Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 312/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2002.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20171. 2002 do 31. 1230. 6. 2017)

312/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 8. srpna 2001

o státních hranicích

ve znění a o změně zákona č. 250/2016200/1990 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb..,

o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IX

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 18

 

(1) Fyzická, právnická Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti se dopustí přestupku tím, žeporušení pořádku na úseku správy státních hranic, jestliže

a)  zničí nebo poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,

b)  neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo do břehů nebo koryta hraničního vodního toku nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic, nebo jestliže se tím změní jejich poloha, nebo

c)  neumožní nebo jinak ztíží pověřené osobě vstup, vjezd nebo výkon prací při správě státních hranic.

(2) Za přestupekporušení pořádku podle odstavce 1 lzemůže krajský úřad v přenesené působnosti uložit pokutu do výše 500 000 Kč, a to i opakovaně.

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává krajský úřad.

(4) Přestupek podle odstavce 1 může projednat příkazem na místě orgán Policie České republiky.

(5(3) Pokutu je možné uložit do jednoho roku ode dne, kdy se krajský úřad dozvěděl o porušení pořádku na úseku správy státních hranic, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo. Při ukládání pokut se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu provedení, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(4) Pokutu vybírá a vymáhá orgán, který ji uložil.

(5) Výnos pokut je příjmem kraje.

 

*ČÁST II - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

 

§ 19

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb. a zákona č. 254/2001 Sb., se mění takto:

§ 44 včetně nadpisu zní:

 

"§ 44

 

Přestupky na úseku správy státních hranic

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)  zničí, poškodí, neoprávněně přemístí nebo neoprávněně odstraní hraniční znak nebo zařízení upozorňující na průběh státních hranic,

b)  neoprávněně zasáhne do hraničního pruhu nebo volné kruhové plochy nebo do břehů nebo koryta hraničního vodního toku nebo do hraniční cesty, zhorší-li se tím zřetelnost průběhu státních hranic nebo jestliže se tím změní jejich poloha, nebo

c)  neumožní nebo jinak ztíží oprávněné osobě vstup, vjezd a nebo výkon prací při správě státních hranic.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) a b) lze uložit pokutu do 15 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. c) pokutu do 5 000 Kč.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.