Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 311/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2007.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2007 do 30. 6. 2017)

311/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 13. června 2002,

kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

a o změně některých dalších zákonů

ve znění zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb.. a zákona č. 250/2016264/2006 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II

ČÁST DRUHÁ

zrušena zákonem č. 436/2004 Sb.

 

*ČÁST III - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST TŘETÍ

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. IV

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb. a zákona č. 285/2002 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

 

"j)  úmyslně na místě veřejnosti přístupném nosí neoprávněně stejnokroj strážníka obecní policie nebo takové součásti stejnokroje, které jsou s úplným stejnokrojem zaměnitelné, ačkoliv není strážníkem, nebo neoprávněně užívá na vozidle barevného provedení nebo označení používaného na motorových vozidlech obecní policie, anebo zvláštního barevného provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelného.".

2. V § 21 odst. 2 se slova "h) až i)" nahrazují slovy "h) až j)".

3. V § 86 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:

 

"d) obecní policie přestupky, jejichž projednávání je v působnosti obce a přestupky proti pořádku ve státní správě spáchané

1.   neoprávněným stáním vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením,

2.   prodáním, podáním nebo jiným umožněním požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou nebo osobě mladší 18 let,

3.   prodáváním tabákových výrobků osobám mladším 18 let,

4.   nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.