Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 296/1991 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017)

296/1991 Sb.

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

ve znění sdělení č. 529/1992 Sb., sdělení č. 105/1993 Sb., sdělení č. 26/1994 Sb., sdělení č. 10/1998 Sb.,

sdělení č. 11/1998 Sb., sdělení č. 340/1999 Sb., sdělení č. 23/2002 Sb.m.s., sdělení č. 44/2002 Sb.m.s., sdělení č. 20/2004 Sb.m.s.

sdělení č. 21/2004 Sb.m.s., sdělení č. 22/2004 Sb.m.s., sdělení č. 41/2005 Sb.m.s., sdělení č. 36/2006 Sb. m.s., sdělení č. 41/2008 Sb. m.s.,

sdělení č. 88/2008 Sb. m.s., sdělení č. 52/2009 Sb. m.s., sdělení č. 53/2010 Sb. m.s., sdělení č. 60/2011 Sb. m.s., sdělení č. 63/2012 Sb. m.s.,

sdělení č. 101/2012 Sb. m.s., sdělení č. 34/2014 Sb. m.s., sdělení č. 37/2015 Sb. m.s., sdělení č. 29/2016 Sb. m.s., sdělení č. 34/2017 Sb. m.s.. a sdělení č. 35/201729/2016 Sb. m.s.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PRAVIDLO 4

ŽÁDOST (OBSAH)

 

4.1 Povinný a fakultativní obsah; podpis

(a) Žádost obsahuje

(i) petit;

(ii) název vynálezu;

(iii) údaje týkající se přihlašovatele a zástupce, je-li zástupce ustanoven;

(iv) údaje týkající se vynálezce, jestliže národní zákonodárství alespoň jednoho z určených států požaduje, aby jméno vynálezce bylo uvedeno při podání národní přihlášky.

(b) Žádost případně obsahuje:

(i) uplatnění priority;

(ii) údaje týkající se dřívější rešerše, jak je stanoveno pravidly 4.12(i) a 12bis.1(c) a (f),

(iii) odkaz na základní přihlášku nebo základní patent,

(iv) údaj o přihlašovatelově volbě příslušného orgánu pro mezinárodní rešerši,

(c) Žádost může obsahovat:

(i) údaje týkající se vynálezce, jestliže národní zákonodárství žádného z určených států nepožaduje, aby jméno vynálezce bylo uvedeno při podání národní přihlášky;

(ii) požadavek adresovaný přijímacímu úřadu, aby předal mezinárodnímu úřadu prioritní doklad, a to v případě, že přihláška, z níž je priorita uplatňována, byla podána u národního úřadu nebo u mezivládního orgánu, které jsou přijímacím úřadem.

(iii) prohlášení podle pravidla 4.17,

(iv) oznámení podle pravidla 4.18,

(v) žádost o navrácení práva přednosti,

(vi) prohlášení jak je stanoveno pravidlem 4.12(ii).

(d) Žádost musí být podepsána.

4.2 Petit

Petit musí mít uvedený obsah, přičemž se doporučuje toto jeho znění: "Podepsaný žádá, aby tato mezinárodní přihláška byla projednána podle Smlouvy o patentové spolupráci".

4.3 Název vynálezu

Název vynálezu musí být krátký (Doporučuje se název o dvou až sedmi slovech, pokud je v angličtině nebo v překladu do angličtiny) a přesný.

4.4 Jména a adresy

(a) Jména fyzických osob se udávají příjmením a jménem (jmény), příjmení se udává před jménem (jmény).

(b) Názvy právnických osob se udávají jejich úplným úředním označením.

(c) Adresy se udávají tak, aby tím byly splněny obvyklé požadavky na rychlé poštovní doručení na udanou adresu, a v každém případě obsahují všechny důležité správní jednotky včetně čísla domu, pokud připadá v úvahu. V těch případech, kde národní zákonodárství určeného státu nepožaduje uvedení čísla domu, nebude mít opomenutí uvést takové číslo, v tomto státě žádný následek. Aby se umožnilo rychlé spojení s přihlašovatelem, doporučuje se uvést adresu dálnopisu, číslo telefonu a faxu, nebo odpovídající údaje jiných podobných komunikačních prostředků přihlašovatele, nebo případně zástupce či společného zmocněnce.

