Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 31/1995 Sb., znění platná od 1.9.2017 a od 1.1.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 91. 2016 do 31. 8. 2017)

31/1995 Sb.

VYHLÁŠKA

Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb., vyhlášky č. 365/2001 Sb., vyhlášky č. 92/2005 Sb., vyhlášky č. 311/2009 Sb., vyhlášky č. 383/2015 Sb.. a vyhlášky č. 214/2017383/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 10c Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze

Formy poskytování, podmínky užití a rozšiřování dat databáze

 

(1) Data databáze poskytuje k užití Zeměměřický úřad v rozsahu a struktuře, které umožňuje informační systém zeměměřictví, v těchto formách:

a)  datovévektorové soubory,

b)  prohlížecí služba, polohopisu nebo

c)  služba stahování dat.

(2) Data databáze  výškopisu (ve formě podle odstavce 1 písm. a) nebo c) se poskytují na základě žádosti, která obsahujedigitálního modelu reliéfu) území České republiky v běžně užívaných a rozšířených počítačových formátech,

a)  identifikační údaje žadatele,

b)  rozsah, obsah a formát požadovaných dat,

c)  účel, pro který jsou data požadována, a

d)  způsob předání dat.

(3) Data databáze ve formě podle odstavce 1 písm. b) se poskytují bezúplatně; data databáze ve formách podle odstavce 1 písm. a) a c) se poskytují za úplatu stanovenou v příloze (bod 11).

 

§ 10d Podmínky zveřejnění a užití dat databáze

Podmínky zveřejnění a užití dat databáze

 

(1) Poskytnutá data databáze může žadatel zveřejnit pouze v pasivní formě neoddělitelné od žadatelovy aplikace nebo kartografického díla.

(2) Podmínkou užití dat databáze je uvedení jejich zdroje a data poslední aktualizace databáze předcházející datu poskytnutí údajů.

(3) Pokud žadatel zveřejňuje obrazy dat databáze v elektronické podobě, je povinen do rastrového souboru neoddělitelným způsobem vložit text "(c) ČÚZK". Při každém posunu obrazu musí být viditelný a čitelný alespoň jeden tento text. Mimo oblast zobrazovaných dat musí být uveden text "Podkladová data (c) ČÚZK".

 

§ 10e Zabránění přístupu do databáze

Zabránění přístupu do databáze

 

Zeměměřický úřad zabrání technickými prostředky v přístupu k prohlížecí službě nebo ke službě stahování dat uživateli, který

a)  přetěžuje technologickou infrastrukturu prohlížecí služby nebo služby stahování dat,

b)  prohlížecí službu nebo službu stahování dat neodborně využívá nebo zneužívá,

c)  rozšiřuje data databáze, ač k tomu není oprávněn, nebo

d)  nesplnil svou povinnost uhradit úplatu za poskytovaná data.

b)  textové soubory ve standardizovaném výměnném formátu; struktura výměnného formátu se uveřejňuje na internetových stránkách Úřadu, nebo

c)  dálkový přístup k publikovaným službám informačního systému zeměměřictví.

(2) Podmínkou užití a rozšiřování dat databáze je smlouva uzavřená mezi uživatelem a Zeměměřickým úřadem, která stanoví, že data databáze bude uživatel užívat pro vlastní potřebu včetně jejich zveřejnění na intranetu (bez možnosti data rozšiřovat), nebo k jakým jiným účelům budou použita s možností rozšiřovat data samostatně, společně s tematickou nadstavbou k vydání kartografického, popřípadě jiného díla.

(3) Při užití dat databáze ke komerčním účelům se uživatel ve smlouvě zaváže uvést na produktu označení obsahující ochrannou známku - "ZABAGED".

(4) Data databáze, pokud tomu nebrání jiný právní předpis 16), 27), jsou prezentována veřejně dostupnými prohlížecími službami.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

.

.

Obr. 6

 

2.8 Přesnost souřadnic a nadmořských výšek trigonometrických bodů

Základní střední souřadnicová chyba (relativní přesnost mezi sousedními trigonometrickými body) je stanovena hodnotou 0,015 m. Mezní odchylka nesmí překročit 2,5 násobek této hodnoty. Střední chyba v trigonometrickém určení nadmořské výšky je stanovena hodnotou 0,1 m.

2.9 Údaje o trigonometrických bodech

Údaje obsahují

a) číslo a název trigonometrického bodu,

b) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), označení listu Státní mapy 1:5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000, označení triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo popisné stavby na níž je bod umístěn,

c) souřadnice trigonometrického bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením místa ke kterému se vztahuje a údaje o orientaci,

d) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,

e) údaje o stabilizaci, ochraně a signalizaci trigonometrického bodu,

f) údaje o vlastníku pozemku nebo stavby, na kterém je trigonometrický bod umístěn,

g) údaje o zřízení trigonometrického bodu.

Je-li k trigonometrickému bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jejich údaje uvedeny v údajích daného trigonometrického bodu.

2.10 Trigonometrické body jsou očíslovány v evidenčních jednotkách, kterými jsou triangulační listy s rozměrem zobrazeného území 10x10 km, vzniklé rozdělením základních triangulačních listů 50x50 km (obr.7). Poloha trigonometrických bodů je zobrazena v dokumentačních mapách.

 

..

..

Číslování základních triangulačních listů

Rozdělení základního triangulačního listu na triangulační listy

Obr. 7

 

3. Technické požadavky na zhušťovací body

 

3.1       Poloha zhušťovacího bodu se volí tak, aby nebyla ohrožena stabilizace značky tohoto bodu a přitom byl bod využitelný pro zeměměřické činnosti.

3.2       Zhušťovací bod se stabilizuje jedním z následujících způsobů

a)  povrchovou a jednou podzemní značkou. Povrchovou značkou je kamenný hranol (obvykle žulový) o celkové délce nejméně 700 mm s opracovanou hlavou o rozměrech 160 mm x 160 mm x 100 mm s vytesaným křížkem ve směru úhlopříček na horní ploše hlavy hranolu. Podzemní značkou je kamenná deska o rozměrech nejméně 200 mm x 200 mm x 70 mm s obdobným křížkem jako na povrchové značce. Podzemní značka je umístěna pod povrchovou značkou ve vzdálenosti minimálně 200 mm. Středy křížků, ke kterým se vztahují souřadnice, musí být umístěny ve svislici s mezní odchylkou 5 mm,

b)  povrchovou značkou podle písmene a) nebo nivelační značkou s křížkem, popřípadě otvorem, které jsou zabetonovány ve skalním nebo betonovém masivu,

c)  kovovým čepem s křížkem osazeným do ploché střechy stavby (střešní stabilizace),

d)  dvěma konzolovými značkami, zapuštěnými do svislé plochy staveb (boční stabilizace). Souřadnice bodu jsou vztaženy k vrcholu pomyslného rovnoramenného trojúhelníka, jeho základnu vymezují konzolové značky (vzájemná vzdálenost přibližně 140 cm) a délka ramen je 1390 mm,

e)  použitím neporušené stabilizace nivelačního kamene, kde centrem bodu je průsečík úhlopříček horní plochy hlavy kamene nebo střed vrchlíku hřebové značky, nebo

f)   použitím trvale signalizovaného bodu (makovice věže kostela apod.).

3.3       Zhušťovací bod bez podzemní značky je vždy zajištěn zajišťovacím bodem ve vzdálenosti maximálně 500 m umístěným tak, aby z něj bylo možno příslušný zhušťovací bod jednoznačně zpětně vytyčit. Zajišťovací bod je stabilizován povrchovou značkou podle bodu 3.2 písm. a) nebo značkou podle bodu 3.2 písm. b), d) a e).

