Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 319/2006 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2011.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2011 do 30. 6. 2017)

319/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 25. května 2006

o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory,

a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

ve znění zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb..

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2a

Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

 

(1) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona ze základního registru obyvatel tyto údaje:

a)  příjmení,

b)  jméno, popřípadě jména,

c)  adresa místa pobytu,

d)  datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e)  datum, místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f)   státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(2) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému evidence obyvatel tyto údaje:

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)  datum, místo a okres narození,

c)  rodné číslo,

d)  adresa místa trvalého pobytu,

e)  státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Úřad využívá při výkonu působnosti podle tohoto zákona z informačního systému cizinců tyto údaje:

a)  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b)  datum, místo a stát narození,

c)  státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

d)  druh a adresa místa pobytu,

e)  počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu.

(4) Z údajů podle odstavců 1 až 3 lze v konkrétním případě využít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

 

§ 3

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6

 

(1) Osoba ovládaná subjektem veřejné správy, nejde-li o právnickou osobu uvedenou v § 3 odst. 3, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neeviduje údaje o veřejných prostředcích podle § 3 odst. 1, nebo evidované údaje o veřejných prostředcích neuschovává podle § 3 odst. 4, anebo je neposkytne podle § 3 odst. 5.

(2) Osoba ovládaná subjektem veřejné správy působící ve zpracovatelském průmyslu 4), jejíž roční úhrn čistého obratu za bezprostředně předcházející účetní období je vyšší než částka odpovídající 250 000 000 EUR, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nepředloží výroční zprávu nebo řádnou účetní závěrku nebo zápisy z valné hromady anebo údaje podle § 4 odst. 1 písm. a) až e) ve lhůtě stanovené v § 4 odst. 3 nebo 4, nebo

b)  nepředloží výroční zprávu nebo účetní závěrku nebo zápisy z valných hromad anebo údaje podle § 4 odst. 1 písm. a) až e) ve lhůtě stanovené v § 4 odst. 3 nebo 4 za konsolidační celek 10), jestliže sestavuje konsolidovanou účetní závěrku 8).

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba účtující odděleně podle § 5, nejde-li o právnickou nebo podnikající fyzickou osobu uvedenou v § 5 odst. 2, dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní povinnosti podle § 5 odst. 1.

 

§ 7

 

Za přestupeksprávní delikt podle § 6 se uloží pokuta do 600 000 Kč.

 

§ 8

 

(1) Promlčecí doba činí 10 let.

(2) Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Úřad.

(3) Alespoň jedna oprávněná úřední osoba podílející se na řízení o přestupku vedeném Úřadem v každém stupni musí mít vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice. Ustanovení zákona upravujícího řízení o přestupcích, která se týkají požadavků na vzdělání oprávněných úředních osob, se na řízení o přestupcích, k jejichž projednání je příslušný Úřad podle tohoto zákona, nepoužijí.

(4) Na postup Úřadu podle tohoto zákona se ustanovení § 24 až 27, 32, § 39 písm. b), § 42, 43, § 44 písm. d), § 68 písm. b), § 70, § 80 odst. 2 a 3, § 82 odst. 1 věty první, § 87, 89, § 93 odst. 1 písm. d), f), g) a h), § 93 odst. 3, § 95 odst. 2, § 96 odst. 1 písm. b), § 96 odst. 3 a § 98 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich nepoužijí.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 13) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Směrnice 80/723/EHS ze dne 25. června 1980 o průhlednosti finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky a o finanční průhlednosti uvnitř některých podniků, ve znění Směrnice 85/413/EHS ze dne 24. července 1985, kterou se mění Směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky, a ve znění Směrnice 93/84/EHS ze dne 30. září 1993, kterou se mění Směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky, a ve znění Směrnice 2000/52/ES ze dne 26. července 2000, kterou se mění Směrnice 80/723/EHS o zprůhlednění finančních vztahů mezi členskými státy a veřejnými podniky.

2)       Zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů.

3)       § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

4)       Kapitola D - Zpracovatelský sektor (podkapitola DA až DN) klasifikace NACE (Rev. 1) přílohy nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 ze dne 9. října 1990 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství.

5)       Čl. 86 odst. 2 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Například § 18 a 19 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), § 3 odst. 1 písm. a) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

6)       § 21 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 437/2003 Sb.

7)       § 19 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

8)       § 22 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

9)       § 22 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

10)     § 22 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., ve znění zákona č. 353/2001 Sb. a zákona č. 437/2003 Sb.

11)     Zákon č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12)     Například § 86 zákona č. 127/2005 Sb.

13)     § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 84/2004 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.