Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 311/2007 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2014.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2014 do 30. 6. 2017)

311/2007 Sb.

VYHLÁŠKA

ze dne 22. listopadu 2007

o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb., vyhlášky č. 397/2013 Sb.. a vyhlášky č. 191/2017397/2013 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST I - PŘEDMĚT ÚPRAVY

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

 

§ 1

 

Tato vyhláška upravuje

a)  jednací řád pro insolvenční řízení včetně náležitostí záznamu podle § 85 insolvenčního zákona, výzvy k podávání přihlášek pohledávek, soupisu majetkové podstaty, vyrozumění o soupisu majetkové podstaty, vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň, seznamu přihlášených pohledávek, manipulace s přihláškami pohledávek a pravidel, pravidla pro jejich úschovu a nahlížení do nich., náležitosti reorganizačního plánu a

b)  náležitosti hlasovacích lístků, náležitosti formuláře přihlášek pohledávek, náležitosti formuláře písemného vyrozumění o popření pohledávky insolvenčním správcem, náležitosti formuláře popření pohledávky přihlášeným věřitelem, náležitosti formuláře návrhu na povolení oddlužení a náležitosti zprávy o reorganizačním plánu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 5

 

(1) Jakmile insolvenční soud zjistí, že o návrhu věřitele na vstup nabyvatele jeho pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona nebylo rozhodnuto do 3 pracovních dnů odekonce pracovního dne nejblíže následujícího po dni, kdy tento návrh insolvenčnímu soudu došel, vyhotoví insolvenční soud písemné vyhotovení rozhodnutí a rozhodnutí doručí.

(2) Za den vydání rozhodnutí podle odstavce 1 se považuje čtvrtý pracovní den nejblíže následující po dni, kdy návrh insolvenčnímu soudu došel.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 11

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

§ 11 Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek

Náležitosti seznamu přihlášených pohledávek

 

(1) Seznam přihlášených pohledávek obsahuje tyto náležitosti

a)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

b)  označení dlužníka,

c)  označení insolvenčního správce,

d)  pořadové číslo přihlášky,

e)  den, kdy byla přihláška doručena insolvenčnímu soudu,

f)   označení věřitele,

g)  údaje pro posouzení důvodu vzniku pohledávky,

h)  údaje pro posouzení povahy a celkové výše pohledávky, výše jistiny přihlášené pohledávky a přihlášeného příslušenství,

i)   údaje pro posouzení pořadí pohledávky; pokud je přihlášena zajištěná pohledávka, uvede se rovněž důvod a způsob zajištění,

j)   údaj o vykonatelnosti pohledávky,

k)  vyjádření dlužníka k přihlášené pohledávce,

l)   stanovisko insolvenčního správce k přihlášené pohledávce.

(2) Pokud insolvenční správce pohledávku popírá, uvede ve svém stanovisku, v jaké části a z jakého důvodu.

(3) Upravený seznam přihlášených pohledávek dále obsahuje

a)  výsledek přezkumného jednání, nebo

b)  výsledek sporu o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14 - § 18 Náležitosti soupisu majetkové podstaty

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

Náležitosti soupisu majetkové podstaty

 

Soupis majetkové podstaty obsahuje tyto náležitosti

a)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

b)  označení dlužníka,

c)  označení insolvenčního správce,

d)  pořadové číslo položky sepisovaného majetku,

e)  údaje sloužící k identifikaci sepisovaného majetku, nejde-li o majetek nepatrné hodnoty; podnik nebo jiná hromadná věc a soubory věcí se zapisují jedinou položkou, ze které však musí být zřejmé, co do podniku nebo souboru věcí náleží v den zápisu,

f)   ocenění sepisovaného majetku nebo informace, že od ocenění bylo upuštěno,

g)  údaje o osobě, která provedla ocenění sepisovaného majetku,

h)  údaje o osobě, která k sepisovanému majetku uplatňuje své právo, údaje o osobě, které sepisovaný majetek náleží, nebo údaje o osobě, která tvrdí, že je tu jiný důvod, pro který by položka majetku neměla být zahrnuta do soupisu,

i)   důvod zapsání sepisovaného majetku do soupisu nebo důvod jeho vyloučení ze soupisu,

j)   den zapsání položky sepisovaného majetku a den jejího vyloučení nebo vynětí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST III - NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

ČÁST TŘETÍ

NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH PODÁNÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ

zrušeno vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

 

Náležitosti hlasovacích lístků

§ 19 - § 20 Náležitosti hlasovacích lístků

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

 

