Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 327/1992 Sb., znění platná od 1.8.2017 a od 1.1.2002.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 81. 2002 do 31. 7. 2017)

327/1992 Sb.

VYHLÁŠKA

 

Českého báňského úřadu

 

kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

 

ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb. a vyhlášky č. 216/2017 Sb.

 

Český báňský úřad stanoví podle § 226 odst. 176, § 23 odst. 7, § 33 odst. 5, § 36 odst. 6 a v dohodě s ministerstvem průmyslu České republiky podle § 23 odst. 7 a § 36 odst. 67 zákona České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušináchvýbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 542/1991 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 206/2015 Sb. a zákona č. 451/2016 Sb., (dále jen "zákon"):.:

 

*ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

§ 1 Předmět úpravy

 

Předmět úpravy

 

(1) Tato vyhláška stanoví

a) Vyhláška upravuje požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě, a zpracování, výzkumu, vývoji výbušnin, 1) při této činnosti též pro výzkum, vývoj, pokusnou výrobu, zkoušení, ničení a, zneškodňování, přepravu a skladování výbušnin 1) (dále jen "práce s výbušninami"),").

b)  obsah provozní dokumentace pro činnosti podle písmene a),

c)  rozsah a podmínky výuky a podmínky získání způsobilosti k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování(2) Vyhláška se dále vztahuje na evidenci výbušnin,

d)  požadavky na kvalifikaci a odbornou způsobilost pracovníků při výrobě, zpracování, výzkumu, vývoji a zkoušení výbušnin, apráci s výbušninami.

e)  druhy a obsah detekčních látek v plastických trhavinách.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na ničení selhávek v místě provádění trhacích prací podle jiného právního předpisu 16).

 

§ 2 Základní pojmy

 

Základní pojmy

 

(1) Výrobou výbušnin pro účely této vyhlášky se rozumí jen taková výrobní činnost, jejímž finálním výrobkem je výbušnina nebo výbušný předmět.

(2) Zpracováním výbušnin se rozumí taková výrobní činnost, kde se při výrobě používají výbušniny, ale finální výrobek není klasifikován jako výbušnina nebo výbušný předmět.

(3) Stálý dozor je nepřetržité sledování pracovní činnosti pracovníků a stavu pracoviště, a to organizací pověřeným pracovníkem, kterýpři němž pracovník určený k této činnosti se nesmí oddo pracovníků vzdálit, anebo jiným vhodným způsobem zaručujícím obdobnou míru ochrany.

 

*ČÁST II - PRACOVNÍCI, ODB. ZPŮSOBILOST ...

 

ČÁST DRUHÁ

 

PRACOVNÍCI, JEJICH ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A POVINNOSTI ORGANIZACE

 

§ 3 Práce s výbušninami

 

Způsobilost pro práce s výbušninami

 

Osoba, kteráKaždý, kdo řídí, organizuje, kontroluje nebo provádí práce s výbušninami, jakož i osoba, která provádí úkoly v hodnocení a prevenci rizik při práci s výbušninami a osoba vypracovávající a schvalující provozní dokumentaci podle této vyhlášky musí mít odbornou způsobilost nejméně v rozsahu stanoveném v čl. 1 přílohypříloze č. 1 k této vyhlášcevyhlášky.

 

§ 4 Pyrotechnik

 

Pyrotechnik

 

Podmínky získáníUchazeč o pyrotechnické oprávnění pyrotechnika k zacházení s výbušninami při zneškodňování a ničení výbušnin v procesu výroby a zpracování výbušnin, včetně výzkumu, vývoje a pokusné výroby, splňuje žadatel, pokud kromě požadavku na věk podle § 35 odst. 2 zákona

a)  je plně svéprávný,

b)  dosáhlmusí úspěšně ukončit alespoň základního vzdělání,

c)  je bezúhonný podle § 34 odst. 2 zákona,

d)  jezákladní školu, být odborně a zdravotně způsobilý k nakládání s výbušninami, což doloží příslušným lékařským posudkem; za zdravotně způsobilého nelze uznat toho, kdo trpí nemocemi vylučujícími zdravotní způsobilost k práci při nakládání s výbušninami podle vyhlášky o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče 2),

e)  je odborně způsobilý pro práce s výbušninami podle § 3 a

f)   absolvoval výuku2) a absolvovat pyrotechnický kurs v rozsahu nejméně 170 hodin v pyrotechnickém kurzuprůběhu čtyř týdnů podle učebních osnov uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce a úspěšně složil zkoušku, jíž je výuka v pyrotechnickém kurzu zakončena, k prokázání teoretických a praktických znalostí potřebných pro ničení a zneškodňování výbušnin podle zkušebního řádu uvedeného v příloze č. 1 k této vyhlášcevyhlášky; po dobu kursu nesmí být uchazeč pověřován jinými pracovními úkoly.

 

§ 5 Přihláška do kursu

zrušen vyhláškou č. 216/2017 Sb.

 

 

Přihláška do kursu a ke zkoušce pyrotechnika

 

(1) Pracovníka přihlašuje do kursu a ke zkoušce pyrotechnika organizace, 3) která také odpovídá za to, že pracovník splňuje podmínky stanovené zákonem 4) a touto vyhláškou.

(2) Přihláška obsahuje

a)  jméno, datum a místo narození pracovníka, místo, kde se trvale zdržuje,

b)  adresu organizace, pracovní zařazení a druh vykonávané práce,

c)  souhlas pracovníka s přihláškou do kursu a ke zkoušce.

(3) Osoba, která není v pracovním nebo obdobném poměru se přihlašuje do kursu a ke zkoušce pyrotechnika s uvedením údajů podle odstavce 2 písm. a) a současně předloží výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zdravotní způsobilosti 5) a doklad o odborné způsobilosti získané podle § 3.

(4) Přihláška se předkládá obvodnímu báňskému úřadu příslušnému podle místa pracoviště, ostatní osoby předkládají přihlášku podle místa svého pobytu.

(5) Zkouška se provádí podle zkušebního řádu, který je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

 

§ 6 Přezkušování pyrotechniků

 

Přezkušování pyrotechniků

 

(1) Jestliže pyrotechnik neprováděl po dobu delší než dva roky ničení nebo zneškodňování výbušnin v procesu jejich výbory nebo zpracování, musí být před opětovným výkonem funkce pyrotechnika přezkoušen z teoretických i praktických znalostí včetně ničení výbušnin na trhací jámě; při nesplnění této podmínky není pracovník oprávněn tyto práce provádět.

(2) Pro přihlašování a přezkušování platí stejný postup jako pro zkoušku pyrotechnika.

 

§ 7 Evidence průkazů

zrušen vyhláškou č. 216/2017 Sb.

 

 

 

Evidence průkazů pyrotechniků

 

(1) Evidenci průkazů pyrotechniků vede obvodní báňský úřad, který je vydal.

(2) Organizace vede evidenci průkazů pyrotechniků, kteří jsou jejími pracovníky.

(3) Pyrotechnici jsou povinní ohlásit změny údajů v průkaze pyrotechnika do jednoho měsíce ode dne, kdy ke změně došlo, orgánu, který průkaz vydal.

 

§ 8 Pracovníci

 

Pracovníci

 

(1) Každý pracovník při práci s výbušninami je povinen

a)  každou nevolnost hlásit neprodleně svému nadřízenému,

b)  přesně dodržovat provozní dokumentaci a předpisy o výbušninách,

c)  ohlásit neprodleně nadřízenému každou závadu, která by mohla ohrozit bezpečnost práce a provozu; zjistí-li při práci s výbušninami nepravidelnosti a podezřelé jevy, z nichž se dá usuzovat na nebezpečí výbuchu, nesmí dále pokračovat v práci s výbušninami a musí ohrožený prostor opustit.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9 Povinnosti organizace

Povinnosti organizace

 

(1) Organizace je povinna prokazatelně seznámit pracovníka před jeho zařazením na práce s výbušninami s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu a s příkazy, zákazy nebo jinými pokyny pro zabezpečení bezpečnosti života a zdraví, s provozním řádem, požárním řádem, požární poplachovou směrnicí, požárním evakuačním plánem, s používáním příslušných osobních ochranných pracovních pomůcek, s provozní dokumentací včetně hygienických předpisů pro příslušné pracoviště a dalšími opatřeními směřujícími k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 6)

(2) Organizace je povinna pracovníka před jeho zařazením na práce s výbušninami seznámit s vlastnostmi látek, s nimiž pracuje, zejména z hlediska jejich toxicity a nebezpečí vzniku nežádoucího výbuchu nebo požáru.

