Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 312/2006 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

312/2006 Sb.

ZÁKON

ze dne 23. května 2006

o insolvenčních správcích

ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,

zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 294/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb.. a zákona č. 183/2017294/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Vydání povolení a zvláštního povolení

 

§ 4 Návrh fyzické osoby

Návrh fyzické osoby

 

(1) Návrh fyzické osoby na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

a)  její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, a nemá-li trvalý pobyt, místo obvyklého pobytu (dále jen "trvalý pobyt"), státní občanství, místo narození, rodné číslo, a nemá-li rodné číslo, datum narození,

b)  označení adresy, která má být jejím sídlem, a

c)  evidenční číslo osvědčení o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo zvláštní zkoušky insolvenčního správce.

(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí

a)  doklad prokazující splnění podmínky vzdělání podle § 6 odst. 1 písm. b),

b)  doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 6 odst. 1 písm. f); to neplatí, jestliže je současně s návrhem na vydání povolení nebo zvláštního povolení fyzické osoby podáván návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti, k němuž tato fyzická osoba připojila prohlášení podle § 5 odst. 2 písm. a),

c)  doklad o splnění podmínky bezúhonnosti odpovídající výpisu z evidence trestů nebo obdobné evidence vydaný jinými státy, v nichž se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce, který nesmí být starší 90 dnů; při uznávání dokladu, který vydal příslušný orgán jiného členského státu, se postupuje podle zvláštního právního předpisu 4),

d)  doklady prokazující splnění podmínky odborné praxe podle § 6 odst. 1 písm. e)I

e)  doklad o zaplacení správního poplatku, a

f)   prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců a.

g)  doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 6 odst. 1 písm. g).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5 Návrh veřejné obchodní společnosti

Návrh veřejné obchodní společnosti

a zahraniční společnosti

 

(1) Návrh veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti na vydání povolení nebo zvláštního povolení musí obsahovat

a)  obchodní firmu,

b)  sídlo,

c)  identifikační číslo osoby (dále jen "identifikační číslo"), je-li navrhováno vydání povolení nebo zvláštního povolení veřejné obchodní společnosti zapsané v obchodním rejstříku,

d)  jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo, a není-li přiděleno, datum narození a trvalý pobyt společníka fyzické osoby, která je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, jejímž prostřednictvím bude vykonávat činnost insolvenčního správce (dále jen "ohlášený společník"),

e)  číslo jednací povolení ohlášeného společníka nebo číslo jednací zvláštního povolení ohlášeného společníka.

(2) K návrhu podle odstavce 1 se připojí

a)  prohlášení ohlášeného společníka, že bude vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 1 nebo činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2 pouze v rámci veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti; podpis ohlášeného společníka musí být úředně ověřen,

b)  doklad prokazující splnění podmínky pojištění odpovědnosti za škodu podle § 8 odst. 1 písm. c),

c)  doklad o zaplacení správního poplatku, a

d)  prohlášení o odborném zaměření pro účely zápisu do příslušné části seznamu insolvenčních správců a.

e)  doklad o splnění podmínky personálního a materiálního vybavení podle § 8 odst. 1 písm. e).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5a Sídlo a provozovna insolvenčního správce

Sídlo a provozovna insolvenčního správce

 

(1) Sídlem insolvenčního správce je místo, ve kterém skutečně a převážně vykonává činnost. Insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce je povinen v sídle vykonávat činnost ve vymezených dnech a hodinách (dále jen "úřední hodiny").

(2) Je-li insolvenční správce

a)  advokátem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu advokátů,

b)  daňovým poradcem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu daňových poradců,

c)  auditorem, zapíše se do seznamu jeho sídlo zapsané v seznamu auditorů,

d)  notářem, zapíše se do seznamu sídlo notářského úřadu, do kterého byl jmenován.

(3) Je-li insolvenční správce veřejnou obchodní společností nebo zahraniční společností, zapíše se do seznamu její sídlo, popřípadě umístění organizační složky zapsané v obchodním rejstříku.