(d) Pro každého přihlašovatele, vynálezce nebo zástupce smí být uvedena pouze jedna adresa, avšak jestliže nebyl ustanoven zástupce k zastupování přihlašovatele nebo všech přihlašovatelů, pokud je jich více než jeden, smí přihlašovatel, nebo, je-li více přihlašovatelů, společný zmocněnec, uvést navíc k jakékoli jiné adrese uvedené v žádosti, ještě i adresu, na kterou mají být zasílána oznámení.

4.5 Přihlašovatel

(a) Žádost musí uvádět:

(i) jméno,

(ii) adresu a

(iii) státní příslušnost a sídlo

přihlašovatele nebo, pokud je několik přihlašovatelů, každého z nich.

(b) Státní příslušnost přihlašovatele musí být udána názvem státu, jehož je příslušníkem.

(c) Sídlo přihlašovatele musí být udáno názvem státu, na jehož území má pobyt.

(d) V žádosti smí být uvedeni, pro různé určené státy, různí přihlašovatelé. V takovém případě se v žádosti uvede přihlašovatel nebo přihlašovatelé pro každý určený stát nebo skupinu určených států.

4.6 Vynálezce

(a) V případě uplatnění pravidla 4.1(a)(iv) nebo (c)(i) musí žádost obsahovat jméno a adresu vynálezce nebo každého vynálezce, je-li jich více.

(b) Jestliže je přihlašovatel vynálezcem, musí žádost obsahovat místo údaje uvedeného v odstavci (a) sdělení v tomto směru.

(c) V žádosti lze pro různé určené státy udat různé osoby jako vynálezce tehdy, jestliže jsou v tomto směru požadavky obsažené v národním zákonodárství určených států různé. V takovém případě bude žádost obsahovat zvláštní prohlášení pro každý určený stát nebo skupinu států, ve kterém se jedna nebo několik osob, případně tatáž osoba tytéž osoby považují za vynálezce.

4.7 Zástupce

Jsou-li ustanoveni zástupci, bude to uvedeno v žádosti a současně budou uvedena jejich jména a adresy.

 

4.8. Společný zmocněnec

Jestliže byl určen společný zmocněnec, musí být tento údaj v žádosti uveden.

 

4.9. Určení států; druhy ochrany; národní a regionální patenty

(a) Podání žádosti musí zahrnovat:

(i) určení všech smluvních států, které jsou vázány smlouvou k datu mezinárodního podání;

(ii) údaj, že mezinárodní přihláška je, vzhledem ke každému určenému státu, kterého se týká článek 43 nebo 44, na udělení každého druhu ochrany, který je dostupný na základě určení tohoto státu;

(iii) údaj, že mezinárodní přihláška je, vzhledem ke každému určenému státu, kterého se týká článek 45(1), na udělení regionálního patentu a také, pokud neplatí článek 45(2), národního patentu.

(b) Nehledě na odstavec (a)(i), jestliže ke dni 5. října 2005 národní zákonodárství smluvního státu uvádí, že podání mezinárodní přihlášky, která obsahuje určení tohoto státu a uplatňuje prioritu dřívější národní přihlášky mající účinek v tomto státě, bude mít za následek, že dřívější národní přihláška přestane mít účinek se stejnými důsledky, jako je vzetí zpět dřívější národní přihlášky, může žádost, ve které je uplatňována priorita dřívější národní přihlášky podané v tomto státě, obsahovat údaj, že určení tohoto státu není učiněno, za předpokladu, že určený úřad informuje Mezinárodní úřad do 5. ledna 2006, že tento odstavec platí vzhledem k určením tohoto státu, a že toto oznámení je stále platné k datu mezinárodního podání. Obdržené informace budou ihned zveřejněny Mezinárodním úřadem ve Věstníku.

4.10 Prioritní nárokUplatnění priority

(a) Každé prohlášení uvedené v článku 8(1) ("uplatnění priority") může uplatňovat prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných buď v nebo pro některý členský stát Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo v nebo pro členský stát Světové obchodní organizace, který není členským státem této úmluvy. Každé uplatnění priority bude uvedeno v žádosti; sestává z oznámení, že se uplatňuje priorita z dřívější přihlášky a musí uvádět:

(i) datum podání dřívější přihlášky;

(ii) číslo dřívější přihlášky;

(iii) je-li dřívější přihláška národní přihláška, členský stát Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví nebo členský stát Světové obchodní organizace, který není členem této úmluvy, ve kterém byla podána;

(iv) je-li dřívější přihláška regionální přihláška, organizaci pověřenou udělováním regionálních patentů podle příslušné smlouvy o regionálním patentu;

(v) je-li dřívější přihláška mezinárodní přihláška, přijímací úřad, u kterého byla podána.