3.4       Trvale signalizovaný zhušťovací bod podle bodu 3.2 písm. f) je vždy zajištěn dvěma zajišťovacími body v maximální vzdálenosti 500 m, stabilizovanými podle bodu 3.2 písm. a) nebo d). Zajišťovací body tvoří se zhušťovacím bodem (centrem) pokud možno rovnostranný trojúhelník se vzájemnou viditelností vrcholů. Výškové úhly z obou zajišťovacích bodů na centrum jsou menší než 45. Orientace základny (spojnice obou zajišťovacích bodů) je určena globálním systémem určování polohy (GPS), geodeticky (orientace na dva trigonometrické nebo zhušťovací body) nebo astronomicky (měřením na Slunce nebo Polárku).

3.5       Zhušťovací bod musí mít z výšky měřického přístroje orientaci (viditelný směr) na trigonometrický zhušťovací nebo zajišťovací bod nebo na trvalý jednoznačně identifikovatelný bod (orientační směr) nebo na zřízený přidružený orientační bod ve vzdálenosti 80 - 300 m, stabilizovaný povrchovou značkou podle bodu 3.2 písm. a) nebo značkami podle bodu 3.2 písm. b), d) a e).

3.6       K ochraně zhušťovacích, zajišťovacích a orientačních bodů se používají zařízení uvedená v bodu 2.7. Výstražná tabulka má nápis "GEODETICKÝ BOD - POŠKOZENÍ SE TRESTÁ.".

3.7       Přesnost souřadnic a nadmořských výšek zhušťovacích bodů

Základní střední souřadnicová chyba (relativní přesnost vztažená k nejbližším trigonometrickým a zhušťovacím bodům) je stanovena hodnotou 0,02 m. Mezní odchylka nesmí překročit 2,5násobek této hodnoty. Střední chyba v určení nadmořské výšky je stanovena hodnotou 0,1 m.

3.8       Údaje o zhušťovacích bodech

Údaje obsahují

a)  číslo a název bodu,

b)  lokalizační údaje o územních jednotkách a katastrálním území, označení listu Státní mapy 1 : 5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1 : 50 000, označení triangulačního listu, číslo parcely nebo číslo popisné stavby, na níž je bod umístěn,

c)  souřadnice zhušťovacího bodu, jeho nadmořskou výšku s uvedením vztažného místa a údaje o orientaci,

d)  místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,

e)  údaje o stabilizaci a ochraně bodu,

f)   údaje o zřízení bodu.

Je-li ke zhušťovacímu bodu zřízen zajišťovací nebo orientační bod, jsou jeho údaje uvedeny v údajích daného zhušťovacího bodu. Souhrn údajů je obsažen v tiskopisu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

3.9       Zhušťovací body jsou očíslovány v evidenčních jednotkách, kterými jsou triangulační listy (bod 2.10 a obr. 7).

 

 

4. Technické požadavky na body výškového bodového pole

4.1 Bod výškového bodového pole (dále jen "nivelační bod") je stabilizován jedním z následujících způsobů

a) skalní značkou, kterou je vyhlazená vodorovná ploška nebo vodorovná ploška s polokulovým vrchlíkem uprostřed,

b) hřebovou značkou (obr.2), která se osazuje shora do vodorovné plochy skal, balvanů, vybraných staveb nebo do horní plochy nivelačního kamene,

c) hřebovou značkou (obr. 3), která je osazena shora do vodorovné plochy nebo ze strany do svislé plochy skal a vybraných staveb,

d) hřebovou značkou [obr. 8b)] pro hloubkové stabilizace [obr. 8a) nebo 8c)],

 

..

..

..

a)

b)

c)

Obr. 8

 

e) hřebovou značkou [obr. 9b)] pro tyčové stabilizace [obr. 9a) nebo 9c)],

..

..

..

a)

b)

c)

Obr. 9

 

f) čepovou značkou [obr. 10a)] s označením "Státní nivelace" pro nivelační body základního výškového bodového pole nebo bez označení pro nivelační body podrobného výškového pole, která se osazuje do stěn vybraných staveb, ze strany do líce nivelačního kamene [obr. 10b)] nebo do svislých ploch skal.

..

..

..

a)

b)

Obr. 10

 

4.2 K ochraně nivelačních bodů před zničením nebo poškozením se používají zařízení uvedená v bodě 2.7 písm. a) a c) nebo ochranné šachtice. Ochranná tyč je červenobílá a výstražná tabulka má nápis "STÁTNÍ NIVELA-CE. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ".

4.3 Nivelační sít je vybudována tak, aby vzdálenost nivelačních bodů v nivelačních pořadech v nezastavěném území byla menší než 1,0 km a v zastavěném území byla v průměru 0,3 km.

4.4 Přesnost výšek nivelačních bodů je určena podle střední chyby mL nivelačního převýšení mezi nivelačními body, která nepřekračuje hodnotu

mL = .. . √L ( v mm ), kde m je základní střední kilometrová chyba nivelačního převýšení a L vzdálenost nivelačních bodů v kilometrech.

Mezní velikost základní střední kilometrové chyby nivelačního převýšení .. je stanovena hodnotou (v mm)

a) 0,40 + 0,71 / √nR pro I. řád,

b) 0,45 + 0,80 / √nR pro II. řád,

c) 0,60 + 1,06 / √nR pro III. řád,

d) 1,00 + 1,77 / √nR pro IV. řád a plošné nivelační sítě, kde nR je počet nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení.

 

4.5 Údaje obsahují

a) u bodů ČSNS

aa) označení nivelačního pořadu,

ab) číslo nivelačního bodu, délku oddílu a vzdálenost od počátku pořadu v kilometrech na tři desetinná místa,

ac) číslo předcházejícího nivelačního bodu v pořadu, uzlového nebo připojovacího bodu,

ad) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci, katastrálním území), označení listu Státní mapy 1: 5 000 - odvozené, označení Základní mapy ČR 1:50 000,

ae) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami a místopisný popis,

af) druh značky, stupeň stability, druh stabilizace, druh nivelačního bodu, rok určení nadmořské výšky, stav a stáří objektu s nivelační značkou,

ag) údaje o zřízení nivelačního bodu,

b) u nivelačních bodů podrobného výškového bodového pole vybrané údaje podle písmena a).

4.6 Nadmořské výšky jsou uvedeny v údajích v metrech na 3 desetinná místa pro pořady I.-IV. řádu a plošné nivelační sítě a na 2 desetinná místa u ostatních nivelačních bodů.

4.7 Nivelační body jsou očísloványse označují v rámci evidenčních jednotekjednotkách, kterými jsou nivelační pořady, které vymezují jednotlivépořad nebo plošná nivelační oblasti (obr. 10.1), nebo plošné nivelačnísít. Nivelační sítě. V samostatné číselné řadě jsou čísly vyjádřenými římskými číslicemi očíslovány základní nivelační, pořady a body. Poloha nivelačních bodů je zobrazena jsou zobrazeny v dokumentačních mapách a v přehledech.

 

Obr. 10.1

.

 

4.8 Totožnost a neměnnost připojovacích nivelačních bodů se ověřuje kontrolním měřením. Odchylka mezi daným a nově naměřeným převýšením nesmí překročit hodnotu, kterou udávají výrazy uvedené v tabulce

 

nivelační sít řádu

I.

II.

III.

IV.

pro oddíl v mm

2,0 + 1,50 . √R

2,0 + 2,25 . √R

2,0 + 3,00 . √R

2,0 + 5,00 . √R

kde R je délka oddílu v kilometrech.

 

4.9 Přesnost stabilizovaných bodů technických nivelací je určena odchylkou v uzávěru obousměrné nivelace, která nepřekračuje hodnotu 20 mm. √r , kde r je délka měřeného pořadu v kilometrech.

 

5. Technické požadavky na body tíhového bodového pole

5.1 Body základního tíhového bodového pole jsou umístěny na klidných místech vzdálených od komunikací, průmyslových vibrací, vodních toků a nádrží a zdrojů elektromagnetického pole. Absolutní tíhové body se zřizují zpravidla v suterénech veřejných budov s betonovou podlahou a s 1 až 2 excentry volenými mimo budovy. Absolutní tíhové body jsou stabilizovány bronzovým hřebem. Ostatní body základního tíhového bodového pole jsou stabilizovány betonovým pilířem zakončeným betonovou nebo žulovou deskou v úrovni terénu (obr. 11). Uprostřed desky je osazena hřebová nivelační značka. Body hlavní gravimetrické základny a tíhové body pro sledování neslapových změn tíhového pole Země jsou stabilizovány podle obr. 12. Body podrobného tíhového bodového pole jsou zpravidla voleny na trvale označených bodech polohového a výškového bodového pole.

