s řídítky z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití

63

Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska hluku

64

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití, pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v pneumatikách

65

Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen motorových vozidel

66

Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z hlediska pevnosti jejich nástavby

67

Jednotná ustanovení pro I. schvalování typu zvláštních zařízení motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají zkapalněné ropné plyny II. schvalování typu vozidel vybavených zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení

69

Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel

70

Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a dlouhých vozidel

71

Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z hlediska pole výhledu řidiče

72

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)

73

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1I. Vozidel z hlediska jejich bočního ochranného zařízení (BOZ) - II. Bočních ochranných zařízení (BOZ) - III. Vozidel z hlediska montáže bočního ochranného zařízení (BOZ) typu schváleného podle části II tohoto předpisu

74

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie LizL 1 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

75

Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a mopedy

77

Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových vozidel

78

Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska brzdění

79

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska mechanismu řízení

80

Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení

81

Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek dvoukolových motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z hlediska montáže zpětných zrcátek na řídítka

82

Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy, vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)

83

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo

85

Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí

86

Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

87

Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových vozidel

89

Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska omezení jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného omezení rychlosti - II. Vozidel z hlediska montáže schváleného typu zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD) - III. Zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)

90

Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla

91

Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel

92

Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla

93

Jednotná ustanovení pro schvalování: 1I. Zařízení na ochranu proti podjetí zepředu (ZOPZ) - II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti podjetí zepředu (OPZ)

94

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících při čelním nárazu

95

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany cestujících v případě bočního nárazu

96

Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (CL),C.I.), určených k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska emisí škodlivin z motoru

97

Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy

98

Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel vybavených výbojkovými zdroji světla

99

Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel

100

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních požadavků na elektrické výkonové propojení

101

Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M 1 a N 1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu

102

Jednotná ustanovení pro schvalování 1I. zařízení pro spojení vozidel nakrátko (ZSVN) II. vozidel, pokud jde montáž schváleného typu ZSVN

103

Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních katalyzátorů motorových vozidel

104

Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy

105

Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční vlastnosti těchto vozidel

106

Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská vozidla a jejich přípojná vozidla

107

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce

108

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik automobilů a jejich přípojných vozidel

 

109

Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel

 

110

Jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají stlačený zemní plyn (CNG); - II. vozidel s ohledem na zástavbu zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního plynu (CNG) k jejich pohonu

 

111

Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N a O, vzhledem ke stabilitě proti překlopení

 

112

Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a vybavených žárovkami a/nebo LED moduly

 

113

Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel, které vyzařují symetrický svazek potkávacího světla, nebo dálkového světla, nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami

 

114

Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než které byly instalovány ve volantu

 

115

Jednotná ustanovení pro homologaci: I. zvláštních systémů na zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném systému, II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro použití CNG v jejich pohonném systému

 

116

Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti neoprávněnému použití

 

117

Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého odporu

 

118

Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových vozidel při hoření

 

119

Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů motorových vozidel

 

120

Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva

 

121

Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů

 

122

Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z hlediska jejich systémů vytápění

 

123

Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS)

 

124

Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a jejich přívěsy

 

125

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu

 

126

Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako neoriginální vybavení vozidla

 

127

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)

 

128

Jednotná ustanovení pro homologaci zdrojů světla se světlo vyzařujícími diodami (LED) pro použití v homologovaných jednotkách svítilen/světlometů motorových

vozidel a jejich přípojných vozidel (Světelné diody jako zdroje světla)

129

Jednotná ustanovení pro homologaci vyspělých dětských zádržných systémů v motorových vozidlech (Vyspělé dětské zádržné systémy)

130

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska jejich varovných systémů při opuštění jízdního pruhu (Varovný systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)

131

Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska vyspělých systémů záchranného brzdění (Systémy záchranného brzdění AEBS)

 

132

Jednotná ustanovení o schvalování dodatečně nainstalovaných zařízení pro snižování emisí (REC) pro těžká nákladní vozidla, zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje vybavené vznětovými motory

133

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti

134

Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich částí z hlediska bezpečnostních vlastností vozidel pracujících s vodíkem a palivovými články

135

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich vlastností při nárazu na sloup

136

Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L, z hlediska specifických požadavků na elektrický pohon

137

Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska ochrany při čelním nárazu se zaměřením na zádržné systémy

138

Jednotná ustanovení týkající se schvalování tichých vozidel silniční dopravy z hlediska jejich snížené slyšitelnosti (RRTV)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorií T, C, R, S

 

1. Tato příloha platí rovněž pro všechny systémy vozidel, samostatné technické celky a konstrukční části namontované na výše uvedených vozidlech nebo určené k montáži na tato vozidla.

2. Pro vozidla kategorie T, C platí směrnice EU uvedené v tabulce v čl. 5, pro vozidla kategorie R a S platí směrnice EU dle tabulek v čl. 12 respektive v čl. 39 přiměřeně.

3. Pro vozidla kategorie T, C, R a S platí mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána.

 

Technické požadavky na vozidla kategorií T a C

4. Traktor - každé motorové kolové nebo pásové zemědělské nebo lesnické vozidlo s nejméně dvěma nápravami a s maximální konstrukční rychlostí nejméně 6 km.h-1, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které bylo speciálně konstruováno k tažení, tlačení, nesení a pohonu určitých výměnných zařízení konstruovaných k vykonávání zemědělských nebo lesnických prací nebo k tažení zemědělských nebo lesnických přípojných vozidel; může být přizpůsobeno k tomu, aby při zemědělských nebo lesnických pracích neslo náklad nebo může být vybaveno sedadly pro spolujezdce.

5. Tabulka platných směrnic pro vozidla kategorie T, C:

 

Položka

Směrnice Evropské unie

Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizovaných technických požadavků

Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu

Vzor osvědčení o schválení typu

Značka schválení typu

Maximální naložená hmotnost

2009/63/ES

Příloha I

Registrační tabulka

2009/63/ES

Příloha II

Palivová nádrž

2009/63/ES

Příloha III

Přídavná závaží

2009/63/ES

Příloha IV

Zvukové výstražné zařízení

2009/63/ES

Příloha V

Hladina akustického tlaku (vnějšího)

2009/63/ES

Příloha VI

Maximální konstrukční rychlost

2009/60/ES

Příloha I, odst. 1

Ložné plošiny

2009/60/ES

Příloha I, odst. 2

Zpětná zrcátka

2009/59/ES

Příloha I

Pole výhledu a stírače čelního skla

2008/2/ES

Příloha I

Mechanismus řízení

2009/66/ES

Příloha I

Potlačení vf. Rušení

2009/64/ES

Příloha I, VI, VII, VIII

Příloha II

Příloha IV

Příloha I, odst. 7

Brzdová zařízení

76/432/EHS 2009/661/ES

Příloha I, II, III, IV

Příloha V

Sedadla spolujezdců

76/763/EHS

Příloha I

Hladina akustického tlaku (vnitřního)

2009/76/ES

Příloha I, II

Ochranné konstrukce chránící při převrácení

2009/57/ES

Příloha II, III

Příloha V

Příloha VII

Sedadlo řidiče

78/764/EHS

Příloha II

Příloha II

Příloha III

Montáž světelné techniky

2009/61/ES

Příloha II

Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

2009/68/ES

Příloha I

Odtahové úchyty a zpětný chod

2009/58/ES

Příloha I, II

Ochranné konstrukce chránící při převrácení - statická zkouška

2009/75/ES

Příloha II, III

Příloha V

Příloha VII

Pracovní prostor, přístup k řízení

80/720/EHS

Příloha I

Vývodové hřídele

86/297/EHS

Příloha I

Příloha II

Příloha III

Zadní ochranné konstrukce chránící při převrácení (úzkorozchodné traktory)

86/298/EHS

Příloha II, III

Příloha V

Příloha VII

Montáž ovládačů

86/415/EHS

Příloha II

Přední ochranné konstrukce chránící při převrácení (úzkorozchodné traktory)

87/402/EHS

Příloha II

Příloha VI

Příloha

VIII

Rozměry a přípojná hmotnost

2009/144/ES

Zasklení

2009/144/ES

Regulátor otáček/výkonu

2009/144/ES

Ochrana konstrukčních částí pohonu

2009/144/ES

Mechanická spojovací zařízení

2009/144/ES

Povinné štítky

2009/144/ES

Ovládání a spojení brzd traktoru a přípojného vozidla

2009/144/ES

Emise znečisťujících látek

2000/25/ES

Příloha II

Dodatek 1 přílohy II

Dodatek 2 přílohy II

Článek 6 přílohy II

Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

2009/661/ES

Bezpečnostní pásy

2009/661/ES

Zpětný chod a rychloměr

2009/661/ES

Systémy proti rozstřiku

2009/661/ES

Omezovače rychlosti

2009/661/ES

Boční ochranné zařízení

2009/661/ES

Schvalování typu

2003/37/ES

Kapitola B přílohy II

Příloha I

Příloha III

Příloha VI

Pro vozidla kategorie T, C platí jednotlivé směrnice Evropské unie, které se požadují k schválení harmonizovaného typu vozidla nebo k schvalování neharmonizovaného typu vozidla a které jsou uvedeny v příloze II kapitola B část I a část IIA směrnice 2003/37/ES, ve znění pozdějších předpisů.