(4) Provozovnou insolvenčního správce je místo, ve kterém ve vymezených dnech a hodinách (dále jen "úředních hodinách") insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, skutečně vykonává činnost. Provozovna se nesmí nacházet na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem. Insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce je povinen v provozovně vykonávat činnost v úředních hodinách, jejichž rozsah nesmí činit méně než 4 hodiny v týdnu.

(5) Činnost insolvenčního správce může být vykonávána ve více provozovnách, pokud k nim insolvenční správce má vlastnické nebo užívací právo. V obvodu jednoho okresního soudu však může mít pouze jednu provozovnu. V obvodu jednoho krajského soudu může mít insolvenční správce více provozoven. Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho krajského soudu sídlo a jednu nebo více provozoven, zapíše se do příslušné části seznamu vedené podle obvodů krajských soudů pouze sídlo. Má-li insolvenční správce v obvodu jednoho krajského soudu více provozoven, zapíše se do příslušné části seznamu vedené podle obvodů krajských soudů pouze ta provozovna, u které připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka konkursem jako první v pořadí a pouze ta provozovna, u které připojil prohlášení o odborném zaměření na řešení úpadku dlužníka oddlužením jako první v pořadí..

(6) Jde-li o fyzickou osobu, veřejnou obchodní společnost a zahraniční společnost, které vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce podle § 3 odst. 2, zapíše se do zvláštního seznamu pouze sídlo insolvenčního správce.

(7) Sídlo a provozovna musí být označena jménem, popřípadě jmény, příjmením a identifikačním číslem insolvenčního správce, který je fyzickou osobou, a obchodní firmou a identifikačním číslem s uvedením jména, popřípadě jmen a příjmení ohlášeného společníka insolvenčního správce, který je veřejnou obchodní společností, a úředními hodinami podle odstavců 1 a 4.

(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsahpodrobnosti o úředních hodinhodinách provozovny ve výši nepřesahující 20 hodin v týdnu, rozvržení úředních hodin, způsob, o označování sídla a provozovny a činnostio činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně.

 

§ 6 Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby

Povolení a zvláštní povolení fyzické osoby

 

(1) Na návrh vydá Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") povolení fyzické osobě, která

a)  má plnou způsobilost k právním úkonům,

b)  na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,

c)  vykonala zkoušku insolvenčního správce,

d)  je bezúhonná,

e)  vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení podniku, a

f)   uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce pro celou dobu trvání této funkce 1) (dále jen "smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu"), a").

g)  má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 13a.

(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení fyzické osobě, která

a)  splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. a), b), d), e), f) a gf),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8 Vydání povolení veřejné obchodní společnosti

Vydání povolení a zvláštního povolení veřejné obchodní

společnosti a zahraniční společnosti

 

(1) Na návrh vydá ministerstvo povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a)  která má ohlášeného společníka, jemuž bylo vydáno povolení,

b)  jejíž ohlášený společník učinil prohlášení podle § 5 odst. 2,

c)  která uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, a

d)  která je bezúhonná a

e)  která má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti insolvenčního správce podle § 13a.

(2) Na návrh vydá ministerstvo zvláštní povolení veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční společnosti,

a)  která splňuje podmínky podle odstavce 1 písm. b) až ed) a

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

§ 9 - § 11 Pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce

 

(1) Právo vykonávat činnost insolvenčního správce se insolvenčnímu správci pozastavuje

a)  dnem zveřejnění rozhodnutí o úpadku insolvenčního správce v insolvenčním rejstříku 1),

b)  dnem, kdy se stalo vykonatelným rozhodnutí o vzetí insolvenčního správce do vazby,

c)  dnem, kdy insolvenční správce nastoupil výkon trestu odnětí svobody, výkon ústavního ochranného léčení nebo výkon zabezpečovací detence,

d)  jde-li o insolvenčního správce, který je ohlášeným společníkem veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti, dnem, kdy veřejné obchodní společnosti nebo zahraniční obchodní společnosti vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce,

e)  dnem nabytí právní moci rozhodnutí, kterým mu byl soudem nebo správním orgánem uložen trest nebo sankce zákazu činnosti, v jehož důsledku čehož nemůže insolvenční správce činnost insolvenčního správce vykonávat,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 13 Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

Zrušení povolení nebo zvláštního povolení

 

(1) Ministerstvo zruší

a)  povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 1 nebo podle § 8 odst. 1, nebo

b)  zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který nesplňuje některou z podmínek podle § 6 odst. 2 nebo podle § 8 odst. 2.