(1) Hlasovací lístek obsahuje tyto náležitosti

a)  označení "Hlasovací lístek",

b)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, nejde-li o hlasování mimo schůzi věřitelů před zahájením insolvenčního řízení,

c)  označení dlužníka,

d)  označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,

e)  údaje o přihlášce pohledávky, ohledně níž věřitel vykonává hlasovací právo,

1.    datum podání přihlášky pohledávky,

2.    údaje o osobě, která přihlášku podala, pokud jde o osobu odlišnou od hlasujícího věřitele,

3.    údaje o rozhodnutí insolvenčního soudu o vstupu nabyvatele pohledávky do insolvenčního řízení podle § 18 odst. 1 insolvenčního zákona,

f)   údaj o tom, zda byla pohledávka zjištěna, je-li věřiteli znám,

g)  vymezení předmětu hlasování,

h)  informace o hlasování věřitele,

i)   údaje o osobě, která hlasovací lístek podepsala, jde-li o osobu odlišnou od věřitele,

j)   datum hlasování,

k)  úředně ověřený podpis.

(2) Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba - podnikatel dále identifikačním číslem osoby 1) a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se vždy uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo. Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby 1), u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje hlasovací lístek označení příslušné organizační složky státu, která hlasovací právo vykonává.

(3) Vymezení předmětu hlasování obsahuje popis návrhu či jiné záležitosti, která je předmětem hlasování. Je-li předmětem hlasování přijetí reorganizačního plánu, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení, a označení věřitele, který je navrhovatelem reorganizačního řádu, nebo informaci, že jde o reorganizační plán navržený dlužníkem. Je-li předmětem hlasování způsob oddlužení dlužníka nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře, obsahuje vymezení předmětu hlasování rovněž informaci, zda jde o hlasování před či po zahájení insolvenčního řízení.

(4) V informaci o hlasování věřitele se uvádí, zda věřitel hlasuje pro nebo proti přijetí návrhu či schválení jiné záležitosti, která je předmětem hlasování; jde-li o hlasování o přijetí reorganizačního plánu, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro nebo proti jeho přijetí; jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka, uvádí se, zda věřitel hlasuje pro oddlužení zpeněžením majetkové podstaty dlužníka nebo plněním splátkového kalendáře. V informaci o hlasování věřitele se dále uvádí výše pohledávky, s níž věřitel hlasuje, je-li nižší než celková výše přihlášené pohledávky; jde-li o hlasování o způsobu oddlužení dlužníka nebo zda věřitelé doporučují vyhovět žádosti dlužníka o stanovení jiné výše měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře, uvádí se rovněž prohlášení věřitele, že v celém rozsahu pohledávky, jíž hlasuje, je nezajištěným věřitelem.

 

§ 20

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

 

Pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci, musí být k hlasovacímu lístku přiložena plná moc udělená věřitelem zmocněnci. Příloha musí být zřetelně označena na první straně nahoře viditelně slovy "Příloha hlasovacího lístku".

 

Náležitosti přihlášky pohledávky

§ 21 - § 22 Náležitosti přihlášky pohledávky

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

 

(1) Přihláška pohledávky obsahuje tyto náležitosti

a)  označení "Přihláška pohledávky",

b)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, pokud není přihláška podávána zároveň s insolvenčním návrhem,

c)  označení dlužníka,

d)  označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,

e)  bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky,

f)   údaje, zda pohledávka či její část je vykonatelná,

g)  údaj o pořadí pohledávky, přičemž

1.    u pohledávek zajištěných majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky popis právní skutečnosti, na jejímž základě vzniklo zajištění, rozhodné právo, jímž se zajištění řídí, popis majetku majetkové podstaty, k němuž bylo zajištění zřízeno, údaj o tom, zda byla uzavřena dohoda o pořadí uspokojení zajištěných věřitelů podle § 299 odst. 1 insolvenčního zákona, a způsob výpočtu úroku podle § 171 insolvenčního zákona pro případ, že na něj věřiteli v řízení vznikne nárok,

2.    u pohledávek zajištěných jinak než majetkem, který náleží do majetkové podstaty dlužníka, obsahuje přihláška pohledávky údaje o rozsahu zajištění a údaje o tom, zda takové pohledávky jsou zajištěny majetkem jiných osob, než je dlužník, s uvedením předmětu, ohledně nějž bylo zajištění zřízeno, jeho vlastníka a data zřízení zajištění takového majetku, nebo zda takové pohledávky jsou zajištěny ručením jiné osoby s uvedením ručitele a data vzniku ručení,