6. Pokud jsou na traktoru systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části, které nejsou ve směrnici 2003/37/ES, příloze II, kapitole B “Soupis požadavků na ES schválení typu traktoru“, části I “Seznam zvláštních směrnic“, nebo pokud jsou takové systémy, samostatné technické celky nebo konstrukční části na traktor montovány dodatečně, musí být schváleny nebo schváleny podle mezinárodních smluv v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána nebo směrnic EHS/ES. Jejich montáž musí být provedena způsobem a s náležitostmi určenými příslušným technickým předpisem, pokud to tento předpis stanovuje.

7. Traktory mohou být vybaveny pro brzdění vozidel kategorií R a S spojením vzduchovým nebo hydraulickým. Traktor vybavený spojením pro vzduchové brzdění určený k tažení vozidla kategorie R s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 6000 kg, musí mít dvouhadicový systém. U dvouhadicového systému musí doba náběhu tlaku vzduchu ve spojkové hlavici a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami č. 6 a 7.

8. Brzdné účinky musí být splněny i při spojení traktoru do soupravy s nebrzděnými vozidly kategorií R a S. V případě, že je traktor vybaven zařízením pro brzdění vozidel

kategorií R a S, musí být soustava pro parkovací brzdění traktoru provedena tak, že při jejím použití uvede do činnosti soustavu pro provozní brzdění těchto vozidel.

9. Traktory, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1 - pomalá vozidla, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.

10. Ustanovení platná pro kolové traktory platí přiměřeně i pro pásové traktory určené ke stejným pracím, s výjimkou pevnosti ochranné konstrukce, na které se vztahuje technický předpis Kód OECD.

 

Technické požadavky na přípojná vozidla kategorie R

11. Přípojné vozidlo - každé zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo určené hlavně k nesení nákladu a konstruované k tomu, aby bylo taženo traktorem pro zemědělské nebo lesnické účely; přípojná vozidla, u nichž je část jejich naložené hmotnosti nesena tažným vozidlem, spadají do této kategorie; každé vozidlo připojené k traktoru a zahrnující nástroj se musí považovat za zemědělské nebo lesnické přípojné vozidlo, pokud je poměr celkové technicky přípustné hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 3,0 nebo větší a pokud nebylo vozidlo konstruováno ke zpracování materiálů.

12. Tabulka platných směrnic pro vozidla kategorie R:

Položka

Směrnice Evropské unie

Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizovaných technických požadavků

Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu

Vzor osvědčení o schválení typu

Značka schválení typu

Maximální naložená hmotnost

2009/63/ES

Příloha I

Registrační tabulka

2009/63/ES

Příloha II

Brzdová zařízení

76/432/EHS

Příloha I, II, III, IV

Příloha V

Montáž světelné techniky

2009/61/ES

Příloha II

Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

2009/68/ES

Příloha I

Rozměry a přípojná hmotnost

2009/144/ES

Mechanická spojovací zařízení

2009/144/ES

Povinné štítky

2009/144/ES

Ovládání a spojení brzd traktoru a přípojného vozidla

2009/144/ES

Systémy proti rozstřiku

2009/661/ES

Schvalování typu

2003/37/ES

Kapitola B přílohy II

Příloha I

Příloha III

Příloha VI

 

13. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274“, s výjimkou hodnot účinku brzdění při zkoušce typu 0.

 

Hodnoty účinků provozního brzdění při zkoušce typu 0

Max. konstrukční rychlost (vmax) [km.h-1]

Brzdná dráha

(s)

[m]

Jmenovitá brzdná dráha (sj)

[m]

40

0,15.v +

v2

 

19,79

116

 

kde je

vmax = maximální konstrukční rychlost vozidla [km.h-1]

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce [km.h-1]

s = brzdná dráha [m] - při zkoušce se změří přesně skutečná počáteční rychlost a jejím dosazením do uvedených vzorců se vypočítá mezní hodnota brzdné dráhy pro každý konkrétní případ

sj = jmenovitá brzdná dráha [m] - platí jen pro hodnotu vmax

 

14. Vozidla kategorie R s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 6000 kg, musí být vybavena vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou.

15. U vozidel se vzduchovou dvouhadicovou brzdovou soustavou musí doba náběhu tlaku a zásobníky energie splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 13 přílohami č. 6 a 7.

16. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybavena vozidla kategorie R s největší technicky přípustnou hmotností nepřevyšující 3 500 kg.

17. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48-04, série změn 04, kromě požadavků na vybavení svítilnou pro zadní mlhové světlo, zpětným světlometem a nápadným značením. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich schválena.

18. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km. km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty, např. blatníky, podběhy a alespoň u kol poslední nápravy i účinnými lapači nečistot, které v dostatečné míře zabraňují rozstřiku nečistot dozadu za jedoucím vozidlem.

19. Blatníky, podběhy a lapače nečistot musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol přívěsu může být za tyto kryty považována nástavba nebo karoserie přívěsu; u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. U vozidel se sklápěcí karosérií postačí, jsou-li zadními kryty opatřena kola poslední nápravy na jejich zadní straně.

20. Kryty kol a lapače nečistot musí splňovat tyto další podmínky:

a) při provozní hmotnosti vozidla musí kryty kol, s výjimkou zadních blatníků vozidel se sklápěcí karosérií, zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola,

b) zadní kryt na zadní straně u vozidla se sklápěcí karosérií musí být svou horní hranou nejméně tak vysoko, jako je nejvyšší bod pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla, a spodní hranou níže, než je střed kola vozidla při jeho provozní hmotnosti a

c) lapače nečistot musí být spodní hranou tak nízko, aby rovina proložená teoretickým bodem styku pneumatiky při největší povolené hmotnosti vozidla a spodní hranou lapače svírala s rovinou vozovky úhel nejvýše 20 stupňů.

21. Bočnice, podlahy a podlahové krytiny, pokud jsou ze dřeva nebo jiného hořlavého materiálu, musí být v místech, která mohou být vystavena vysokým teplotám při poruše funkčních částí vozidla, např. pneumatiky apod., chráněny ohnivzdorným materiálem. Materiál bočnic, podlah a podlahových krytin musí též krátkodobě vzdorovat palivům, mazivům, vodě a běžným dezinfekčním prostředkům.

22. Dřevěné podlahy a bočnice karosérií musí být zhotoveny bez průchozích spár. Tyto spáry musí být těsné tak, aby účinné zabraňovaly pronikání nákladu. Podlahy vozidel se sklápěcí karosérií, není-li karoserie celokovová, musí být oplechovány.

23. Odjištění a zajištění, otvírání a zavírání bočnic, zadních čel a jejich sklápění musí být umožněno takovým konstrukčním provedením kování, závěsů a závěrů, aby jakákoli ruční - svalová manipulace byla snadná, bez nadměrné fyzické námahy a pokud možno bez jiných pomůcek. Uzavírací zařízení bočnice a zadního čela musí být umístěna tak, aby obsluha na ně mohla působit z místa mimo dosah sklápění bočnice nebo čela. Bočnice musí být konstrukčně provedeny tak, aby byly zajištěny proti samovolnému otevírání a odolné proti bočním deformacím způsobujícím změnu vnějšího obrysu vozidla. Při ruční manipulaci se zadním čelem a s bočnicemi nesmí ovládací síla - svalová přesahovat 245 N. U vozidel se sklápěcí karosérií může být otevírání a zavírání zadního čela nebo bočnic, popřípadě zadního čela a bočnic automatické nebo ovládané z místa řidiče. Sklápěcí karoserie musí být konstrukčně provedena tak, aby byla zajištěna proti samovolnému pohybu.

24. Přístupové prostředky pro vstup na ložnou plochu nebo do ložného prostoru musí splňovat požadavky technické normy ČSN EN 1853.

25. Spojovací zařízení musí být provedeno podle některé z technických norem ISO 20019, ČSN ISO 5692-1, ISO 5692-2, ISO 8755, ČSN ISO 24347.

26. Dvounápravové a více nápravové přívěsy musí mít oj vyváženou tak, aby se po odpojení nemohla dotknout vozovky, a aby spojování přívěsu s tažným vozidlem mohlo být prováděno s nejmenší možnou námahou. Oko oje těchto přívěsů musí být přibližně ve stejné výšce nad vozovkou, jako je závěs tažného vozidla nebo musí být oj na tuto výšku seřiditelná.