5.2 K ochraně bodů základního tíhového bodového pole před zničením nebo poškozením se používají zařízení uvedená v bodu 2.7 písm. a). Ochranná tyč je červenobílá a výstražná tabulka má nápis "TÍHOVÝ BOD. POŠKOZENÍ SE TRESTÁ".

5.3 Hustota bodů základního tíhového bodového pole je nejméně 4 body na 1000 km2.

 

..

..

Obr. 11

Obr. 12

 

5.4 Střední chyba tíhového zrychlení bodů základního tíhového bodového pole vzhledem k absolutním tíhovým bodům nepřekračuje hodnotu 0,2 µm.s-2.

5.5 Údaje obsahují

a) u bodů základního tíhového bodového pole

aa) číslo a název tíhového bodu,

ab) lokalizační údaje o územních jednotkách (okresu, obci), označení listu státního mapového díla,

ac) zeměpisné souřadnice, nadmořskou výšku a hodnotu tíhového zrychlení,

ad) místopisný náčrt s vyhledávacími mírami, místopisný popis a údaj o výškovém připojení,

ae) druh značky a stabilizace,

af) údaje o zřízení tíhového bodu.

b) u bodů podrobného tíhového bodového pole údaje uvedené v písmenu a) doplněné o hodnotu topografické korekce a hodnotu úplné Bouguerovy anomálie.

Tíhové zrychlení je uvedeno v jednotkách µm.s-2 na dvě desetinná místa.

5.6 Tíhové body jsou očíslovány čísly vyjádřenými arabskými číslicemi v jedné souvislé číselné řadě od 1 do 9999, v případě potřeby se použije poddělení na dvě desetinná místa.5.6 Poloha bodů tíhového bodového pole je zobrazena v dokumentačních mapách.

 

6. - zrušeno

zrušen vyhláškou č. 311/2009 Sb.

 

 

 

7. Rozměr a vzor razítka k ověřování výsledků zeměměřických činností

7.1 Razítko úředně oprávněného zeměměřického inženýra má v průměru 36 mm. Řádkové razítko o ověření náležitostí a přesnosti výsledků zeměměřických činností má rozměr 55 mm x 12 mm a otisk razítka se použije v případě, není-li jeho text součástí tiskopisu Úřadu.

7.2 Vzor razítka

 

..

Náležitostmi a přesností odpovídá

právním předpisům

 

8. Struktura databáze

8. Seznam geografických objektů a jejich atributů vedených v databázi

1. Sídelní, hospodářské a kulturní objekty,

2. Komunikace,

3. Rozvodné sítě a produktovody,

4. Vodstvo,

5. Uzemní jednotky včetně chráněných území,

6. Vegetace a povrch,

7. Terénní reliéf,

8. Geodetické body.

 

1. SÍDELNÍ, HOSPODÁŘSKÉ A KULTURNÍ OBJEKTY

 

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v katalogu objektů

Geometrické

určení objektu

Název atributu *)

Předmět atributu

Hodnoty atributu

 

Kód

Popis

 

1.01

AL020 (NF121)

Ostatní plocha v sídlech

centroid plochy (plocha)

 

 

 

 

 

1.02

AL015

Budova jednotlivá nebo blok budov

obvodová linie nebo bod

JMENO

jméno budovy

 

NULL**)

 

 

 

DRUHBUD

druh budovy

 

výčet vedených druhu budovy viz ***)

 

1.03

AL018

Věžovitá nástavba na budově, věžovitá stavba ostatní

bod

JMENO

jméno nástavby, stavby

 

NULL**)

 

 

 

 

PODTYPOB

podtyp stavebního objektu

016

věž blíže nespecifikovaná

 

 

 

 

 

090

věžovitá nástavba na budově

 

 

 

 

 

 

 

091

rozhledna

 

 

 

 

 

 

 

092

vysílač

 

 

 

 

 

 

 

301

rozhledna + vysílač

 

1.04

AA010

Ústí šachty, štoly

bod

JMENO

jméno šachty, štoly

 

NULL**)

 

 

 

 

 

STAVOB

stav užívání objektu

026

šachta, štola v provozu

 

 

 

 

 

 

 

027

šachta, štola mimo provoz

 

 

 

 

 

DRUHTEZBY

druh těženého materiálu

7

uhlí

 

 

 

 

 

 

13

cihlářská surovina

 

 

 

 

 

 

 

16

kámen

 

 

 

 

 

 

 

25

písek

 

 

 

 

 

 

 

27

rudy

 

 

 

 

 

 

 

-1

nezadáno/neznámo

 

1.05

AA040

Těžní věž

bod

JMENO

jméno těžní věže

 

NULL**)

 

 

 

 

 

STAVOB

stav užívání objektu

026

těžní věž v provozu

 

 

 

 

 

 

 

027

těžní věž mimo provoz

 

 

 

 

 

DRUHTEZBY

druh těženého materiálu

7

uhlí

 

 

 

 

 

 

13

hlína

 

 

 

 

 

 

 

16

kámen

 

 

 

 

 

 

 

25

písek

 

 

 

 

 

 

 

27

rudy

 

 

 

 

 

 

 

30

ropa

 

 

 

 

 

 

 

40

zemní plyn

 

 

 

 

 

 

 

-1

nezadáno/neznámo

 

1.06

AA011

(NF122)

Povrchová těžba, lom

centroid plochy (plocha)

JMENO

jméno místa těžby, lomu

 

NULL**)

DRUHTEZBY

druh těženého materiálu

7

uhlí

13

cihlářská surovina

16

kámen

25

písek

27

Rudy, radioaktivní suroviny

28

rašelina

36

štěrkopísek

37

keramické suroviny

38

vápenec, dolomit

39

ostatní nerudy

-1

nezadáno/neznámo

1.07

AC030

(NF123)

Usazovací nádrž,

centroid plochy (plocha)

JMNO

jméno nádrže, odkaliště

 

NULL**)

 

 

 

 

 

 

1.08

AM040

(NF124)

Úložné místo

centroid

plochy

(plocha)

JMENO

jméno úložného místa

 

NULL**)

PODTYPOB

typ úložného místa dle správce

1.09

AL019

Kůlna, skleník, fóliovník

obvodová linie

JMÉNO

jméno kůlny, skleníku, fóliovníku

 

NULL**)

PODTYPOB

podtyp stavebního objektu

K

kůlna

S

skleník, fóliovník

1.10

AF010

Tovární komín

bod

JMENO

jméno továrního komínu

 

NULL**)

1.11

AF020

Dopravníkový pás

linie

 

 

 

 

1.12

AF030

Chladící věž

obvodová linie

 

 

 

 

1.13

AM070

Válcová nádrž, zásobník

obvodová linie nebo bod

JMENO

jméno nádrže, zásobníku

 

NULL**)

1.14

AM020

Silo

obvodová linie nebo bod

 

 

 

 

1.15

AM080

Vodojem věžový

bod

JMENO

jméno vodojemu

 

NULL**)

1.16

AB000

(F125)

Skládka

centroid

plochy

(plocha)

JMENO

jméno skládky

 

NULL**)

STAVOB

stav užívání objektu

026

skládka v provozu

027

skládka mimo provoz

PODTYPOB

podtyp stavebního objektu

O

skládka odpadu

M

skládka materiálu

1.17

AJ050

Větrný mlýn

bod

JMENO

jméno větrného mlýna

 

NULL**)

1.18

AJ051

Větrný motor

bod

 

 

 

 

1.19

AL200

Rozvalina, zřícenina

obvodová linie

JMENO

jméno rozvaliny, zříceniny

 

NULL**)

1.20

AL130

Mohyla, pomník, náhrobek

bod

JMENO

jméno mohyly, pomníku, náhrobku

 