3.    u podřízených pohledávek údaje o jejich podřízenosti,

h)  údaj o povaze pohledávky,

i)   údaj o výši pohledávky, a to

1.    údaj o celkové výši jistiny pohledávky; pokud je pohledávka nepeněžitá, obsahuje přihláška pohledávky popis postupu, který byl použit pro vyčíslení pohledávky,

2.    údaj o celkové výši přihlášeného příslušenství, jehož uspokojení není vyloučeno podle § 170 insolvenčního zákona, včetně způsobu jeho výpočtu s rozlišením jednotlivých druhů příslušenství,

j)   prohlášení o pravdivosti údajů uvedených v přihlášce pohledávky,

k)  seznam příloh přihlášky pohledávky,

l)   údaje o osobě, která přihlášku pohledávky podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele,

m) datum a podpis,

n)  kód pro přenos údajů prostřednictvím čtecího zařízení.

(2) Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba - podnikatel dále identifikačním číslem osoby 1) a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se vždy uvádí rodné číslo, pokud je podateli známo. Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby 1), u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje přihláška pohledávky označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

(3) Údaji o povaze pohledávky se rozumí údaje o tom, zda jde o pohledávku peněžitou nebo nepeněžitou, podmíněnou nebo nepodmíněnou, pohledávku splatnou nebo nesplatnou, pohledávku vyjádřenou v českých korunách nebo v cizí měně. Pokud je pohledávka vyjádřena v cizí měně, obsahuje přihláška pohledávky popis způsobu přepočtu pohledávky na české koruny a použitého směnného kurzu.

 

§ 21a Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou

Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou

nebo pohledávky jí postavené na roveň

 

(1) Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň obsahuje

a)  označení "Vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň",

b)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

c)  označení dlužníka,

d)  označení věřitele včetně adresy pro doručování, pokud je odlišná od bydliště nebo sídla věřitele,

e)  bližší údaje o smlouvě nebo jiné skutečnosti, která je důvodem vzniku pohledávky, včetně vylíčení skutečností rozhodných pro vznik pohledávky,

f)   údaje, zda pohledávka či její část je vykonatelná,

g)  údaj o povaze pohledávky,

h)  údaj o výši pohledávky,

i)   seznam příloh,

j)   údaje o osobě, která vyrozumění podepsala, jde-li o osobu odlišnou od osoby věřitele,

k)  datum a podpis.

(2) Pro označení osoby věřitele a dlužníka se použije obdobně § 21 odst. 2.

(3) Pro údaje o povaze pohledávky se použije obdobně § 21 odst. 3.

 

§ 22

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

 

Přílohami přihlášky pohledávky a vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň jsou

a)  listiny dokládající existenci věřitele - právnické osoby, například výpis z obchodního rejstříku nebo obdobného registru,

b)  kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky nebo ve vyrozumění o uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky jí postavené na roveň,

c)  plná moc udělená věřitelem zmocněnci, pokud je věřitel zastoupen na základě plné moci.

 

Náležitosti popření pohledávky přihlášeným věřitelem

§ 22a - § 22b Náležitosti popření pohledávky přihlášeným věřitelem

 

(1) Popření pohledávky přihlášeným věřitelem obsahuje tyto náležitosti

a)  označení "Popření pohledávky přihlášeným věřitelem",

b)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

c)  označení věřitele, který pohledávku popírá,

d)  označení věřitele, jehož pohledávka je popírána, a označení pohledávky, která je popírána,

e)  vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její pravosti, jde-li o popření pravosti pohledávky,

f)   vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do její výše, a údaj o skutečné výši pohledávky, jde-li o popření výše pohledávky,

g)  vymezení důvodů, pro které je pohledávka popírána co do jejího pořadí, a údaj o pořadí, v jakém má být pohledávka uplatněna, jde-li o popření pořadí pohledávky,

h)  seznam příloh popření pohledávky přihlášeným věřitelem,

i)   údaje o osobě, která popření pohledávky přihlášeným věřitelem podepsala,

j)   datum a podpis.

(2) Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, fyzická osoba - podnikatel dále identifikačním číslem osoby 1) a zahraniční fyzická osoba státní příslušností. Právnická osoba se označuje obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby 1), u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena. Je-li věřitelem stát, obsahuje popření pohledávky přihlášeným věřitelem označení příslušné organizační složky státu, která za stát před insolvenčním soudem vystupuje.