27. V případě, že síla pro ruční zvedání oje u návěsů a jednonápravových přívěsů přesahuje 245 N, musí mít návěs, popřípadě přívěs přední převislou část před nápravou nebo oj vybavenou podpěrným zařízením, které

a) zabrání převrácení vozidla při odpojení od tažného vozidla v rozsahu provozních zatížení i při nerovnoměrném rozdělení nákladu a při ložných manipulacích připuštěných v návodu k obsluze vozidla a

b) umožní, že přípojné vozidlo může být v podepřeném stavu spojeno s tažným vozidlem.

Svislé zatížení působící směrem dolů na oji návěsu musí být nejméně 3 % hmotnosti prázdného návěsu.

28. U dvounápravových a vícenápravových přívěsů s točnicovým řízením musí být oj tak dlouhá, aby vzdálenost mezi osou oka oje a osou točnice byla nejméně o 1,2 m větší, než je obrysový poloměr přední části karoserie opsaný z osy točnice.

29. Jednonápravové přívěsy nesmějí být na zádi vybaveny zařízením ke spojování vozidel.

30. Vozidla kategorie R s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 3 500 kg, musí být vzadu vybavena zadním ochranným zařízením proti podjetí, které dostatečným způsobem chrání automobily kategorií M1 a N1 v případě jejich nárazu zezadu do vozidel výše uvedených kategorií. Vozidla kategorie R3 a R4 a zadní ochranná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 58 a musí být podle něj schválena. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahují na

a) přívěsy speciálního provedení pro přepravu velmi dlouhých nedělitelných nákladů,

b) vozidla, u nichž jakékoliv zadní ochranné zařízení je neslučitelné s účelem použití daného vozidla.

31. zrušena vyhláškou č. 235/2017 Sb.

Vozidla kategorií R s největší technicky přípustnou hmotností převyšující 3 t, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost převyšuje 25 km.h-1, musí být dostatečně odpružena s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

32. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

33. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

34. Vozidla musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.

35. Pneumatiky musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 106 a musí být podle něj schváleny a opatřeny schvalovací značkou dle tohoto předpisu nebo národní schvalovací značkou.

36. Vozidla, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, tzv. „pomalá vozidla“, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.

37. Elektrická instalace vozidla musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmipólovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé - tmavé barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724, a musí být podle ní schválena.

 

Technické požadavky na výměnné tažené stroje kategorie S

38. Výměnný tažený stroj - každý nástroj užívaný v zemědělství nebo lesnictví, který je konstruován tak, aby byl tažen traktorem, a který mění nebo doplňuje jeho funkce; stroj může mít ložnou plošinu konstruovanou a vyrobenou k tomu, aby přijala nějaký nástroj a zařízení potřebné pro využití tohoto stroje, a může dočasně uskladnit jakýkoli materiál vytvořený nebo potřebný v průběhu prací; každé vozidlo určené k tomu, aby bylo taženo traktorem, a zahrnující trvale nástroj nebo konstruované ke zpracovávání materiálů se považuje za výměnný tažený stroj, pokud je poměr celkové technicky přípustné hmotnosti k nenaložené hmotnosti tohoto vozidla roven 3,0 nebo menším.

39. Tabulka platných směrnic pro vozidla kategorie S:

Položka

Směrnice Evropské unie

Harmonizované technické požadavky, rozsah a způsob ověření splnění harmonizovaných technických požadavků

Rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu

Vzor osvědčení o schválení typu

Značka schválení typu

Maximální naložená hmotnost

směrnice 2009/63/ES

Příloha I

Registrační tabulka

směrnice 2009/63/ES

Příloha II

Brzdová zařízení

směrnice 76/432/EHS

Příloha I, II, III, IV

Příloha V

Montáž světelné techniky

směrnice 2009/61/ES

Příloha II

Zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci

směrnice 2009/68/ES

Příloha I

Rozměry a přípojná hmotnost

směrnice 2009/144/ES

Mechanická spojovací zařízení

směrnice 2009/144/ES

Povinné štítky

směrnice 2009/144/ES

Ovládání a spojení brzd traktoru a přípojného vozidla

směrnice 2009/144/ES

 

Schvalování typu

směrnice 2003/37/ES

Kapitola B přílohy II

Příloha I

Příloha III

Příloha VI

 

40. Pro výměnné tažené stroje (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

a) rozměrů vozidel

b) vyznačení obrysů vozidel

c) hmotnosti vozidel

d) kol a pneumatiky

e) značení některých údajů na vozidle a

f) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla

41. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za takový stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla. Stroj může být zapojen pouze za tažné vozidlo, nikoliv za přípojné vozidlo.

42. Brzdové zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC1/WP29/R.274".

43. Brzdovým zařízením nemusí být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,00 t; u jednonápravových nebo vícenápravových strojů, u nichž dovolené zatížení nápravy nebo náprav nepřevyšuje 3,00 t; v tomto případě musí být jejich konstrukční rychlost nejvýše 20 km.h-1.

44. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3,00 t.

45. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty, např. blatníky, podběhy.

46. Blatníky a podběhy musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny; u předních řízených kol stroje může být za tyto kryty považována pracovní nástavba; u náprav umístěných bezprostředně za sebou postačí společný kryt kol. Při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední i zadní hrana krytu kola byla nejvýše 150 mm nad vodorovnou rovinou procházející středem kola.

47. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 48-04, série změn 04, pro vozidla kategorie O. V odůvodněných případech mohou být umístěna odchylně, a to

a) svítilny s obrysovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů činných svítících ploch nesmí být menší než 500 mm,

b) svítilny s brzdovými světly ve výši až 2100 mm nad rovinou vozovky nebo

c) zadní odrazky horním okrajem činné plochy nejvýše 1500 mm nad rovinou vozovky, přičemž vzájemná vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch nesmí být menší než 500 mm.

48. Vybavení bočními obrysovými svítilnami, doplňkovými obrysovými svítilnami, svítilnou pro zadní mlhové světlo, zařízením pro osvětlení zadní registrační tabulky, zpětným světlometem a nápadným značením se nevyžaduje.

49. Stroje, které z důvodu svého pracovního nasazení nemohou být vybaveny světelnými zařízeními, musí mít pro provoz na pozemních komunikacích namontovány držáky pro přenosnou soupravu zařízení vnějšího osvětlení a světelnou signalizaci vycházející z technické normy ČSN 47 0004. Umístění držáků musí být provedeno tak, aby byly splněny podmínky pro osvětlení uvedené v článcích 56 a 57.

50. Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich schválena.

51. Stroje, jejichž šířka nepřesahuje 2,0 m, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

52. Zařízení ke spojování musí být provedeno podle některé z technických norem ČSN EN ISO 4254-1, ISO 20019, ČSN ISO 5692-1, ISO 5692-2, ISO 8755, ČSN ISO 24347, ISO 1102.

53. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

54 Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

55. Stroje musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami, jednonápravové stroje musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.

56. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, tzv. „pomalá vozidla“, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.

57. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé - tmavé barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vzory jednotlivých dokladu a osvědčení

 

 

a) Vzor osvědčení o schválení typu:

.

 

b) Technické osvědčení silničního vozidla, část I:

 

.

 

b.

 

c) technické osvědčeni silničního vozidla, část II (výpis technického osvědčení):

.

 

c.

 

d) Technické osvědčení zvláštního vozidlo, část I:

.

 

d.

 

e) Technické osvědčeni zvláštního vozidla, část II (výpis technického osvědčení):

.

 

e.

 

f) Technické osvědčení samostatného technického část I a část II (výpis technického osvědčení):

.

 

.

 

f.

 

.

 

g) Vzor oprávnění zkušební stanice k provádění technických kontrol:

 

.

 

g.

 

h) Osvědčení k provozování zkušební stanice:

.

 

h.

 

i) Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích:

 

.

.

 

Přezkoušení dne

Platnost prodloužena do

Kolek, razítko a podpis

Zkušební protokol č.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ij) Vzor neharmonizovaného osvědčení o schválení technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného vozidla:

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Požadavky pro jednotlivě vyrobená vozidla

 

1. Jednotlivě vyrobená vozidla musí přiměřeně splňovat technické požadavky, požadavky příslušných předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána.

2. Při aplikaci bodu 1 této přílohy se nevyžadují žádné zkoušky destruktivní povahy.

3. Vzor osvědčení o jednotlivém schválení vozidla s platností ve všech členských státech je uveden v příloze č. 7 této vyhlášky.

4. Nedílnou součástí certifikátu jednotlivého schválení je tabulka plnění předpisů platných pro EŠ schválení dané kategorie vozidla a technický protokol vydaný zkušební stanicí.