NULL**)

1.21

AL090

Kříž, sloup

kulturního

významu

bod

JMENO

jméno kříže, sloupu

 

NULL**)

1.22

AH010

Hradba, val, bašta, opevnění

linie

JMENO

jméno hradby, valu, bašty, opevnění

 

NULL**)

1.23

AL260

Zeď

linie

JMENO

jméno zdi

 

NULL**)

1.24

AL030

(NF126)

Hřbitov

centroid

plochy

(plocha)

JMENO

jméno hřbitova

 

NULL**)

1.25

AK150

Lyžařský můstek

linie

 

 

 

 

1.27

AL000

(NF127)

Areál účelové zástavby

 

centroid

plochy

(plocha)

JMENO

jméno areálu

 

NULL**)

 

TYPZAST

typ účelové zástavby

101

hlubinná těžba

 

 

 

 

 

 

 

 

102

strojírenský průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

103

chemický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

104

textilní, oděvní a kožedělný

 

 

 

 

 

 

 

 

105

průmysl skla, keramiky a stavebních hmot

 

 

 

 

 

 

 

 

106

potravinářský průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

107

dřevozpracující a papírenský průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

108

polygrafický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

109

hutnický průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

110

ostatní, nerozlišený průmysl

 

 

 

 

 

 

 

 

111

chov hospodářských zvířat

 

 

 

 

 

 

 

 

112

zemědělský areál ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

113

skleníkové pěstování plodin

 

 

 

 

 

 

 

 

201

areál hradu (zřícenin)

 

 

 

 

 

 

 

 

202

areál zámku

 

 

 

 

 

 

 

 

203

archeologické naleziště

 

 

 

 

 

 

 

 

204

hvězdárna

 

 

 

 

 

 

 

 

205

kostel

 

 

 

 

 

 

 

 

206

klášter

 

 

 

 

 

 

 

 

207

kulturní objekt ostatní

 

 

 

 

 

 

 

 

208

muzeum

 

 

 

 

 

 

 

 

209

letní scéna

 

 

 

 

 

 

 

 

210

škola

 

 

 

 

 

 

 

 

211

výstaviště

 

 

 

 

 

 

 

 

212

skanzen

 

 

 

 

 

 

 

 

213

zoo, safari

 

 

 

 

 

 

 

 

214

botanická zahrada

 

 

 

 

 

 

 

 

301

sportovní areál

 

 

 

 

 

 

 

 

302

plavecký areál

 

 

 

 

 

 

 

 

303

stadión

 

 

 

 

 

 

 

 

304

dostihový areál, parkur

 

 

 

 

 

 

 

 

305

auto-moto-cyklo areál

 

 

 

 

 

 

 

 

306

golfový areál

 

 

 

 

 

 

 

 

307

střelnice

 

 

 

 

 

 

 

 

308

plochy pro SLZ

 

 

 

 

 

 

 

 

309

koupaliště

 

 

 

 

 

 

 

 

310

camping

 

 

 

 

 

 

 

 

311

hřiště

 

 

 

 

 

 

 

 

312

chatová kolonie

 

 

 

 

 

 

 

 

313

rekreační zástavba

 

 

 

 

 

 

 

 

314

kynologické cvičiště

 

 

 

 

 

 

 

 

401

sklad, hangár

 

 

 

 

 

 

 

 

402

přístav

 

 

 

 

 

 

 

 

403

depo

 

 

 

 

 

 

 

 

404

technické služby

 

 

 

 

 

 

 

405

úpravna vody

 

 

 

 

 

 

 

406

čistírna odpadních vod

 

 

 

 

 

 

 

407

vodojem zemní

 

 

 

 

 

 

 

408

autobusové nádraží

 

 

 

 

 

 

 

409

čerpací stanice pohonných hmot

 

 

 

 

 

 

 

410

meteorologická stanice

 

 

 

 

 

 

 

411

vysílač

 

 

 

 

 

 

 

412

nemocnice

 

 

 

 

 

 

 

413

další zdravotní a sociální

 

 

 

 

 

 

 

 

zařízení

 

 

 

 

 

 

 

414

věznice

 

 

 

 

 

 

 

415

kasárny a vojenské objekty

 

 

 

 

 

 

 

416

skupinové garáže

 

1.28

EX010

Doplňková linie

linie

 

 

 

 

 

1.31

AL016

Definiční bod adresního místa

bod

ID_RUIAN

identifikátor adresního bodu v RÚIAN

 

 

 

1.32

AM060

Bunkr

bod

JMENO

jméno bunkru

 

NULL**)

 

 

2. KOMUNIKACE

 

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v katalogu objektů

Geometrické určení objektu

Název

Předmět atributu

Výčet hodnot atributu

 

atributu*)

Kód

Popis

 

2.01

AP001

Silnice, dálnice

linie - osa

silnice,

dálnice

JMENO

jméno silnice, dálnice

 

NULL**)

 

 

 

 

CISLOUSEKU

číslo úseku komunikace dle správce

 

 

 

 

 

 

 

SILNICE

označení komunikace dle správce

 

 

 

 

 

 

 

TYPSILNICE

třída silnice

D

dálnice

 

 

 

 

 

 

 

R

rychlostní komunikace

 

 

 

 

 

 

 

S1

silnice 1. třídy

 

 

 

 

 

 

 

S2

silnice 2. třídy

 

 

 

 

 

 

 

S3

silnice 3. třídy

 

2.02

AP002

Ulice

linie - osa ulice

NAZEV

název ulice

 

NULL**)

 

 

 

 

ULICE ID

identifikátor pojmenované ulice (veřejného

prostranství) podle RÚIAN

 

NULL**)

 

 

 

 

 

TYPULICE

typ ulice

026

ulice sjízdná v sídle

 

 

 

 

 

 

 

025

ulice nesjízdná v sídle

 

 

 

 

 

 

 

926

ulice sjízdná mimo sídlo

 

 

 

 

 

 

 

925

ulice nesjízdná mimo sídlo

 

2.03

AP010

Cesta

linie - osa cesty

JMENO

jméno cesty

 

NULL**)

 

 

 

 

TYPCESTY

typ cesty

025

cesta neudržovaná

 

 

 

 

 

 

 

026

cesta udržovaná

 

 

 

 

 

 

 

099

cesta parková a hřbitovní

 

2.04

AP003

Pěšina

linie - osa pěšiny

JMENO

jméno pěšiny

 

NULL**)

 

2.05

AP020

Křižovatka mimoúrovňová

bod

CISLOUZLU

kód uzlového bodu dle správce

 

 

EXIT

označení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správce

 

NULL**)

SILNICE1

označení komunikace 1 dle správce

 

 

SILNICE2

označení komunikace 2 dle správce

 

NULL**)

2.06

AQ062

Křižovatka

úrovňová

bod

CISLOUZLU

kód uzlového bodu dle správce

 

 

EXIT

označení výjezdu z dálnice (EXIT) dle správce

 

NULL**)

SILNICE1

označení komunikace 1 dle správce

 

 

SILNICE2

označení komunikace 2 dle správce

 

NULL**)

2.07

AP004

Uzlový bod silniční sítě

bod

CISLOUZLU

kód uzlového bodu dle správce

 

 

SILNICE1

označení komunikace 1 dle správce

 

 

SILNICE2

označení komunikace 2 dle správce

 

NULL**)

2.08

AQ040

Most

linie

JMENO

jméno mostu

 

NULL**)

IDENT OBJ

číslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správce

 

NULL**)

SILNICE

označení silnice nebo dálnice dle správce

 

NULL**)

KOD ZELEZ

označení traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

NULL**)

2.09

AQ043

Lávka

linie nebo bod

JMENO

jméno lávky

 

NULL**)

2.10

AQ041

Podjezd

linie nebo bod

IDENT OBJ

číslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správce

 

NULL**)

SILNICE

označení silnice nebo dálnice dle správce

 

NULL**)

2.11

AQ042

Železniční přejezd

linie nebo bod

SILNICE

označení silnice, dálnice dle správce

 