(3) Organizace je povinna pracovníky zařazené na práce s výbušninami pravidelně školit a ověřovat jejich znalosti v termínech stanovených organizací, a to nejméně jednou za rokodpovědným zástupcem organizace.

(4) O plnění povinností uvedených v odstavci 1 až 3 musí organizace vést záznamy.

(5) Organizace je povinna zabezpečovat stálý dozor.pro pracovníky při práci s výbušninami a při změně druhu práce preventivní zdravotnické prohlídky podle zvláštních předpisů. 7)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - OBJEKTY

ČÁST TŘETÍ

 

OBJEKTY PRO PRÁCE S VÝBUŠNINAMI

 

§ 11 Výstavba, rekonstrukce

zrušen vyhláškou č. 216/2017 Sb.

 

Výstavba, rekonstrukce a povolování objektů

 

(1) Pro výstavbu, rekonstrukci a povolování objektů pro práci s výbušninami nebo jejich částí, se vztahují zvláštní předpisy. 8)

(2) Záměr na výstavbu a provoz objektů pro práci s výbušninami musí být podroben posouzení a hodnocení možných vlivů těchto objektů a jejich provozu na životní prostředí podle zvláštního předpisu. 9)

 

§ 12 Provoz objektů

 

Provoz objektů a organizace práce

 

(1(1) Do prostorů objektů určených pro práci s výbušninami mají přístup jen pracovníci, jejichž přítomnost je dána jejich pracovním zařazením nebo posláním. Další osoby mohou do těchto objektů vstupovat jen se souhlasem organizace, která musí zajistit jejich nezbytné poučení a doprovod.

(2) Ve všech objektech určených pro práci s výbušninami a v jejich okolí, jejichž užívání může ovlivnit provoz objektu, musí být udržována pořádek a čistota. každý předmět musí mít své určené místo a pracoviště musí být přehledně uspořádané. Vnější prostor do vzdálenosti 5 m od vnější stěny nebo hrany objektu a vnitřní strana ochranného valu musí být průběžně zbavovány hořlavého porostu a materiálu. Únikové cesty a nouzové východy musí být udržovány průchodné. Dopravní cesty a cesty pro chůzi musí být udržovány tak, aby přeprava včetně přenášení výbušnin po dopravních cestách a chůze po cestách pro chůzi byla vždy bezpečná.

(23) V objektech smí být jen výrobní zařízení, nástroje a pomůcky potřebné pro výkon práce, které jsou předepsané v provozní dokumentaci. Po použití musí být uloženy v čistém stavu na určeném místě. V objektu smí být hořlavá kapalina, plyn nebo jiný snadno hořlavý materiál jen v množství nezbytně nutném pro pracovní úkony, a to ve vhodných nádobách, na stanoveném místě a musí být označeny způsobem předepsaným v provozní dokumentaci.

(34) Odkládat oděvy, přechovávat potraviny, jíst a pít se smí jen na vyhrazených místech (šatny, jídelny, kanceláře apod.).

(45) Po ukončení pracovní směny nebo při přerušení výroby na dobu delší než jednu směnu musí být objekty, výrobní zařízení, nástroje a pomůcky vyčištěny od zbytků výbušnin, uklizeny a prohlédnuty určeným pracovníkem, který výsledek prohlídky zaznamená do provozní dokumentace.

(56) Po skončení pracovního týdne nebo výrobního cyklu musí být objekty, výrobní zařízení, nástroje a pomůcky, jakož i okolí objektů, důkladně vyčištěny od zbytků výbušnin, uklizeny a prohlédnuty určeným pracovníkem, který výsledek prohlídky zaznamená do provozní dokumentace.

(67) Odpady výbušnin musí být ukládány do nádob zvlášť k tomu určených a zřetelně označených. Tyto odpady se musí evidovat, pravidelně odstraňovat a odborně zničit.

(78) Pro odpady, které se mohou hromadit v kanalizačních jímkách nebo v místech nepřístupných při čištění po ukončení pracovní činnosti, musí být v provozní dokumentaci stanoven způsob jejich zneškodňování nebo ničení včetně termínů a způsobu čištění těchto míst.

(89) Ostatní odpady, smetí a materiály znečištěné výbušninami, musí být ukládány do nádob pro takový účel vhodných a zřetelně označených, při tom musí být z nádob pravidelně odstraňovány a odborně zničeny.

(910) Na každém pracovišti musí být na viditelném místě uvedeno povolené množství výbušnin.

(10) Pro laboratoře a zkušebny se použijí přiměřeně odstavce 2 a 4, přičemž v nich mohou být trvale ukládány vzorky výbušnin, pracuje-li se s nimi pravidelně.

(11) Pro provoz skladů výbušnin, výbušninářských laboratoří, zkušeben, střelnic a ničišť musí být vypracován provozní řád.

 

*ČÁST IV - PROVOZNÍ DOKUMENTACE

ČÁST ČTVRTÁ

 

PROVOZNÍ DOKUMENTACE A OPRAVY ZAŘÍZENÍ PRO PRÁCI S VÝBUŠNINAMI

 

§ 13 Provozní dokumentace

 

Provozní dokumentace

 

(1(1) Před započetím prací s výbušninami musí organizace vydat pro každou práci, činnost, výrobek, výrobní operaci nebo čištění podle potřeby technologický postup nebo pracovní postup nebo pracovní instrukce nebo provozní směrnice, dopravní řád, provozní řád nebo pokyny pro obsluhu a údržbu (dále jen "provozní dokumentace").

(2) Provozní dokumentace musí určit návaznost, případně souběžnost pracovních operací, podmínky pro bezpečný výkon práce, ohrožená místa a způsob jejich označení, prostředky a přístrojovou techniku k zajištění bezpečnosti práce a provozu a opatření k zabezpečení pracoviště po dobu, po kterou se na něm nepracuje.

(23) Provozní dokumentace musí být v souladu s požadavky předpisů k zajištění bezpečnosti práce a provozu, s rozhodnutími o povolení stavby nebo zařízení, s technickými podmínkami výrobce nebo dodavatele zařízení nebo stavby a s návody výrobce pro obsluhu a údržbu zařízení.

(34) Pro obdobné činnosti se může používat typová provozní dokumentace upravená na místní podmínky.

(45) Pracovníci musí být před započetím práce seznámeni s provozní dokumentací v rozsahu, která se jich týká.

(56) Organizace je povinna zajistit pravidelnou a účinnou kontrolu dodržování provozní dokumentace a její bezodkladné úpravy podle konkrétních podmínek.

(67) Bez provozování dokumentace nesmí být zahájeny žádné práce s výbušninami.

(78) Provozní dokumentace musí být uchována nejméně rok od ukončení prací. Pokud při provádění prací došlo k události, jež podléhá ohlašovací povinnosti podle § 6 odst. 3 písm. b) zákonahromadnému, těžkému nebo jiného právního předpisu 17),smrtelnému úrazu, musí být provozní dokumentace uchována nejméně 5 let od takové událostiúrazu.

(89) Provozní dokumentace musí být uložena na místě určeném organizací, přístupném pro pracovníky, kteří jsou povinni ji dodržovat.

(9) Požadavky na obsah(10) Náležitosti pro vypracování, schvalování a kontrolu provozní dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášcevyhlášky.

(1011) Na výzkum a vývoj výbušnin a na výrobu výbušnin v laboratořích nebo poloprovozu, jakož i na zkoušení výbušnin, nejedná-lina vývojových výbušnářských pracovištích se o provádění funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin, se použijí přiměřeně požadavky odstavcůnevztahují ustanovení odstavce 1 až 9; v provozní dokumentaci 10, musí však musí být

a)  určen pracovník odpovědnýzodpovědný za tuto činnost,

b)  stanoveny obecné bezpečnostní pokyny a

c)  a musí být stanoveno nejvyšší povolené množství výbušnin pro toto pracoviště.

 

§ 14 Opravy strojů a zařízení

 

Opravy strojů a zařízení

 

(1) Nejde-li o opravu standardně prováděnou podle provozní dokumentace, provádí se oprava strojeOpravy strojů a zařízení smějí být prováděny pouze na základě příkazu a mohou je vykonávat jen osoby s příslušnou kvalifikací a oprávněním.

(2) Běžné provozní opravy se mohou provádět jen na základě písemného příkazu k opravě vydaného organizací., která stanoví jeho obsah.

(3) Opravy mimořádné nebo většího rozsahu (střední, generální) se mohou provádět jen na základě písemného příkazu k opravě vydaného pracovníkem, kterého určí odpovědný zástupce organizace.