5. Vzor záhlaví tabulky plnění předpisů:

 

Předmět / subject

Technický předpis - původní znění / technical regulation - original version

Technický předpis - poslední znění / technical regulation - last amendment

Plnění / fulfilling

Poznámka / remark

 

 

 

 

 

6. V případě jednotlivě vyrobeného silničního vozidla přidělí identifikační číslo vozidla obecní úřad obce s rozšířenou působností. Příslušným k přidělení je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má žadatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště. Pokud má výrobce přidělen světový kód výrobce, pak obecní úřad obce s rozšířenou působností nepřiděluje úřední identifikační číslo vozidla, ale použije identifikační číslo vozidla, které bylo výrobcem vozidlu přiděleno a které odpovídá přidělenému světovému kódu výrobce. V případě obnovy poškozeného či nečitelného identifikačního čísla vozidla povoluje ražbu původního identifikačního čísla obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu má provozovatel sídlo nebo bydliště nebo místo podnikání, liší-li se od místa bydliště.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem

 

1. Vozidla přestavěná na pohon zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG"), stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG"), nebo zkapalněným zemním plynem (dále jen ,,LNG) musí splňovat tyto podmínky:

a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí toto zařízení umožňovat okamžité uzavření uzavíracích ventilů tlakových nádob, pokud toto není zajištěno samočinně,

b) musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem LPG, CNG nebo LNG, toto platí pro vozidlo poháněné LPG, CNG nebo LNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než k pohonu

c) výrobce vozidla či výrobce komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupce stanoví podmínky údržby, včetně termínů a způsobu provedení periodických zkoušek tlakových nádob,

d) tlakové nádoby na vozidle musí být umístěny tak, aby nebyly vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,

e) vozidlo přestavěné na pohon CNG a LNG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 110 a podmínkám této vyhlášky, vozidlo přestavěné na pohon LPG musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 67 a podmínkám této vyhlášky, pro individuální schválení přestavby jednotlivého vozidla se postupuje přiměřeně,

f) emise znečišťujících látek ve výlukových plynech nesmí překročit stanovené hodnoty pro danou kategorii a provedení vozidla a

g) výrobce nádrže stanoví její životnost, obvykle je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 20 let.

2. Vozidla přestavěná na pohon LPG, CNG nebo LNG, musí být dále výrobcem vozidla či výrobcem komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupcem vybavena návodem k obsluze, který obsahuje:

a) bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popisa) bezpečnostními pokyny a s návodem postupu v případě dopravní nehody,

b) informaci, že v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,

c) informaci, že obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do nádob k tomu určených,

d) informaci, že pokud nastane závada plynového zařízení, musí se ihned toto zařízení vyřadit z provozu, za tuto závadu se též považuje skutečnost, že není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo je překročena doba životnosti tlakové nádoby nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený a

e) informaci, že v případě, že v průběhu jízdy vozidla vznikne závada uvedená v odstavci 3, musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření.

3. Za závadu zařízení, při které musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření se pokládá:

a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,

b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,

c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,

d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných ventilů a upevnění nádob, porucha nízkotlakého a vysokotlakého systému vedení plynu,

e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru nebo

f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výlukových plynech.

4. U vozidel s pohonem na H2 se postupuje přiměřeně s požadavky uvedenými v odstavcích 1 až 3. Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu EHK č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy

 

A) Výbava, která musí mít schválenou technickou způsobilost:

1. Antény pro motorová vozidla

2. Audio soustavy vozidel

a) autorádia, radiopřehrávače a jejich příslušenství

b) televizní a navigační systémy určené k montáži do prostoru pracoviště řidiče

3. Automobilové koberce

4. Disky kol

a) z lehkých slitin

b) ocelové

5. Elektroinstalace vozidel

a) zástrčky a zásuvky pro spojení el. instalací tažného a připojeného vozidla, např. 7-pól., 13-pól., 15-pól.,  ̴- 12 V, 24 V)

b) elektroinstalace přípojných vozidel

6. Elektrické a elektronické příslušenství vozidel

a) cyklovače stěračů

b) elektronické záznamníky jízd

c) palubní počítače

d) taxametry

e) tempomaty

f) vozidlové telefony a příslušenství

g) vozidlové ventilátory

h) vozidlové vysílačky a příslušenství

i) zvuková výstražná zařízení signalizující zpětnou jízdu

j) informační a odbavovací systémy

7. Nosiče zavazadel

a) střešní

b) jiné než střešní

c) nosiče kol

d) nosiče lyží

e) střešní boxy

8. Ochranná zařízení vozidel

a) ochranné rámy vozidel

b) boční ochrany

c) zadní ochrany proti podjetí

d) ochranné kryty motoru a jiných částí vozidla

9. Vnější plastové a pryžové doplňky vozidel

10. Pneumatiky vozidel

a) obnovené

b) příslušenství:

bc) ventilky

cd) duše

de) prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky

11. Potahy sedadel vozidel a potahy volantů

a) potahy volantů

b) potahy sedadel

c) pro sedadla s airbagy

d) pro sedadla bez airbagů

12. Přídavná zařízení motorů vozidel

a) zařízení pro úpravu parametrů motorů, automatické převodovky a systémů jízdní dynamiky, např. ABS, ASR, EDS,

b) zařízení pro dodatečnou úpravu výlukových plynů,

13. Nálepky na skla vozidel

14. Sněhové řetězy vozidel

15. Spojovací tažná zařízení vozidel

16. Světelná zařízení vozidel, doplňková světelná označení některých druhů vozidel

17. Tažná lana, tažné tyče a upínací soupravy

18. Zabezpečovací zařízení vozidel

a) mechanické

b) elektronické

c) bezpečnostní značení skel kódem

19. Zařízení k ovládání vozidel

a) ruční ovládání pro tělesně postižené

b) druhé ovládání pro potřeby autoškol

20. Zařízení pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí

21. Zasklení vozidel

a) střešní okna

b) plastová okna

c) technologie oprav skel

d) tónování skel

e) fólie - bezpečnostní, ztemňovací, protisluneční pásy

22. Značkové příslušenství vozidel

Požadavky na přílohy k žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidel

23. Výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného dokladu.

24. Pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR. Zástupce zahraničního výrobce k žádosti musí přiložit originál nebo ověřenou kopii pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR a projednávání záležitostí souvisejících se schválením technické způsobilosti výbavy v ČR v českém jazyce. Pokud není tento dokument sepsán v českém jazyce, žadatel předloží i autorizovaný překlad dokumentu.

25. Technická dokumentace, která musí obsahovat:

a) stručný technický popis výrobku, účel, funkce, materiály, způsob a schéma instalace, zástavby, do vozidla, použití, základní parametry apod.,

b) výkres resp. výkres sestavy s rozpiskou - např. kusovníkem hlavních konstrukčních dílů a s hlavními rozměry schvalovaného výrobku. Na výkresu musí být upřesněno umístění značek, které musí být povinně na každé výbavě nebo výrobku uvedeny,

c) další technická dokumentace, podle povahy schvalované výbavy,

1) schéma zapojení do palubní sítě vozidla,

2) schéma vnitřního elektrického zapojení a

3) detailní výkresy významných konstrukčních dílů a

d) písemné vyjádření stanoviska výrobce vozidla nebo jeho zástupce v případě, že výbava svou funkcí, konstrukcí nebo zástavbou výrazně ovlivní vlastnosti, funkce, konstrukci nebo udělené mezinárodní schválení vozidla, pro něž jsou určeny. Technická dokumentace může být doplněna katalogem výbavy vozidla v případě, že obsahuje veškeré potřebné údaje. Potom musí být v žádosti uvedeno katalogové číslo výbavy nebo pokud půjde o více výrobků stejné skupiny, např. rádiové přijímače, elektrické doplňky apod., musí být k žádosti přiložen jejich seznam s katalogovými čísly, event. čísly národního schválení, např. ABE. Zásadní technickou dokumentaci, zejména její popisnou část, může technická zkušebna vyžádat v českém jazyce.

26. Obchodní dokumentace v českém jazyce musí obsahovat:

a) návod k obsluze, jehož součástí musí být mimo jiné i

1) základní technické údaje výrobku a

2) prohlášení o shodnosti výrobku ve znění

"Tento výrobek je shodný s typem schváleným Ministerstvem dopravy pod číslem schválení."

b) návod k montáži

Návod k montáži se nemusí zapracovat do obchodní dokumentace v případě, že jde o výbavu, která vyžaduje náročnější montáž a zásah do vozidla, a proto je zabezpečována odborným montážním pracovištěm, ale je předán jako samostatná příloha určená pouze pro pověřená montážní pracoviště uvedená v seznamu montážních pracovišť.