 

§ 22b

 

Přílohami popření pohledávky přihlášeným věřitelem jsou

a)  kopie smluv, soudních rozhodnutí a dalších listin dokládající důvody popření pohledávky,

b)  plná moc udělená přihlášeným věřitelem zmocněnci, pokud je přihlášený věřitel zastoupen na základě plné moci.

 

Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

§ 23 - § 24 Náležitosti návrhu na povolení oddlužení

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

(1) Návrh na povolení oddlužení obsahuje tyto náležitosti

a)  označení "Návrh na povolení oddlužení",

b)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, je-li návrh podáván po zahájení insolvenčního řízení,

c)  označení dlužníka,

d)  je-li návrh na oddlužení podáván spolu s insolvenčním návrhem, údaje o tom, zda je návrh podáván pro úpadek nebo hrozící úpadek, včetně podrobného popisu skutečností, které toto osvědčují,

e)  údaje o insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, vedených v posledních 5 letech,

f)   údaje o nezahlazených pravomocných odsouzeních dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu pro trestný čin majetkové nebo hospodářské povahy,

g)  údaje o všech dlužníkových příjmech, například o příjmu ze závislé činnosti a funkční požitky, příjmu z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmu z kapitálového majetku, příjmu z pronájmu, autorských odměnách, za poslední 3 roky a údaje o všech příjmech, které dlužník očekává v následujících 5 letech,

h)  údaj o tom, zda dlužník navrhuje, aby insolvenční soud stanovil nižší než zákonem určené splátky a pokud dlužník stanovení nižších než zákonem určených splátek navrhuje, navrhovanou výši měsíčních splátek nebo způsob jejich určení a popis důvodů, které vedly k jeho úpadku,

i)   údaj o dlužníkem vyživovaných osobách,

j)   popis veškerého majetku dlužníka; majetek dlužníka, který je předmětem zajišťovacích práv, musí být uveden zvlášť,

k)  popis všech závazků dlužníka; závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění, a vykonatelné závazky je třeba uvést zvlášť,

l)   podrobný popis okolností, z nichž lze usuzovat na výši hodnoty plnění, které při oddlužení obdrží nezajištění věřitelé dlužníka,

m) navrhovaný způsob oddlužení nebo informace, že dlužník nenavrhuje konkrétní způsob oddlužení,

n)  prohlášení dlužníka, že údaje uvedené v návrhu na povolení oddlužení a v jeho přílohách jsou pravdivé,

o)  seznam příloh,

p)  údaje o osobě, která návrh na oddlužení podepsala, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,

q)  datum,

r)   podpis osoby, která návrh podepsala, a úředně ověřený podpis dalších osob, které jsou povinny návrh na povolení oddlužení spolupodepsat.

(2) Fyzická osoba se označuje jménem, příjmením, datem narození nebo rodným číslem, pokud bylo přiděleno, a bydlištěm, zahraniční fyzická osoba dále státní příslušností. V označení fyzické osoby, která je dlužníkem, se uvádí rodné číslo, pokud bylo přiděleno. Právnická osoba se označuje názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby 1), u zahraničních právnických osob jejich registračním číslem, bylo-li jim přiděleno, a uvedením právního řádu, podle něhož byla založena.

(3) Údaji o předchozích insolvenčních řízeních či jiných řízeních řešících úpadek dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu se rozumí údaje, zda bylo vedeno insolvenční či obdobné řízení, u kterého soudu a kdy a jakým způsobem bylo ukončeno.

 

§ 24

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

§ 25

zrušen vyhláškou č. 191/2017 Sb.

 

Přílohami návrhu na povolení oddlužení jsou

a)  listiny dokládající existenci dlužníka - právnické osoby, pokud nelze tuto skutečnost ověřit podle zákona o základních registrech v příslušném registru,

b)  seznam majetku, v němž se označí jednotlivě veškerý dlužníkův majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů, a veškerý jeho ostatní majetek; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů se uvádí zvlášť,

c)  seznam závazků, v němž se označí jednotlivě veškeré závazky dlužníka vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění, a veškeré jeho ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží se příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku, popř. odkazem na údaj o očekávaných příjmech, majetek sloužící k zajištění příslušné pohledávky,

d)  listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky, například kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů,

e)  výpis z rejstříku trestů dlužníka, jeho zákonného zástupce, jeho statutárního orgánu nebo člena jeho kolektivního statutárního orgánu, ne starší než 3 měsíce, nebo obdobný doklad členského státu, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců,