(2) Ministerstvo může zrušit povolení nebo zvláštní povolení insolvenčnímu správci, který závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem.kterému byla

 

§ 13a Personální a materiální vybavení insolvenčního správce

Personální a materiální vybavení insolvenčního správce

 

(1) Personální a materiální vybavení insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.

(2) Obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis.".

a)  ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo

b)  insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.

 

§ 14 Informační povinnost insolvenčního správce

Informační povinnost insolvenčního správce

 

(1) Insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 9 nebo § 10, zániku práva podle § 12 nebo ke zrušení povolení nebo zvláštního povolení podle § 13 odst. 1; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2) Insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho vlastní činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3) Insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku, doklad o tom, žeprokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17 Členění a obsah seznamu

Členění a obsah seznamu

 

(1) Seznam se člení na část obecnou a část zvláštní. Součástí seznamu je i seznam hostujících insolvenčních správců.

(2) Do obecné části seznamu se odděleně zapisují fyzické osoby, veřejné obchodní společnosti a zahraniční společnosti, kterým vzniklo právo vykonávat činnost insolvenčního správce.

(3) Obecná část seznamu se vede podle obvodů krajských soudů

a) a)  podle obvodů okresních soudů pro insolvenční správce odborně zaměřené na řešení úpadku dlužníka oddlužením a

b)  pro insolvenční správcepodle obvodů krajských soudů na seznamy insolvenčních správců odborně zaměřenézaměřených na řešení úpadku dlužníka konkursem.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 19 Údaj identifikující insolvenčního správce

Údaj identifikující insolvenčního správce

 

(1) V rámci údaje identifikujícího insolvenčního správce se do seznamu zapisuje,

a)  jde-li o fyzickou osobu, její jméno, popřípadě jména, a příjmení, trvalý pobyt, datum narození, sídlo, pokud se liší od místa trvalého pobytu, identifikační číslo poskytnuté správcem základního registru osob 4b), údaj o dosaženém vzdělání a údaj o absolvované odborné praxi,

b)  jde-li o veřejnou obchodní společnost nebo zahraniční společnost, její obchodní firma, sídlo, popřípadě umístění organizační složky, identifikační číslo, dále jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození jejího ohlášeného společníka,

c)  úřední hodiny, ve kterých bude v sídle vykonávat činnost,

d) c) odborné zaměření insolvenčního správce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 34

 

Ministerstvo může rozhodnout o zániku práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce nebo práva dočasně nebo příležitostně vykonávat činnost insolvenčního správce dlužníka podle § 3 odst. 2, jestliže hostující insolvenční správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou tímto zákonem, kontrolním řádem nebo insolvenčním zákonem.2, jestliže byla hostujícímu insolvenčnímu správci

 

§ 34a Personální a materiální vybavení hostujícího správce

Personální a materiální vybavení hostujícího

insolvenčního správce

 

(1) Personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností.

(2) Obsah požadavků na personální a materiální vybavení hostujícího insolvenčního správce stanoví prováděcí právní předpis.

a)  ministerstvem opakovaně udělena sankce podle § 36b; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených ministerstvem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností, nebo

b)  insolvenčním soudem opakovaně udělena sankce podle insolvenčního zákona; ministerstvo přitom přihlíží zejména k povaze porušených povinností, počtu a charakteru sankcí udělených insolvenčním soudem a době, jež uplynula mezi porušením jednotlivých povinností.

 

§ 35 Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce

Informační povinnost hostujícího insolvenčního správce

 

(1) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o všech skutečnostech, které mohou vést k pozastavení práva podle § 32 nebo zániku práva podle § 33; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(2) Hostující insolvenční správce informuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu, není-li změna údaje ministerstvu známa z jeho činnosti, a předloží doklad o změně tohoto údaje; a to neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy nastala rozhodná skutečnost.