(b) Navíc k obsahu požadovanému podle odstavců (a) (iv) nebo (v):

(i) je-li dřívější přihláška regionální přihláška nebo mezinárodní přihláška, uplatnění priority může obsahovat jeden nebo více členských států Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví, pro které byla dřívější přihláška podána;

(ii) je-li dřívější přihláška regionální přihláška a nejméně jeden členský stát regionální patentové smlouvy není členským státem Pařížské úmluvy na ochranu průmyslového vlastnictví ani členským státem Světové obchodní organizace, uplatnění priority bude obsahovat nejméně jeden členský stát této úmluvy nebo jeden členský stát této organizace, pro který byla dřívější přihláška podána.

(c) Pro účely odstavců (a) a (b) se článek 2 (iv) nepoužije.

(d) Jestliže 29. září 1999 upravené odstavce (a) a (b) platné od 1. ledna 2000 nejsou slučitelné s národním zákonodárstvím používaným v určených úřadech, bude se v těchto určených úřadech pokračovat v používání odstavců platných do 31. prosince 1999 i po tomto datu tak dlouho, dokud upravené odstavce nebudou slučitelné s tímto zákonodárstvím, za předpokladu, že tento úřad o tom uvědomí Mezinárodní úřad do 31. října 1999. Obdržené oznámení bude ihned zveřejněno Mezinárodním úřadem ve Věstníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Pravidlo 12bis

Předložení dokumentů týkajících seKopie výsledků dřívější rešerše přihlašovatelem

a dřívější přihlášky; překlad

 

12bis. 1 Předložení dokumentů týkajících seKopie výsledků dřívější rešerše přihlašovatelem v případě žádosti podle pravidla 4.12a dřívější přihlášky; překlad;

(a) Pokud přihlašovatel podle pravidla 4.12 požaduje, aby orgán pro mezinárodní rešerši vzal v úvahu výsledky dřívější rešerše provedené stejným nebo jiným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo národním úřadem, pak přihlašovatel, s výhradou odstavců (bc) až (df), předloží přijímacímu úřadu, společně s mezinárodní přihláškou, kopii výsledků dřívější rešerše v jakékolijakékoliv formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), ve které jsou předloženybyly vyhotoveny příslušným Orgánemorgánem nebo úřadem.

(b) Pokud bylaOrgán pro mezinárodní rešerši může, s výhradou odstavců (c) až (f), vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil ve lhůtě přiměřené okolnostem:

(i) kopii příslušné dřívější přihlášky;

(ii) pokud je dřívější přihláška v jazyce, který není přijatelný pro orgán pro mezinárodní rešerši, překlad dřívější přihlášky do jazyka, který je tímto orgánem přijímán;

(iii) pokud jsou výsledky dřívější rešerše v jazyce, který je nepřijatelný pro orgán pro mezinárodní rešerši, překlad těchto výsledků do jazyka, který je tímto orgánem přijímán;

(iv) kopii jakéhokoliv dokumentu citovaného ve výsledcích dřívější rešerše.

(c) Pokud dřívější rešerše byla provedena stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, může přihlašovatel namísto předložení kopie uvedenépředkládání kopií uvedených v odstavciodstavcích (a) a (b)(i) a (iv) uvést, že si přeje, aby jije přijímací úřad připravil a předal jije orgánu pro mezinárodní rešerši. TentoTakovýto požadavek bude uveden v žádosti a přijímací úřad za něj může požadovatbýt přijímacím úřadem podmíněn úhradou poplatku ve svůjvlastní prospěch zaplacení poplatku.

(cd) Pokud byla dřívější rešerše byla provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebude vyžadováno předloženínebudou vyžadovány uvedené kopie ani překlady uvedené v odstavciodstavcích (a) a (b) k předložení podle tohoto odstavcetěchto odstavců.

(d) Pokud má přijímací úřad nebo orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici kopii uvedenou v odstavci (a) ve formě a způsobem, který je pro úřad či orgán přijatelný, například z digitální knihovny, a přihlašovatel to uvede v žádosti, nebude vyžadováno předložení kopie podle tohoto odstavce.