Návod k montáži se nemusí vydávat v případě, že je výbava určena k montáži výhradně odborným montážním pracovištěm a

c) návod k údržbě

Návod k údržbě se vydává pouze u výbavy, která vyžaduje v průběhu používání údržbu. Pokud je technická a obchodní dokumentace zpracována na více listech či stránkách, musí být tyto očíslovány.

27. Seznam montážních nebo servisních pracovišť.

Pokud výbava nevyžaduje údržbu, žadatel musí tuto skutečnost uvést v dokumentaci. Jestliže svou povahou schvalovaná výbava vyžaduje odbornou montáž nebo servis, uvede se v návodu k obsluze seznam pověřených odborných pracovišť, které ji zabezpečují. V tomto případě odpovídá žadatel za náležité proškolení pracovníků těchto pracovišť. Za správnost a kvalitu montáže nebo servisu odpovídá vůči schvalovacímu orgánu vždy žadatel. Pro potřeby schválení se předkládá seznam jako samostatný dokument. Seznam montážních nebo servisních pracovišť a jeho postupné rozšiřování je žadatel povinen pravidelně, nejdéle jedenkrát za rok, písemně aktualizovat ministerstvu.

28. Vzorek výrobku

Žadatel je povinen předložit příslušné technické zkušebně potřebný počet výrobků, na kterých bude prováděna zkouška, pokud se zástupce technické zkušebny s žadatelem nedohodne jinak. V případě, že je nutno odzkoušet funkčnost nebo montáž výrobku na vozidle, žadatel přistaví toto vozidlo technické zkušebně, pokud se s ní nedohodne jinak. Žadatel je povinen zajistit případnou montáž schvalované výbavy do vozidla na vlastní náklady.

29. Doklady o provedených zkouškách

V případě, že žadatel má k předloženému výrobku již provedenu některou z dílčích zkoušek v zahraniční technické zkušebně, pro národní schválení v zemi původu nebo prodeje, předloží k žádosti příslušné protokoly o těchto zkouškách. Protokoly o zkoušce provedené v zahraniční technické zkušebně pro národní schválení může technická zkušebna uznat v případě, že v zemi původu zkoušky je právní úprava shodná s právní úpravou v ČR. K těmto protokolům provede vždy posudek.

30. Povinné značení a návrh výrobního štítku

Pro účely schválení žadatel předkládá návrh povinného značení a výrobního

štítku.

a) Každý kus schválené výbavy musí být označen na viditelném místě, bez nutnosti demontáže výrobku, níže popsanými značkami:

1) znakem výrobce - logo, nápis apod. a typem výrobku - obchodní označení,

katalogové číslo výrobce apod.,

2) podle druhu výrobků je v některých případech nutné další označení, např.

značka Českého telekomunikačního úřadu, nosnost v kg, elektrické napětí apod.

3) schvalovacím číslem v provedení:

ATEST 8SD XXXX

označení pro schválenou výbavu číslo schválení

4) pokud je výbava zároveň konstrukční částí podle § 2 odst. 6 zákona je

schvalovací číslo v provedení:

CZ XXXX

označení pro schválenou konstrukční část číslo schválení

Žadatel odpovídá za to, že na výrobcích bude na každém kusu viditelně umístěna výše popsaná značka. Tato značka musí být na výrobku umístěna tak, aby byla čitelná a pevně připevněna. Způsob připevnění značky není předepsán. V případě, kde to není možné, může být schvalovací číslo umístěno na obalu nebo na kartě vkládané do obalu a v návodu k obsluze.

b) pokud je výrobek opatřen některou národní schvalovací značkou, která je nesnímatelně připevněna na výrobku nebo je na výrobku přímo vyhotovena, upozorní na tuto skutečnost žadatel technickou zkušebnu.

31. Změny v provedení schválené výbavy

a) jakékoli změny na schválené výbavě, např. změny provedení, značení, názvu, je žadatel povinen písemně oznámit ministerstvu, a to před jejich uvedením na trh se žádostí o schválení, resp. provedení změny. Ministerstvo rozhodne, zda bude nutné provést nové zkoušky a schválení a v případě, že ano, tak v jakém rozsahu,

b) jakékoli změny v názvu, telefonním spojení nebo sídle žadatele je povinen tento rovněž oznámit písemně ministerstvu bez zbytečného odkladu a

c) v případě, že povinnosti uvedené v předchozích odstavcích nebudou bez závažného důvodu oznámeny, může ministerstvo pozastavit platnost Osvědčení o schválení technické způsobilosti výbavy nebo jeho platnost zrušit.

Technické požadavky na výbavu

32. Technická způsobilost typu vozidla se schválí, jestliže vozidlo odpovídá technickým požadavkům stanoveným v přílohách č. 3 až 6 a 13.

 

B) Technické požadavky na povinnou výbavu vozidel:

1. Vozidla kategorií M a N musí být vždy vybavena:

a) náhradní elektrickou pojistkou, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány,

b) po jedné náhradní žárovce výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení,

c) příručním zvedákem o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku,

d) klíčem na matice nebo šrouby kol vozidla a

e) náhradní kolem, tedy ráfkem s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

 

2. Povinnost podle odstavce 1 písm. c) a d) a povinnost vybavení vozidla náhradními koly rozměrů podle písmene e) se nevztahuje na

a) vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

b) městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,

c) vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky; toto ustanovení platí pro vozidla kategorie M1 a N1 uvedená do provozu před 15. září 2009 pouze se souhlasem výrobce nebo pro vozidla kategorie M1 a N1 stejného typu jako vozidla, která se uvádí na trh jako nová bez náhradního kola v souladu s touto vyhláškou. Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v jízdní soupravě s vozidly kategorie M a N.

3. Pro vozidla kategoriekategorií T a podkategorie SS platí ustanovení odstavce 1 s výjimkou písmen c), d) a e), pro jednonápravové traktory s přívěsy ustanovení odstavce 1 neplatí.

4. Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 a R1 a požárních přívěsů musí být vybavena náhradním kolem s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N. Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. V provozu může jízdní souprava, v případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, mít jedno společné náhradní kolo. Tato povinnost se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie R, které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele. Pro povinné vybavení přívěsu a návěsu náhradním kolem platí ustanovení odstavce 2 písm. c) obdobně.

5. Vozidla kategorie L musí být vybaveny minimálně jednou náhradní pojistkou, pokud je v elektrické instalaci používána.

6. Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Pro požární automobily je výbava příslušným druhem lékárničky stanovena jiným právním předpisem4). Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo - záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a použití podle druhů vozidel jsou uvedeny v bodu 11 odst. B této přílohy vyhlášky. Použití jednotlivých druhů autolékárniček:

a) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících velikost III,

b) vozidla pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících včetně velikost II,

c) ostatní motorová vozidla s nejméně čtyřmi koly velikost I,

pro vozidla městské hromadné přepravy osob je dostačující autolékárnička velikosti II bez ohledu na jejich obsaditelnost.

7. Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L, jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu EHK č. 27.

8. Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo v souladu s předpisem EHK č. 107. Sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy 5) a podle technické normy6),

9. Hasicí přístroje musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou7). Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

10 Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu podle jiného právního předpisu8).

11. Druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhů vozidel

a) Lékárnička pro motorová vozidla kategorie L (motolékárnička)

 

Zdravotnický materiál

množství (ks)

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

1

b) Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800g/m2)

1

c) Šátek trojcípý (z netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

1

d) Náplast s polštářkem

velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

3

e) Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) a

1

f) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

 

b) Lékárnička pro ostatní motorová vozidla (autolékárnička)

Zdravotnický materiál

množství (ks) Velikost lékárničky

 

I.

II.

III.

a) Obvaz hotový s 1 polštářkem

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

b) Obvaz hotový s 2 polštářky

(šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2)

3

5

10

c) Šátek trojcípý z (netkaného) textilu

(délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm)

2

3

6

d) Náplast hladká cívka

(velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm

1

2

4

e) Náplast s polštářkem

(velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm)

6

12

18

f) Obinadlo škrtící pryžové (60 x1250 mm)

1

3

5

g) Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm)

1

2

4

h) Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu

1

2

4

i) Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty - délka nejméně 14 cm a

1

1

1

j) Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm

1

1

1

Poznámka: autolékárničku velikosti III. je možno nahradit dvěma autolékárničkami velikosti II.

 

C) Technické požadavky na výbavu jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků:

 

1. Jízdní kola musí být vybavena

a) dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,

b) volné konce trubky řídítek musí být spolehlivě zaslepeny, např. zátkami, rukojeťmi apod.,

c) zakončení ovládacích páček brzd a volné konce řídítek musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany buď obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,

d) matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje, musí být uzavřené,

e) zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující zadní odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

f) přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st.; odrazové materiály nahrazující odrazku mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty,

g) odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek - pedálů, tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti a

h) na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm, tyto odrazky mohou být nahrazeny odrazovými materiály na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik či na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty.

2. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena následujícími

zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem,

b) zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy a

c) zdrojem elektrického proudu, jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.

3. Světelná výbava jízdního kola se nepovažuje za výbavu ve smyslu ustanovení § 32 zákona č. 361/2000 Sb.

4. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.

5. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by zjevně narušovaly bezpečnost jízdy.

6. Jízdní kola uváděná na trh musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za spolehlivě výrobní číslo nahrazující zařízení se v tomto případě považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.

7. Jízdní kola uváděná na trh, pokud nejsou vybavena podle bodu 2 této přílohy, tj. pro jízdu za snížené viditelnosti, musí být opatřena jednoznačným a zřetelným upozorněním v návodu k obsluze, že tato kola nejsou za daného stavu vybavení způsobilá k provozu na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti.

8. Jízdní kolo může být vybaveno dodatečně pomocným motorkem, jestliže

a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola podle bodu 1 a 2,

b) pomocný motorek bude přiměřeně plnit podmínky ustanovení § 19 zákona,

c) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,

d) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm3,

e) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h-1 a

f) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo, si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.

Pokud vozidlo splňuje všechny výše uvedené požadavky, považuje se pro potřeby této vyhlášky nadále za jízdní kolo.

9. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem rozumí i tříkolky a vícekolky, stejně jako vícesedadlová jízdní kola - tandemy a jim podobná vozidla poháněná lidskou silou a určená i k provozu na pozemních komunikacích, jako například koloběžky.

Vozidla takto definovaná, jejichž šířka přesahuje 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 1 písmen e) a f) a bodu 2 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla. Konstrukční požadavky uvedené v bodech 1 až 8 se na tato vozidla použijí přiměřeně.

Šířkou pro účely tohoto bodu se rozumí vzdálenost mezi dvěma rovinami rovnoběžnými s podélnou rovinou vozidla a tečnými k vozidlu na obou stranách této roviny. Všechny části vozidla a zvláště všechny pevné části vyčnívající do stran se musí nacházet mezi těmito dvěma rovinami, s výjimkou zpětného zrcátka nebo zrcátek.

10. Pro účely této vyhlášky se jízdním kolem dále rozumí i jízdní kola s pedály, která jsou vybavena přídavným elektrickým motorem dle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12).směrnice 2002/24/ES

11. Přívěsný vozík k jízdnímu kolu musí plnit požadavky jiného právního předpisu9)

12. Potahová vozidla musí být vybavena

a) alespoň jednou brzdou snadno, rychle a bezpečně ovladatelnou,

b) vpředu dvěma bílými a vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky předepsané pro přívěsy a

c) za snížené viditelnosti vpředu svítilnou s bílým světlem na straně přivrácené ke středu vozovky nebo dvěma svítilnami s bílým světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku; vzadu dvěma svítilnami s červeným světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku.

13. Ruční vozík, jehož šířka přesahuje 0,6 m, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového tvaru umístěnými symetricky co nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad vozovkou.

 

D) Technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními:

1. Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R nebo S se mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízenímizařízení, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidlapředepsána nebo technických požadavků pozdějšíchpovolena, včetně požadavků na jejich počet a zapojení. Světelná zařízení lze použít na vozidlech, splňují-li podmínky stanovené technickými předpisy uvedenými pro automobily a jejich přípojná vozidla v příloze č. 3 této vyhlášky, pro dvoukolová a tříkolová vozidla a jejich přípojná vozidla v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12), příloze č. 4 této vyhlášky, pro traktory a jejich přípojná vozidla přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13),v příloze č. 6 této vyhlášky, pojízdné pracovní stroje v příloze č. 13 této vyhlášky, další zvláštní vozidla v příloze č. 65 této vyhlášky.

2. Jinými světelnými zařízeními, než jsou předepsápředepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být na vozidla vybavena.

3. Vozidla mohou být vybavena dodatečnými světelnými zařízeními k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy - prosvětlené směrové a číselné tabule, sanitních vozidel, vozidel jednotek požární ochrany a vozidel Policie České republiky, obecní policie, Celní zprávy a Vojenské policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel Policie České republiky, obecní policie, Celní zprávy a Vojenské policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis, například "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". U vozidel jednotek požární ochrany se připouští dopředu a dozadu svítící nápis "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15 stupňů směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů na vozidlech Policie České republiky, obecní policie, Celní zprávy a Vojenské policie. Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel apod. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být schváleny podle předpisu EHK č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být schváleny podle předpisu EHK č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být schváleny podle předpisu EHK č. 104.

4. Ustanovení odstavce 3 neplatí pro vybavení vozidel světelnými zařízeními vyzařující světlo bílé barvy určenými

a) k osvětlení ložné plochy vozidla,

b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,

c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do jízdních souprav,

d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,

e) jako hledací světlomet nebo

f) jako pracovní světlomety,

tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Činnost těchto světlometů musí být nezávislá na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.

5. Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, tedy pracovní stroje apod., musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení - obrysová, brzdová a směrová světla, která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.

 

E) Technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními

1. Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu nebo provedení musí být kromě předepsaných světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny

a) motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,

b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru stanovenou v § 37 až 39, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla,

c) motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené v § 37 až 39, pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu,2)

d) motorová a přípojná vozidla, pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti přestavby nebo jednotlivého vozidla nebo

e) pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.

2. Traktory mohou mít být vybaveny zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které však smí být uvedeno do činnosti, pouze nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e).

3. Zapojení zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a jsou vybavena sdělovačem žluté barvy kontrolovatelným z místa řidiče, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače. Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.

4. Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.

5. Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. V případě zvláštního výstražného světelného zařízení modré barvy upevněného na karosérii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky se připouští umístění tohoto zařízení na jedné straně vozidla.

6. Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.

7. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu - sirénou. Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Vozidla mohou být dále vybavena jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu a třetí doplňkovou zvláštní svítilnou s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu umístěnou za předním sklem vozidla.

8. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a pěti kusy vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a třinácti kusy vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.

9. Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 65 a musí být podle něho schválena. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví jiný právní předpis.10)

10. K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).

11. Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena obrysovým nebo liniovým značením s vratným odrazem schváleným podle předpisu EHK č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.

 

F) Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy:

1. Vozidlo musí být vybaveno tak, aby konstrukce, provedení, rozměry a huštění pneumatik odpovídalo podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla, povoleným zatížením připadajícím na nápravy a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti. Rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla.

2. V případě vybavení vozidla zimními pneumatikami, dle odstavce 13 s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kategoriikapacitu pneumatik pro jízdu na sněhu. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle, například palubním počítačem.

3. Vozidlo, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být vybaveno pouze pneumatikami určenými pro daný typ vozidla výrobcem vozidla. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo nebo nápravu vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik. Tato kola musí být schválena podle předpisu EHK č. 64 nebo před 1.1. 2014 též dle směrnice 92/23/EHS.

4. Pneumatiky musí být vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace.Maximální huštění předepsané výrobcem pneumatik nesmí být překročeno. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.

5. Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení, označené zkratkou TWI.

6. Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.

7. Obnovená pneumatika je taková pneumatika, která vznikla obnovou pneumatiky náhradou opotřebeného běhounu novým materiálem. Může rovněž zahrnovat obnovu vnějšího povrchu bočnic. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu EHK č. 108 nebo předpisu EHK č. 109 a musí být podle něj schváleny.

8. Autobusy třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a zásahové požární automobily nesmí být na přední nápravě vybaveny obnovenými pneumatikami.

9. Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy, např. ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93. Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.

10. Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol Théta - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.

11. Vozidlo nesmí být vybaveno pneumatikami s protiskluzovými hroty, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.

12. Vozidla mohou být vybavena protiskluzovými řetězy nebo obdobnými zařízeními jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.

13. Vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně vybaveno pneumatikami různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená - BIAS BELTED. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a obchodní značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.

14. Pneumatiky označené nápisem „FRT“ se nesmí používat na řízených nápravách přípojných a motorových vozidel a hnacích nápravách.

 

G) Technické požadavky na výbavu vozidel doplňkovými zařízeními:

1. Volný konec antény, která je delší než 1,40 m a která by přesahovala půdorysný průmět obrysu vozidla, s výjimkou výsuvných antén, musí být připevněn k vozidlu tak, aby anténa nepřesahovala půdorysný obrys vozidla. Antény musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci schválení celého vozidla podle tohoto předpisu.

