Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 307/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

307/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 12. září 2013

o povinném značení lihu

ve znění zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017243/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 2 Výkon působnosti

Výkon působnosti

 

(1) Působnost podle tohoto zákona vykonává správce spotřební daně z lihu (dále jen "správce daně").

(2) Při výkonu působnosti podle tohoto zákona se postupuje podle daňového řádu s výjimkou řízení o přestupcíchsprávních deliktech.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST 6 - SPRÁVNÍ DELIKTYPŘESTUPKY

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

HLAVA I

PŘESTUPKY NA ÚSEKU POVINNÉHO ZNAČENÍ LIHU

SPRÁVNÍ DELIKTY PRÁVNICKÝCH A PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

 

§ 59 PřestupkySprávní delikty na úseku nakládání s lihem

Přestupky na úseku nakládání s lihem

 

Správní delikty na úseku nakládání s lihem

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a) v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem., nebo

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, žeb) v rozporu s § 12 odst. 1 označí líh ve spotřebitelském balení, který nesmí být značen.

(32) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, písm. a), nebo

b)  od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený v rozporu s § 12 odst. 1, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2.1 písm. b).

(43) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 nebo 2 lze právnické nebo podnikající fyzické osoběspolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

 

§ 60 PřestupkySprávní delikty na úseku nakládání s kontrol. páskami

Správní delikty na úseku nakládání s kontrolními páskami

Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami

 

 

(1) Fyzická, právnickáPrávnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,

b)  nakládá s padělky kontrolních pásek, nebo

c)  v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze fyzické osobě uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(3) Za přestupek lze právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě uložit pokutu

(2) Za správní delikt se uloží pokuta

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo

b)  od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou,

1.    s níž v rozporu s § 32 odst. 2 nakládala, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), nebo

2.    kterou v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(43) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze právnické nebo podnikající fyzické osoběspolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

 

§ 61 PřestupkySprávní delikty na úseku značení lihu a prvotního prodeje

PřestupkySprávní delikty na úseku značení lihu a prvotního prodeje

nebo jiného převodu lihu

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako osoba povinná značit líh dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 10 odst. 1 neoznačí líh ve spotřebitelském balení kontrolní páskou,

b)  v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje,

c)  nepodá oznámení o změně registračních údajů,

d)  v rozporu s § 10 odst. 3 značí líh

1.    na jiném místě, než které je uvedeno v rozhodnutí o registraci, nebo

2.    na místě, které není vybaveno sledovacím zařízením v rozsahu a způsobem uvedeným v rozhodnutí o registraci,

e)  značí líh v rozporu s podmínkou, která je uvedena v rozhodnutí o registraci,

f)   v rozporu s § 42 líh

1.    prodá nebo jinak převede, nebo

2.    nakoupí nebo sobě nechá jinak převést, nebo

g)  neoznámí správci daně údaje podle § 12a.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, do desetinásobku této částky, nejméně však do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

b)  do 505 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo g),

c),

c) ) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) nebo e), nebo

d)  do 5 00050 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. f) nebo gc).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), d), f) nebo g) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

(4) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh neoznačený v rozporu s § 10 odst. 1, nepřesáhne 5 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 2 písm. a) částka 5 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku.

 

§ 62 PřestupkySprávní delikty na úseku držení kontrolních pásek

PřestupkySprávní delikty na úseku držení kontrolních pásek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  umístí kontrolní pásku na spotřebitelské balení v rozporu s § 14,

b)  v rozporu s § 32 odst. 1 předá kontrolní pásky jiné osobě,

c)  v rozporu s § 33 odst. 1 nezajistí, aby bylo dovezeno spotřebitelské balení lihu označené zahraničním dodavatelem,

d)  v rozporu s § 33 odst. 2 nezaznamená evidenční označení kontrolních pásek,

e)  nesplní některou z povinností při přepravě kontrolních pásek nebo při jejich předání zahraničnímu dodavateli podle § 34,

f)   v rozporu s § 36 odst. 1

1.    nevede evidenci kontrolních pásek, nebo

2.    ji vede v neúplném rozsahu,

g)  v rozporu s § 36 odst. 2 neuchovává zápis v evidenci kontrolních pásek nebo jej neuchovává po stanovenou dobu,

h)  v rozporu s § 36 odst. 3 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela na místě značení lihu,

i)   v rozporu s § 36 odst. 4 nezajistí, aby se evidence kontrolních pásek nacházela v sídle držitele,

j)   v rozporu s § 37

1.    neprovede inventuru kontrolních pásek nebo nepředá záznam o výsledku inventury, nebo

