Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 329/2011 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 21.5.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201721. 5. 2016 do 31. 1230. 6. 2017)

329/2011 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. října 2011

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů

ve znění zákona č. 141/2012 Sb.,zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona č. 140/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017140/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 Příslušnost k rozhodování

Příslušnost k rozhodování

 

(1) O dávkách a o průkazu osoby se zdravotním postižením podle tohoto zákona rozhoduje Úřad práce České republiky - krajské pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu (dále jen "krajská pobočka Úřadu práce"). Krajská pobočka Úřadu práce je dále příslušná k řízení o přestupcích týkajících se průkazu osoby se zdravotním postižením. podle zákona o přestupcích 27).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VI

PŘESTUPKY

 

§ 36a

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že úmyslně zničí, poškodí, pozmění nebo zneužije průkaz osoby se zdravotním postižením.

(2) Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní oznamovací povinnost podle § 34a odst. 4, nebo

b)  neodevzdá dosavadní průkaz osoby se zdravotním postižením při převzetí nového průkazu osoby se zdravotním postižením podle § 34a odst. 5 nebo 6.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 20 000 Kč.

 

HLAVA VII

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Němcová v. r.

Klaus v. r.

Nečas v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

2)        Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3)        Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

4)        Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 492/2011 ze dne 5. dubna 2011 o volném pohybu pracovníků uvnitř Unie.

5)        Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

6)        Čl. 1 Úmluvy o právech dítěte, vyhlášené pod č. 104/1991 Sb.

7)        § 48 až 50 a § 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 206/2009 Sb.

8)        § 9 a 10 zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9)        Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů.

10)      § 15 zákona č. 111/2006 Sb.

13)      § 15a zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14)      Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

15)      Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

16)      Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

17)      § 12 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

18)      § 108 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

19)      § 12 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20)      § 33 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb.

21)      § 116 občanského zákoníku.

22)      § 106 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 428/2005 Sb.

23)      § 4a zákona č. 73/2011 Sb.

24)      Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25)      Zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů.

26)      Například zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění pozdějších předpisů.

27)      § 28 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.