f)   písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky. Zároveň musí být uvedeno, jaká bude nejnižší hodnota plnění, na kterém se s dlužníkem dohodl; podpis věřitele musí být úředně ověřen,

g)  listiny, kterých se návrh na povolení oddlužení dovolává, a listiny, které prokazují v návrhu na povolení oddlužení tvrzené skutečnosti,

h)  listiny, z nichž vyplývá spoludlužnictví nebo ručení osob, které spolupodepisují návrh na povolení oddlužení,

i)   pokud je dlužník zastoupen na základě plné moci, musí být k návrhu na povolení oddlužení přiložena plná moc udělená dlužníkem zmocněnci,

j)   pokud je podáván společný návrh manželů na povolení oddlužení, přikládá se k návrhu na povolení oddlužení kopie oddacího listu manželů a prohlášení obou manželů, že souhlasí s tím, aby všechen jejich majetek byl pro účely schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty považován za majetek ve společném jmění manželů; podpisy manželů u tohoto prohlášení musí být úředně ověřeny.

 

§ 24a Náležitosti reorganizačního plánu

Náležitosti reorganizačního plánu

 

(1) Reorganizační plán obsahuje

a)  označení "Reorganizační plán",

b)  označení insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno, je-li reorganizační plán předkládán po zahájení insolvenčního řízení,

c)  označení dlužníka,

d)  označení předkladatele reorganizačního plánu, jde-li o osobu odlišnou od dlužníka,

e)  popis dlužníkova podnikání a příčin vzniku dlužníkova úpadku nebo hrozícího úpadku,

f)   popis veškerého majetku dlužníka; majetek, který je předmětem zajišťovacích práv, musí být uveden zvlášť,

g)  výčet předpokladů pro schválení reorganizačního plánu a podmínek přípustnosti reorganizace podle § 316 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona, jejichž splnění se předkladatel dovolává, s uvedením skutečností, na základě nichž předkladatel jejich splnění dovozuje,

h)  popis všech závazků dlužníka; věřitelé musí být rozděleni do skupin s určením, jak bude nakládáno s pohledávkami věřitelů v jednotlivých skupinách a v jakém rozsahu budou uspokojeny,

i)   určení způsobu reorganizace a určení opatření k plnění reorganizačního plánu, údaj o tom, zda bude pokračovat provoz dlužníkova podniku nebo jeho části a za jakých podmínek, údaj o tom, zda a jak reorganizační plán ovlivní zaměstnanost v dlužníkově podniku, a o opatřeních, která mají být v tomto směru uskutečněna,

j)   uvedení osob, které se budou podílet na financování reorganizačního plánu nebo převezmou některé dlužníkovy závazky anebo zajistí jejich splnění, včetně určení rozsahu, v němž jsou ochotny tak učinit,

k)  údaj o tom, zda a které závazky vůči věřitelům bude mít dlužník po skončení reorganizace,

l)   seznam příloh.

(2) Pro označení osoby věřitele, dlužníka a předkladatele se použije obdobně § 21 odst. 2.

 

Náležitosti zprávy o reorganizačním plánu

§ 25 Náležitosti zprávy o reorganizačním plánu

 

(1) Zpráva o reorganizačním plánu se člení do následujících částí

a)  Část 1 - Úvodní strana,

b)  Část 2 - Obsah,

c)  Část 3 - Procesní upozornění,

d)  Část 4 - Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu,

e)  Část 5 - Popis dlužníkova podnikání,

f)   Část 6 - Dosavadní průběh insolvenčního řízení,

g)  Část 7 - Majetek dlužníka,

h)  Část 8 - Závazky dlužníka,

i)   Část 9 - Navrhované podnikání a financování dlužníka,

j)   Část 10 - Dopady reorganizace na věřitele a další osoby,

k)  Část 11 - Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka,

l)   Část 12 - Daňové dopady na věřitele a společníky dlužníka,

m) Část 13 - Účast propojených osob,

n)  Část 14 - Rizikové faktory,

o)  Část 15 - Předpoklady pro schválení reorganizačního plánu soudem,

p)  Část 16 - Opravné prostředky,

q)  Část 17 - Zdroje informací obsažených ve zprávě,

r)   Část 18 - Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu.

(2) Přílohou zprávy o reorganizačním plánu je návrh reorganizačního plánu.

(3) Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.