(3) Hostující insolvenční správce předloží ministerstvu jednou ročně, a to nejpozději do 2 měsíců po uplynutí předchozího kalendářního roku,v případě opětovného oznámení podle § 36a zákona o uznávání odborné kvalifikace doklad o tom, žeprokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu po celou dobu výkonu funkce insolvenčního správce v předchozím kalendářním roce trvalo.

 

HLAVA ŠESTÁ

DOHLED

 

§ 36 - § 36a

 

(1) Ministerstvo vykonává dohled nad insolvenčními správci a hostujícími insolvenčními správci.

(2) Ministerstvo

a)  dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce splňuje podmínky pro výkon činnosti insolvenčního správce a plní povinnosti stanovené tímto zákonem,

b)  zjišťuje, zda údaje poskytnuté insolvenčním správcem a hostujícím insolvenčním správcem odpovídají skutečnosti, zejména zda sídlo zapsané v seznamu je místem, ve kterém insolvenční správce skutečně a převážně v úředních hodinách vykonává činnost, a zda provozovna zapsaná v seznamu je místem, ve kterém skutečně vve vymezených úředních hodinách vykonává činnost, a

c)  dohlíží nad tím, zda insolvenční správce a hostující insolvenční správce plní povinnosti stanovené insolvenčním zákonem.

(3) Kromě oprávněníprověřuje skutečnosti, které mohou vést k postupu podle kontrolního řádu je ministerstvo při výkonu dohledu oprávněno

a)  nahlížet do spisů, listin, evidenčních pomůcek a jiných nosičů informací insolvenčního správce a do daňové evidence 14) nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, a pořizovat si z nich výpisy a kopie,

b)  požadovat ve lhůtě, kterou určí, písemné vyjádření insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce k věci, která je předmětem dohledu,

c)  požadovat od insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce, popřípadě jeho zaměstnance, poskytnutí pravdivých a úplných informací k věci, která je předmětem dohledu.

(4) Kromě povinnosti poskytnout požadovanou součinnost podle kontrolního řádu je insolvenční správce a hostující insolvenční správce povinen při výkonu dohledu ministerstvu

a)  zaslat ve lhůtě stanovené ministerstvem kopie požadovaných listin, včetně listin z daňové evidence 14) nebo účetnictví dlužníka, pro jehož insolvenční řízení byl insolvenční správce nebo hostující insolvenční správce insolvenčním soudem ustanoven, případně na dobu nezbytně nutnou spis,

b)  poskytnout písemné vyjádření podle odstavce 3§ 13 odst. 2 písm. b),

c)  na výzvu se dostavit k poskytnutí informací podle odstavce 3) nebo § 34 písm. cb).

(5) Ministerstvo vyzve insolvenčního správce nebo hostujícího insolvenčního správce, aby v přiměřené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 36b PřestupkySprávní delikty práv. a fyz. osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Insolvenční správce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 5a odst. 7 nezajistí řádné označení svého sídla nebo své provozovny,

b)  v rozporu s § 13a nezajistí pro výkon činnosti insolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,

ca)  neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 14 odst. 1,

b)  neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje podle § 14 odst. 2,

c)  nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad prokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 14 odst. 3, nebo

d)  v rozporu s § 1419 odst. 2 neuvede

1.  jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost, nebo

2.  jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost ve vymezených úředních hodinách.

(2) Hostující insolvenční správce se dopustí správního deliktu tím, že

a)  neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,

b)  neinformuje ministerstvo o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje, podle § 35 odst. 2, nebo

e)  v rozporu s § 14 odst. 3 c)  nepředloží ministerstvu jednou ročně doklad o tom, žeprokazující splnění podmínky uzavření smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu trvalo,podle § 35 odst. 3.

