Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 334/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 28.6.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201728. 6. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

334/1992 Sb.

ZÁKON

o ochraně zemědělského půdního fondu

ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 98/1999 Sb.,

v úplném znění zákona č. 231/1999 Sb., ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 402/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 41/2015 Sb.,  zákona č. 184/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017184/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14

zrušen zákonem č. 41/2015 Sb.

 

§ 15

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností

a)  rozhoduje podle § 1 odst. 4 o tom, zda je pozemek součástí zemědělského půdního fondu,

b)  uděluje podle § 2 souhlas ke změně trvalého travního porostu na ornou půdu,

c)  ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. c) a d) a v § 3 odst. 4 až 6 a neplněním podmínek jím vydaného souhlasu,

d)  kontroluje plnění

1.  povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. b) až d) a § 3 odst. 4 až 6,

2.  podmínek jím vydaného souhlasu, včetně provádění rekultivací,

3.  jím uloženého opatření k nápravě,

e)  uděluje souhlas podle § 3a odst. 1 k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vede evidenci jejich použití,

f)   ohledně erozního ohrožení zemědělské půdy podle § 3b pořizuje informace o zemědělské půdě a hodnotí její stav a tyto údaje předává do evidence informací o kvalitě zemědělské půdy,

g)  zasílá podle § 3b odst. 4 údaje související s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu do evidence odnětí zemědělské půdy,

h)  uplatňuje podle § 5 odst. 2 stanovisko k regulačním plánům s výjimkou regulačních plánů pořizovaných na základě zásad územního rozvoje,

i)   uděluje podle § 7 odst. 4 vyjádření k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací a vodních cest a jejich součástí nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,

j)   uděluje podle § 9 odst. 8 souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda o výměře menší nebo rovné 1 ha, a u dočasného odnětí nebo trvalého odnětí s dočasným odvodem vydává u souhlasů jím vydaných potvrzení o ukončení rekultivace podle § 11b odst. 2,

k)  rozhoduje podle § 11 odst. 2 o odvodech za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu,

l)   projednává přestupkysprávní delikty podle tohoto zákona, není-li k jejich projednání příslušná inspekce,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16a

 

Inspekce

a)  kontroluje

1.  dodržování povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,

2.  plnění opatření k nápravě uložených podle písmene b),

b)  ukládá opatření k nápravě závadného stavu vzniklého porušením povinností uvedených v § 3 odst. 1 písm. a) a v § 3 odst. 2 a 3,

c)  projednává přestupkysprávní delikty podle § 20 odst. 1 písm. a), e), f) a h) a podle § 20a odst. 1 písm. a), e), f) a h); přestupkysprávní delikty podle § 20 odst. 1 písm. h) a podle § 20a odst. 1 písm. h) projednává, jestliže se jedná o nesplnění opatření k nápravě uložené inspekcí, a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IX - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST IX

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 20 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 20a PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. a) znečistí zemědělskou půdu,

b)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. b) způsobuje ohrožení zemědělské půdy erozí,

c)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. c) užívá zemědělskou půdu k nezemědělským účelům bez souhlasu s jejím odnětím ze zemědělského půdního fondu,

d)  v rozporu s § 3 odst. 1 písm. d) poškozuje fyzikální vlastnosti zemědělské půdy,

e)  v rozporu s § 3 odst. 2 vnáší jiné než povolené látky nebo přípravky do zemědělské půdy nebo na ni,

f)   rozporu s § 3 odst. 3 použije upravené kaly nebo sedimenty na zemědělské půdě, u níž došlo k překročení preventivních hodnot,

g)  v rozporu s § 3a odst. 5 neoznámí zahájení použití sedimentů ve stanovené lhůtě,

h)  nesplní opatření k nápravě uložené podle § 3c,

i)   nesplní některou z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu stanovenou rozhodnutím vydaným na základě souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 10 odst. 1, nebo rozhodnutím o souhlasu s odnětím podle § 21,

j)   v rozporu s § 11 odst. 4 písm. a) nedoručí kopii pravomocného rozhodnutí ve stanovené lhůtě,

k)  v rozporu s § 11 odst. 4 písm. b) neoznámí zahájení realizace záměru ve stanovené lhůtě,

l)   v rozporu s § 11 odst. 5 neoznámí změnu způsobu využití ve stanovené lhůtě, nebo

m) v rozporu s § 11 odst. 6 neoznámí a nedoloží změnu v osobě povinného k platbě odvodů ve stanovené lhůtě.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník nebo jiná osoba, která je oprávněna zemědělskou půdu užívat, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  změní trvalý travní porost na ornou půdu bez souhlasu podle § 2,

b)  v rozporu s § 3 odst. 4 neužívá nebo neudržuje zemědělskou půdu v souladu s charakteristikou druhu pozemku,

c)  v rozporu s § 3 odst. 5 využívá zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany jako plantáž dřevin,

d)  v rozporu s § 3 odst. 6 neodstraní pařezy nebo neprovede rekultivaci,

e)  v rozporu s § 3 odst. 6 nezmění způsob využití zemědělské půdy, nebo

f)   neoznámí výsadbu nebo sklizeň dřevin podle § 3 odst. 7.

(3) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), e) nebo i),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo h) nebo podle odstavce 2 písm. c), d) nebo e), nebo

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), f), g), j), k), l) nebo m) nebo odstavce 2 písm. a), b) nebo f).

 

§ 20b SpolečnéSpolečná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

SpolečnéSpolečná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právních povinností zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména okolnostem, za nichž byl spáchán, době trvání protiprávního jednání, způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k přestupkůmvčasnosti a účinné součinnosti při odstraňování následků.

 

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Pokuty uložené obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou z 50 % příjmem obce, v jejímž územním obvodu byl přestupeksprávní delikt spáchán, a z 50 % příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky; pokuty uložené inspekcí jsou příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.