Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 328/1999 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.6.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 76. 2017 do 30. 6. 20182017)

328/1999 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. listopadu 1999

o občanských průkazech

ve znění zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb.,

zákona č. 395/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb.,

zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,.

a zákona č. 456/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16 Působnost na úseku občanských průkazů

Působnost na úseku občanských průkazů

 

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný k vydání občanského průkazu nebo matriční úřad podle místa trvalého pobytu občana je povinen převzít na žádost občana občanský průkaz do úschovy po dobu jeho dlouhodobého pobytu v zahraničí.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad nebo policie mohou zadržet občanovi neplatný občanský průkaz anebo občanský průkaz, o kterém lze mít důvodně za to, že se stane neplatným na základě rozhodnutí podle § 11 odst. 2; současně je mu vydáno potvrzení o občanském průkazu a zadržený občanský průkaz je bezodkladně odeslán obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který občanský průkaz vydal, spolu s oznámením čísla vydaného potvrzení o občanském průkazu.

(3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž občan odevzdal občanský průkaz podle § 14 odst. 1 písm. f) nebo § 15, plní obdobně povinnosti uvedené v odstavci 2.

(4) Obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo matriční úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, vydá držiteli potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.

(5) Zastupitelský úřad, jemuž byla ohlášena ztráta, odcizení nebo zničení občanského průkazu nebo jeho nález podle § 14 odst. 1 písm. c), předá bezodkladně tuto informaci obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu. Zastupitelský úřad v tomto případě vydá občanovi potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení občanského průkazu.

(6) Ohlásí-li držitel policii odcizení občanského průkazu, vydá mu policie potvrzení o občanském průkazu a bezodkladně oznámí tuto skutečnost, včetně jména, popřípadě jmen, příjmení, data a místa narození a čísla jemu vydaného potvrzení o občanském průkazu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vydání občanského průkazu.

(7) Na postup policie, jíž byl odevzdán občanský průkaz podle § 15 odst. 1, se použije obdobně ustanovení odstavce 2.

(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který příkazem na místěv blokovém řízení projednal přestupek podle § 16a odst. 1 písm. b) až i) a l) až n), nahlásí tuto skutečnost obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 16a odst. 2 věty první.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

§ 16a Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší povinnost mít občanský průkaz podle § 2 odst. 3,

b)  poruší povinnost chránit občanský průkaz před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím,

c)  nepožádá o vydání nového občanského průkazu v případech uvedených v § 14 odst. 1 písm. d),

d)  ani po opakované výzvě nepřevezme osobně občanský průkaz,

e)  neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití občanského průkazu,

f)   poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu nebo v potvrzení o občanském průkazu,

g)  ani po opakované výzvě se nedostaví k provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu nebo tyto úkony neprovede,

h)  v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů (§ 24 odst. 2),

i)   úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo potvrzení o občanském průkazu,

j)   požaduje nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek,

k)  pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana podle § 15a odst. 2,

l)   nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy dosáhla věku 14 let,

m) neoprávněně požádá o vydání občanského průkazu pro jinou osobu,

n)  prokazuje údaje občanským průkazem, jehož ztrátu, odcizení nebo zničení ohlásil,

o)  neoprávněně pozmění, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává strojově čitelné údaje vedené v občanském průkazu, nebo

p)  neoprávněně zapíše, předá, zveřejní, zablokuje, zlikviduje nebo jinak neoprávněně zpracovává údaje vedené v kontaktním elektronickém čipu.

(2) K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. a) až n) je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu; není-li občan hlášen k trvalému pobytu na území České republiky, přestupek projedná obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky, a pokud občan trvalý pobyt na území České republiky neměl nebo jej nelze zjistit, přestupek projedná Magistrát města Brna. K projednání přestupků podle odstavce 1 písm. b) až i) a l) až n) příkazem na místěv blokovém řízení je příslušný také obecní úřad obce s rozšířenou působností, u něhož občan podal žádost o vydání občanského průkazu. K řízení o přestupcích podle odstavce 1 písm. o) a p) je příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16b Přestupky právnických Správní delikty práv. osob a podnikajících fyzickýchfyz. osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob

fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neoprávněně zapisuje údaje do kontaktního elektronického čipu.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 16c

Společná ustanovení k přestupkům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle § 16b odst. 1 projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty uložené podle § 16b vybírá orgán, který je uložil, a vymáhá obecný správce daně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.