(4) Informace, které nejsou uvedeny v příloze této vyhlášky a které je přesto třeba v daném případě považovat za informace, které musí podle insolvenčního zákona zpráva o reorganizačním plánu obsahovat, je třeba uvést v té části zprávy, která obsahuje informace obsahově nejbližší. Není-li takové části, uvedou se tyto informace v části zvlášť k tomu vytvořené, na což se v obsahu zprávy o reorganizačním plánu upozorní.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

 

 

 

Minimální náležitosti jednotlivých částí zprávy o reorganizačním plánu

 

1. Úvodní strana zprávy obsahuje alespoň

a) označení a adresu insolvenčního soudu a spisovou značku, pod níž je insolvenční řízení vedeno,

b) označení dlužníka,

c) označení předkladatele reorganizačního plánu, jde-li o osobu odlišnou od osoby dlužníka,

d) kontaktní údaje předkladatele reorganizačního plánu či jeho právního zástupce,

e) výrazně uvedené označení „Zpráva o reorganizačním plánu" ve spojení se jménem, obchodní firmou nebo názvem dlužníka,

f) upozornění v následujícím znění: „Tato zpráva o reorganizačním plánu se vztahuje k insolvenčnímu řízení, jímž mohou být dotčena práva všech zúčastněných osob, zejména věřitelů. Pohledávky věřitelů mohou být reorganizačním plánem změněny, pokud jde o jejich výši, splatnost, i další podmínky. Ve vlastním zájmu prostudujte pozorně tuto zprávu i přiložený návrh reorganizačního plánu a věnujte pozornost procesním upozorněním uvedeným v části 3.".

 

2. Obsah musí být rozčleněn na jednotlivé části a kromě předepsaných částí zprávy uvádí i jejich další pododdíly, jsou-li číslovány. Pododdíly musejí být členěny tak, aby zpráva byla co nejpřehlednější.

 

3. Část „Procesní upozornění" obsahuje alespoň:

a) datum a místo konání schůze věřitelů, která má o reorganizačním plánu hlasovat,

b) upozornění na to, že pro účely hlasování o předkládaném reorganizačním plánu jsou věřitelé v reorganizačním plánu rozděleni do skupin s uvedením toho, na kterém místě reorganizačního plánu lze zjistit, do které skupiny má být věřitel zařazen,

c) upozornění na to, jak může postupovat věřitel, který nesouhlasí se svým zařazením do určité skupiny,

d) upozornění na to, že o reorganizačním plánu lze hlasovat mimo schůzi věřitelů s popisem způsobu, kterým tak může věřitel učinit a s upozorněním na to, jakým způsobem si věřitel může opatřit hlasovací lístek.

 

4. Část „Stručné shrnutí účinků reorganizačního plánu" má sloužit jako celkové shrnutí účinků reorganizačního plánu, podmínek a předpokladů, s jejichž splněním předkladatel reorganizačního plánu pro účely proveditelnosti reorganizačního plánu počítá, a rizik, která mohou negativně ovlivnit schopnost dlužníka reorganizační plán splnit. Tato část by měla poskytnout celkový přehled ohledně rozhodujících parametrů navrhované reorganizace. Tam, kde tato část uvádí některé skutečnosti ve zkrácené nebo v zjednodušené podobě, musí rovněž odkázat na místo zprávy o reorganizačním plánu, na němž lze najít ohledně předmětné skutečnosti další podrobnosti.

 

5. Část „Popis dlužníkova podnikání" obsahuje popis historie a současného podnikání dlužníka, trhů, na nichž dlužník podniká, vývoje poptávky a soutěžní situace na těchto trzích, dlužníkových vztahů s propojenými osobami, a popis důvodů, které vedly k úpadku nebo hrozícímu úpadku dlužníka. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o příčinách krize dlužníkova podnikání, zejména o tom, do jaké míry se jedná o příčiny interní a do jaké míry o příčiny externí. Na základě informací obsažených v této části by si věřitel měl být schopen utvořit informovanou úvahu o tom, zda je stávající obchodní model dlužníka udržitelný či nikoli a zda jeho podnikání má či nemá pokračovat pod stávajícím vedením.