NULL**)

IDENT_OBJ

číslo stavebního objektu na silnici dle správce

 

NULL**)

KOD_ZELEZ1

označení traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

 

KOD_ZELEZ2

označení 2. traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

NULL**)

KOD_ZELEZ3

označení 3. traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

NULL**)

KOD_ZELEZ4

označení 4. traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

NULL**)

KOD_ZELEZ5

označení 5. traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

NULL**)

 

 

 

 

TYPPRE

typ zabezpečení železničního přejezdu dle správce

 

 

KOD_DRAH

číslo železničního přejezdu dle správce

 

NULL**)

2.12

AQ065

Propustek

linie nebo bod

 

 

 

 

2.13

AQ080

Přívoz

linie

JMENO

jméno přívozu

 

 

SILNICE

označení silnice dle správce

 

NULL**)

IDENT_OBJ

číslo stavebního objektu na silnici dle správce

 

NULL**)

NAZEVTOKU

jméno vodního toku (nebo vodní nádrže)

 

 

2.14

AQ130

Tunel

linie

JMENO

jméno tunelu

 

NULL**)

SILNICE

označení silnice nebo dálnice dle správce

 

NULL**)

IDENT_OBJ

číslo stavebního objektu na silnici, dálnici dle správce

 

NULL**)

KOD_ZELEZ

označení traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

NULL**)

2.15

AQ135

(NF128)

Parkoviště,

odpočívka

centroid

plochy

(plocha)

 

 

 

 

2.17

AN010

Železniční trať

linie - osa trati

JMENO

jméno železniční trati

 

NULL**)

KOD_ZELEZ

označení traťového a definičního úseku železnice dle správce

 

 

TYPROZCH

rozchod kolejí

005

rozchod kolejí normální

004

rozchod kolejí úzkorozchodný

TYP TRATI

typ trati dle správce

001

elektrizovaná trať

004

neelektrizovaná trať

VLASTNÍK

vlastník železnice

005

státní železnice

006

soukromá železnice

999

neurčeno

POCETKOLEJ

počet kolejí

 

 

2.18

AN050

Železniční vlečka

linie - osa vlečky

JMENO

jméno železniční vlečky

 

NULL**)

KOD_ZELEZ

označení traťového a definičního úseku vlečky dle správce

 

NULL**)

TYPROZCH

rozchod kolejí

005

rozchod kolejí normální

004

rozchod kolejí úzkorozchodný

TYP TRATI

typ trati dle správce

001

elektrizovaná vlečka

004

neelektrizovaná vlečka

POCETKOLEJ

počet kolejí

 

 

2.19

AN060

(NF129)

Kolejiště

centroid

plochy

(plocha)

 

 

 

 

2.20

AQ126

Železniční stanice, zastávka

bod

ZST_K

kód dopravního místa dle správce

 

 

ZST_P

jméno dopravního místa dle správce

 

 

 

 

 

 

TYP

typ dopravního místa dle správce

 

 

2.21

AQ127

Stanice metra

bod

STMETRO_K

kód stanice z aktuálního číselníku stanic metra

 

 

STMETROP

jméno stanice z aktuálního číselníku stanic metra

 

 

2.22

AQ010

Lanová dráha, lyžařský vlek

linie - osa

lanové

dráhy,

lyžařského

vleku

TYPUSKOM

podtyp úseku komunikace

V

visutá lanová dráha

L

lyžařský vlek

PL

pozemní lanová dráha

2.23

AQ020

Stožár lanové dráhy

bod

 

 

 

 

2.24

AN011

Tramvajová dráha

linie - osa dráhy

 

 

 

 

2.25

GB005

(NF130)

Letiště

centroid

plochy

(plocha)

NÁZEV

název letiště z oficiálního seznamu letišť podle správce

 

 

KODICAO

kód letiště ICAO z oficiálního seznamu letišť podle správce

 

 

TYPLET

typ letiště dle správce

 

 

ARP

zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště

 

 

2.26

GB055

Obvod letištní dráhy

obvodová

linie

 

 

 

 

2.27

GB054

Osa letištní dráhy

linie - osa dráhy

KOD_ICAO

kód letiště ICAO z oficiálního seznamu letišť podle správce

 

 

OZNACDRAH

Y

název/azimut letištní dráhy

 

NULL**)

TYPDRAHY

typ letištní dráhy

PV

přistávací a vzletová

PO

pojížděcí

2.28

AN012

Metro

linie - osa trati

TYPUSKOM

podtyp úseku komunikace

P

podzemní úsek metra

N

nadzemní úsek metra

2.30

BH070

Brod

linie

JMENO

jméno brodu

 

NULL**)

SILNICE

označení silnice, dálnice dle správce

 

NULL**)

IDENT_OBJ

číslo stavebního objektu na silnici dle správce

 

NULL**)

NAZEVTOKU

jméno vodního toku

 

NULL**)

2.31

AP011

Silnice neevidovaná

linie - osa

JMENO

jméno silnice

 

NULL**)

2.32

AP012

Silnice ve výstavbě

linie - osa silnice

SILNICE

označení komunikace dle správce

 

NULL**)

2.33

AQ125

(NF134)

Areál železniční stanice, zastávky

centroid

plochy

(plocha)

ZSTK

kód dopravního místa dle správce

 

 

ZSTP

jméno dopravního místa dle správce

 

 

TYP

typ dopravního místa dle správce

 

 

2.34

GB035

Heliport

bod

NAZEV

název heliportu podle správce

 

 

 

3. ROZVODNÉ SÍTĚ A PRODUKTOVODY

 

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v katalogu objektů

Geometrické

určení

objektu

Název atributu *)

Předmět atributu

Výčet hodnot atributu

Kód

Popis

3.01

AD010 (NF131) (AD010P)

Elektrárna

centroid

plochy

(plocha)

(bod)

JMENO

jméno elektrárny

 

NULL**)

PODTYPE

L

typ elektrárny dle správce

 

 

ID_ERU

identifikátor elektrárny dle správce

 

 

3.02

AD030

(NF132)

Rozvodna,

transformovna

ccntroid

plochy

(plocha)

 

 

 

 

3.03

AT030

Elektrické vedení

linie

NAZEV

označení vedení

 

 

NAPĚTÍ

nejvyšší napětí v kV

 

 

3.04

AT040

Stožár elektrického vedeni

bod

 

 

 

 

3.05

AQ1I3

Dálkový produktovod, dálkové potrubí

linie

DRUHME

D

druh přepravovaného materiálu

ET

etylen

KA

odpadní voda

OS

ostatní nerozlišené

PL

plyn

PO

popílek

RO

ropa

TE

teplo

VO

voda

NAZEV

označení vedení produktovodu, potrubí

 

NULL**)

3.06

AQ116 (NF133)

Přečerpávací stanice produktovodu

centroid

plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

4. VODSTVO

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v

katalogu objektů

Geometrické

určení objektu

Název atributu

*)

Předmět atributu

Výčet hodnot atributu

Kód

Popis

4.01

BH170

Zdroj podzemních vod

bod

JMENO

jméno zdroje

 

NULL**)

 

 

 

KOD

označeni pramenu nebo vrtu

 

NULL**)

 

 

 

 

TYPZDROJ

typ zdroje

PS

pramen

 

 

 

 

 

 

LZ

lázeňské zřídlo

 

 

 

 

 

 

KA

kašna

 

 

 

 

 

 

VR

studna, vrt

4.02

BH140

Vodní tok

linie - osa toku

JMENO

jméno vodního toku

 

NULL**)

 

 

 

USEK_ID

jednoznačný identifikátor úseku vodního toku

 

 

 

 

 

 

 

KODPOVODI

kód povodí dle správce

 

 

 

 

 

 

VYDATTOK

vydatnost vodního toku

008

stálý vodní tok

 

 

 

 

 

 

006

občasný vodní tok

 

 

 

 

TYPTOKU

typ vodního toku

001

povrchový nesplavný

 

 

 

 

 

 

