Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 341/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.5.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 75. 2014 do 30. 6. 2017)

341/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. listopadu 2011

o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

ve znění zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 30 Podání vysvětlení

Podání vysvětlení

 

(1) Příslušník inspekce může při plnění svých úkolů požadovat potřebné vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro

a)  odhalení trestného činu a jeho pachatele,

b)  vypátrání hledané osoby anebo věci, nebo

c)  přípravu a výkon opatření k zajištění bezpečnosti osoby chráněné inspekcí,

a v případě potřeby ji vyzvat, aby se ve stanovenou dobu, popřípadě bez zbytečného odkladu, je-li to nezbytné, dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení.

(2) Nevyhoví-li osoba bez dostatečné omluvy nebo bez závažných důvodů výzvě podle odstavce 1, může být předvedena. O předvedení sepíše příslušník inspekce úřední záznam.

(3) Úřední záznam o podání vysvětlení je příslušník inspekce povinen sepsat bez zbytečného odkladu po dostavení se osoby na výzvu nebo po jejím předvedení; předvedenou osobu po sepsání tohoto záznamu příslušník inspekce propustí.

(4) Podání vysvětlení nesmí být od osoby požadováno, pokud by tím porušila zákonem stanovenou nebo státem uznanou povinnost mlčenlivosti, ledaže by byla této povinnosti příslušným orgánem nebo tím, v jehož zájmu tuto povinnost má, zproštěna.

(5) Osoba může vysvětlení odepřít, pokud by jím sobě anebo osobě blízké způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupeksprávní delikt.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 32 - § 33 Prokázání totožnosti

Prokázání totožnosti

 

(1) Prokázáním totožnosti se rozumí prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození a v případě potřeby také adresy místa trvalého pobytu, adresy místa pobytu nebo adresy bydliště v zahraničí, rodného čísla a státní příslušnosti. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2) Příslušník inspekce je oprávněn při plnění svých úkolů vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a)  podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 41 Zkouška spolehlivosti

Zkouška spolehlivosti

 

(1) Příslušník inspekce je oprávněn k předcházení, zamezování a odhalování protiprávního jednání provést u příslušníka nebo zaměstnance (dále jen "zkoušená osoba") zkoušku spolehlivosti.

(2) Zkouška spolehlivosti spočívá v navození situace, kterou je zkoušená osoba povinna řešit.

(3) Prováděním zkoušky spolehlivosti nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení nebo poškození života nebo zdraví osob, jejich majetku anebo k omezení svobody osob. Při provádění zkoušky spolehlivosti musí být zachována lidská důstojnost.

(4) Na základě žádosti příslušníka inspekce může zkoušku spolehlivosti provést se svým souhlasem i jiná osoba. V takovém případě je tato osoba povinna řídit se pokyny příslušníka inspekce; příslušník inspekce za její činnost odpovídá.

(5) Příslušník inspekce nebo jiná osoba provádějící zkoušku spolehlivosti mohou při zkoušce spolehlivosti sdělovat nepravdivé údaje.

(6) Průběh zkoušky spolehlivosti se dokumentuje obrazovým a zvukovým záznamem. O zkoušce spolehlivosti inspekce pořídí úřední záznam.

(7) O provedení zkoušky spolehlivosti, při které se zkoušená osoba dopustila protiprávního jednání, inspekce zkoušenou osobu bez zbytečných průtahů prokazatelně informuje a předá jedno vyhotovení záznamů pořízených podle odstavce 6 příslušnému bezpečnostnímu sboru, který je povinen záznamy založit do osobního spisu zkoušené osoby. Informování a předání záznamů inspekce neprovede, pokud by tím ohrozila plnění úkolů konkrétního trestního řízení nebo plnění úkolu v oblasti kontroly inspekce. V takovém případě však inspekce zkoušenou osobu informuje a záznamy předá poté, co ohrožení pomine. Zkoušená osoba, která se při zkoušce spolehlivosti dopustila protiprávního jednání, má po informování právo nahlížet do záznamů pořízených podle odstavce 6.

(8) Jednání příslušníka inspekce nebo jiné osoby provádějící zkoušku spolehlivosti, které naplňuje znaky přestupku nebo jiného správního deliktu, není přestupkem ani jiným správním deliktem, pokud je takové jednání nezbytné k dosažení účelu zkoušky spolehlivosti a bezprostředně neohrozí ani nepoškodí zájmy uvedené v odstavci 3.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 44

 

(1) Inspekce může zpracovávat osobní údaje včetně citlivých údajů bez souhlasu osoby, jíž se tyto údaje týkají (dále jen "subjekt údajů"), pokud je to nezbytné pro plnění úkolů inspekce.

(2) Inspekce může shromažďovat údaje o rasovém původu, náboženském nebo politickém přesvědčení, o příslušnosti k zákonem nezakázanému sdružení nebo sexuálním chování, pokud je to nezbytné pro účely šetření konkrétního trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA XI

KONTROLA

 

§ 56 Kontrola

 

(1) Každý může upozornit inspekci na

a)  nedostatky v činnosti bezpečnostního sboru, na nějž se vztahuje působnost inspekce, nebo

b)  skutečnost, že se příslušník nebo zaměstnanec dopustil jednání, které naplňuje znaky trestného činu, přestupku nebo kázeňského přestupku nebo jiného správního deliktu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA XII

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 58 - § 59 PřestupkySprávní delikty

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle zvláštní označení používané na služebních vozidlech inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné,

b)  úmyslně na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá vnější označení inspekce anebo označení s ním zřejmě zaměnitelné,

c)  vnikne lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly do objektu nebo prostoru, v nichž sídlí inspekce, nebo

d)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 66.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle označení používané na služebních vozidlech inspekce a označení s ním zřejmě zaměnitelné.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 50 000 Kč.

 

§ 59

 

(1) PřestupkyPři určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(2) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(3) Správní delikt podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností.

(2(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem obce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.