Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 302/2001 Sb., znění platná od 31.7.2017 a od 25.4.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 31. 7. 201725. 4. 2016 do 31. 1230. 7. 2017)

302/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 7. srpna 2001

o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb., vyhlášky č. 9/2006 Sb., vyhlášky č. 83/2012 Sb., vyhlášky č. 342/2014 Sb., vyhlášky č. 132/2016 Sb.. a vyhlášky č. 228/2017132/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 3 Protokol o měření emisí, hodnocení výsledku měření emisí

Protokol o měření emisí, hodnocení výsledku měření emisí

 

(1) Protokol o provedeném měření emisí obsahuje

a)  ochrannou nálepku, číslo stanice měření emisí, název provozovatele, místo nebo sídlo podnikání a číslo telefonu stanice měření emisí,

b)  nadpis s uvedením názvu protokolu a čísla protokolu o měření emisí; číslo protokolu se skládá z pořadového čísla měření emisí provedeného v kalendářním roce lomeného posledním dvojčíslím kalendářního roku,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9

 

(1) Žadatel o provedení technické prohlídky předloží stanici technické kontroly doklady v závislosti na požadovaném druhu technické prohlídky podle přílohy č. 20 této vyhlášky.

(2) Žadatel přistaví vozidlo k provedení technické prohlídky čisté a ve stavu, který umožní bezpečné provedení technické prohlídky. Pokud je vozidlo vybaveno poklicemi kol, které zakrývají upevnění kol, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými poklicemi na všech kolech. Pokud je vozidlo vybaveno motorem s pohonem na plynné palivo CNG, v případě, že tak stanoví výrobce, žadatel přistaví vozidlo s demontovanými kryty palivových nádrží. Jízdní soupravy musí splňovat podmínky spojitelnosti vozidel do jízdních souprav uvedené ve vyhlášce upravující schvalování technické způsobilosti vozidel 7).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14 Informační systém stanic technické kontroly

Informační systém stanic technické kontroly

(K § 48 odst. 5 zákona)

 

(1) Činnost stanic technické kontroly a stanic měření emisí je evidována a vyhodnocována v automatizovaném informačním systému stanic technické kontroly (dále jen "automatizovaný systém"), který je centralizovaným informačním systémem pracujícím v reálném čase.

(2) Základní funkcí automatizovaného systému je tvorba a evidence protokolů o technické prohlídce a protokolů o měření emisí, evidence kontrolních a ochranných nálepek, evidence výsledků měření ze stanic měření emisí a shromažďování a ukládání dat v reálném čase v datovém úložišti správce systému. Zde jsou tato data archivována a vyhodnocována. Tisk protokolů o technické prohlídce a protokolu o měření emisí je možný výhradně z těchto dat a pouze programem správce systému.

(3) Stanice technické kontroly a stanice měření emisí prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného správcem systému provádějí vkládání aktuálních informací o prováděných technických prohlídkách a měření emisí.. Komunikace v rámci automatizovaného systému probíhá prostřednictvím stálého internetového připojení stanice technické kontroly a stanice měření emisí.

(4) Správce systému přiděluje přístupová práva stanicím technické kontroly a stanicím měření emisí pro přístup do automatizovaného systému. Přístup k aplikaci se provádí bezpečným způsobem prostřednictvím veřejné sítě Internet šifrovaným komunikačním kanálem využívajícím moderní, standardizované a silné kryptografické metody a protokoly. Vícenásobná autentizace a autorizace oprávněných uživatelů je založena na přístupovém seznamu povolených neměnných adres jednoznačně identifikujících klientský počítač v síti Internet (dále jen "pevné adresy") a na silné kryptografické identifikaci uživatelů využívající technologii kvalifikovaných certifikátů umístěných na předepsaném úložišti certifikátů výpočetního prostředí uživatele. Certifikát přidělí správce systému pouze takové osobě, která absolvovala školení zakončené testem a je držitelem osvědčení obsluhy automatizovaného systému. Certifikát má omezenou časovou platnost.