2. Nosiče zavazadel apod., reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby, označení vozidel autoškoly a jiná zařízení, jimiž je vozidlo dodatečně vybaveno musí být spolehlivě přichyceny k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys vozidla s výjimkou zádi vozidla a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany; vnější části včetně připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5 mm. Z této hodnoty poloměru zakřivení jsou možné výjimky podle ustanovení předpisu EHK č. 26. Nosiče zavazadel musí umožňovat spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Upevnění nosiče včetně zavazadel spolehlivě odolává zpomalení v podélném směru nejméně o hodnotě 6 g. Nosiče zavazadel a nosiče lyží musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky dle předpisu EHK č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci schválení celého vozidla podle tohoto předpisu.

3. Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem EHK č. 43 a musí být schváleny podle této přílohy vyhlášky. Vozidlo v zorném poli řidiče nesmí být vybaveno žádnými předměty, např. okrasné a upomínkové předměty, které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla nebo označení či zařízení povinně umisťovaných podle jiných právních předpisů jako například funkční elektronické zařízení pro úhradu mýtného nebo platný kupón prokazující uhrazení časového poplatku. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M3. Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle této přílohy vyhlášky.

4. Nádoby na záložní palivo jsou provedeny tak, aby palivo při jakékoli poloze nádoby nemohlo vytékat. Nádoby ve vozidle musí být umístěny tak, aby byly od rovin vymezujících největší šířku vozidla vzdáleny nejméně 150 mm a od roviny vymezující délku vozidla vpředu nebo vzadu nejméně 250 mm.

5. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná; tyče musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být schváleného typu. Podmínkou pro jejich schválení je jejich odolnost při působení osové síly 12 kN.

6. Dodatečně montovaná nezávislá topení musí být schválena jako konstrukční část podle předpisu EHK č. 122 nebo do 1.11.2014 též podle směrnice 2001/56/ES. Montáž do vozidla musí provádět autorizovaná servisní služba, které ministerstvo udělilo toto oprávnění.

7. Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové a dvounápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.

8. Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti 15).

9. Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel 16).

10. Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky 17).

Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

 

H) Technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti:

1. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, R, S, C, T a Z s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí být vybavena na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině označením nejvyšší povolené rychlosti zaokrouhlené

a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1 na nejbližší nižší celé číslo,

b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.

2. Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu, pokud jsou použita, musí mít výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899-1 tedy červená a bílá, písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.

3. Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, R, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit označení o průměru 200 mm, je přípustné použít označení o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu, pokud jsou použita, musí mít výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.

 

I) Technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel:

1. Zvláštní vozidla při provozu na pozemních komunikacích musí být vybavena tak, aby pracovní nástroje byly přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo musí být vybaveno tak, aby nebylo zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho zásobníky, pracovní nástroje, např. nakládací lopata, paletizační vidle, musí být prázdné, tj. bez náplně, nákladu, břemene apod. Přeprava nákladu na vysokozdvižném vozíku, příp. teleskopickém manipulátoru s vidlemi, je povolena pouze pro vykládku a nakládku zboží.

2. Traktor, který překračuje šířku 2,55 m např. dvojmontáží kol zadní nápravy nebo jinak, musí být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, snižuje se jeho maximální rychlost na 20 km.h-1. Za snížené viditelnosti není jeho provoz takto vybaveného traktoru povolen v případě, že je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení. Za traktor může být zapojen pouze přípojný nebo nesený stroj, nikoliv přívěs nebo návěs.

3. Traktor s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny do činnosti. Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené předpisem EHK č. 86 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13).86 nebo směrnicí 2009/61/ES.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie Z a podkategoriíkategorií SS a, SN, Z

 

Technické požadavky na zvláštní vozidla podkategoriekategorie SS

 

1. Zvláštní vozidla podkategoriekategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností a nejsou zpravidla určena pro přepravní činnost, např. rýpadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, vysokozdvižné vozíky apod.

2. Pro pracovní stroje samojízdné (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

a) rozměrů vozidel

b) vyznačení obrysů vozidel

c) hmotností vozidel

d) kol a pneumatik

e) značení některých údajů na vozidle

f) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla

g) zvláštních výstražných světelných zařízení

h) umístění tabulky s registrační značkou a

i) povinné výbavy

3. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani výměnné tažené stroje, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené pro výměnné tažené stroje. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny podvozky s pracovním zařízením stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 84,00 t. Provozní hmotnost stroje musí být shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost podvozku, z hlediska účinků brzdění musí jízdní souprava plnit požadavky dle čl. 4 této přílohy. Je-li stroj vybaven spojovacím zařízením, musí toto zařízení zajišťovat připojený podvozek proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

4. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km.h-1 musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem „dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274“.

Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h-1 musí splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13) nebo ČSN EN ISO 3450směrnicí 76/432/EHS.

5. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 musí splňovat podmínky pro brzdění provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem EHK č. 13.

Pro výpočet brzdné dráhy při zkoušce typu 0 platí tyto vzorce provozní brzdění

.

.

nouzové brzdění s <= = 0,15v + 2v2/115

 

.

Zkušební rychlost vozidla se stanoví na hodnotu v = 50 km.h-1, u strojů, které této rychlosti nedosahují v = nejvyšší konstrukční rychlosti.

Nejvyšší konstrukční rychlost stroje je nejvyšší rychlost určená výrobcem stroje. Zkouškou zjišťovaná skutečná nejvyšší rychlost stroje se nesmí za předepsaných podmínek lišit od nejvyšší konstrukční rychlosti o více než +5 %.

Zkouška typu I se provede za podmínek stanovených pro vozidla kategorie N2.

Soustava pro parkovací brzdění musí udržet stojící naložené vozidlo ve stoupání i klesání o sklonu 18 %.

Při zkouškách nesmí síla působící na ovládací orgán potřebná pro dosažení předepsaných účinků brzdění přesáhnout 700 N v případě, že ovládacím orgánem je pedál a 400 N na ručním ovládacím orgánu.

Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti stroje nebo jízdní soupravy a rozložení hmotností na jednotlivé nápravy, které jsou pro provoz na pozemních komunikacích schváleny.

Alternativně k výše uvedeným požadavkům může brzdové zařízení strojů uvedených v tomto bodě splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450.

6. Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 500-4, ČSN ISO 6292.

7. Řízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách nebo v technickém předpisu ISO 10998, v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13),2009/66/ES, ČSN EN 12643 a musí být podle nich schváleno.

8. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 20 km.h-1 musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty, např. blatníky a podběhy.

9. Kryty kol musí splňovat tyto podmínky

a) u strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola. Blatníky musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny. Vzdálenost mezi běhounem pneumatiky a krytem musí být nejméně 60 mm a mezi bokem pneumatiky a krytem nejméně 50 mm,

b) u strojů určených pro stavební a obdobnou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol splňovat požadavky technické normy ČSN EN ISO 3457.

10. Vznětové motory pohánějící stroje musí z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 96, 97/68/ES a musí být podle těchto předpisů schváleny.

11. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13),směrnice 2009/63/ES, příloha VI, hodnotu

85 dB (A) u strojů s provozní hmotností do 1,50 t,

89 dB (A) u strojů s provozní hmotností převyšující 1,50 t.

Stroj musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze a s připojeným vybraným pracovním ústrojím.

12. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci strojů musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN ISO 12 509.

13. Stroje musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13)směrnicí nebo technickými normami 2009/64/ES, ČSN EN ISO 14982, ISO 13766, ČSN EN 55012 ed.2.

14. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h-1 musí mít alespoň jedno zařízení pro dostatečně hlasitou zvukovou výstrahu. Stroje musí z hlediska zvukových výstražných zařízení a jejich signálů splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 28.

15. Stroje s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upraveny a provedeny tak, aby je bylo možno tyčí nebo lanem vléci jinými vozidly pro účely vyproštění či odtažení.

16. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1 musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.

17. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

18. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

19. Stroje o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.

20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN ISO 4254- 1.

21. Stroje musí být vybaveny výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výlukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výlukových plynů do kabiny řidiče - na místo řidiče. Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.

22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ISO 1724.

23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, pomalá vozidla, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.

24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny větracím, případně i vytápěcím systémem a nejméně jednou clonou proti slunci s výjimkou strojů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností, zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - jako např. nakladače, teleskopické manipulátory apod. Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867 ed. 2, ČSN ISO 5006, ČSN ISO 10968, ČSN EN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN EN ISO 4254-1, ČSN ISO 4254-7, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, předpisy EHK č. 43, , EHK č. 71 a nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13).43, 2009/59/ES, 2009/144/ES, EHK č. 71 a směrnicí 2008/2/ES.