2.    neuchová záznam o výsledku inventury a doklady, na jejichž základě byla inventura provedena, anebo je neuchová po stanovenou dobu,

k)  neoznámí správci daně údaje podle § 38,

l)   v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátí kontrolní pásky, nebo

m) v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c), d), e), f), g), h), i) nebo j),

b)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. k),

c)  od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou

1.    předanou v rozporu s § 32 odst. 1 jiné osobě, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), nebo

2.    kterou v rozporu s § 39 odst. 1 nebo 3 nevrátila, do desetinásobku této částky, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. l), nebo

d)  do desetinásobku částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený kontrolní páskou, kterou v rozporu s § 39 odst. 2 nevrátila, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. m).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) až c) nebo k) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

 

§ 63 PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany kontrolníchkontrol. pásek

PřestupkySprávní delikty na úseku ochrany kontrolních pásek

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako držitel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 35 odst. 1 nezajistí ochranu kontrolních pásek,

b)  skladuje kontrolní pásky v rozporu s § 35 odst. 1,

c)  zničí nebo ztratí kontrolní pásky v celkovém množství přesahujícím 0,1 % z každé jednotlivě uskutečněné objednávky kontrolních pásek zaevidovaných na tuto osobu, nebo

d)  v rozporu s § 35 odst. 2 neoznámí zničení, ztrátu nebo odcizení kontrolních pásek.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), b) nebo d), nebo

b)  ve výši odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou nebo ztracenou kontrolní páskou, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c).

(3) Měl-li přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) za následek zničení, ztrátu, zneužití nebo odcizení kontrolní pásky nebo k tomuto následku podstatným způsobem přispěl, lzeuloží se za tento přestupek uložit pokutusprávní delikt pokuta od částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, do desetinásobku této částky, nejméně však do 1 000 000.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

(5) V případě, že desetinásobek částky odpovídající spotřební dani z lihu, kterou by byla právnická nebo podnikající fyzická osoba povinna uhradit, pokud by uvedla do volného daňového oběhu líh označený zničenou, ztracenou, zneužitou nebo odcizenou kontrolní páskou, nepřesáhne 1 000 000 Kč, použije se pro účely uložení pokuty podle odstavce 3 částka 1 000 000 Kč namísto tohoto desetinásobku.

 

§ 64 PřestupkySprávní delikty na úseku distribuce a konečného prodeje lihu

PřestupkySprávní delikty na úseku distribuce a konečného prodeje lihu

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako distributor lihu, insolvenční správce podle § 41 odst. 2 písm. c) nebo konečný prodejce lihu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  prodá nebo jinak převede anebo nakoupí nebo sobě nechá jinak převést líh v rozporu s § 42,

b)  neoznámí správci daně údaje podle § 43,

c)  v přihlášce k registraci uvede nesprávné údaje, nebo

d)  nepodá oznámení o změně registračních údajů.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a) do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d),

b)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), nebo

c)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

(3) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti.

 

§ 65 Zákaz činnosti

Zákaz činnosti

 

Zákaz činnosti lze uložit nejdéle na 2 roky, pokud byl správní delikt spáchán touto činností nebo v souvislosti s ní.