(5) Pro zabezpečení chodu automatizovaného systému (shromažďování a přenosu informací) musí být stanice technické kontroly a stanice měření emisí vybavena odpovídající technikou:

a)  osobním počítačem,

b)  spolehlivým a dostatečně rychlým připojením do veřejné sítě Internet s pevnou adresou, která bude evidována v seznamu povolených pevných adres oprávněných klientských počítačů jednotlivých stanic technické kontroly,

c)  předepsaným programovým vybavením pro bezpečný přístup do automatizovaného systému pomocí technologie virtuálních privátních sítí využívající silné standardizované kryptografické algoritmy a protokoly,

d)  platným kvalifikovaným certifikátem umístěným na předepsaném bezpečném úložišti certifikátů výpočetního prostředí uživatele (např. ve speciálním hardwarovém tokenu apod.).

(6) Stanice technické kontroly a stanice měření emisí pouze pro zvláštní vozidla může být pro komunikaci v rámci automatizovaného systému vybavena i jiným připojením do sítě Internet, než je uvedeno v odstavci 5 písm. b) .

(7) Ustanovení odstavců 1 až 6 se nevztahují na stanice technické kontroly a stanice měření emisí, které provádí pouze technické prohlídky a měření emisí vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14b

Předávání údajů správci Informačního systému stanic technické

kontroly provozovatelem stanice měření emisí

(K § 48a odst. 4 zákona)

 

(1) Údaje dokumentující přítomnost vozidel na stanici měření emisí jsou pořizovány v průběhu měření emisí. Jsou to snímky vozidla z místa konání měření emisí, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a opačného boku, na VIN umístěný na karoserii nebo rámu a výrobní štítek vozidla s VIN, pokud je jím vybaveno. Údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které je propojeno s CIS STK a umožňuje přenos těchto snímků do systému. Podrobnější popis obsahu snímků, technického vybavení k jejich pořizování a ukládání, rozhraní pro komunikaci s CIS STK a způsob přenosu dat s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(2) Údaje o zahájení a provedení měření emisí se vkládají do systému automaticky pomocí čárových kódů přidělených mechanikovi a konkrétnímu číslu protokolu prováděného měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(3) Údaje o vozidlech, na kterých bylo měření emisí provedeno, a výsledcích měření zjištěných v průběhu měření emisí se vkládají do systému automaticky prostřednictvím zápisu do aplikace CIS STK na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané k provedení měření emisí a výpisů z měřicích přístrojů pro provádění měření emisí. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(4) Údaje o mechanicích provádějících měření emisí se předávají za účelem přiřazení mechanika k provozovně stanice měření emisí. Provozovatel stanice měření emisí neprodleně předá údaje o zahájení nebo ukončení pracovního poměru mechanika. Tyto údaje musí obsahovat jméno, příjmení a datum narození mechanika, číslo osvědčení mechanika, datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a na jaké provozovně pracuje a evidenční číslo provozovny. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů s ohledem na rozvoj CIS STK a informačních technologií publikuje ministerstvo ve Věstníku dopravy.

 

*ČÁST III - STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

ČÁST TŘETÍ

STANICE TECHNICKÉ KONTROLY

 

§ 15 Druhy stanic technické kontroly

Druhy stanic technické kontroly

(K § 54 odst. 6 zákona)

 

Stanice technické kontroly se dělí na

a)  stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2 (dále jen "stanice technické kontroly pro osobní automobily"),

b)  stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, SOT1, OT2, OT3 a ZOT4 (dále jen "stanice technické kontroly pro užitkové automobily"),

c)  stanice technické kontroly kombinované pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M1, N1, O1 a O2, M2, M3, N2, N3, O1, O2, O3 a O4 a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, SOT1, OT2, OT3 a ZOT4 (stanice technické kontroly kombinovaná pro osobní a užitkové automobily),

d)  stanice technické kontroly pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, SOT1, OT2, OT3 a ZOT4 (dále jen "stanice technické kontroly pro traktory"),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity

kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně

provedených technických prohlídek

(K § 54 odst. 4 zákona)

 

(1) Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek je uveden v příloze č. 19.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.

