Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 300/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2017 do 30. 6. 2017)

300/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. července 2008

o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů

ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 192/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb.,. a zákona č. 299/2016 Sb.

a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 14b Seznam fyzických osob, které mají zřízenu datovou schránku

Seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob,

právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu

a zpřístupněnu datovou schránku

 

(1) Ministerstvo vede veřejný seznam fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku (dále jen "seznam držitelů datových schránek"), který je přístupný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam je součástí informačního systému datových schránek.

(2) Seznam držitelů datových schránek se člení na samostatné části vedené pro fyzické osoby, pro podnikající fyzické osoby, pro právnické osoby a pro orgány veřejné moci.

(3) Seznam držitelů datových schránek obsahuje tyto údaje o fyzických osobách, podnikajících fyzických osobách, právnických osobách a orgánech veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku

a)  v části vedené pro fyzické osoby

1.    jméno, popřípadě jména, příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo jiného pobytu na území České republiky anebo adresa bydliště mimo území České republiky,

2.    identifikátor,

3.    údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

b)  v části vedené pro podnikající fyzické osoby

1.    jméno, popřípadě jména a příjmení, popřípadě obchodní firma, místo podnikání a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2.    identifikátor,

3.    údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

c)  v části vedené pro právnické osoby

1.    obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno,

2.    identifikátor, případně identifikátory,

3.    údaj o tom, zda datová schránka plní funkci datové schránky podle § 6,

4.    má-li právnická osoba zřízeno více datových schránek právnické osoby, údaj o tom, která datová schránka právnické osoby je další datovou schránkou právnické osoby, je-li další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby vnitřní organizační jednotky právnické osoby, název této vnitřní organizační jednotky, a je-li další datová schránka právnické osoby zřízena pro potřeby výkonu konkrétní agendy nebo činnosti právnické osoby, název této agendy nebo činnosti,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22 Konverze

Konverze

 

(1) Konverzí se rozumí

a)  úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru (dále jen "dokument obsažený v datové zprávě") způsobem zajišťujícím shodu"), ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky o provedení konverze (dále jen "doložka"),, nebo

b)  úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodua ověření shody obsahu těchto dokumentů a připojení ověřovací doložky.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 24 Postup při provádění konverze

Postup při provádění konverze

 

(1) Při konverzi do dokumentu v listinné podobě subjekt provádějící konverzi

a)  ověří platnost kvalifikovaného elektronického časového razítka vstupu , je-li jím vstup opatřen,

b)  ověří platnost uznávaného elektronického podpisu, je-li jím vstup podepsán, platnost uznávané elektronické pečetě, je-li jí vstup zapečetěn, nebo platnost uznávané elektronické značky, je-li jí vstup označen.

(2) Bezodkladně poté, kdy subjekt provádějící konverzi provede úplné převedení dokumentuověří shodu výstupu se vstupem a shoduje-li se výstup se vstupem, připojí k výstupu ověřovací doložku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 25 DoložkaOvěřovací doložka

Doložka

Ověřovací doložka

 

(1) DoložkaOvěřovací doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě se považuje za součástje součástí výstupu a obsahuje

a)  název subjektu, který konverzi provedl,

b)  pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,

c)  sděleníúdaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

d)  údaj o tom, z kolika listů se skládá vstup,

e)  údaj o tom, zda vstup obsahuje vodoznak, reliéfní tisk nebo embossing, suchou pečeť nebo reliéfní ražbu, opticky variabilní prvek nebo jiný zajišťovací prvek,

f)   datum vyhotovení ověřovací doložky,

g)  jméno, případně jména, a příjmení osoby, která konverzi provedla; údaj se neuvede, byla-li konverze provedena automatizovaně,

h)  kvalifikovaný elektronický podpis osoby, která konverzi provedla, nebo kvalifikovanou elektronickou pečeť subjektu, který konverzi provedl, byla-li konverze provedena automatizovaně.

(2) DoložkaOvěřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě se považuje za součástje součástí výstupu a obsahuje

a)  název subjektu, který konverzi provedl,

b)  pořadové číslo, pod kterým je konverze vedena v evidenci provedených konverzí,

c)  sděleníúdaj o ověření toho, že obsah výstupu odpovídá obsahu vstupu,

d)  údaj o tom, z kolika listů se skládá výstup,

e)  datum vyhotovení ověřovací doložky,

f)   údaj o tom, zda byl vstup podepsán uznávaným elektronickým podpisem, zapečetěn uznávanou elektronickou pečetí nebo označen uznávanou elektronickou značkou, identifikaci uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky alespoň v rozsahu identifikačního čísla kvalifikovaného certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru a o podepisující osobě, pečetící osobě nebo označující osobě obsažených v kvalifikovaném certifikátu a údaj o výsledku ověření platnosti uznávaného elektronického podpisu, uznávané elektronické pečetě nebo uznávané elektronické značky,

g)  údaj o tom, zda byl vstup opatřen kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, identifikaci kvalifikovaného elektronického časového razítka alespoň v rozsahu identifikačního čísla certifikátu a údajů o kvalifikovaném poskytovateli služeb vytvářejících důvěru obsažených v certifikátu a datum a čas uvedené v kvalifikovaném elektronickém časovém razítku,

h)  otisk úředního razítka a jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis osoby, která konverzi provedla, nebo zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu, byla-li konverze provedena automatizovaně.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky

Správní delikty

§ 26a - § 26c PřestupkySprávní delikty

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26b

 

(1) Podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že užije datovou schránku k šíření

a)  nevyžádaných obchodních či jiných obtěžujících sdělení,

b)  počítačového programu, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky.

(2) Za přestupeksprávní delikt lze uložit pokutu do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26c

 

Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.