004

podzemní

 

 

 

 

 

 

099

povrchový splavný

 

 

 

 

IDVT

identifikátor vodního toku dle správce

 

 

4.03

BH142

Rozvodnice

linie

KODPOVODI1

kód přilehlého povodí dle správce

 

 

KODPOVODI2

kód přilehlého povodí dle správce

 

NULL**)

4.04

BB005

Přístaviště

bod

JMENO

jméno přístaviště

 

 

NAZEVTOKU

jméno vodního toku

 

 

4.06

BH180

Vodopád

linie nebo bod

JMENO

jméno vodopádu

 

NULL**)

NAZEVTOKU

jméno vodního toku

 

NULL**)

4.07

BI020

Přehradní hráz. jez

linie - osa hráze, jezu

JMENO

jméno hráze, jezu

 

NULL**)

NAZEVTOKU

jméno vodního toku

 

NULL**)

TYPVOD

podtyp objektu

P

přehradni hráz

J

jez

4.08

BI030

Plavební komora

linie - osa komory

JMENO

jméno plavební komory

 

 

NAZEVTOKU

jméno vodního toku

 

 

4.09

BH010

Akvadukt, shybka

linie

JMENO

jméno akvaduktu, shybky

 

NULL**)

TYPVOD

podtyp objektu

A

akvadukt

S

shybka

4.10

BH080

(NF120)

Vodní plocha

centroid

plochy

(plocha)

JMENO

jméno vodní plochy

 

NULL**)

STOJVODA

stojatá voda

A

ano

N

ne

4.11

BH000

Břehová čára

obvodová linie vodního toku nebo plochy

 

 

 

 

4.12

BH095

Bažina, močál

obvodová

linie

JMENO

jméno bažiny, močálu

 

NULL**)

 

5. ÚZEMNÍ JEDNOTKY VČETNĚ CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ

 

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v katalogu objektů

Geometrické

určení objektu

Název atributu*)

Předmět atributu

Výčet hodnot atributu

Kód

Popis

5.01

FA000

Hranice správní jednotky a katastrálního území

linie

KODUTJ1

kód přilehlé UTJ dle správce

 

NULL**)

KODUTJ2

kód přilehlé UTJ dle správce

 

NULL**)

KODKU1

kód přilehlého KU dle správce

 

NULL**)

KODKU2

kód přilehlého KU dle správce

 

NULL**)

5.15

FA211

Maloplošné zvláště chráněné území

plocha

NAZEV

název maloplošného zvláště chráněného území dle správce

 

 

KODCHU

kód maloplošného zvláště chráněného územi dle správce

 

 

KATEGCHU

kategorie maloplošného zvláště chráněného území dle správce

NPR

národní přírodní rezervace

PR

přírodní rezervace

NPP

národní přírodní památka

PP

přírodní památka

5.16

FA212

Velkoplošné zvláště chráněné území

plocha

NAZEV

název velkoplošného zvláště chráněného území

 

 

KODCHU

kód velkoplošného zvláště chráněného území dle správce

 

 

 

 

 

 

KATEGCHU

kategorie velkoplošného zvláště chráněného území dle správce

NP

národní park

CHKO

chráněná krajinná oblast

5.17

AA000

Dobývací prostory

plocha

NAZEV

název dobývacího prostoru dle správce

 

 

 

 

 

 

ID

kód dobývacího prostoru dle správce

 

 

5.18

FA230

Chráněné ložiskové území

plocha

NAZEV

název chráněného ložiskového území dle správce

 

 

 

 

 

 

ID

kód chráněného ložiskového území dle správce

 

 

 

6. VEGETACE A POVRCH

 

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v katalogu objektů

Geometrické určení objektu

Název atributu *)

Předmět atributu

Výčet hodnot atributu

Kód

Popis

6.01

EX100

Hranice užívání půdy

linie - ploch

hranice

 

 

 

 

6.02

EA010

(NF101)

Orná půda a ostatní dále nespecifikované plochy

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.03

EA055

(NF102)

Chmelnice

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.04

EA040

(NF103)

Ovocný sad, zahrada

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.05

EA050

(NF104)

Vinice

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.06

EB010

(NF105)

Trvalý travní porost

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.07

EC015 (NF106)

Lesní půda se stromy

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.08

EB020

(NF107)

Lesní půda s křovinatým porostem

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.09

EB021

(NF108)

Lesní půda s kosodřevinou

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.10

EA060

(NF109)

Okrasná zahrada, park

centroid plochy

(plocha)

 

 

 

 

 

6.11

EC030

Významný nebo osamělý strom, lesík

bod

JMENO

jméno stromu, lesíka

 

NULL**)

TYPVEG

druh vegetace

OS

osamělý strom

 

 

L

osamělý lesík

6.12

EC035

Liniová vegetace

linie

TYPVEG

druh vegetace

S

stromořadí

Z

živý plot

6.13

EC040

Lesní průsek

linie

 

 

 

 

6.14

EB030

Rašeliniště

obvodová nebo bod

linie

JMENO

jméno rašeliniště

 

NULL**)

6.15

NF211

Pomocná hranice užívání

linie - ploch

hranice

 

 

 

 

 

7. TERÉNNÍ RELIÉF

 

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v katalogu objektů

Geometrické určení objektu

Název atributu *)

Předmět atributu

Výčet hodnot atributu

7.01

DB000

Hranice geomorfologické jednotky

linie

KODGEOMJ

1

kód přilehlé geomorfologické jednotky

 

KODGEOMJ

2

kód přilehlé geomorfologické jednotky

7.02

CA010

Vrstevnice

linie

VYSKA

výška vrstevnice v metrech

 

7.03

CA030

Kótovaný bod

bod

VYSKA

nadmořská výška kótovaného bodu v metrech

 

7.04

CA031

Výškový bod reliéfu

bod (3D)

 

 

 

7.05

CA033

Výškový bod povrchu

bod (3D)

 

 

 

7.06

DB160

Skalní útvary

obvodová linie

JMENO

jméno skalních útvaru

NULL**)

7.07

DB060

Rokle, výmol

linie

 

 

 

7.08

DB210

Sesuv půdy, suť

obvodová linie

 

 

 

7.09

DB030

Vstup do jeskyně

bod

JMENO

jméno jeskyně

NULL**)

7.10

DB161

Osamělý balvan, skála, skalní suk

bod

JMENO

jméno balvanu, skály, suku

NULL**)

7.11

DB162

Skupina balvanů

linie nebo bod

JMENO

jméno skupiny balvanu

NULL**)

7.12

DB090

Stupeň, sráz

linie

 

 

 

7.13

DB080

Pata terénního útvaru

linie

 

 

 

 

8. GEODETICKÉ BODY

 

Pořadové číslo typu objektu

Kód typu objektu

Typ objektu v katalogu objektů

Geometrické určení objektu

Název atributu *)

Předmět atributu

Výčet hodnot atributu

Kód

Popis

8.01

ZB060

Bod polohového bodového pole

bod

NAZEV

označení bodu PBP

 

 

VYSKA

nadmořská výška v metrech

 

NULL**)

TYPGB

podtyp geodetického bodu

21

bod s evidovanými souřadnicemi ETRS89

20

ostatní body PBP

TYPPOLB

typ bodu polohového pole

22

trigonometrický bod

23

zhušťovací bod

24

přidružený bod

8.02

ZB020

Bod základního výškového bodového pole

bod

NAZEV

označení bodu ZVBP

 

 

VYSKA

nadmořská výška v metrech

 

 

TYPGB

podtyp geodetického bodu

31

zvlášť významný bod ZVBP (základní nivelační body a body ZGS)

30

ostatní bod ZVBP

8.03

ZC000

Bod základního tíhového bodového pole

bod

NAZEV

označení bodu ZTBP

 

 

VYSKA

nadmořská výška v metrech

 

 

TYPGB

podtyp geodetického bodu

41

zvlášť významný bod ZTBP (absolutní tíhové body, body sítě nultého řádu a body hlavní gravimetrické základny)

40

ostatní bod ZTBP

*) Každý typ objektu ZABAGED® obsahuje jednoznačný identifikátor FID_ZBG. Výjimku tvoří pouze typy objektů 7.02 Vrstevnice, 7.04 Výškový bod reliéfu a 7.05 Výškový bod povrchu, které tento atribut nemají.