(4) Příkaz k opravě je součástí provozní dokumentace a obsahuje alespoňpodle odstavce 3 musí obsahovat

a)  vymezení stroje nebo zařízení včetně vymezení a)  jméno a funkci pracovníka odpovědného za vykonání práce,

b)  bližší označení objektu a pracoviště, kde a určení pracovní skupiny, která bude oprava provedena,

b)  popispráce podle předem vypracovaného a schváleného pracovního postupu opravyvykonávat,

c)  nezbytnázpůsob kontroly, zabezpečení pracovníků a pracoviště po dobu provádění oprav a způsob kontroly pracoviště po skončení prací,

d)  upozornění na možný charakter a druh ohrožení,

e)  preventivní bezpečnostní a protipožární opatření k,

f)   stanovení osobních ochranných pracovních pomůcek,

g)  dobu platnosti příkazu.

(5) Před započetím oprav je pracovník, který opravu povolil, povinen se přesvědčit, zda byla učiněna veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti práce, zejména vyčištění strojů a provozu před zahájením opravy, v jejím průběhu a případně po jejím skončení, včetně očištěnízařízení od zbytků výbušnin a kontroly čistoty,. Výsledek prohlídky zaznamená do provozní dokumentace.

d)  určení osob odpovědných za provedení opravy,

e)  způsob kontroly plnění opatření podle písmene c) a kontroly provádění opravy, včetně určení odpovědnosti za tuto činnost, a

f)   časové vymezení platnosti příkazu, datum jeho vydání a podpis vydávající osoby.

(2) O provedení opravy podle příkazu pořídí organizace záznam, který je součástí provozní dokumentace.

(3) Má-li být oprava prováděna jinou osobou než pracovníkem organizace, stroj nebo zařízení se nejpozději před jeho předáním k opravě jinému subjektu dokonale očistí od zbytků výbušnin a jiných nebezpečných látek a směsí; odstavce 1 a 2 se použijí přiměřeně.

(6) Opravy strojů a zařízení mohou být zahájeny až po splnění preventivně bezpečnostních a protipožárních opatření uvedených v příkazu k opravě.

(7) Opravy lze provádět pouze za stálého dozoru pracovníka, který je obeznámen s výrobou, stroji, zařízeními, bezpečnostními předpisy jakož i s pracovním postupem a bezpečným způsobem provádění prací.

(8) Pracovník vykonávající stálý dozor kontroluje zejména používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, nástrojů, strojů, přístrojů a dodržování předepsaných bezpečnostních a protipožárních opatření.

 

*ČÁST V - POŽÁRNÍ OCHRANA A PRVNÍ POMOC

ČÁST PÁTÁ

 

POŽÁRNÍ OCHRANA A PRVNÍ POMOC

 

§ 15 Zacházení s ohněm

 

Zacházení s ohněm a kouření

 

(1) Ve všech objektech a venkovních prostorách organizace, ve kterých jsou nebo mohou být výbušniny je zakázáno používat otevřeného ohně, rozpálených předmětů a kouřit s výjimkou případů uvedených v odstavcích 3 a 4. Je rovněž zakázáno přinášet do těchto míst předměty s nimiž je možno založit oheň nebo způsobit výbuch (zapalovače, zápalky, apod.).

(2) V objektech a prostorách podle odstavce 1 musí být na vhodných a viditelných místech umístěny zřetelné nápisy nebo značky zákazů a výstrah.

(3) Kouření je dovoleno jen v místnostech nebo místech k tomu určených, zřetelně označených a vyhrazených organizací. Tyto místnosti a místa musí být bezpečně odděleny od prostorů, kde hrozí nebezpečí výbuchu nebo požáru a musí být vybaveny popelníky a nepřenosnými zapalovači.

(4) Použití otevřeného ohně je dovoleno jen v nezbytně nutných případech, a jen po provedení opatření vylučujících možnost výbuchu nebo požáru a současně za podmínky, že provozní dokumentace takový postup připouští. Nepřipouští-li provozní dokumentace takový postup, lze tak učinit též, a to na základě písemného povolení pracovníka určeného odpovědným zástupcem organizace; písemné povolení tvoří součást provozní dokumentace. Povolení se zpracovává v součinnosti se závodním útvarem požární ochrany.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

Elektrická zařízení a elektrostatická energie

 

V prostorách s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin v důsledku účinků statické elektřiny se provedou opatření proti hromadění elektrického náboje. V prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu výbušnin se mohou použít jen elektrická zařízení určená do tohoto prostředí. Tyto požadavky se považují za splněné, jestliže je vyhověno požadavkům české technické normy, která stanoví požadavky na elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin a požadavkům české technické normy stanovící požadavky na vyloučení nebezpečí statické elektřiny 10).

§ 16 Požární ochrana

 

Požární ochrana

 

(1) Závodní útvar požární ochrany, zřízený podle zvláštních předpisů 10) v organizaci, kde se provádí práce s výbušninami musí být podle povahy a charakteru výroby a objektu vybaven technickými prostředky a příslušně vycvičen.

(2) Pro každý objekt musí být zpracována dokumentace požární ochrany, jejíž rozsah stanoví organizace.

(3) Organizace určí objekty a jejich vybavení potřebným hasicím zařízením a požární signalizací.

 

§ 17 První pomoc

zrušen vyhláškou č. 216/2017 Sb.

 

První pomoc

 

(1) Organizace určí místa, ve kterých budou rozmístěny prostředky pro poskytnutí první pomoci při úrazech a náhlých onemocněních a zřízena místa pro poskytování první pomoci.

(2) V pracovních úsecích musí být v každé pracovní směně přítomni pracovníci vyškolení pro poskytnutí první pomoci.

(3) Pro rychlé poskytnutí první pomoci musí mít organizace stále k dispozici rychlý dopravní prostředek (sanitní vůz).

 

*ČÁST VI - BALENÍ, PŘEPRAVA...

ČÁST ŠESTÁ

 

BALENÍ, VNITROPODNIKOVÁ PŘEPRAVA, EVIDENCE, NIČENÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ VÝBUŠNIN

 

§ 18 Balení a přeprava

 

Balení a vnitropodniková přeprava výbušnin

 

(1) Obal Každý obal na výbušniny musí být provedenvyroben tak, aby

 z něho nemohly výbušniny pronikat na povrch. Materiál obalu a)  chránil výbušninu před vnějšími vlivy prostředí,

b)  jeho obsah nemohl uniknout,

c)  byl uzávěru musí být k výbušnině netečný a neznamenal riziko její iniciace,.

d)  umožňoval snadné vyjmutí výbušniny z něj a

e) (2) Všechny obaly musí být až do spotřebování výbušnin zřetelně a trvale označeny názvem výbušniny, označením výrobce, datem výroby nebo spotřební dobou s uvedením množství výbušniny v příslušných jednotkách. Požaduje-li to odběratel mohou být některé nebo všechny údaje šifrované nebo může být použito značek.

(3) Obaly musí být vyrobeny tak, aby při předepsanéobvyklém namáhání při manipulaci, dopravě a skladování nedošlo k jehojejich samovolnému otevření ani k poškození výbušninyobsahu.

(2) Požadavky odstavce 1 se považují za splněné, jsou-li splněny požadavky na obaly podle Přílohy A k Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) a podle přímo použitelného předpisu upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí 11).

(3) Výbušnina určená k vnitropodnikové přepravě se na jejím obale zřetelně označí alespoň názvem výbušniny a datem výroby nebo jiným údajem umožňujícím jeho identifikaci. Pro vzorky výbušnin se použije obdobně věta první.

(4) Vnitropodniková přeprava včetně přenášení výbušnin se řídí provozní dokumentací zpracovanou podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.

 

§ 19

zrušen vyhláškou č. 216/2017 Sb.

(4) Pro konstrukci, zkoušení, typové schvalování, značení obalů a přepravu výbušnin platí zvláštní předpisy. 11)

(5) Ustanovení odstavce 2 neplatí pro vnitropodnikovou dopravu, pro kterou musí organizace zpracovat provozní dokumentaci.

 

 

Evidence výbušnin

 

(1) Evidencí výbušnin se rozumí

a)  vstupní evidence výbušnin a evidence v procesu její výroby nebo zpracování (evidence ve výrobnách a provozních skladech těchto výrobků),

b)  evidence hotových výrobků (vstupní evidence skladová).

(2) Evidence výbušnin podle odstavce 1 písm. a) se vede na evidenčních kartách, v záznamních knihách, případně na jiných záznamových médiích, a to odděleně od ostatní účetní evidence materiálů a rozpracovaných výrobků. Na tuto evidenci navazuje a společně s ní se vede evidence odpadových výbušnin jejíž zápisy musí být shodné se zápisy o zneškodňování a ničení výbušnin.