 

§ 16 Základní technické vybavení STK

Základní technické vybavení a uspořádání

stanice technické kontroly

(K § 54 odst. 6 zákona)

 

(1) Kontrolní linka stanice technické kontroly pro osobní automobily musí být průjezdná a musí mít tyto minimální rozměry:

a)  délka linky ................. 33,0 m (4 kontrolní stání),

nebo ........................ 26,0 m (3 kontrolní stání),

b)  šířka linky .................. 5,0 m,

c)  světlá výška linky

(včetně vrat) ................ 3,0 m,

d)  světlá šířka vrat ............ 3,0 m.

(2) Kontrolní linka stanice technické kontroly pro užitkové automobily musí být průjezdná a musí mít tyto minimální rozměry:

a)  délka linky .................. 42,0 m,

b)  šířka linky ................... 6,0 m,

c)  světlá výška linky

(včetně vrat) ................. 4,5 m,

d)  světlá šířka vrat ............. 3,5 m.

(3(3) Teoretická kapacita kontrolní linky stanice technické kontroly pro osobní automobily v jednosměnném provozu při čtyřech kontrolních stáních je 10 600 technických prohlídek za rok a při třech kontrolních stáních 8 300 technických prohlídek za rok. Teoretická kapacita kontrolní linky pro užitkové automobily je 4 300 technických prohlídek za rok.

(4) V návaznosti na kontrolní linku podle odstavců 1 a 2 musí mít stanice technické kontroly tyto další prostory:

a)  kancelář příjmu,

b)  kancelář vedoucího,

c)  místnost pro kontrolní techniky (pro 4 kontrolní techniky min. 20 m2),

d)  čekárnu pro návštěvníky navazující na kancelář příjmu,

e)  sociální zařízení pro pracovníky a návštěvníky stanice technické kontroly,

f)   parkovací plochy pro vozidla přistavovaná k technické prohlídce a pro vozidla, která již technickou prohlídku absolvovala, (celková potřebná kapacita těchto parkovišť je pro stanici technické kontroly pro osobní automobily min. 8 vozidel a pro stanici technické kontroly pro užitkové automobily min. 3 osmnáctimetrové soupravy a 2 dvanáctimetrová vozidla),

g)  vnitřní komunikace v areálu stanice technické kontroly, které musí umožňovat bezpečný a plynulý provoz,

h)  areál stanice technické kontroly musí mít samostatný vjezd a výjezd z veřejně přístupné pozemní komunikace.

(45) Uspořádání jednotlivých pracovišť i celého areálu stanice technické kontroly musí umožnit dodržení předepsaných technologických postupů technické prohlídky a odpovídat zvláštnímu právnímu předpisu 5) a obsahu doporučených technických norem 6) pro

a)  parkovací plochy,

b)  vnitřní komunikace,

c)  příjezdové a výjezdové prostory na kontrolní linku,

d)  pracovní jámu pro kontrolní úkony na spodku vozidla,

e)  podlahy pracovišť na kontrolu seřízení světlometů a na kontrolu geometrie přední nápravy.

(56) Podlahy na kontrolních linkách musí mít bezprašný a snadno udržovatelný povrch.

(67) Z ustanovení odstavců 1, 2, 4 a 5 lze u stanic technické kontroly uvedených do provozu před nabytím účinnosti zákona připustit v odůvodněných případech odchylku. Stavební uspořádání stanice technické kontroly však musí odpovídat vždy alespoň podmínkám uspořádání stanice technické kontroly platným v době, kdy byla takováto stanice uvedena do provozu.

