Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 320/2015 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2016 do 30. 6. 2017)

320/2015 Sb.

ZÁKON

ze dne 11. listopadu 2015

o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

(zákon o hasičském záchranném sboru)

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*HLAVA X - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 45 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  úmyslně neoprávněně nosí služební stejnokroj příslušníka s označením příslušnosti k hasičskému záchrannému sboru nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné,

b)  v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka uplatněné v souvislosti s plněním úkolu,

c)  použije symbol hasičského záchranného sboru v rozporu s § 40 odst. 1, nebo

d)  poruší povinnost mlčenlivosti podle § 48 odst. 1.

(2) Bývalý příslušník se dopustí přestupku tím, že na místě veřejnosti přístupném neoprávněně nosí služební stejnokroj s odlišujícím označením nebo jej nosí způsobem, který poškozuje dobrou pověst hasičského záchranného sboru.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 nebo 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč a příkazem na místěv blokovém řízení pokutu do 5 000 Kč.

 

§ 46 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 27 neuposlechne bez zbytečného odkladu výzvy nebo pokynu příslušníka uplatněné v souvislosti s plněním úkolu,

b)  použije symbol hasičského záchranného sboru v rozporu s § 40 odst. 1, nebo

c)  použije slova "hasičský záchranný sbor", tato slova v jiném gramatickém tvaru, jiné seskupení těchto slov nebo zkratku "HZS ČR" v rozporu s § 41.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 20 000 Kč.

 

§ 47 SpolečnéSpolečná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

SpolečnéSpolečná ustanovení ke správním deliktům

 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k přestupkůmněmuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

Přestupky(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává hasičský záchranný sbor kraje, který je příslušný také k projednání správních deliktů v blokovém řízení.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Pokuty vybírá orgán, který je uložil.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.