(3) Evidence hotových výrobků podle odstavce 1 písm. b) se vede v záznamních knihách, případně na jiných záznamových médiích. Zápisy o příjmu musí být v souladu s evidencí vedenou podle odstavce 2.

(4) Součástí evidence výbušnin jsou i doklady o příjmu a výdeji výbušnin a zápisy o jejich zneškodnění nebo zničení.

(5) Zápis v evidenčních záznamech musí být podepsán nebo označen tím, kdo jej vyhotovil.

(6) V evidenčních záznamech se nesmí údaje vymazávat ani přepisovat. Chybně zapsané hodnoty se musí přeškrtnout tak, aby zůstaly čitelné; správné hodnoty se zapíší do nového řádku.

(7) Organizace určí pracovníky oprávněné a odpovědné za kontrolu evidenčních záznamů.

(8) Zápisy v evidenčních záznamech se musí nejméně jednou za tři měsíce nebo po zapsání posledního zápisu součtově uzavřít, překontrolovat a porovnat se skutečným stavem.

(9) Záznamy o evidenci výbušnin musí být kdykoliv k dispozici kontrolním orgánům.

(10) Zjistí-li pracovník, že evidenční záznamy a doklady nejsou řádně vedeny nebo nesouhlasí se skutečným stavem je povinen to neprodleně oznámit organizaci, ve které se evidence vede.

(11) Pro vedení evidence výbušnin se výbušninářských laboratořích, zkušebnách a střelnicích, platí zvláštní předpisy.

 

§ 20 Zneškodňování a ničení

 

Zneškodňování a ničení výbušnin

 

(1) Vadné výbušniny může ničit jen pyrotechnik.

(2) Zneškodňování zbytků výbušnin chemickou cestou (vyluhování, rozklad) včetně zneškodňování výbušnin v odpadních vodách mohou provádět jen k tomu kvalifikovaní a pověření pracovníci podle provozní dokumentaceschválených technologických postupů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VII - OHLAŠOVACÍ POVINNOST

ČÁST SEDMÁ

 

ZVLÁŠTNÍ A OHLAŠOVACÍ POVINNOST ORGANIZACE

 

§ 21 Zvl. povinnosti organizace

zrušen vyhláškou č. 216/2017 Sb.

 

§ 22 Ponechání místa v původním stavu

 

Ponechání místa v původním stavu

 

K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami se na místě, kde se přihodil závažný pracovní úraz nebo kde došlo k závažné události, nebezpečnému stavu nebo závažné provozní nehodě (havárii), které podléhají ohlašovací povinnosti podle zákona, nesmí nic měnit, dokud obvodní báňský úřad neprovedl ohledání místa nebo neurčil jinak. Požadavek věty první se neuplatní v případě záchrany postižených, dalších záchranných prací nebo vylučuje-li to bezpečnost provozu. V takových případech organizace, je-li to možné, pořizuje z místa před započetím příslušných úkonů dokumentaci s vyznačením provedených změn. Změny nutné z jiných závažných důvodů mohou být provedeny pouze se souhlasem obvodního báňského úřadu.

 

Zvláštní povinnosti organizace

 

(1) Organizace je povinna učinit včas potřebná preventivní a zajišťovací opatření a bezodkladně odstraňovat nebezpečné stavy, které by mohly ohrozit provoz organizace nebo veřejný zájem zejména bezpečnost života a zdraví lidí s ohledem na možný vznik požáru a výbuchu.

(2) Kromě povinností uložených zvláštním předpisem 12) je organizace povinna zjišťovat příčiny každého případu nežádoucího výbuchu nebo provozní nehody a vyvozovat z nich příslušné závěry.

(3) V objektech, ve kterých se konají práce s výbušninami musí být nepřetržitě, po celou pracovní dobu vykonáván dozor organizací. Pracovníci, kteří jsou určeni k výkonu tohoto dozoru (mistr, dílovedoucí apod.) mohou se v této době vzdálit z pracoviště podléhajícího jejich dozoru jen tehdy, předají-li výkon dozoru určenému zástupci.

 

 

Ohlašovací povinnost

 

(1) Organizace je povinna ohlásit zahájení výroby výbušnin, její přerušení na dobu delší než 30 dnů nebo ukončení, nejméně 8 dní předem příslušnému obvodnímu báňskému úřadu.

(2) Ohlášení o zahájení nebo přerušení výroby výbušnin obsahuje název a sídlo organizace s bližším označením místě výroby, účel a druh výroby, datum zahájení, plánovaného ukončení, popřípadě přerušení výroby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 25 Výjimky

 

Výjimky

 

(1) Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytnou dobu v případech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody (havárie), pokud budou provedena nejnutnější bezpečností opatření.

(2) Kromě případů uvedených v odstavci 1 se může organizace od ustanovení této vyhlášky odchýlit se souhlasem Českého báňského úřadu a za podmínek jím stanovených na návrh odpovědného zástupce organizace doložený potřebnými náhradními opatřeními. Návrh se předkládá prostřednictvím obvodního báňského úřadu, a to jen v mimořádných případech a za předpokladu, že bude zajištěna bezpečnost práce a provozu.

 

§ 26 Účinnost

 

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

____________________________________________________________

 

1)        § 21 odst. 1 písm. a) 2 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Vyhláškazákona ČNR č. 79/2013542/1991 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)..

2)        Směrnice č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví o posuzování zdravotní způsobilosti k práci, ve znění směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 17/1970 Věstníku ministerstva zdravotnictví ČSR o změnách v posuzování zdravotní způsobilosti k práci.

3)        § 3a zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č. 542/1991 Sb.

4)        § 34 a 35 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., ve znění zákona ČNR č.542/1991 Sb.

5)        § 21 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.).

6)        § 133 zákoníku práce.

10)      ČSN 33 2340 Elektrická zařízení v prostorech s nebezpečím výbuchu nebo požáru výbušnin.

ČSN CLC/TR 60079-32-1 Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny.

11)      Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb. Čl. 35 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

13)      § 29 odst. 17)        § 35a zákona č. 61/198820/1966 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určenýchzákona ČNR č. 548/1991 Sb. (úplné znění s působností pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů.Českou republiku č. 86/1992 Sb.).

14)      Zákon8)        Např. zákon č. 183/200650/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

16)      Vyhláška 9)        § 20 odst. 1 a § 21 odst. 1 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

10)      Zákon ČNR č. 72/1988133/1985 Sb., o požární ochraně.

           Vyhláška ministerstva vnitra ČSR č. 37/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně.

11)      Např.: vyhláška č. 132/1964 Sb., o používání výbušninželezničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění pozdějších předpisů., vyhláška č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 17/1966 Sb., o leteckém přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

17)      Nařízení vlády12)      Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 201/2010110/1975 Sb., o způsobu evidenceevidenci a registraci pracovních úrazů, a o hlášení a zasílání záznamu o úrazuprovozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2014 Sb.

18)      Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO PRÁCE S VÝBUŠNINAMI

 

Článek 1

 

PodmínkyPožadavky na způsobilost pro získání odborné způsobilosti práci s výbušninami

 

1. Pracovníci uvedení v § 3 vyhlášky musí absolvovat výuku v rozsahu nejméně 60 vyučovacích hodin podle § 3

 

1. Podmínkou pro získání odborné způsobilosti podle § 3 je absolvování výuky v kurzu podle osnovy uvedené v odstavci 2 a ověření znalostí nezbytných k bezpečnému provádění prací s výbušninami. Způsob ověření znalostí stanoví organizace.

2. Časový rozsah výuky podle odstavce 1 činí alespoň 40 hodin rozvržených do dvou po sobě jdoucích týdnů. Výuka se řídí osnovou stanovenou organizací s přihlédnutím k zařazení pracovníka a druhu prací s výbušninami prováděných v organizaci, a to alespoň v následujícím rozsahu:

a)  nauka o výbušninách a obecných vlastnostech výbušnin,

b)  výbušniny, se kterými organizace nakládá, a vlastnosti těchto výbušnin,

c)  technologie, které při pracích s výbušninami organizace využívá,

d)  předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a bezpečnosti provozu při práci s výbušninami.