12bis.2 Výzva orgánu pro mezinárodní rešerši k předložení dokumentů týkajících se dřívější rešerše v případě žádosti podle pravidla 4.12

(a) Orgán pro mezinárodní rešerši může, s výhradou odstavců (b) a (c), vyzvat přihlašovatele, aby mu předložil ve Ihůtě přiměřené okolnostem:

(i) kopii příslušné dřívější přihlášky,

(ii) pokud je dřívější přihláška v jazyce, který není pro orgán pro mezinárodní rešerši přípustný, překlad dřívější přihlášky do jazyka, který je pro tento orgán přípustný,

(iii) pokud jsou výsledky dřívější rešerše v jazyce, který není pro orgán pro mezinárodní rešerši přípustný, překlad těchto výsledků do jazyka, který je pro tento orgán přípustný,

(iv) kopii jakéhokoli dokumentu citovaného ve výsledcích dřívější rešerše.

(b) Pokud byla dřívější rešerše provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebo pokud má orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici kopii nebo překlad uvedený v odstavci (a) ve formě a způsobem, který je pro orgán přijatelný, například z digitální knihovny nebo ve formě prioritního dokumentu, nebude vyžadováno předložení kopie ani překladu uvedeného v odstavci (a) podle tohoto odstavce.

(c(e) Pokud žádost obsahuje prohlášení podle pravidla 4.12(ii) o tomza tím účelem, že mezinárodní přihláška je stejná, nebo v podstatěpodstatně stejná, jako je přihláška, uke které byla provedena dřívější rešerše, nebo že mezinárodní přihláška je stejná, nebo v podstatěpodstatně stejná, jako dřívější přihláška, s tou výjimkou, že je podána v jiném jazyce, nebude vyžadováno předložení kopií nebudou požadovány žádné kopie ani překladů uvedenýchpřeklad, jak jsou uvedeny v odstavcích (ab)(i) a (ii) k předložení podle těchto odstavců.

(f) Pokud kopie nebo překlad uvedené v odstavcích (a) a (b) má orgán pro mezinárodní rešerši k dispozici ve formě a způsobem, které jsou pro něj přijatelné, například z digitální knihovny nebo ve formě prioritního dokladu, a přihlašovatel to uvede v žádosti, nebudou kopie nebo překlad vyžadovány k předložení podle těchto odstavců.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Pravidlo 23bis

Předání dokumentů týkajících se dřívější rešerše nebo zatřídění

 

23bis. 1 Předání dokumentů týkajících se dřívější rešerše v případě žádosti podle pravidla 4.12

(a) Přijímací úřad předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií jakoukoli kopii uvedenou v pravidle 12bis.l(a), která se týká dřívější rešerše, v souvislosti s níž přihlašovatel předložil žádost podle pravidla 4.12, a to za předpokladu, že:

(i) přihlašovatel předložil tuto kopii přijímacímu úřadu společně s mezinárodní přihláškou,

(ii) přihlašovatel požádal, aby přijímací úřad tuto kopii připravil a předal ji dotyčnému orgánu, nebo

(iii) přijímací úřad má tuto kopii k dispozici ve formě a způsobem, který je pro úřad přijatelný, například z digitální knihovny, v souladu s pravidlem 12bis.1(d).

(b) Pokud není zahrnuta v kopii výsledků dřívější rešerše uvedené v pravidle 12bis.1(a), přijímací úřad předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií rovněž kopii výsledků dřívějšího zatřídění provedeného tímto úřadem, pokud je již k dispozici.

23bis.2 Předání dokumentů tykajících se dřívější rešerše nebo zatřídění pro účely pravidla 41.2

(a) Pro účely pravidla 41.2, pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných u stejného úřadu, jako je ten, který jedná jako přijímací úřad, a tento úřad provedl u této dřívější přihlášky dřívější rešerši nebo dřívější přihlášku zatřídil, přijímací úřad s výhradou článku 30 (2)(a), jak se uplatňuje na základě článku 30 (3) a odstavců (b), (d) a (e), předá orgánu pro mezinárodní rešerši společně s rešeršní kopií kopii výsledků každé takové dřívější rešerše v jakékoli formě (například ve formě rešeršní zprávy, seznamu citovaného stavu techniky nebo průzkumové zprávy), v níž jsou úřadu k dispozici, a kopii výsledků dřívějšího zatřídění provedeného úřadem, pokud je již k dispozici. Přijímací úřad může s výhradou článku 30 (2) (a), jak se uplatňuje na základě článku 30 (3), orgánu pro mezinárodní rešerši předat další dokumenty týkající se dřívější rešerše, o nichž předpokládá, že jsou pro tento orgán pro účely provedení mezinárodní rešerše užitečné.

