Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 297/2016 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 19.9.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 719. 9. 2016 do 30. 6. 2017)

297/2016 Sb.

ZÁKON

ze dne 24. srpna 2016,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Přestupky fyzických,a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

§ 16 - § 18 Přestupky fyzických,a správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 17

 

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  použije značku důvěry EU 2) v rozporu s čl. 23 odst. 1 Nařízení, nebo

b)  v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení neeviduje nebo nezpřístupňuje veškeré příslušné informace po ukončení činnosti kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru nebo nepředá ministerstvu evidenci podle § 4 odst. 2.

(2) Poskytovatel služeb vytvářejících důvěru se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nepřijme vhodná technická a organizační opatření k řízení rizik ohrožujících bezpečnost jím poskytovaných služeb podle čl. 19 odst. 1 Nařízení,

b)  v rozporu s čl. 19 odst. 2 Nařízení nevyrozumí o narušení bezpečnosti nebo ztrátě integrity bez zbytečného odkladu orgán dohledu podle tohoto zákona nebo osobu, na kterou může mít narušení bezpečnosti nebo ztráta integrity nepříznivý dopad, nebo

c)  v rozporu s čl. 21 odst. 3 Nařízení poskytuje služby vytvářející důvěru označené jako kvalifikované předtím, než byl status kvalifikovaného poskytovatele služeb vytvářejících důvěru a kvalifikované služby vyznačen v důvěryhodných seznamech.

(3) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 20 odst. 1 Nařízení

1.    se nepodrobí auditu ze strany subjektu posuzování shody alespoň jednou za 24 měsíců, nebo

2.    nepředloží výslednou zprávu o posouzení shody,

b)  se nepodrobí auditu ze strany orgánu dohledu podle tohoto zákona nebo subjektu posuzování shody podle čl. 20 odst. 2 Nařízení,

c)  nezajistí, aby byl na jeho internetových stránkách k dispozici odkaz na příslušný důvěryhodný seznam podle čl. 23 odst. 2 Nařízení,

d)  neoznámí případné změny v poskytování služeb vytvářejících důvěru nebo záměr ukončit některou ze svých činností podle čl. 24 odst. 2 písm. a) Nařízení,

e)  zaměstnává zaměstnance nebo využívá subdodavatele v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. b) Nařízení,

f)   v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. c) Nařízení,

1.    neudržuje dostatečné finanční prostředky, nebo

2.    neuzavře vhodné pojištění odpovědnosti,

g)  nesplní informační povinnost podle čl. 24 odst. 2 písm. d) Nařízení,

h)  nepoužívá důvěryhodné systémy a produkty podle čl. 24 odst. 2 písm. e) Nařízení,

i)   nepoužívá důvěryhodné systémy k uchovávání dat podle čl. 24 odst. 2 písm. f) Nařízení,

j)   nepřijme vhodná opatření proti padělání a odcizení dat podle čl. 24 odst. 2 písm. g) Nařízení,

k)  v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. h) Nařízení neeviduje nebo nezpřístupňuje veškeré příslušné informace,

l)   nemá k dispozici aktualizovaný plán ukončení činnosti k zajištění kontinuity služby podle čl. 24 odst. 2 písm. i) Nařízení,

m) neposkytuje kvalifikované služby vytvářející důvěru na základě písemné smlouvy podle § 2,

n)  neuchovává dokumenty podle § 3 odst. 1, nebo

o)  neuchovává údaje podle § 3 odst. 2.

(4) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikované certifikáty se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neověří totožnost nebo zvláštní znaky fyzické anebo právnické osoby, jíž je kvalifikovaný certifikát vydán, podle čl. 24 odst. 1 Nařízení,

b)  nezajistí, aby jím vydaný kvalifikovaný certifikát obsahoval přesné, pravdivé a úplné údaje,

c)  v rozporu s čl. 24 odst. 2 písm. k) Nařízení nevede nebo neaktualizuje databázi jím vydaných kvalifikovaných certifikátů,

d)  nezveřejní zneplatnění jím vydaného kvalifikovaného certifikátu podle čl. 24 odst. 3 Nařízení,

e)  neposkytne kterékoliv spoléhající se straně informace o platnosti nebo zneplatnění jím vydaných kvalifikovaných certifikátů podle čl. 24 odst. 4 Nařízení,

f)   v rozporu s čl. 28 odst. 4 Nařízení změní status zneplatněného jím vydaného kvalifikovaného certifikátu pro elektronické podpisy,

g)  v rozporu s čl. 38 odst. 4 Nařízení změní status zneplatněného jím vydaného kvalifikovaného certifikátu pro elektronické pečetě, nebo

h)  vydá kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis, kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť nebo kvalifikovaný certifikát pro autentizaci internetových stránek, který nesplňuje požadavky stanovené Nařízením.

(5) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytující kvalifikovanou službu ověřování platnosti kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí ověření platnosti kvalifikovaného elektronického podpisu nebo kvalifikované elektronické pečetě podle čl. 33 odst. 1 písm. a) Nařízení, nebo

b)  poskytuje kvalifikované služby ověřování kvalifikovaných elektronických podpisů nebo kvalifikovaných elektronických pečetí v rozporu s čl. 33 odst. 1 písm. b) Nařízení.

(6) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru poskytující kvalifikovanou službu uchovávání kvalifikovaných elektronických podpisů a kvalifikovaných elektronických pečetí se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepoužívá postupy a technologie podle čl. 34 odst. 1 Nařízení.

(7) Kvalifikovaný poskytovatel služeb vytvářejících důvěru vydávající kvalifikovaná elektronická časová razítka se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nezajistí, aby jím vydaná kvalifikovaná elektronická časová razítka splňovala požadavky podle čl. 42 odst. 1 Nařízení.

(8) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3 písm. c) a g),

b)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b), odstavce 3 písm. a), e) a m),

c)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1, odstavce 2 písm. a) a c), odstavce 3 písm. b), d), f), h) až l), n) a o) a odstavců 4 až 7.

 

§ 18

 

Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se použijí ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává v prvním stupni ministerstvo.

(6) Výnos z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.