 

3. Časový rozsah výuky podle odstavce 2 lze přiměřeně zkrátit, případně i výjimečně od výuky upustit, jde-li o osobu, která

a)  má provádět práce s výbušninami v rámci studia akreditovaného studijního programu nebo oboru vysoké školy zaměřeného na výbušniny,

b)  je absolventem akreditovaného studijního programu nebo oboru vysoké školy zaměřeného na výbušniny,

c)  vykonávala práce s výbušninami v pracovně-právním vztahu u jiné organizace v uplynulých 10 letech nejméně po dobu 2 let nebo absolvovala výuku v kurzu podle odstavce 1,

d)  získala profesní kvalifikaci pro práci s výbušninami podle jiného právního předpisu 18), je-li taková kvalifikace k dispozici, nebo

e)  je držitelem oprávnění pyrotechnika, střelmistra nebo technického vedoucího odstřelů, vydaného orgánem státní báňské správy.

učební osnovy "A". Rozsah výuky určí organizace podle funkce a zařazení pracovníka.

2. Pracovníci uvedení v § 4 vyhlášky musí absolvovat výuku v rozsahu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku a navíc musí absolvovat pyrotechnický kurs podle učební osnovy "C".

3. Střelci a vedoucí střeleb musí absolvovat výuku v rozsahu uvedeném v odstavci 1 tohoto článku a navíc musí absolvovat školení v rozsahu nejméně 80 vyučovacích hodin podle učební osnovy "B". Toto se netýká pracovníků uvedených v odstavci 5.

4. Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se netýká absolventů katedry teorie a technologie výbušnin Vysoké školy chemicko-technologické v Pardubicích a Vojenské akademie, fakulty strojní, katedry 202, v Brně.

5. Pracovníci, kteří řídí a provádějí jednoúčelové zkoušky při použití impulsových raketových motorů musí být proškoleni podle učební osnovy "B", avšak v rozsahu 40 vyučovacích hodin.

 

Článek 2

 

RozsahVýuka a podmínkyzkoušky

 

1. Výuku pracovníků uvedených v článku 1 odst. 1, 3 a 5 zabezpečuje organizace, u které jsou pracovníci v pracovním nebo obdobném poměru.

2. Pokud organizace nevytvoří potřebné předpoklady (např. vyučovací prostory, nezajistí odborné lektory a učební pomůcky) musí si zajistit výuku u organizace, která má k tomu odborné předpoklady.

3. Výuku pracovníků uvedených v článku 1 odst. 2 zabezpečuje organizace pověřená Českým báňským úřadem.

4. Po skončení výuky v pyrotechnickém kurzu

 

1. Časový rozsah výuky v pyrotechnickém kurzu podle § 4 písm. f) činí alespoň 100 hodin rozvržených do čtyř po sobě jdoucích týdnů. Výuka se řídí osnovou alespoň v následujícím rozsahu:

a)  bezpečnostní předpisy pro práci s výbušninami a základní práva a povinnosti pyrotechnika,

b)  základnípodle odstavců 1 a 2 musí být posouzeny znalosti účastníků odbornou zkušební komisí sestavenou organizací, která výuku provedla. Komise je nejméně tříčlenná.

5. Pokud je výuka organizována podle odstavce 2 musí být členem odborné zkušební komise zástupce organizace, která pracovníka k výuce vyslala.

6. O průběhu zkoušky uchazeče podle odstavce 4 se vyhotoví zápis, který podepíší členové odborné zkušební komise. Zápis je podkladem pro vydání osvědčení, kterým pracovník prokazuje získanou odbornou způsobilost pro práci s výbušninami.

7. Zkouška se hodnotí stupněm prospěl nebo neprospěl. Pokud uchazeč při zkoušce neprospěl, může zkoušku opakovat nejdříve po 14 dnech po předchozí neúspěšné zkoušce.

8. Jestliže držitel osvědčení podle článku 1 odst. 3 a 5

a)  neprováděl střelecké a balistické zkoušky nebo tyto neřídil po dobu delší než 2 roky,

b)  chce získat oprávnění vedoucího střeleb,

musí být přezkoušen z teoretických a praktických znalostí odbornou zkušební komisí sestavenou organizací, která výuku těchto pracovníků provádí.

 

Článek 3

 

Učební osnovy

 

1. Učební osnova "A"

 

Poř. č.  Téma výuky

I    Výbušné látky (střeliviny, trhaviny, třaskaviny, pyrotechnické směsi)

II   Výrobky obsahující výbušné látky (iniciátory, munice všeho druhu)

III   Technologie (se zaměřením na potřebu organizací a organizačních jednotek)

IV  Bezpečnostní předpisy se zaměřením na práci s výbušninami

V   Ničení výbušnin

VI  Nauka o střelbě

VII Praktický zácvik pod odborným dohledem

VIII       Zásady první pomoci

Celkem hodin nejméně 60

 

2. Učební osnova "B"

 

Poř. č.  Téma výuky

I    Úvod do kursu

II   Střelivo a muniční díly

III   Základní pojmy balistiky

IV  Zbraně a příslušenství

V   Hlavní druhy zkoušek

VI  Povinnosti vedoucího střelby a střelce

VII Bezpečnost práce

VIII       Zásady první pomoci

IX  Praktické cvičení

Celkem hodin 80

 

3. Učební osnova "C"

 

Poř. č.  Téma výuky

I    Psychologická příprava

II   Bezpečnostní předpisy a normy, doplnění základních znalostí pro práci s výbušninami

III   Základní prostředky trhací techniky a pomůcky pyrotechnika a způsob jejich . Rozněcovadla a náložky. Pyrotechnické kleště, roznětnice a ohmmetry

IV  Zápalnice a její použití, elektrický a neelektrický roznět,. zažehování a zkoušení, adjustace zápalnice - rozbuška.

c)  ničeníZkouška účinku rozbušky

V   Ničení volných výbušnin pálením,

d)  ničení výbušnin a výbuchem,

e)  zneškodňování výbušnin vyluhováním a chemickou cestou,

f)   ničení zbytkůVI  Ničení zbytku výbušnin ve výrobním zařízení,

g)  ničení neshodných výrobků, zmetků a smetků,

h)  základy konstrukce výrobků obsahujících výbušniny a jejich ničení.

2. Podmínkami výuky v pyrotechnickém kurzu podle zákona jsou

a)  odborná úroveň učebních osnov a učebních textů, zejména zohlednění právních předpisů a nej novějších poznatků vědy a techniky a jejich schválení podle zákona,

b)  vlastnictví nebo na základě smlouvy zajištění prostor k výuce, zejména ke stavbám nebo plochám určeným k ničení a zneškodňování výbušnin v rámci výuky,

c)  zajištění výuky nezbytným počtem fyzických osob s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi.

VII Ničení zbytku výbušnin v místech nepřístupných pro mechanické a chemické čištění

VIII       Adjustace zápalnice - rozbuška - náložka.

Přenos detonace. Sestava nálože

IX  Elektrický roznět. Praktická příprava a provádění elektrického roznětu včetně kontroly roznětného vedení, práce s ohmmetrem a roznětnicí. postup při likvidaci selhávek a el. roznětu

X   Ničení iniciátorů a drobné munice, jednotlivě-hromadně

XI  Ničení velkorážových nábojů, jednotlivě-hromadně

XII Ničení signální munice, jednotlivě-hromadně

XIII       Dělostřelecké střely a náboje. Ničení jednotlivě-hromadně

XIV       Ruční granáty. Ničení vadných a selhaných, práce pyrotechnika na házištích

XV       Zapalovače střel, zápalkové šrouby. Principy základních typů a jejich konstrukční zvláštnosti se zřetelem na bezpečnost při manipulaci. Ničení jednotlivě-hromadně

XVI       Raketové střely. Zásady ničení

XVII      Ničení ženijních min a leteckých pum

XVIII     Postup pyrotechnika při ničení munice neznámé nebo podezřelé

XIX       Doplňující přednášky

XX       Příprava k závěrečným zkouškám

Celkem hodin 170

 

Článek 4

 

Doškolování a přezkušování

 

1. Při zavádění nových výrobních programů a technologií a při zásadních změnách právních a technických předpisů organizace musí provést doškolení a přezkoušení pracovníků uvedených v článku 1 v rozsahu a náplni stanovené odpovědným zástupcem organizace. Doškolení pracovníků uvedených v článku 1 odst. 2 musí být zajišťováno u organizace určené podle článku 2 odst. 3.

2. Pokud pracovník přechází do organizace s jiným výrobním programem a má odbornou způsobilost podle článku 1, musí být přezkoušen, popřípadě doškolen v rozsahu stanoveném odpovědným zástupcem organizace.

 

Článek 5

 

Článek 3

 

Zkušební řád pro zkoušky pyrotechniků

 

1. Zkoušky uchazečů o oprávnění pyrotechnika se skládají z části písemné a ústní a z praktické zkoušky ničení výbušnin na trhací jámě.