(78) Stanice technické kontroly podle odstavců 1 a 2 musí být kromě přístrojů a zařízení uvedených v § 11 dále vybavena nejméně

a)  zařízením pro kontinuální odsávání výfukových plynů po celé délce linky,

b)  zdrojem stlačeného vzduchu ve stanici pro osobní automobily s tlakem nejméně 0,6 MPa a ve stanici pro užitkové automobily s tlakem nejméně 1,0 MPa,

c)  montážní lampou do pracovní jámy,

d)  osobním počítačem s hardwarovým a softwarovým vybavením splňujícím požadavky informačního systému stanic technické kontroly,

e)  telefonním přístrojem s veřejným telefonním číslem a zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci.

(8e)  telefonní linkou, faxem nebo obdobným zařízením.

(9) Povinnost vybavení podle požadavků uvedených v odstavci 78 písm. d) a e) se vztahuje i na stanice technické kontroly pro zvláštní vozidla.

(910) Jednotlivá pracovní stání kontrolní linky stanice technické kontroly musí být vybavena dobře čitelnými seznamy kontrolních úkonů prováděných na těchto pracovištích.

(1011) Stanice technické kontroly, která provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby, nemusí splňovat podmínky uspořádání podle odstavců 1, 2, 4 a 5. Technická prohlídka uvedených vozidel nemusí být prováděna na průjezdné kontrolní lince.

 

§ 16a Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic

Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi

stanic technické kontroly

(K § 54 odst. 6 zákona)

 

(1) Způsob a rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly se určí na základě posouzení kapacitních potřeb správního obvodu a kapacit stanic technické kontroly. Výsledkem posouzení nesmí být překročení kapacitní potřeby technických prohlídek území okresu, který je součástí správního obvodu příslušného kraje a v němž má být uvažovaná stanice technické kontroly provozována o více než 20 %.

(2) Způsob výpočtu kapacitní potřeby správního obvodu a teoretické, provozní a skutečně využité kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly je uveden v příloze č. 19. Rozsah pokrytí správního obvodu činnostmi stanic technické kontroly je překročen,

a)  je-li součet teoretických, provozních nebo skutečně využitých kapacit provozovaných stanic technické kontroly příslušného druhu vozidel a teoretické kapacity nově uvažované stanice technické kontroly větší o více než 20 % kapacitních potřeb okresu nebo

b)  tvoří-li rozdíl mezi kapacitní potřebou technických prohlídek příslušného druhu vozidel v okresu a součtem teoretických nebo provozních kapacit všech stanic technické kontroly v okresu méně než 60 % teoretické kapacity nově uvažované kontrolní linky stanice technické kontroly určené podle § 16 odst. 3, nebo

c)  je-li součet provozních kapacit provozovaných stanic technické kontroly příslušného druhu vozidel a teoretické kapacity nově uvažované stanice technické kontroly větší než 20 % součtu skutečně využitých kapacit provozovaných stanic technické kontroly v okresu.

(3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se nevztahují na stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky a Bezpečnostní informační služby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IV - STANICE MĚŘENÍ EMISÍ

ČÁST ČTVRTÁ

STANICE MĚŘENÍ EMISÍ

 

§ 22 Základní technické vybavení stanice měření emisí

Základní technické vybavení stanice měření emisí

(K § 63 odst. 6 zákona)

 

(1) Stanice měření emisí musí mít pro své provozování prostory splňující podmínky pro měření emisí odpovídající zvláštnímu právnímu předpisu, 5) doporučeným technickým normám 6) a instrukcím oznámeným ministerstvem ve Věstníku dopravy podle § 88 odst. 2 zákona. Dále musí být vybavena zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 23 Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice

Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice

měření emisí

(K § 66 odst. 4 zákona)

 

(1) Před zahájením provozu stanice měření emisí zabezpečí její provozovatel kalibraci měřidel, závěrečnou expertízu o splnění všech podmínek k provozování stanice měření emisí a vyhotoví popis organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí. Obsah popisu organizační struktury a systému řízení pro zajištění měření emisí uvede ministerstvo ve Věstníku dopravy.