 

6. Část „Dosavadní průběh insolvenčního řízení" obsahuje popis dosavadního průběhu insolvenčního řízení, zejména údaje o výši a plnění pohledávek za podstatou včetně pohledávek z úvěrového financování, výši nákladů spojených s insolvenčním řízením, údaje o tom, zda dodavatelé a zákazníci dlužníka s dlužníkem i nadále obchodují či zda ukončili nebo omezili obchodování s dlužníkem, a údaje o postupu v souvislosti s neúčinnými právními úkony. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o tom, jak se dlužník chová a jak hospodaří v průběhu insolvenčního řízení, tedy zejména o tom, jaké byly s insolvenčním řízením dosud spojeny náklady, zda a jaké pohledávky za podstatou dosud vznikly a jak jsou tyto pohledávky dlužníkem plněny, zda dlužníkovi dodavatelé a zákazníci projevují důvěru dlužníkově schopnosti vyřešit krizi reorganizací, a ve kterých případech bylo zahájeno řízení o neúčinnosti právních úkonů dlužníka.

 

7. Část „Majetek dlužníka" obsahuje popis majetku dlužníka a jeho hodnoty, včetně popisu majetku, jenž je předmětem zajišťovacích práv a majetku, ohledně nějž jsou vedeny incidenční spory. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o majetku dlužníka, zejména o majetku podstatném pro provedení navrhované reorganizace, ať již si má dlužník podle reorganizačního plánu majetek ponechat, nebo ať má dojít k jeho prodeji či jinému převodu. Zvlášť je třeba popsat, který majetek je předmětem zajišťovacích práv a dále, který majetek je předmětem sporů o jeho vyloučení z majetkové podstaty dlužníka. Zvlášť je rovněž třeba označit všechen majetek, který dlužník užívá nikoli jako vlastník, ať již jde o majetek pronajatý, poskytnutý třetími osobami na základě jiných obdobných smluv, nebo majetek prodaný dlužníku s výhradou vlastnictví. Je-li majetek, jehož vlastníkem je jiná osoba než dlužník, případně majetek, ohledně nějž je veden incidenční spor, podstatný pro provedení navrhované reorganizace, je rovněž třeba popsat opatření, z nichž lze usuzovat, že navrhovanou reorganizaci lze přesto provést. Pokud jde o hodnotu majetku, vychází předkladatel reorganizačního plánu především z ocenění znalce, provedeného podle § 153 a násl. insolvenčního zákona; tam, kde se předkladatel reorganizačního plánu od tohoto ocenění odchyluje, je na to třeba výslovně upozornit a zdůvodnit, proč tomu tak je.

 

8. Část „Závazky dlužníka" musí obsahovat popis závazků dlužníka a jejich výše, s rozčleněním podle pořadí přednosti a popis závazků, ohledně nichž jsou vedeny incidenční spory. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o výši a pořadí závazků dlužníka. Závazky téhož pořadí lze popsat souhrnně vždy je však třeba jednotlivě popsat 10 nejvyšších závazků každého pořadí. Jednotlivě je rovněž třeba popsat závazky, jejichž výše či pořadí je předmětem sporu, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky pohledávkám za majetkovou podstatou postavené na roveň.

 

9. Část „Navrhované podnikání a financování dlužníka" musí obsahovat popis hlavních opatření obsažených v reorganizačním plánu, pokud jde o podnikání dlužníka a jeho financování, včetně popisu zdrojů financování dalšího podnikání dlužníka a splnění jeho závazků podle reorganizačního plánu. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o tom, zda podnikání dlužníka má podle předkladatele reorganizačního plánu pokračovat ve stávající podobě či zda se navrhují změny a jaké. Pokud jde o financování dlužníka, je účelem této části podrobně popsat zdroje a podmínky financování dalšího podnikání dlužníka, a to jak do pravomocného schválení reorganizace insolvenčním soudem, tak pro období následující, a to až do splnění všech závazků dlužníka plynoucí z reorganizačního plánu.

 

10. Část „Dopady reorganizace na věřitele a další osoby" musí obsahovat popis účinků reorganizačního plánu na jednotlivé skupiny věřitelů, na společníky dlužníka, na statutární orgán, na členy statutárního orgánu a na vedoucí zaměstnance dlužníka, včetně předpokladů a odhadů použitých při ocenění plnění, které má být podle reorganizačního plánu poskytnuto. Účelem této části je poskytnout podrobné informace o tom, jaké plnění má být poskytnuto které skupině věřitelů a společníků a, nejsou-li tímto plněním peníze, jak je toto plnění pro účely § 348 odst. 1 písm. d) a 349 insolvenčního zákona předkladatelem reorganizačního plánu oceněno a jakou část nominální výše pohledávek věřitelů jednotlivých skupin toto plnění představuje. Zvlášť je třeba uvést, kteří ze členů statutárních a jiných orgánů dlužníka a vedoucích zaměstnanců mají zůstat ve svých funkcích, jaké plnění od zahájení insolvenčního řízení doposud za svou činnost obdrželi a jaké plnění mají obdržet za svou činnost od schválení reorganizačního plánu do splnění závazků dlužníka podle reorganizačního plánu.