**) NULL znamená, že hodnota atributu může být prázdná.

***) strojírenský průmysl; chemický průmysl; textilní, oděvní a kožedělný průmysl; průmysl skla, keramiky a stavebních hmot; potravinářský průmysl; dřevozpracující a papírenský průmysl; polygrafický průmysl; hutnický průmysl; ostatní, nerozlišený průmysl; chov hospodářských zvířat; zemědělský podnik ostatní; přečerpávací stanice produktovodu; hvězdárna; kostel; klášter; kulturní objekt ostatní; muzeum; divadlo; škola; kaple; synagoga; sportovní hala; krytý bazén; budova blíže neurčená; hangár, sklad; vodojem zemní; čerpací stanice pohonných hmot; meteorologická stanice; nemocnice; další zdravotní a sociální zařízení; věznice; kasárny a vojenské objekty; garážový dům; pošta; rozvodna, transformovna; správní a soudní budova; obchodní středisko s potravinami; obchodní středisko bez potravin.

****) data jsou publikována v obvyklých formátech pro digitální modely terénu (GRID, TIN, Coverage).

 

9. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných technologií GNSS

9.1 Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití technologií využívajících GNSS se musí používat takové přijímače GNSS, zpracovatelské výpočetní programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních prací (dále jen „výsledky"). Při měření i početním zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné přístroje i pro použitý zpracovatelský program. K měření je možné využít signály všech zprovozněných a správně fungujících družic všech dostupných globálních navigačních družicových systémů, které jsou založeny na obdobném principu jako americký systém GPS-NAVSTAR.

9.2 K dosažení výsledků lze při dodržení ustanovení bodu 9.1 využít měření v reálném čase i měření s následným zpracováním. Pro měření s následným zpracováním mohou být využity metody měření v klidu (dále jen „statické metody"), i měření za pohybu (dále jen „kinematické metody"). Doba měření na bodě musí být u statických metod dostatečně dlouhá vzhledem k použité metodě měření, délce vektoru, použitým aparaturám a počtu družic obsažených ve výsledku následného zpracování, u kinematických metod a měření v reálném čase pak musí obsahovat nejméně 5 záznamů. Pro měření v reálném čase, statické i kinematické metody platí, že pro další zpracování je možné použít pouze taková řešení, kterých bylo dosaženo za podmínky, že ambiguity byly určeny jako celá čísla, dále platí, že vzdálenost bodů, mezi nimiž se vztahy přímo určují, nesmí být delší, než maximální vzdálenost, na kterou jsou tyto vztahy řešitelné použitým zpracovatelským programem.

9.3 K dosažení výsledků lze při dodržení ustanovení bodů 9.1 a 9.2 využít jednotlivých permanentních stanic nebo výstupů a služeb (dále jen „virtuální referenční stanice"), jestliže je síť permanentních stanic vytváří. Virtuální referenční stanici dané sítě permanentních stanic nelze použít, jestliže je touto sítí poskytnuta na větší vzdálenost od nejbližší permanentní stanice dané sítě, než je pro danou síť s ohledem na její technologické řešení uváděno v dokumentaci, nebo není praxí stanoveno jinak.

9.4 Poloha bodu musí být určena buď ze dvou nezávislých výsledků měření pomocí technologie GNSS, nebo jednoho výsledku měření technologií GNSS a jednoho výsledku měření klasickou metodou. Souřadnice bodu musí vyhovět charakteristikám přesnosti stanoveným touto vyhláškou pro trigonometrické body a zhušťovací body a zvláštním právním předpisem9) pro body podrobného polohového bodového pole a podrobné body.

9.5 Opakované měření GNSS musí být nezávislé a musí být tedy provedeno při nezávislém postavení družic, tzn., že opakované měření nesmí být provedeno v čase, který se vůči času ověřovaného měření nachází v intervalech:

<-1 + n.k; n.k + 1> hodin

kde: k je počet dní a může nabývat pouze hodnot nezáporných celých čísel

n = 23,9333 hodin (23 hod. 56 minut) pro americký systém GPS-NAVSTAR a 22,5000 hodin (22 hod. 30 minut) pro ruský systém GLONASS.

9.6 Výsledek měření GNSS, pro který platí, že hodnota parametru GDOP (Geometric Dilution of Precision) nebo parametru PDOP (Position Dilution of Precision) je větší než 7,0, nelze ověřit pomocí dalšího výsledku měření GNSS, pro který rovněž platí, že hodnota parametru GDOP nebo parametru PDOP je větší než 7,0, jestliže se čas ověřujícího měření vůči času měření ověřovaného nachází v intervalu:

<-3 + n.k; n.k + 3> hodin

9.7 Pokud se poloha bodu určuje měřením s následným zpracováním pouze z výsledků jediného měření GNSS provedeného na určovaném bodě, musí být splněny tyto podmínky:

a) výška antény nad bodem musí být zjištěna dvěma nezávislými způsoby nebo určena před a opakovaně po měření,

b) jestliže souvislá doba měření s následným zpracováním využitá pro dosažení výsledku je kratší než 1 hodinu, nesmí parametr GDOP nebo parametr PDOP pro žádný použitý výsledek měření překročit hodnotu 7,0,

c) poloha bodu nesmí být určena pouze využitím virtuálních referenčních stanic poskytnutých sítěmi permanentních stanic, nebo kombinace virtuální referenční stanice a permanentní stanice ze stejné sítě permanentních stanic.

9.8 Při určování polohy, pomocných bodů a podrobných bodů může být opakované měření GNSS nahrazeno ověřením vzájemné polohy nově určovaných bodů nebo ověřením jejich polohy vůči stávajícímu bodu, jehož souřadnice vyhovují charakteristice přesnosti dané pro určovaný bod, pomocí vhodně zvoleného počtu kontrolně měřených délek, úhlů nebo jejich kombinací. Pro ověření polohy bodu není možné jako kontrolní prvek použít:

a) přímo či nepřímo měřenou délku mezi body, které nebyly určeny nezávisle,

b) úhel v trojúhelníku obsahujícím nejméně dva body, které nebyly určeny nezávisle, jestliže není součástí uzávěru v obrazci, který obsahuje nejméně dva body, jejichž poloha byla ověřena,

c) uzávěr v obrazci vytvořeným body, které nebyly určeny nezávisle.

9.9 Při určování polohy pomocného bodu určeného klasickou metodou z bodů určených technologií GNSS, jejichž poloha nebyla ověřena, může být kontrolní měření na tomto bodě nahrazeno ověřením jeho polohy:

a) kontrolním určením souřadnic nejméně dvou nezávisle určených bodů měřením provedeným z tohoto pomocného bodu, nebo

b) kontrolním zaměřením tohoto pomocného bodu klasickou metodou z jiných bodů určených technologií GNSS, jejichž poloha také nebyla ověřena. Přitom určení polohy bodů použitých pro kontrolní zaměření musí být nezávislé na určení polohy bodů použitých v zaměření kontrolovaném.

9.10 Připojení do stejné realizace souřadnicového systému WGS84, ve kterém byla zpracována jiná měřická kampaň, nebo do souřadnicového systému ETRS v epoše 1989.0 může být provedeno:

a) měřením na nejméně dvou připojovacích bodech, přičemž ověřovaný vztah mezi těmito body musí splňovat požadované charakteristiky přesnosti, nebo

b) nezávislou dvojicí měření pomocí technologie GNSS, která splňuje požadované charakteristiky přesnosti, na jednom připojovacím bodě, jehož poloha byla s požadovanou přesností ověřena, nebo

c) využitím permanentní stanice, která je pro připojení do systému ETRS v epoše 1989.0 bez nutnosti provedení ověřovacích měření schválena Úřadem, popřípadě virtuální referenční stanice poskytnuté sítí takových permanentních stanic.

