Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 300/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.10.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 710. 2016 do 30. 6. 2017)

300/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 21. srpna 2013

o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

ve znění zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 45/2016 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 250/2016. Sb., zákona č. 104/2017 Sb. a zákona č. 183/201747/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4

 

(1) Vojenská policie plní tyto úkoly policejní ochrany:

a)  odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti,

b)  působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky, 1),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 12 Oprávnění požadovat informace z informačních systémů

Oprávnění požadovat informace z informačních systémů

 

(1) Vojenská policie může v rozsahu potřebném pro plnění konkrétního úkolu žádat od správce informačního systémuevidence nebo provozovatele poskytnutí informací z agendového informačního systému evidence občanských průkazů 3), agendového informačního systému evidence cestovních dokladů 4), agendového informačního systému evidence diplomatických a služebních pasů 4), agendového informačního systému evidence obyvatel 5), z evidencí vedených Rejstříkem trestů, evidence údajů o mýtném 6), základního registru obyvatel 7), základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci, základního registru agend orgánů veřejné moci a některých práv a povinností, registru silničních vozidel 8), registru historických a sportovních vozidel, centrálního registru řidičů a informačního systému cizinců 9) způsobem umožňujícím dálkový a nepřetržitý přístup; v případě agendového informačního systému evidence občanských průkazů a agendového informačního systému evidence cestovních dokladů lze informace poskytnout pouze způsobem umožňujícím nepřetržitý přístup.

(2) Správce evidence nebo provozovatel informačního systému poskytne informace bezplatně a bez zbytečného odkladu, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.

(3) Vojenská policie je oprávněna žádat o poskytnutí informací podle odstavce 1 pouze způsobem, který jí umožní uchovávat identifikační údaje o útvaru Vojenské policie nebo o vojenském policistovi, který o poskytnutí informací žádal, a o účelu, k němuž bylo o poskytnutí informací žádáno, nejméně po dobu 5 let. O skutečnostech podle věty první jejsou správce informačního systému povinenevidence nebo provozovatel povinni zachovávat mlčenlivost.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Díl 4

Oprávnění vojenského policisty

 

§ 26 Oprávnění požadovat vysvětlení

Oprávnění požadovat vysvětlení

 

(1) Vojenský policista je oprávněn požadovat potřebná vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností důležitých pro odhalení trestného činu nebo přestupku a jeho pachatele, vypátrání hledaného nebo pohřešovaného vojáka anebo věci, nebo zajištění bezpečnosti chráněné osoby, a v případě potřeby osobu vyzvat, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určené místo k sepsání úředního záznamu o podání vysvětlení. Každý je povinen požadavku nebo výzvě vyhovět.

(2) Vysvětlení může odepřít pouze osoba, která by tím sobě, svému příbuznému v pokolení přímém, svému sourozenci, osvojiteli, osvojenci, manželovi, partnerovi nebo druhovi, jakož i jiným osobám v poměru rodinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pociťovala jako újmu vlastní, způsobila nebezpečí trestního stíhání nebo nebezpečí postihu za přestupeksprávní delikt.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

§ 27 - § 28 Oprávnění požadovat prokázání totožnosti

 

(1) Prokázání totožnosti znamená prokázání jména, popřípadě jmen, příjmení, data narození, rodného čísla, bylo-li přiděleno, a adresy bydliště, a nemá-li ho, adresy místa pobytu, a u vojáka také prokázání příslušnosti k vojenskému útvaru. Rozsah a způsob zjišťování osobních údajů musí být přiměřené účelu zjišťování totožnosti.

(2) Vojenský policista je oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti osobu

a)  podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu,

b)  od níž je požadováno vysvětlení,

c)  odpovídající popisu hledaného nebo pohřešovaného vojáka,

d)  zdržující se v blízkosti místa, kde došlo ke spáchání trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu,

e)  která má být předvedena na žádost příslušného orgánu podle jiného právního předpisu,

f)   která je oznamovatelem podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupkusprávního deliktu,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VI

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 51 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 52 PřestupkySprávní delikty právnických osob

Správní delikty právnických osob a podnikajících

fyzických osob

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 50 odst. 1 použije slova "vojenská policie" anebo slova od nich odvozená nebo symboly nebo znak Vojenské policie ve svém názvu nebo obchodní firmě,

b)  na místě veřejnosti přístupném neoprávněně užívá na vozidle, plavidle nebo letadle zvláštní barevné provedení a označení používané na služebních vozidlech, plavidlech a letadlech Vojenské policie anebo zvláštní barevné provedení a označení s ním zřejmě zaměnitelné, nebo

c)  odmítne na výzvu vojenského policisty bez zbytečného odkladu a bezúplatně poskytnout požadované podklady a informace, pokud jí v tom nebrání jiný právní předpis (§ 56 odst. 1).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) a c) lze uložit pokutuse uloží pokuta do 20 000 Kč a za správní delikt podle odstavce 1 písm. b) pokuta do 100 000 Kč.

 

§ 53 Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům, a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti.

(2(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(7) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu obce.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST DRUHÁ

Změna zákona o přestupcích

 

§ 62

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 586/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 376/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 484/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 52/2009 Sb., zákona č. 306/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 237/2012 Sb., zákona č. 390/2012 Sb., zákona č. 494/2012 Sb. a zákona č. 102/2013 Sb., se mění takto:

1. V § 58 odst. 1 se slova "Státní orgány, orgány Policie České republiky (dále jen "orgány policie") a" nahrazují slovy "Orgány Policie České republiky, Vojenské policie (dále jen "orgán policie"), státní orgány a orgány".

2. V § 86 písm. a) se za slova "orgány policie" vkládají slova ", s výjimkou Vojenské policie,".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Němcová v. r.

Zeman v. r.

Rusnok v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)         Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.