Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 320/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 31. 1230. 6. 2017)

320/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. června 2002

o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

ve znění zákona č. 426/2002 Sb., ve znění zákona č. 518/2002 Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb.,

zákona č. 22/2004 Sb., zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 99/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,

zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 587/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb.,

zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 21/2006 Sb., zákona č. 22/2006 Sb., zákona č. 59/2006 Sb.,

zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb.,

zákona č. 456/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákonného opatření č. 340/2013 Sb., zákona č. 186/2016 Sb.. a zákona č. 250186/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST XLVII - Změna z. o působnosti národních výborů

ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ

Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů

při provádění některých ustanovení zákona

o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě

 

Čl. XLVII

zrušen zákonem č. 587/2004 Sb.

 

 

 

*ČÁST XLVIII - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ

Změna zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

Čl. XLVIII

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 13 odst. 3 větě první se slova ", pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu" zrušují.

2. V § 13 se odstavec 4 zrušuje.

3. V § 34 odst. 3 se slova "okresní úřad" nahrazují slovy "obecní úřad obce s rozšířenou působností".

4. Za § 47a se vkládá nový § 47b, který zní:

 

"§ 47b

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)  odmítne strpět bezúplatné připevnění tabulky s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství na své nemovitosti nebo v blízkosti tabulky s označením umístí jiný nápis,

b)  úmyslně poškodí, odstraní nebo zakryje tabulku s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství,

c)  neoznačí budovu čísly popisnými,

d)  neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.".

5. V § 52 písmeno a) zní:

 

"a) obecní úřady nebo zvláštní orgány obcí (§ 53 odst. 4),".

6. V § 52 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

7. V § 53 odst. 2 se slova "Okresní úřady" nahrazují slovy "Obecní úřady obcí s rozšířenou působností".

8. V § 53 odst. 3 větě první se slova "a okresní úřady" zrušují.

9. V § 53 odst. 4 písmeno b) zní:

 

"b) působnost podle odstavce 2 úřadům městských částí vymezeným Statutem hlavního města Prahy.".

10. V § 60 odst. 3 větě první se slova ", pořádková pokuta uložená okresním úřadem je příjmem okresního úřadu" zrušují.

11. V § 79 odst. 4 větě první se slova ", nebo příjmem okresního úřadu, pokud rozhodoval o přestupku v prvním stupni" zrušují.

12. V § 85 odst. 2 se slova "okresního úřadu" nahrazují slovy "krajského úřadu".

13. V § 89 větě druhé se slova "nebo okresní úřady" zrušují.

14. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:

 

"§ 95a

 

Působnosti stanovené krajskému úřadu, úřadům městských částí hlavního města Prahy, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.