(2) Protokoly o závěrečné expertíze a výsledku metrologické kontroly spolu s kopiemi profesních osvědčení mechaniků provozovatel stanice měření emisí předloží příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o udělení oprávnění k provozování stanice měření emisí. V případě nové stavby stanice měření emisí nebo změny stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění měření emisí předloží provozovatel stanice měření emisí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i kopii kolaudačního rozhodnutí.

(3) Stanice měření emisí, která má základní povinné technické vybavení pro měření emisí vozidel s neřízenými emisními systémy, může měřit emise všech značek a typů vozidel s neřízenými emisními systémy, pro něž má k dispozici potřebné technické podklady pro jejich seřizování a opravy.

(4) Stanici měření emisí může provozovat i provozovatel stanice technické kontroly, pokud splňuje podmínky uvedené v odstavci 3, nebo jehož pracovníci splňují požadavky specializovaného školení mechaniků podle odstavce 7, a pokud disponuje technickým vybavením a dokumentací k vozidlům továrních značek, u kterých bude měření emisí provádět. Pracoviště měření emisí musí být samostatné a musí být situováno mimo kontrolní linku stanice technické kontroly.

(5) Měření emisí u vozidel s řízenými emisními systémy může provádět jen stanice měření emisí, která je vybavena stanovenou přístrojovou technikou pro kontrolu funkce řízeného emisního systému včetně jejího propojení s vozidlem a dokumentací, která stanoví postupy komunikace s řídící jednotkou systému a způsob vyhledávání závad.

(6) Stanice měření emisí, která je oprávněna měřit emise konkrétní značky vozidel s řízenými emisními systémy a která rozšířila své vybavení pro měření emisí i pro jiné značky vozidel nebo typy řízených emisních systémů, než které jsou uvedeny v oprávnění k provozování stanice měření emisí, může měřit emise vozidel těchto dalších značek pouze za předpokladu, že

a)  doloží expertízou příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností splnění podmínek pro měření emisí i pro tyto další značky vozidla nebo typy řízených emisních systémů,

b)  příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností ji udělí oprávnění k provozování stanice měření emisí i pro tyto další značky vozidel nebo typy řízených emisních systémů.

(7) Pověření výrobce vozidla nebo výrobce emisního systému, představované obchodní smlouvou o servisním zastoupení (o smluvní opravně), lze nahradit specializovaným školením mechaniků ve školicím zařízení zaměřeným na diagnostiku a opravy emisních systémů vozidel. Školicí zařízení musí být pro tyto účely pověřené ministerstvem. Poskytování vzdělávacích služeb nesmí být vázáno na jiné obchodní aktivity a dokumentace musí být poskytována za přiměřenou a nediskriminující cenu.

(8) Stanici měření emisí pro měření emisí motorů vozidel s řízenými i neřízenými emisními systémy může provozovat i technickáoprávněná zkušebna (§ 2719 odst. 17 zákona).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Ministr:

Ing. Schling v. r.

 

 

____________________________________________________________

 

1)        Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.

1a)      Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

2)        Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

4)        Vyhláška č. 263/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

5)        Vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel.

6)        ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot.

ČSN 30 0552 Zjišťování stopových a obrysových průměrů zatáčení atd.

ČSN 73 6057 Jednotlivé a řadové garáže.

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací.

7)        Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

8)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES ze dne 6. května 2009 o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

Směrnice Komise 2010/48/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel.

9)        Vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů.