 

Technické požadavky na pracovní stroje nesené kategorie SN

25. Pracovní stroje nesené jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí, pokud jsou jím vybaveny, není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného. U strojů jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného spojovacího zařízení a vyžaduje zásah do konstrukce nosiče musí být doložen souhlas výrobce nosiče s montáží.

26. Pro pracovní stroje nesené (dále jen ,,stroje“) platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

a) rozměrů vozidel,

b) vyznačení obrysů vozidel a

c) značení některých údajů na vozidle.

27. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.

28. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci stroje musí splňovat podmínky stanovené výměnné tažené stroje, s výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou být i netrojúhelníkového tvaru.

29. Stroje, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za těchto podmínek

a) není-li narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,

b) není-li překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje a

c) délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

30. Stroje, s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu vyznačením obrysu, předními obrysovými světly a předními odrazkami.

31. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za těchto podmínek

a) že tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu a

b) délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.

32. Stroj, jehož šířka je v přepravní poloze podstatně menší než šířka traktoru - nosiče a dodržení požadavků na vzájemnou vzdálenost zadních světelných zařízení by znamenalo zvětšení šířky stroje může být na zádi vybaven pouze jedním výstražným štítem, jednou odrazkou třídy IIIa, jednou levou svítilnou s obrysovým, brzdovým a směrovým světlem.

33. Bočně nesený stroj může být připojován pouze na pravou stranu vozidla.

34. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

35. Elektrická instalace stroje musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé - tmavé barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

36. Stroje, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km.h-1, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.

 

Technické požadavky na vozidla kategorie Z

Jednonápravové traktory s přívěsy

37. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán.

38. Pro jednonápravový traktor s přívěsem platí ustanovení této přílohy a ustanovení vyhlášky, týkající se

a) kol a pneumatik;

b) značení některých údajů na vozidle;

c) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla.

39. Nejvyšší konstrukční rychlost jízdní soupravy nesmí být vyšší než 10 km.h-1.

40. Jízdní souprava nesmí překročit

a) celkovou šířku 1,60 m,

b) celkovou délku 4,00 m a

c) největší povolenou hmotnost 1,50 t.

41. Jízdní souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle jízdní soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická.

42. Hodnota účinku provozního brzdění jízdní soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.s-2.Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící jízdní soupravu na svahu, ve stoupání i klesání, o sklonu nejméně 12 %. Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti jízdní soupravy.

Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než

a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty;

b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou;

c) 400 N - na pedálu.

43. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie R.

44. V případě, že jízdní souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie S, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel jízdní soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80 st. směrem ven a 10 st. směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15 st. nad a pod horizontálu. Není-li jízdní souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán.

45. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T.

46. Vyústění výlukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výlukových plynů řidičem.

47. U jízdní soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu - couvání, které je ovladatelné z místa řidiče.

48. Traktor musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13)směrnicí 2009/64/ES nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766, ČSN EN 55012 ed.2.

49. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.

50. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

51. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.

52. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé - tmavé barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

53. Stroje musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení pro pomalá vozidla. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.

 

Speciální nosiče pracovních adaptérů

 

54. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV - All Terrain Vehicles konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích.

V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L, např. speciální čtyřkolky.

Nejsou určena pro přepravu osob, může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce.

55. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen "vozidlo") platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení vyhlášky týkající se:

a) kol a pneumatik,

b) značení některých údajů na vozidle,

c) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla,

d) zvláštních výstražných světelných zařízení,

e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L a

f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L.

56. Vozidlo nesmí překročit

a) celkovou šířku: 2,0 m,

b) celkovou délku: 4,0 m,

c) celkovou výšku: 2,5 m,

d) největší povolenou hmotnost: 1,1 t a

e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h-1.

57. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13),směrnice 2009/63/ES, příloha VI, hodnotu 85 dB (A). Vozidlo, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze.

58. Z hlediska brzdového zařízení musí vozidla plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13) nebo ČSN EN ISO 3450technického předpisu 76/432/EHS.

V případě, že se jedná o vozidlo konstrukčně odvozené od vozidel kategorie L, musí plnit následující požadavky:

Zkouška typu 0:

a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola:

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:

 

1. s naloženým vozidlem:

.

.

2. s nenaloženým vozidlem:

.

.

b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu přímo použitelnéhotechnického předpisu Evropské unie upravujícího schvalování93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12)..

Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

 

.

.

 

Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:

.

.

 

Uvedených účinků musí být dosaženo i v jízdní soupravě s přípojným vozidlem.

Pro vzorce platí:

s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce

v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce

Zkouška typu I se provede dle příslušných ustanovení technického předpisu 93/14/EHS, o brzdových systémech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.

ZkouškaZ hlediska parkovacího brzdění musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 76/432/EHS, zkouška účinku parkovacího brzdění v jízdní soupravě s nebrzděným přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.

59. Řízení vozidla musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Vozidla vybavená volantem musí splňovat podmínky stanovené v v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13).technickém předpisu 2009/66/ES.

60. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích vozidla nesmí překročit:

a) 200 N - u páček umístěných na řídítkách a ovládaných pouze prsty,

b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou,

c) 500 N - na pedálu,

d) 250 N - na volantu.

61. Vozidla musí být opatřena zařízením pro zpětnou jízdu - couvání, které je ovladatelné z místa řidiče.

62. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci vozidel musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 86, a v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13).86, 2009/61/ES, 2009/68/ES.

U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm.

Na vozidlech smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L.

Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich schválena.

63. Vozidla musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13)směrnicí 2009/64/ES nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.

64. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h-1musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem EHK č. 28 a musí být podle něj schváleno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy EHK č. 28, nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13).28, 2009/63/ES, příloha V.

65. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 2009/60/ES.

66. Vozidla s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h-1 musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky:

a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol vozidla a

b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol vozidla jedoucího vpřed nebo vzad.

67. Vozidla s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upravena tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně pro účely vyproštění, odtažení.

68. Vozidla musí být vybavena výlukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výlukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výlukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výlukových plynů do kabiny řidiče, na místo řidiče. Pokud je výlukové potrubí vozidle vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.

69. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.

70. Elektrická instalace vozidel musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé - tmavé barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.

71. Vozidla musí být vybavena nejméně dvěma vnějšími zpětnými zrcátky, která musí být schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie M, N, T nebo L.

Z hlediska výhledu z místa řidiče musí vozidla plnit požadavky technického předpisu 2008/2/ES. Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled.

72. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na vozidle nebo pro něj určených nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.

73. Za vozidla smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.

74. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být schváleno podle příslušných technických předpisů EHK č. 55.

75. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné.

76. Vozidla musí být vybavena vhodnými operami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13)směrnicí 2009/144/ES příloha II pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem 13).technického předpisu 80/720/EHS.

77. Palivová nádrž musí plnit požadavky přímo použitelnéhotechnického předpisu Evropské unie upravujícího schvalování dvoukolových a tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem 12).97/24/ES.

78. Stroje musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení pro pomalá vozidla. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem EHK č. 69 a musí být podle něj schváleno.

 

Trolejbusy a tramvaje

79. Trolejbus je pro účely této vyhlášky drážní vozidlo, které je poháněno buďto elektromotory, napájenými z trakčního vedení, elektromotory napájenými z baterií v kombinaci s napájením z troleje nebo spalovacím motorem s elektrickým přenosem výkonu v kombinaci s napájením z troleje. Toto vozidlo se pohybuje po pozemní komunikaci po tzv. virtuální dráze, jejíž trasa je stanovena Drážním úřadem. Na trolejbus se vztahuje jiný právní předpis11). Trolejbus je z hlediska konstrukce autobus se zvláštním druhem pohonu, přičemž na část jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků stanovují mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti vozidel, kterými je Česká republika vázána, specifické požadavky.

80. Tramvaj je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými z troleje, které se pohybuje po kolejích umístěných na pozemních komunikacích. Na tramvaje se vztahuje především zvláštní právní předpis10) a pouze některá ustanovení této vyhlášky, např. požadavky na rozměry, na směrová a brzdová světla.

81. Příslušné mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, které se týkají systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků trolejbusů nebo tramvají stanovují způsob ověření, obsah a uspořádání osvědčení o schválení těchto systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků hromadně vyráběných trolejbusů a tramvají. Pokud systém, konstrukční část a samostatný technický celek plní technické požadavky stanovené v mezinárodních smlouvách v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterými je Česká republika vázána, ministerstvo na něj vydá osvědčení o schválení.

 

Ostatní vozidla

 

82. Pro rozsah a obsah dokumentace obsahující technické údaje o typu vozidel kategorie Z a podkategoriíkategorií SS a, SN a Z se přiměřeně využijí požadavky stanovující obsah dokumentací v přílohách č. 3 až 6.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.