Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 329/1999 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 19.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 201719. 9. 2016 do 30. 6. 20182017)

329/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1999

o cestovních dokladech

ve znění zákona č. 217/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 539/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb.,

zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 281/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 384/2009 Sb., zákona č. 197/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 167/2012 Sb.,

zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 159/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 191/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017298/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34a

Přestupky na úseku cestovních dokladů

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

b)  neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,

c)  při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,

d)  neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,

e)  neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,

f)   neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,

g)  úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,

h)  požaduje nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do objektu nebo na pozemek,

i)   pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3, nebo

j)   neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) až i) lze uložit pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. j) pokutu do 1 000 000 Kč.

(3) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až i) v prvním stupni je obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Není-li občan v České republice k trvalému pobytu hlášen, projedná přestupek úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu v České republice. Pokud občan trvalý pobyt v České republice neměl nebo pokud jej nelze zjistit, projedná přestupek Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. a), b) a e) až g) příkazem na místěv blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání cestovního dokladu.

(4) Správním orgánem příslušným k řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. j) je v prvním stupni Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34b

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

§ 34c

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 34b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 21b) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle § 34b odst. 2 vybírá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.

 

 

 

____________________________________________________________

1)        Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., zákona č. 140/1995 Sb., zákona č. 139/1996 Sb. a zákona č. 194/1999 Sb.Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů.

1a)     § 5 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

1b)      § 380 odst. 5 trestního řádu.

1c)      Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění zákona č. 491/2001 Sb.

1d)      Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

           Čl. 4 odst. 1 a čl. 5 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS.

1f)       Zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic).

2)        Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

2a)     Rozhodnutí zástupců vlád členských států zasedajících v Radě ze dne 25. června 1996 o zavedení náhradního cestovního dokladu (96/409/SZBP).

2b)     Čl. 2 Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004 ze dne 13. prosince 2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky v cestovních pasech a cestovních dokladech vydávaných členskými státy.

2c)     Nařízení Rady (ES) č. 2252/2004, v platném znění.

2d)     Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů.

2e)     Sdělení Českého statistického úřadu ze dne 18. prosince 2003 o vydání číselníku (ČZEM), uveřejněné pod č. 489/2003 Sb.

3)       § 101 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

3a)     Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

3b)     § 70 zákona č. 111/1998 Sb.

4)       § 102 zákona č. 111/1998 Sb.

3)        § 27a zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

4)        Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

5)        § 11 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. a zákona č. 242/1997 Sb.

7)        § 958 občanského zákoníku.

8)        § 953 občanského zákoníku.

9)        § 971 občanského zákoníku.

10)     Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

10a)   § 20 odst. 1 zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky.

11)      § 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.

11a)   § 3 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

12)      Například zákon č. 268/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech.

13)      § 21 zákona č. 268/1949 Sb., ve znění zákona č. 68/1993 Sb.

13a)   Akta Světové poštovní unie, vyhlášená pod č. 308/1996 Sb.

14)     Trestní řád.

15)      Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

15a)   § 660 občanského zákoníku.

16)     Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

16a)    § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

19a)   § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

19b)   Zákon o správních poplatcích.

19c)   Notářský řád.

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění zákona č. 15/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

19d)   § 29 zákona č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20)      Zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.

21)      Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

21b)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.