 

11. Část „Pravděpodobné uspokojení věřitelů v konkursu dlužníka" musí obsahovat odhad pravděpodobného uspokojení jednotlivých skupin věřitelů a společníků v případě řešení úpadku dlužníka konkursem. Účelem této části je poskytnout srovnání navrhované reorganizace s pravděpodobným uspokojením věřitelů v konkursu dlužníka. V této části vychází předkladatel reorganizačního plánu z ocenění znalce, provedeného podle § 153 a násl. insolvenčního zákona.

 

12. Účelem části „Daňové dopady na věřitele a společníky dlužníka" je uvedení informací o dopadech navrhované reorganizace na daňovou pozici věřitelů a společníků dlužníka. Postačí, pokud zpráva poskytne tyto informace ve vztahu k věřitelům a společníkům, jejichž daňový domicil je v České republice. Pokud by daňové dopady řešení úpadku dlužníka konkursem byly odlišné, je třeba na to upozornit a popsat, v čem by odlišnost spočívala.

 

13. V části „Účast propojených osob" se uvádějí podrobné informace o tom, zda osoby s dlužníkem v minulosti či současnosti propojené (§ 66a obchodního zákoníku) anebo dlužníku blízké anebo minulí či současní členové statutárních či jiných orgánů dlužníka anebo jeho minulí či současní vedoucí zaměstnanci mají podle reorganizačního plánu či v souvislosti s jeho prováděním přímo či nepřímo získat jakékoli plnění či být, přímo či nepřímo, stranou jakékoli transakce, již reorganizační plán předpokládá nebo která je k jeho provedení nutná. Pokud tomu tak je, je třeba podrobně popsat plnění, kterého se má takovým osobám v průběhu provádění reorganizačního plánu dostat, nebo transakce, jejichž stranou mají být.

 

14. V části „Rizikové faktory" se poskytují podrobné informace o tom, jaké rizikové faktory mohou negativně ovlivnit schopnost dlužníka splnit závazky podle reorganizačního plánu, ať již na straně obchodní nebo na straně finanční. U jednotlivých rizik je třeba popsat pravděpodobnost, s níž podle názoru předkladatele reorganizačního plánu mohou rizikové skutečnosti nastat a pravděpodobné dopady, které by to na navrhovanou reorganizaci mělo.

 

15. Část „Předpoklady pro schválení plánu soudem" popisuje zákonné požadavky na schválení reorganizačního plánu věřiteli a podmínky, za nichž insolvenční soud smí reorganizační plán schválit, včetně podmínek, za nichž insolvenční soud smí schválit reorganizační plán, pro jehož přijetí nehlasovaly všechny skupiny věřitelů.

 

16. Část „Opravné prostředky" obsahuje informace o právu odvolat se proti rozhodnutí o schválení reorganizačního plánu a o tom, jak lze toto právo vykonat.

 

17. Část „Zdroje informací obsažených ve zprávě" musí popsat prameny, z nichž pocházejí informace obsažené ve zprávě, a to jak informace interní, tedy o dlužníku a jeho podnikání, tak informace externí, tedy zejména o trzích, na nichž dlužník podniká, o úrokových a kursových sazbách. Tyto údaje je možné uvádět ve zprávě průběžně na místech, kde jsou uváděny či používány, což se i doporučuje. V takovém případě obsahuje část 17 celkový přehled pramenů použitých informací. Tam, kde předkladatel reorganizačního plánu v části 17 či jiných částech zprávy používá odhady budoucího vývoje, je třeba na to upozornit a odhad náležitě vysvětlit a zdůvodnit.

 

18. Část „Prohlášení a podpis předkladatele reorganizačního plánu" obsahuje následující prohlášení předkladatele reorganizačního plánu:

„Prohlašuji, že k datu vyhotovení této zprávy jsou

i. splněny všechny podmínky pro schválení reorganizace tak, jak je navržena v přiloženém reorganizačním plánu,

ii. informace ohledně minulých a současných skutečností, obsažené v této správě, úplné a správné, a

iii. odhady budoucího vývoje byly provedeny s řádnou péčí a v dobré víře ve správnost těchto odhadů."

Tato část musí dále obsahovat jména a podpisy osob, oprávněných jednat za předkladatele reorganizačního plánu.

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.