2. Pokud uchazeč při zkoušce neprospěl může zkoušku opakovat nejdříve po šesti týdnech a nejpozději do jednoho roku po neúspěšné zkoušce. Opravnou zkoušku může uchazeč vykonat nejvíce dvakrát.

3. Pokud uchazeč neprospěl ani při druhé opravné zkoušce, nebo ji nevykonal ve lhůtě podle odstavce 2 může další zkoušku vykonat jen na základě nové přihlášky a výuky v kursu.

4. Výsledek všech částí zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl". Pokud uchazeč neprospěl z praktické části zkoušky, nemůže pokračovat v písemné a ústní části zkoušky. Celkový výsledek zkoušky se hodnotí stupněm "prospěl" nebo "neprospěl".

5. O výsledku zkoušky rozhodne předseda zkušební komise na návrh ostatních členů komise a ten oznámí uchazeči a případně ho poučí o možnosti a podmínkách opravné zkoušky.

6. O průběhu zkoušky uchazeče se vyhotoví zápis, který podepíší členové komise. V zápise se uvedou otázky, zvlášť hodnocení praktické, písemné a ústní části zkoušky a celkový výsledek zkoušky. Zápis o úspěšně vykonané zkoušce je podkladem pro vydání oprávnění pyrotechnika.

7. Zkouška uchazeče o oprávnění pyrotechnika se koná před zkušební komisí určeného obvodního báňského úřadu, který jmenuje též jejího předsedu.

8. Oprávnění k výkonu funkce pyrotechnika vydá určený obvodní báňský úřad.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

OBSAHZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ, SCHVALOVÁNÍ A KONTROLU PROVOZNÍ

DOKUMENTACE PRO PRÁCE S VÝBUŠNINAMI

 

Čl.Článek 1

 

Obecný obsah Úvodní ustanovení

 

Pro práce s výbušninami musí být vypracována následující provozní dokumentace

 

1. Provozní dokumentaci vypracovává a schvaluje organizací pověřená osoba podle postupů a podmínek stanovených organizací.

2. Obsah provozní dokumentace může být rozdělen do vzájemně provázaných samostatných částí upravujících dílčí skutečnosti.

3. Provozní dokumentace obsahuje titulní list s názvem výrobku nebo činnosti, pro něž je určena, údaje o osobách, které ji vypracovaly a schválily, včetně dat, kdy tak bylo učiněno, a jejich podpisů. Titulní list rovněž obsahuje přehled změn uvedených údajů, došlo-li k jejich změně. Pro provozní dokumentaci vypracovávanou a schvalovanou v elektronické podobě platí věta první obdobně; namísto podpisu fyzického lze využít uznávaného elektronického podpisu nebo obdobného identifikátoru stanoveného organizací.

4. Pro změnu provozní dokumentace se použijí obdobně odstavce 1 až 3. Při změně provozní dokumentace se přihlíží k nutnosti ověření příslušných změn v provozních podmínkách.

 

Čl. 2

 

Obsah vybrané provozní dokumentace

 

1. Provozní dokumentace pro výrobu neboa zpracování výbušnin, včetně laborace a delaborace střeliva a munice nebo  musí být vypracován technologický postup a pracovní instrukce,

b)  pro výrobu vzorků a prototypů v laboratořích a prototypových dílnách a pro náběh nových výrob musí být vypracována provozní směrnice.

 

Článek 2

 

Technologické postupy

 

Podle charakteru výroby pyrotechnickýchse vypracovávají tyto technologické postupy

a)  technologický postup chemické výroby (reglement) včetně postupu pro zpracování chemických surovin,

b)  technologický postup pro plnění a sestavu výrobků, a provozní dokumentace pro  obsahujících výbušniny (technologický postup pro laboraci),

c)  technologický postup pro přípravu a provádění laboračních a funkčních zkoušek sériově vyráběných výbušnin obsahuje alespoňvýrobků ve zkušebnách a střelnicích a postupy pro ničení,

a)  charakteristiku hotového výrobku, zejména název, vnější vzhled, složení, vlastnosti, požadavky, které musí splňovat, včetně přehledu případných povinných zkoušek, a údaje o jeho balení pro skladování a přepravu,

b)  seznam potřebných surovin s uvedením požadavků, které musí splňovat,

c)  přehled potřebného výrobního zařízení a pomůcek,

d)  schéma procesu včetně popisu sledu operací, uspořádání jednotlivých operací v prostoru a popis pohybu materiálů,

e)  popis jednotlivých operací, údaje o časovém sledu a trvání jednotlivých operací a spotřební normy,

f)   způsob kontroly výroby včetně principů měření a regulace,

g)  podrobný popis jednotlivých dílčích operací obsahující:

ga)   podrobný popis způsobu práce a obsluhy zařízení včetně podrobného popisu kontroly,

gb)   vymezení odpovědnosti pracovníků,

gc)   údaje o obložení výbušninami pro jednotlivé objekty a pracoviště,

gd)   přehled předepsaných osobních ochranných pracovních prostředků,

ge)   vymezení počtu pracovníků a

gf)   nezbytná bezpečnostní opatření stanovená podle místních podmínek včetně opatření pro případ poruchy.

2. Provozní dokumentacetechnologický postup pro ničení a zneškodňování výbušnin obsahuje alespoň.

 

Článek 3

 

Zásady pro vypracování technologických postupů

 

1. Technologický postup chemické výroby (reglement) musí obsahovat

a)  vymezenítitulní list s uvedením názvu výrobku, se seznamem schválených změn, kdo jej vypracoval, kdo schválil, datum a podpisy schvalujících,

b)  charakteristiku hotového výrobku (název výrobku, vnější vzhled výrobku, složení, fyzikálně-chemické konstanty, seznam povinných zkoušek, číslo ČSN nebo podnikové normy /technických podmínek/), základní údaje o použití výrobku a jeho balení pro skladování a dopravu,

c)  seznam materiálů, surovin, polotovarů a pomocných látek potřebných pro výrobu s uvedením základních kvalitativních znaků,

d)  základní schéma technologického postupu výroby, které musí podávat představu o sledu výrobního procesu a pohybu materiálů. Obsahuje stručný charakterizující popis jednotlivých výrobních stupňů,

e)  popis jednotlivých stupňů výrobního procesu, charakterizující technologii a pracovní operace s uvedením norem technologického režimu výroby, obložením výbušninami pro jednotlivé objekty a pracoviště, normy technologického režimu a principy měření a regulace,

f)   přehled výrobního zařízení včetně pomůcek, nářadí a předepsaných osobních ochranných pomůcek,

g)  přehled norem technologického režimu uvedený buď ve formě tabulky (např. časový sled a trvání jednotlivých operací, násady, teploty, tlaky, dávky) nebo průběžně v popisu jednotlivých pracovních instrukcí (návodek) pro jednotlivé operace,

h)  spotřební kapacitní normy a normy obsluhy s uvedením spotřeby surovin, materiálů a energií,

i)   kontrolu výroby. Musí být popsán způsob kontroly výroby jednak měřícími přístroji, jednak zkušebními metodami včetně udání kvalitativních znaků, které mají být dodržovány při stanoveném technologickém režimu, případně jsou uvedeny odkazy na příslušné normy nebo technické podmínky,

j)   seznam pracovních instrukcí (návodek) a seznam schválených změn.

2. Technologický postup pro laboraci musí obsahovat

a)  titulní list s uvedením názvu výrobku, se seznamem schválených změn, názvu součástky, čísla výkresů součástky (celku), kdo jej vypracoval a kdo schválil, datum a podpisy schvalujících,

b)  seznam součástek potřebných pro laboraci s uvedením názvu součástky, čísla výkresu a počtu pro jeden výrobek,

c)  konkrétní bezpečnostní předpisy pro daný charakter práce a bezpečnostní normy pro výrobu za směnu, případně odkazy na operační ceníky a bezpečnostní normy, pokud jsou vydány samostatně,

d)  seznam surovin s uvedením norem nebo technických podmínek, kterým musí odpovídat,

e)  přehled potřebného nářadí a pomůcek pro uvedenou výrobu,

f)   základní směrnice pro meziobjektovou dopravu s udáním způsobu dopravy, odebíráním ze skladu, skladování v příručních skladech apod., pokud tyto údaje nejsou obsaženy v obecných podnikových směrnicích pro práci s výbušninami,

g)  základní technologický nákres (technologický projekt) rozmístění výrobních operací provedený v půdorysných schématech budov. Pro jednotlivé výrobní objekty musí být uváděny tyto charakteristiky:

- povolené obložení výbušninami pro celý objekt,

- maximální obložení jednotlivých místností výbušninami,

- rozmístění jednotlivých operací technologického postupu s udáním čísla operací,

- vyznačení technologického toku jednotlivých částí (materiálu, komponentů) finálního výrobku,

- vyznačení pracovního toku,

- druhy prostředí s nebezpečím výbuchu výbušnin, resp. plynů a par v jednotlivých místnostech,

h)  seznam pracovních instrukcí (návodek) pro jednotlivé dílčí operace a seznam schválených změn.