 

HLAVA II

PŘESTUPKY

 

§ 66 Přestupky na úseku nakládání s lihem

Přestupky na úseku nakládání s lihem

 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 15 odst. 1 nakládá s neznačeným lihem.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

 

§ 67 Přestupky na úseku nakládání s kontrol. páskami

Přestupky na úseku nakládání s kontrolními páskami

 

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ NEZNAČENÉHO LIHU, KONTROLNÍCH PÁSEK

A PADĚLKŮ KONTROLNÍCH PÁSEK

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a) nakládá s kontrolními páskami v rozporu s § 32 odst. 2,

b) nakládá s padělky 

§ 65 Propadnutí neznačeného lihu

Propadnutí neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků

kontrolních pásek

 

Jsou-li splněny podmínky pro uložení propadnutí věci, která je neznačeným lihem, kontrolní páskou, nebo padělkem kontrolní pásky, její propadnutí se uloží, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

c) v rozporu s § 39 odst. 4 nevrátí kontrolní pásky.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

 

§ 66 Zabrání neznačeného lihu

Zabrání neznačeného lihu, kontrolních pásek a padělků

kontrolních pásek

 

Jsou-li splněny podmínky pro rozhodnutí o zabrání věci, která je neznačeným lihem, kontrolní páskou nebo padělkem kontrolní pásky, rozhodne se o jejím zabrání, a to i v případě, že její hodnota je v nápadném nepoměru k povaze přestupku.

 

§ 67 Společná ustanovení o propadnutí a zabrání

Společná ustanovení o propadnutí a zabrání

 

(1) Neznačený líh, kontrolní pásku nebo padělek kontrolní pásky, o jejichž propadnutí nebo zabrání rozhodl jiný správní orgán než správce daně, předá tento správní orgán správci daně.

(2) Generální ředitelství cel propadlou nebo zabranou kontrolní pásku nebo její padělek zničí. Jinou propadlou nebo zabranou věc Generální ředitelství cel může zničit podle povahy této věci.

(3) Na zničení dohlíží tříčlenná komise složená z úředních osob správce daně. O zničení věci se sepíše protokol.

(4) Pachateli přestupku, kterému bylo uloženo propadnutí věci, nebo osobě, u které byla zabraná věc zajištěna, správce daně uloží povinnost nahradit státu náklady spojené se správou a zničením věci.

 

HLAVA III

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

PROPADNUTÍ A ZABRÁNÍ VĚCI

 

§ 68 Promlčecí dobaPropadnutí věci

Promlčecí doba

Propadnutí věci

 

(1) Promlčecí doba činí 5 let.Správní orgán uloží propadnutí

(2) Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději do 8 let od jeho spáchání.

a) neznačeného lihu,

b) kontrolní pásky,

c) padělku kontrolní pásky nebo

d) jiné věci.

(2) Propadnutí věci se uloží, pokud

a) náleží pachateli správního deliktu a

b) byla ke spáchání správního deliktu užita nebo byla správním deliktem získána nebo nabyta za věc správním deliktem získanou.

(3) Propadnutí věci podle odstavce 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu.

 

§ 69 PříslušnostZabrání věci

Příslušnost

 

(1) K řízení o přestupcích podle tohoto zákona je příslušný správce daně.

(2) Pokud jde o přestupky podle § 59 odst. 1, § 60 odst. 1 písm. a) a b), § 61 odst. 1 písm. a), § 62 odst. 1 písm. a), § 63 odst. 1 písm. a) a § 64 odst. 1 písm. a), o jejichž spáchání se dozví při výkonu své působnosti podle jiného zákona, jsou k řízení o nich příslušné také

a)  Česká obchodní inspekce,

b)  Státní zemědělská a potravinářská inspekce,

c)  obecní živnostenský úřad,

d)  orgán Celní správy České republiky,

e)  orgán Finanční správy České republiky.

(3) Pokutu vybírá orgán, který ji uložil.

Zabrání věci

 

(1) Pokud správní orgán neuložil propadnutí věci podle § 68 odst. 1, rozhodne o jejím zabrání.

(2) O zabrání věci se rozhodne, pokud

a) náleží pachateli, kterého nelze za správní delikt stíhat,

b) nenáleží pachateli správního deliktu nebo mu nenáleží zcela, nejedná-li se o neznačený líh podle § 15 odst. 2 písm. f), nebo

c) vlastník není znám.

(3) Zabrání věci podle § 68 odst. 1 písm. d) nelze uložit, je-li hodnota věci v nápadném nepoměru k povaze správního deliktu. O zabrání této věci nelze rozhodnout, jestliže od jednání majícího znaky správního deliktu uplynuly 2 roky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.