Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 312/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2015 do 30. 6. 2017)

312/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. června 2002

o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

ve znění zákona č. 46/2004 Sb., zákona č. 234/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb.,

zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.. a zákona č. 183/2017250/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 29 Akreditace vzdělávacích institucí

Akreditace vzdělávacích institucí nebo vzdělávacích programů

 

(1) Ministerstvo akredituje pro účely tohoto zákona vzdělávací instituce nebo vzdělávací programy na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby (dále jen "žadatel") a za podmínek stanovených tímto zákonem.

(2) Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu se uděluje na dobu 3 let. Před uplynutím lhůty podle věty první může držitel akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu požádat o její obnovení.

(3) Akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu je nepřevoditelná a nepřechází na právní nástupce.

(4) Zjistí-li ministerstvo při kontrole nedostatky při uskutečňování vzdělávacího programu, vyzve vzdělávací instituci, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu. Nezjedná-li tato vzdělávací instituce ve stanovené lhůtě nápravu, ministerstvo jí akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu odejme. Ministerstvo akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu odejme i v případě, že na straně vzdělávací instituce nastaly takové okolnosti, které by odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu.

(5) V případě, že ministerstvo odejme akreditaci vzdělávací instituce nebo akreditaci vzdělávacího programu, je povinností vzdělávací instituce, které byla akreditace vzdělávací instituce nebo akreditace vzdělávacího programu odňata, zajistit úředníkům možnost pokračovat v účasti na stejném nebo obdobném vzdělávacím programu v téže nebo jiné vzdělávací instituci. Pro splnění této povinnosti stanoví ministerstvo přiměřenou lhůtu.

(6) Ministerstvo uloží pokutu až do výše 200 000 Kč fyzické nebo právnické osobě, která ve stanovené lhůtě nesplnila povinnost podle odstavce 5. Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do 1 roku od marného uplynutí lhůty podle odstavce 5. Výnos pokut ukládaných podle odstavce 5 je příjmem státního rozpočtu. Při vybírání a vymáhání pokut se postupuje podle zvláštních předpisů. 14)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VI

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ

 

Díl 1

Ustanovení společná

 

§ 38

Přestupek vzdělávací instituce

 

(1) Vzdělávací instituce se dopustí přestupku tím, že nesplní povinnost podle § 29 odst. 5.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

(3) Přestupek podle odstavce 1 projednává ministerstvo.

zrušen zákonem č. 264/2006 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       § 23 a násl. zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků.

2)       Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb.

3)       § 9 odst. 3 zákoníku práce.

4)       § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.

5)       Například § 3 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb.

6)       Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

7)       § 3 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

8)       § 2 písm. c) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).

9)       Čl. 112 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky.

10)     Například § 46 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 363/2000 Sb.

11)     Například zákon č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12)     Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

13)     Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.

14)     Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.