3. Technologický postup pro přípravu a provádění laboračních a funkčních zkoušek sériově vyráběných výrobků na zkušebnách a střelnicích a postup delaborace má shodný obsah s technologickým postupem pro laboraci.

4. Technologický postup pro ničení výbušniny,a zneškodňování musí obsahovat zejména

a)  rozhodnutí o způsobu ničení (chemicky, spalováním, výbuchem) včetně zákazu nepřípustných způsobů ničení,

b)  vymezenídruh používaného zařízení,

c)  způsob přípravy materiálu pro ničení,

d)  bezpečnostně technická omezení, zejména nej vyšší

- nejvyšší hmotnost ničené výbušniny,,

- největší tloušťku a šířku vrstvy nebo,

- největší počet najednou ničených kusů,

e)  způsob iniciace nebo zážehu a k tomu potřebné prostředky včetně postupu při odstraňování selhávky,

f)   způsob ochrany prostoru pro ničení nebo zneškodňování výbušnin, včetně opatření k, signalizaci a zamezení vstupu nepovolaných osob,

g)  opatření pro ochranu zúčastněných osobpracovníků a okolí,

h)  vymezení odpovědnosti a

i)   údaje o obložení výbušninami.

3. Provozní dokumentace pro vnitropodnikovou přepravu včetně přenášení výbušnin obsahuje alespoň

a)  vymezení způsobu přepravy a přenášení výbušnin, vymezení prostředků pro tuto činnost a způsob ověřování jejich způsobilosti,

b)  vymezení přepravních obalů a způsob ověřování jejich způsobilosti,

c)  vymezení dopravních cest a způsob zajišťování jejich sjízdnosti nebo schůdnosti,

d)  způsob uložení a zajištění výbušniny v prostředku pro její přepravu nebo přenášení, včetně její přípustné hmotnosti,

e)  přípustný počet vozidel v soupravě,

f)   nejmenší vzdálenosti mezi osobami nebo prostředky pro přepravu výbušnin,

g)  podmínky pro společnou nakládku,

h)  podmínky pro bezpečnou přepravu nebo přenášení výbušnin.

h)  postup při odstraňování selhávek a při mimořádných událostech,

i)   zneškodňování munice delaborací je účelné provádět v těch případech, kdy lze získat využitelný kovový odpad nebo výbušniny a kdy lze zajistit bezpečnost a hospodárnost delaboračních prací, případně i tehdy, kdy částečná delaborace usnadní ničení větších množství muničních výrobků. Pro tento způsob likvidace musí být vypracovány delaborační technologické postupy.

 

Článek 4

 

Zásady pro vypracování pracovní instrukce (návodky)

 

Pracovní instrukce (návodka) musí obsahovat

a)  podrobný popis způsobu práce a obsluhy zařízení,

b)  maximální povolené množství výbušnin na pracovišti,

c)  seznam předepsaných osobních ochranných pomůcek,

d)  princip kontroly uvedené operace, kdo kontrolu provádí a jak často,

e)  seznam nářadí a pomůcek pro danou výrobní operaci,

f)   bezpečnostní výkonové normy a bezpečnostní hygienická opatření pro výrobní operaci, pokud nejsou vydány samostatně.

 

Článek 5

 

Zásady pro vypracování provozní směrnice

 

1. Provozní směrnice (návrh technologického postupu) je prozatímní provozování dokumentací pro náběh nových výrob, výrobu ověřovacích sérií, ověřování změn technologických postupů a pro výrobu vzorků a prototypů v laboratořích a prototypových dílnách a musí obsahovat zejména popis předpokládaného průběhu technologie s vyznačením mezí, ve kterých budou jednotlivé parametry ověřovány.

2. Provozní směrnice se sestavuje podle stejných zásad, jako technologický postup s příslušným omezením rozsahu jednotlivých částí.

3. V případě, že provozní směrnice slouží pro ověřování měny technologického postupu, je zpracována pouze pro tu část technologického postupu, jehož se týká prováděná změna, přičemž navazuje na platný technologický postup.

4. Provozní směrnice musí být doplněna podrobnými bezpečnostními opatřeními a předpisy zejména při náběhu nových výrob.

 

Článek 6

 

Schvalování technologických postupů

 

1. Technologické postupy schvaluje odpovědný zástupce organizace na základě doporučení odborných útvarů, případně podnikové výbušninářské komise.

2. Pro zpracování a předkládání technologických postupů ke schválení musí být zpracován závazný postup.

 

Článek 7

 

Změny technologických postupů

 

1. Pro ověřování návrhů změny technologického postupu v provozních podmínkách musí být předem zpracována a schválena provozní směrnice nebo návrh na provedení změny. K tomuto návrhu provozní směrnice se vyjadřují odborné útvary, případně podniková výbušninářská komise. Na základě ověřeného návrhu změny vystaví odpovědný zástupce organizace příkaz ke změně, který se promítne do příslušného technologického postupu.

2. V případě, že provedení změny technologického postupu má za následek změnu technické dokumentace, smí být změna technologického postupu zavedena do sériové výroby až po schválení změny technické dokumentace.

 

Článek 8

 

Kontrola technologických postupů

 

1. Odpovědný zástupce organizace musí zajistit pravidelnou a účinnou kontrolu dodržování schválených technologických postupů. O kontrolách musí být sepsán zápis. Zjištěné závady musí být odstraněny ve stanoveném termínu.

2. Dále je odpovědný zástupce organizace povinen zajišťovat prověrky technické úrovně a úplnosti technologických postupů tak, aby technologické postupy, které již neodpovídají zavedené technologii, byly přepracovány nejpozději do tří měsíců od provedení prověrky za předpokladu, že budou odpovědným zástupcem organizace stanovena taková náhradní opatření, která zajistí bezpečnost práce a provozu.

3. U nových výrob musí být kontrolováno dodržování návrhu technologického postupu a nejpozději do tří měsíců po ukončení náběhu výroby musí být přepracován a schválen technologický postup.

 

Článek 9

 

Provozní směrnice

 

Při schvalování, změnách a kontrole provozní směrnice se postupuje obdobně podle článků 6 až 8 této přílohy.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ZÁSADY PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ A NIČENÍ VÝBUŠNIN

 

Článek 1

 

Základní ustanovení

 

1. Zneškodňovat a ničit výbušniny při pracích s výbušninami všemi dovolenými způsoby mohou jen pracovníci s oprávněním pyrotechnika.

2. Zneškodňovat zbytky výbušniny chemickou cestou (vyluhováním, rozkladem) včetně zneškodňování výbušnin v odpadních vodách mohou jen určení pracovníci s odbornou způsobilostí podle článku 1 odst. 1 přílohy č. 1 této vyhlášky, a to jen podle provozní dokumentaceschválených technologických postupů.

3. K zajištění bezpečnosti práce a provozu musí být zničeny výbušniny, které nelze použít k předpokládanému účelu, odpadové výbušniny nevyhovující požadavkům přejímacích podmínek, výbušniny podrobené takovým zkouškám, po kterých nesmějí být dále použity, zbytky z výroby apod.

4. Dále je nutné pravidelně odstraňovat a zneškodňovat zbytky výbušnin na nářadí, strojích, zařízení a pomůckách používaných při výrobě a zpracování výbušnin a zneškodňovat a ničit nebezpečné výbušné odpady odloučené z odpadních vod při pracích s výbušninami.

5. Při ničení a zneškodňování výbušnin musí být dodrženy předpisy a požadavky týkající se ochrany životního prostředí.

6. V každé organizaci vyrábějící nebo zpracovávající výbušniny musí být pracovníci oprávněni k jejich ničení a zneškodňování. Jejich počet stanoví odpovědný zástupce organizace.

 

Článek 2

 

Místo ničení výbušnin

 

1. K ničení výbušnin musí mít organizace zřízeno stálé místo 13), 14)., odpovídající požadavkům zvláštních předpisů, 1) a které musí být schváleno podle zvláštních předpisů. 2)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Článek 3

 

Zásady bezpečnosti práce a provozu při ničení výbušnin

 

1. Různé druhy výbušnin musí být se zřetelem ke svým vlastnostem ničeny samostatně. Společně lze ničit jen ty druhy výbušnin, které již ve výrobě jsou ve směsích a jejich další roztřídění by bylo neekonomické a nebezpečné.