10)      Vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

(text není k dispozici,

ve formátu PDF je dostupný na adrese:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=228/2017&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy)

Způsob výpočtu

kapacitní potřeby správního obvodu

a kapacit stanic technické kontroly

 

Ke stanovení kapacitní potřeby správního obvodu (z hlediska zajištění potřebného počtu technických prohlídek) se vychází z počtu vozidel evidovaných v tomto správním obvodu. Jednotlivé druhy a kategorie vozidel se výpočtem převádějí na základní druh vozidla, kterým je osobní automobil (OA) nebo užitkový automobil (UA). Konkrétně počet vozidel kategorií M1, N1, O1, O2 a L se převádí na počet OA, počet vozidel kategorií M2, M3, N2, N3, O3 a O4 na počet UA. Tím se dostane tzv. upravený počet OA nebo UA, dále označovaný jako OAU nebo UAU.

 

1. Výpočet potřebné kapacity (počtu) technických prohlídek pro správní obvod

Kromě počtu vozidel evidovaných ve správním obvodu se do výpočtu zahrnuje i rozdílná pracnost technických prohlídek (dále jen „TPr") vozidel kategorií O a L vůči automobilům. Pracnost TPr vozidel kategorií O a L je vůči automobilům přibližně poloviční a je vyjádřena koeficientem kp (kp = 0,5).

Ve výpočtu se zohledňují i různé lhůty provádění pravidelných TPr proti osobním automobilům, a to takto:

a) pro přípojná vozidla koeficientem a (dvojnásobná lhůta, čtyři roky, a = 0,5),

b) pro motocykly koeficientem b (lhůta 2 nebo 4 roky, b = 2/3),

 

1.1. Potřebná kapacita STK pro OA

 

Upravený počet OA pro daný správní obvod se vypočte ze vzorců:

 

OAU = M1 + N1 + a . kp . (O1 + O2) + b . kp . L

 

Po dosazení hodnot koeficientů:

 

OAU = M1 + N1 + 0,25 . (O1 + O2) + 0,33 . L

 

Potřebná roční kapacita technických prohlídek OA, PKOA, se vypočte vynásobením upraveného počtu OAU koeficientem kOA - Koeficient kOA zohledňuje:

a) počet OA mladších 4 roky koeficient c (uvažuje se, že 14% OA je mladších 4 let; c = 0,14)

b) potřebu opakovaných technických prohlídek koeficient oOA (předpokládá se 10% opakovaných prohlídek ; oOA = 0,10),

c) lhůtu pravidelných technických prohlídek OA koeficient lh = 2 roky,

d) potřebu evidenčních kontrol, které představují zvýšení nároků na kapacitu o 7% . Vyjadřuje je koeficientem ekOA = 0,07.

 

kOA = (1 - c). (1 + oOA) . (1 + ekOA) / lh

kOA = (1 - 0,14) . ( 1 + 0,10) . (1 + 0,07)/ 2 = 0,506

 

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro OA:

 

PKOA = kOA . OAU = 0,506 . OAU

 

1.2. Potřebná kapacita STK pro UA

 

Upravený počet UA pro daný územní obvod se vypočte ze vzorce:

 

UAU = M2 + M3 + N2 + N3 + kp . (O3 + O4)

 

Po dosazení hodnoty koeficientu:

 

UAU = M2 + M3 + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4)

 

U užitkových automobilů se předpokládá 15% opakovaných prohlídek (oUA = 0,15), lhůta pravidelných technických prohlídek lh = 1 rok, a evidenčních kontrol 2 % (ekuA = 0,02)

 

kUA = (1 + oUA). (1 + ekUA) = (1 + 0,15). (1 + 0,02) = 1,173

 

Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro UA:

PKUA = kUA . UAU = 1,173 . UAU

 

2. Výpočet teoretické kapacity technických prohlídek kontrolních linek STK

 

Fond pracovního času

Při kalkulaci se vychází z těchto údajů :

počet pracovních dnů/rok/

253

dovolená /den/

25

nemoc /den/

3

sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/

22

počet produktivních dnů v roce (d)