9.11 Transformaci souřadnic z geocentrického souřadnicového systému WGS84 nebo ETRS v epoše 1989.0 do S-JTSK lze provést pouze pomocí zpracovatelského programu, který je schválen Úřadem:

a) pro práce, pro které je postačující přesnost vyhovující charakteristice přesnosti mxy = 0,06 m, využitím zpřesněné globální transformace mezi ETRS v epoše 1989.0 a S-JTSK bez volby identických bodů, jestliže je dodržen postup uvedený v návodu k použití takového programu, nebo

b) pro transformaci pomocí výpočtu místních transformačních parametrů na základě volby identických bodů při splnění těchto podmínek:

ba) pro určení parametrů transformace jsou použity nejméně čtyři identické body,

bb) souřadnice na všech identických bodech byly získány měřením nebo převzaty z platných geodetických údajů,

bc) souřadnice všech identických bodů jsou určeny s přesností vyšší nebo stejnou, než je přesnost požadovaná pro určované body,

bd) geocentrické souřadnice všech určovaných i identických bodů jsou ve shodném geocentrickém systému, v případě WGS84 pak v jeho shodné realizaci,

be) identické body jsou rozloženy rovnoměrně, průměrná vzdálenost mezi sousedními identickými body není větší než 5 km a žádná vzdálenost mezi sousedními identickými body není větší než 8 km,

bf) obvodový polygon proložený identickými body nevytvoří obrazec, jehož některý vnitřní úhel je menší než 20°,

bg) žádný z určovaných bodů vně obrazce vytvořeného identickými body neleží od nejbližší spojnice mezi dvěma sousedními identickými body ve vzdálenosti větší než 1/10 délky této spojnice,

bh) pokud byly souřadnice na identickém bodě získány měřením a transformací zjištěná odchylka překročí na tomto bodě maximální povolenou odchylku, je nutno buď takový bod z transformace vyloučit a zvolit jiný identický bod, nebo oprávněnost vztahu mezi souřadnicovými systémy pro takový bod doložit ověřením polohy identického bodu a v případě potřeby i souřadnic v geocentrickém souřadnicovém systému i v S-JTSK.

 

10. Technické požadavky měření a výpočty bodů určovaných terestricky

 

10.1 Při měření a zpracování výsledků měřických prací za použití terestrických měření se musí používat takové přístroje a pomůcky, zpracovatelské výpočetní programy a měřické postupy, které zaručují požadovanou přesnost výsledků provedených měřických a výpočetních prací (dále jen "výsledky"). Při měření i početním zpracování je nutné dodržovat zásady uvedené v dokumentaci pro příslušné přístroje i pro použitý zpracovatelský program.

10.2 Při geodetických měřeních se dodržují obecně platné geodetické principy, metody a postupy. Pro výsledky, pro které je postačující přesnost vyhovující charakteristice přesnosti mxy = 0,14 m, musí měření vyhovovat zejména podmínkám:

a)  Je-li podrobné měření připojeno pouze na dva body,Pro určení souřadnic volného polárního stanoviska musí být použity dva body polohových bodových polí nebo pomocné body, přičemž v případě použití volného polárního stanoviska musí být na oba dva tyto body změřeny vodorovné směry ia délky.

b)  Při určení souřadnic stanoviska protínáním ze směrů, nebo protínáním z délek, nebo jako volného polárního stanoviska musí být úhel mezi směry na určovaném stanovisku alespoň jeden úhel mezi použitými směry v rozmezí 30 gon až 170 gon.

c)  Orientace na stanovisku se provede vždy nejméně na dva body polohových bodových polí nebo na pomocné body. Nelze-li zaměřit více než jeden orientační směr, musí se použít oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad nebo se správnost orientace ověří kontrolním zaměřením podrobného bodu, který byl určen z jiného stanoviska.

d)  Je-li podrobné měření připojeno pouze na v terénu jednoznačně identifikovatelné podrobné body a nelze žádné orientace na body polohových bodových polí nebo pomocný bod dosáhnout, orientace se provede nejméně na dva takové podrobné body.

e)  Délka polygonového pořadu tvořeného pomocnými body nesmí být větší než 2 000 m.

f)   Volný polygonový pořad může být nejvýše dvakrát lomený a nesmí být delší než 250 m.

g)  Délka rajónu může být nejvýše 1 000 m.

h)  Délka rajónu může být nejvýše o 1/3 větší než délka měřické přímky (je-li výchozí bod rajónu na přímce mezilehlý, pak její delší části), na kterou je rajón připojen, nebo nesmí být větší, než je délka k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu.

i)   Měřickou přímku lze jednoduchými měřickými pomůckami prodloužit maximálně o 1/3 její délky.

j)   Při použití ortogonální metody nesmí být délka kolmice větší než 3/4 délky příslušné měřické přímky a nesmí přesáhnout délku 30 m.

k)  Podrobné body, které není ze stanoviska vidět přímo, lze zaměřit s použitím polárních kolmic. Polární kolmice nesmí být delší než 1/2 vzdálenosti její paty od stanoviska a nesmí přesáhnout délku 30 m.

 

 

 

Položka

Specifikace

Měrná jednotka

Úplata za měrnou jednotku

1

Sídla, hospodářské a kulturní objekty

100 bodů

3,00 Kč

2

Komunikace

100 bodů

3,00 Kč

3

Rozvodné sítě a produktovody

100 bodů

3,00 Kč

4

Vodstvo

100 bodů

3,00 Kč

5

Uzemní jednotky včetně chráněných území

100 bodů

3,00 Kč

6

Vegetace a povrch

100 bodů

3,00 Kč

7

Terénní reliéf - vrstevnice (3D linie)

100 bodů

0,50 Kč

8

Terénní reliéf - výškové body reliéfu (DMR 4G a 5G)

100 bodů

0,03 Kč

9

Terénní reliéf - výškové body povrchu (DMP 1G)

100 bodů

0,015 Kč

10

Terénní reliéf - ostatní linie nebo objekty a kótované body

100 bodů

3,00 Kč

11

Geodetické body

bod

3,00 Kč

 

Poznámky:

a)  Úplata je stanovena za každou započatou měrnou jednotku.

b)  Poskytování dat ve formě datových souborů se může provést předáním na technickém nosiči dat nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

c)  Minimální výše úplaty za data poskytnutá ve formě datových souborů a služby stahování dat po započtení slev podle písmen g) a j) je 200 Kč.

d)  Data se poskytují v souřadnicových systémech a formátech uveřejněných na internetových stránkách Úřadu.

e)  Úplata za poskytnutí dat ve druhém a dalším formátu poskytnutém současně činí 20 % základní úplaty za každý další formát.

f)   Úplata se zvýší o 50 %, pokud žadatel užije poskytnutá data podle § 10d odst. 1.

g)  V základní úplatě jsou zahrnuta předání aktualizovaných dat, o která je zažádáno do 1 roku od podání žádosti o prvotní výdej dat. Po uplynutí jednoho roku od podání žádosti činí úplata za aktualizovaná data 20 % základní úplaty.

h)  Úplata za službu stahování dat se stanoví na období 1 roku a je splatná předem. Výše úplaty se stanoví podle počtu měrných jednotek v území, ze kterého má být prováděno stahování dat, ke dni podání žádosti.

i)   Školám, školským zařízením a vysokým školám za účelem vzdělávání a studentům pro účely zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu na podkladě písemné žádosti potvrzené školou se úplata za poskytnutá data snižuje o 100 %; data se poskytnou pouze v nezbytném rozsahu. Na takto poskytnutá data se nevztahuje minimální výše úplaty podle písmene c).

j)   Osobám, které Zeměměřickému úřadu poskytnou data, která jsou podle § 4a zeměměřického zákona obsahem databáze a na jejichž základě lze provést aktualizaci databáze, se poskytne sleva, jejíž výše se stanoví s ohledem na územní rozsah a obsah dat předaných k aktualizaci; sleva může být poskytnuta až do výše 80 % základní úplaty.

 

 

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.