Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 300/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 6.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 76. 10. 2016 s výjimkou do 30. 6. 2017)

300/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016

o centrální evidenci účtů

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 9 Ochrana dat

Ochrana dat

 

(1) Při provozu centrální evidence účtů uplatňuje Česká národní banka taková organizační, personální a jiná opatření, aby s informacemi, které získá při provádění tohoto zákona, nepřišla do styku neoprávněná osoba. Obdobná opatření uplatňují i žadatelé při nakládání s údaji, které z centrální evidence účtů získají.

(2) Přístup k údajům zpracovávaným v centrální evidenci účtů mají pouze určení zaměstnanci České národní banky, kteří bezprostředně zajišťují provoz této evidence. V nezbytně nutném rozsahu se s uchovávanými údaji mohou seznamovat příslušní zaměstnanci České národní banky při provádění kontroly provozu centrální evidence účtů a při dohledu nad plněním povinností úvěrových institucí podle § 12 a řízení o přestupcíchsprávních deliktech podle § 13.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 13 - § 15 PřestupkySprávní delikty

 

(1) Úvěrová instituce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní

a)  povinnost stanovenou v § 5 odst. 1, nebo

b)  povinnost stanovenou v § 19 odst. 2.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 10 000 000 Kč.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb 

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm Česká národní banka nezahájila řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

Pozn. nabývá účinnosti dle § 20 dnem 1. 1. 2018.

 

§ 15

 

Přestupky(1) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(2) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(3) Příjem z náhrady nákladů řízení je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správního řízení vedeného Českou národní bankou podle tohoto zákona se pro účely vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.