203

efektivní denní pracovní čas/hod/ (h)

8

 

2.1 Kontrolní linka STK pro osobní automobily (LOA)

a) čtyři kontrolní stání

pracnost TPr OA 35 min.:                        tLOA4 = 0,59 h

počet kontrolních techniků na lince:                p = 4

ztráta počtu TPr (zahájení a ukončení práce):     z = 2

teoretická kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok)

KLOA4 = (p . h / tLOA4 - z) . d = (4 . 8 / 0,59 - 2) . 203 = 10 604 = ~ 10 600 TPr/rok

b) tři kontrolní stání

pracnost TPr OA 34 min.:              tLOA3 = 0,57 h

počet kontrolních techniků na lince:        p = 3

ztráta počtu TPr:                             z = 1

teoretická kapacita kontrolní linky:

KLOA3 = (p . h / tLOA3 - z) . d = (3 . 8 / 0,57 -1) . 203 = 8.340 = ~ 8.300 TPr/rok

 

2.2 Kontrolní linka STK pro užitkové automobily (LUA)

pracnost TPr UA je 86 min. (dva pracovníci po 40 min.): tLUA = 1,44 h

počet kontrolních techniků na lince:       p = 4

ztráta počtu TPr:                             z = 1

teoretická kapacita kontrolní linky:

KLUA = (p . h / tLUA - z) . d = (4 . 8 /1,44 -1) . 203 = 4.308 = ~ 4.300 TPr/rok

 

3. Výpočet teoretické kapacity provozovny STK

Kapacita STK je dána součtem kapacit jednotlivých kontrolních linek pro stejný druh vozidel.

ΣKLTPr/rok.

 

4. Výpočet provozní kapacity provozovny STK

Provozní kapacita STK se určí výpočtem kapacity provozovny STK dle skutečného efektivního denního pracovního času hs, který se spočítá ze skutečné týdenní provozní doby vydělené 5.

Provozní kapacita STK = ΣKL . hs/h TPr/rok

 

5. Skutečně využitá kapacita provozovny STK

Skutečná kapacita kontrolní linky se určí dosazením skutečného efektivního denního pracovního času (h), případně počtu produktivních dnů v roce (d), a počtu kontrolních techniků na kontrolní lince (p) do příslušného vzorce uvedeného v bodech 2.1 nebo 2.2

5.1 Skutečně využitá kapacita STK pro OA

Upravený počet OA pro STK OA se vypočte ze vzorců:

Pravidelné technické prohlídky:

Po dosazení hodnot koeficientů dle pracnosti:

SOAp = M1 + N1 + 0,5 . (O1 + O2) + 0,5 . L

Opakované technické prohlídky:

Po dosazení hodnot koeficientů:

SOAo = [M1 + N1 + 0,5 . (O1 + O2) + 0,5 . L] . 0.33

Evidenční kontroly

Po dosazení hodnot koeficientů:

SOAe = [M1 + N1 + 0,5 . (O1 + O2) + 0,5 . L] . 0.1

Skutečně využitá kapacita STK pro OA

SOA = SOAp + SOAo + SOAe (Technických prohlídek OA za rok)

 

5.2 Skutečně využitá kapacita STK pro UA

Upravený počet UA pro STK UA se vypočte ze vzorců:

Pravidelné prohlídky UA

Po dosazení hodnot koeficientů dle pracnosti:

SAUp = M2 + M3 + N2 +N3 + 0.5 . (O3+ O4)

Opakované prohlídky UA

Po dosazení hodnoty koeficientu:

SAUo = [M2 + M3 + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4)] . 0.33

Evidenční kontroly UA

SAUe = [M2 + M3 + N2 + N3 + 0.5 . (O3 + O4)] . 0.07

Skutečně využitá kapacita STK pro UA

SAU = SAUp + SAUo + SAUe (Technických prohlídek UA za rok)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.