2. Mísení několika druhů výbušnin určených k ničení je nepřípustné. Toto platí též pro odpadky výbušnin a znečištěné výbušniny.

3. Výbušniny balené v pevných přepravních obalech určené ke zničení spalováním, musí být před zničením uvolněny z obalů. Obaly výbušnin nesmějí být násilně otevírány. Pokud jsou výbušniny uloženy v zaletovaných plechových obalech, nesmějí být tyto obaly rozletovávány. Takové výbušniny se zásadně ničí v trhací jámě.

4. Při ničení neznámých nebo neoznačených výbušnin musí být nejprve provedeno ničení malého zkušebního vzorku. Podle výsledku této zkoušky pyrotechnik rozhodne o nejvhodnějším způsobu ničení příslušné výbušniny.

5. Vadné a odpadové výbušniny (smetky, díly vyřazené při zkouškách, výměty apod.) musí být zásadně odstraňovány denně z pracovišť. Pokud není jinak stanoveno, musí být denně ničeny. Pokud je povoleno výbušniny shromažďovat za účelem pozdějšího ničení, mohou být ukládány jen v objektu, místnosti nebo prostoru k tomuto účelu schváleném. V žádném případně nesmí být vadné a odpadové výbušniny ukládány ve skladech sloužících pro skladování kvalitních výrobků.

6. Pro každý druh výbušniny určené k ničení musí být používány vhodné manipulační obaly zaručující maximální bezpečnost při manipulaci, skladování a přepravě. Tyto obaly musí být zřetelně označeny a odlišeny od obalů používaných pro vyhovující výrobky. Druh a označení obalů určených pro shromažďování vadných výbušnin musí být uveden v provozní dokumentacitechnologických postupech.

7. Pro zvlášť nebezpečné výbušniny, které se zřetelem k vysoké citlivosti nesmějí být přesypávány, je nutné používat vhodné manipulační obaly, krabice apod., v nichž jsou tyto výbušniny i ničeny. Pro přepravu na místo ničení se tyto krabice ukládají do pevných transportních obalů.

8. Zbytky výbušnin na různých předmětech např. na částech strojů a zařízení, na přístrojích, v nádobách, armaturách a potrubí, na stěnách, podlahách a částech stavební konstrukce provozoven musí být odborným způsobem zneškodňovány, přičemž o způsobu, době a místu zneškodňování rozhodne pyrotechnik po dohodě s určenými odbornými pracovníky, a to se zřetelem k vlastnostem zbytku výbušnin a k podmínkám bezpečnosti práce na daném pracovišti. Na provozní dokumentaci se použije přiměřeně čl. 2 přílohy č. 2 k této vyhlášceV případě, že se jedná o pravidelné a opakované práce musí být tato činnost začleněna do technologických postupů.

9. Pokud je zařízení nebo jeho část, v provozech na výrobu a zpracování výbušnin, podrobováno pravidelnému čištění nebo je odesíláno k opravám, musí být zbaveno i drobných zbytků výbušnin ve všech svých částech tak, aby byly dodrženy podmínky bezpečnosti práce při opravách strojů a zařízení.

10. Část výrobního zařízení, iniciátory (zápalky, roznětky, rozbušky), munice a její díly odesílané k dalšímu zpracování jako kovový šrot musí být zbaveny zbytků výbušniny, což odesílající organizace potvrdí v průvodních odkladech.

11. Obalové materiály, dřevěná zařízení, nářadí, filtrační materiály, případně i hořlavé předměty, které byly ve styku s volnou výbušninou a mohou jí být znečištěny a které nelze dále používat, musí být po vyřazení z používání zničeny v ohni. Při spalování musí být ohniště spolehlivě zajištěné proti možnému rozhození zbytků a musí být zajištěna požární bezpečnost okolí. V blízkosti spalovacího místa musí být k dispozici hasební prostředky a potřebný počet pracovníků odborně a zdravotně způsobilých provést rychlý hasební zásad v případě vzniku požáru.

 

Článek 4

 

Zásady zajištění bezpečnosti při ničení výbušnin

 

1. Výbušniny nesmí být dopraveny na místo vlastního ničení dříve, než byl vyklizen manipulační prostor. V manipulačním prostoru a uvnitř bezpečnostního okruhu se po vyklizení mohou zdržovat jen osoby, které plní pracovní úkoly související s přípravou ničení a jeho provedením, a to jen se souhlasem nebo s vědomím pyrotechnika, který ničení provádí.

2. Pyrotechnik provádí osobně práce odborného charakteru, tj. přípravu a sestavení náloží, ukládání roznětné nálože a její adjustaci, přípravu a správnost zapojení roznětu a vlastní odpálení. Práce pomocného charakteru mohou vykonávat další k tomu určení pracovníci podle pokynů a pod dozorem pyrotechnika. Po zničení výbušnin po uplynutí čekací doby stanovené v technologickém postupu pyrotechnik prověří místo ničení, zatímco ostatní pracovníci zůstávají v úkrytu a vyčkávají jeho příkazů.

3. Přípravě výbušnin k ničení smí být přítomen jen nejnutnější počet osob. Při dokončování přípravy roznětu a před jeho zkoušením odešle pyrotechnik všechny osoby do úkrytu. Pro roznět náloží platí obdobně ustanovení vztahující se ke způsobu roznětu a k ochraně elektrického roznětu podle vyhlášky o používání výbušnin 16). přiměřeně ustanovení zvláštních předpisů. 3)

4. Bezpečnostní okruh musí být zajištěn hlídkami nebo jiným vhodným způsobem určeným organizací tak, aby bylo zabráněno vstupu nezúčastněných osob do ohroženého území.

5. Začátek i konec doby uzavření bezpečnostního okruhu se vyhlašuje výstražnými signály, které musí být dobře vnímatelné po celém obvodu bezpečnostního okruhu a druh signálu musí být volen tak, aby nedošlo k jeho záměně. Signál se vyhlašuje ve dvou stupních, přičemž první stupeň je příkazem k odchodu osob z ohroženého území a k odchodu hlídek na určená stanoviště; druhý stupeň se vyhlašuje po úplném vyklizení bezpečnostního okruhu zpravidla jednu minutu před roznětem. Každý člen hlídky odpovídá za uzávěru jemu přiděleného úseku bezpečnostního okruhu.

6. Pro případ, kdyby došlo k porušení uzávěru bezpečnostního okruhu nebo při jiných okolnostech znemožňujících provedení ničení musí být stanoven nouzový signál odlišný od signálů výstražných.

7. Všechny druhy roznětných sítí musí být provedeny, umísťovány a zabezpečovány tak, aby nedošlo k jejich poškození a porušení funkční spolehlivosti.

8. Veškeré práce spojené s přípravou roznětné soustavy řídí nebo provádí pyrotechnik, který po uzavření bezpečnostního okruhu zkontroluje zapojení a jako poslední odchází do úkrytu.

9. Ničení se ukončuje signálem, který se vyhlašuje po uplynutí stanovené čekací doby a po prohlídce místa ničení pyrotechnikem, zatímco ostatní pracovníci zůstávají na určených místech. Tento signál je znamením k uvolnění bezpečnostního okruhu. Příkazy k oznámení jednotlivých druhů výstražných signálů dává zásadně pyrotechnik odpovídající za správný a bezpečný průběh ničení.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Detekční látky pro účely značkování plastických trhavin

 

1.  Detekční látky, které jsou uvedeny v následující tabulce, jsou určeny k použití pro účely lepší detekce trhavin pomocí prostředků pro zjišťování jejich par. Detekční látka se přidá do trhaviny takovým způsobem, aby byla homogenně rozptýlena v hotovém výrobku. Minimální koncentrace detekční látky v hotovém výrobku v okamžiku výroby odpovídá hodnotě v níže uvedené tabulce.

2.  Tabulka detekčních látek

 

Název detekční látky

Minimální obsah molekulární

vzorec

relativní

molekulová

hmotnost

minimální koncentrace

ve hmotě trhaviny

Ethylenglykoldinitrát (CAS č. 628-96-6) Ethylen glykol dinitrát (EGDN)

C2H4(NO2)2

152

0,2 % hm.

2,3-Dimethyl-2,3-dinitrobutan (CAS č. 3964-18-9DMNB)

C4H12(NO2)2

176

0,1,0 % hm. %

4-Nitrotoluen (CAS č. 99-99-0) para-Mononitrotoluen (p-MNT)

C7H7NO2

137

0,5 % hm.

ortho-Mononitrotoluen (o-MNT)

C7H7NO2

137

0,5 %

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.