f)   v rozporu s § 19 odst. 1 a § 5a odst. 1 neuvede jako své sídlo místo, ve kterém skutečně vykonává činnost v úředních hodinách,

g)  v rozporu s § 19 odst. 2 a § 5a odst. 4 neuvede jako svou provozovnu místo, ve kterém skutečně vykonává činnost v úředních hodinách,

h)  provozovna insolvenčního správce se nachází na místě nezpůsobilém pro výkon činností stanovených insolvenčním zákonem nebo se nenachází na adrese provozovny zapsané do seznamu,

i)   požaduje za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

j)   opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut(3) Za správní delikt se uloží

a)  napomenutí nebo pokuta do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo c) nebo odstavce 2 písm. b) nebo c),

b)  napomenutí nebo zamítnut,

k)  při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

l)   v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

(2) Insolvenční správce nebo ohlášený společník insolvenčního správce, je-li insolvenčním správcem veřejná obchodní společnost, se dopustí přestupku tím, že nevykonává činnost v úředních hodinách sídla nebo provozovny insolvenčního správce.

(3) Hostující insolvenční správce se dopustí přestupku tím, že

a)  v rozporu s § 34a nezajistí pro výkon činnosti insolvenčního správce personální nebo materiální vybavení přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností,

b)  neinformuje ministerstvo o skutečnostech podle § 35 odst. 1,

c)  v rozporu s § 35 odst. 2 neinformuje ministerstvopokuta do 200 000 Kč, jde-li o změně údaje zapsaného v seznamu nebo nepředloží doklad o změně tohoto údaje,

d)  v rozporu s § 35 odst. 3 nepředloží ministerstvu doklad o tom, že pojištění odpovědnosti za škodu trvalo,

e)  požaduje za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 insolvenčního zákona nebo další činnosti s tím nezbytně spojené odměnu nebo jiné plnění v rozporu s § 390a odst. 3 nebo 5 insolvenčního zákona,

f)   opakovaně sepsal a za dlužníka podle § 390a odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona podal návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh s vadami, pro které byl takový návrh odmítnut nebo zamítnut,

g)  při výkonu funkce insolvenčního správce závažným způsobem porušil nebo opakovaně porušuje povinnost stanovenou insolvenčním zákonem, nebo

h)  v rozporu s § 36 odst. 4 neposkytne požadovanou součinnost.

(4) Za přestupek

a) správní delikt podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e) nebo odstavce 3 písm. c) nebo d) lze uložit pokutu do 100 000 Kč,

b)  podle odstavce 1 písm. c), f) nebo g)a) nebo d) nebo odstavce 2 nebo odstavce 3 písm. b) lze uložit pokutu do 200 000 Kč,písm. a).

c)  podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutu do 200 000 Kč nebo sankci zrušení provozovny insolvenčního správce,

d)  podle odstavce 1 písm. l) nebo odstavce 3 písm. h) lze uložit pokutu do 500 000 Kč,

e)  podle odstavce 1 písm. i) nebo j) nebo odstavce 3 písm. e) nebo f) lze uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč,

f)   podle odstavce 1 písm. b) nebo k) nebo odstavce 3 písm. a) nebo g) lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč nebo sankci zákazu činnosti do 5 let.

 

§ 36c

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže ministerstvo o něm nezahájilo řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvědělo, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává ministerstvo.

(2) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo podle daňového řádu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39a Zmocňovací ustanovení

Zmocňovací ustanovení

 

Ministerstvo stanoví vyhláškou obsah požadavků na personální a materiální vybavení insolvenčního správce a hostujícího insolvenčního správce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon).

2)        § 2 písm. k) zákona č. 182/2006 Sb., ve znění zákona č. 139/2011 Sb.

3)       § 316 odst. 4 zákona č. 182/2006 Sb.

4)       Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

4a)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

4b)     Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech.

5)       Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

6)       Zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7)       Zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

8)       Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

9)       Nařízení Rady (ES) č. 1346/2000 ze dne 29. května 2000 o úpadkovém řízení, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES ze dne 4. dubna 2001 o reorganizaci a likvidaci úvěrových institucí, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES ze dne 19. března 2001 o reorganizaci a likvidaci pojišťoven.

10)      Zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění zákona č. 247/2011 Sb.

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.

11)      § 11 odst. 2 vyhlášky č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů.

12)      § 11 odst. 3 vyhlášky č. 312/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13)      § 36a odst. 5 písm. b) zákona č. 18/2004 Sb., ve znění zákona č. 52/2012 Sb.

13)      Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

14)      § 7b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.