 (b) Bez ohledu na odstavec (a) může přijímací úřad oznámit Mezinárodnímu úřadu do 14. dubna 2016, že se může na žádost přihlašovatele předloženou společně s mezinárodni přihláškou rozhodnout, že orgánu pro mezinárodní rešerši výsledky dřívější rešerše nepředá. Mezinárodní úřad zveřejní oznámení podle tohoto ustanovení ve Věstníku.

(c) Podle uvážení přijímacího úřadu se odstavec (a) použije přiměřeně, pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné nebo více dřívějších přihlášek podaných u úřadu jiného, než je ten, který jedná jako přijímací úřad, a tento úřad provedl u této dřívější přihlášky dřívější rešerši nebo dřívější přihlášku zatřídil a výsledky dřívější rešerše nebo zatřídění má přijímací úřad k dispozici ve formě a způsobem, který je pro úřad přijatelný, například z digitální knihovny.

(d) Odstavce (a) a (c) se nepoužijí, pokud dřívější rešerši provedl stejný orgán pro mezinárodní rešerši nebo stejný úřad, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, nebo pokud je přijímacímu úřadu známo, že orgán pro mezinárodní rešerši má k dispozici kopii výsledků dřívější rešerše nebo zatřídění ve formě a způsobem, který je pro orgán přijatelný, například z digitální knihovny.

(e) Pokud se k 14. říjnu 2015 předání kopií uvedených v odstavci (a) nebo předáni těchto kopií v konkrétní formě, jako jsou ty uvedené v odstavci (a), bez povolení přihlašovatele neslučuje s vnitrostátními právními předpisy uplatňovanými přijímacím úřadem, nevztahuje se tento odstavec na předání těchto kopií nebo předání těchto kopií v příslušné konkrétní formě ohledně jakékoli mezinárodní přihlášky podané u tohoto přijímacího úřadu, dokud je takové předání bez povolení přihlašovatele neslučitelné s příslušnými právními předpisy, a to za předpokladu, že dotyčný úřad o této skutečnosti informuje Mezinárodní úřad do 14. dubna 2016. Mezinárodní úřad obdržené informace neprodleně zveřejní ve Věstníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PravidloPRAVIDLO 41

VZETÍ VÝSLEDKŮ DŘÍVĚJŠÍ REŠERŠE V ÚVAHU

 

41.1 Vzetí v úvahu výsledků dřívější rešerše a zatříděnív úvahu

 

41.1 Vzetí v úvahu výsledků dřívější rešerše v případě žádosti podle pravidla 4.12

Pokud přihlašovatel požádal podle pravidla 4.12 orgán pro mezinárodní rešerši, aby vzal v úvahu výsledky dřívější rešerše, splnila splňuje podmínku pravidla 12bis.1 a:

(i) dřívější rešerše byla provedena stejným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše vezme tyto výsledky v úvahu v možném rozsahu, při provádění mezinárodní rešerše;

(ii) dřívější rešerše byla provedena jiným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo úřadem jiným, než je tentím, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši může vzít tyto výsledky v úvahu při provádění mezinárodní rešerše v úvahu.

41.2 Vzetí v úvahu výsledků dřívější rešerše a zatřídění v ostatních případech

(a) Pokud mezinárodní přihláška uplatňuje prioritu jedné či více dřívějších přihlášek, u nichž byla provedena dřívější rešerše stejným orgánem pro mezinárodní rešerši, nebo stejným úřadem, jako je ten, který jedná jako orgán pro mezinárodní rešerši, pak orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše vezme tyto výsledky dřívější rešerše v úvahu v možném rozsahu.

(b) Pokud přijímací úřad předal orgánu pro mezinárodní rešerši kopii výsledků dřívější rešerše nebo dřívějšího zatřídění podle pravidla 23bis.2 (a) či (b), nebo pokud má orgán pro mezinárodní rešerši takovou kopii k dispozici ve formě a způsobem, který je pro orgán přijatelný, například z digitální knihovny, pak orgán pro mezinárodní rešerši při provádění mezinárodní rešerše může vzít tyto výsledky pří provádění mezinárodní rešerše v úvahu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Pravidlo 45bis

Doplňkové mezinárodní rešerše

 

45bis. 1 Žádost o doplňkovou rešerši

(a) Přihlašovatel může kdykoliv před uplynutím 2219 měsíců od data priority požádat, aby byla provedena u mezinárodní přihlášky provedena doplňková mezinárodní rešerše orgánem pro mezinárodní rešerši, kterékterý je k tomu příslušný podle pravidla 45bis.9. Tyto žádosti mohou být podány k více než jednomu takovému orgánu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PRAVIDLO 86

VĚSTNÍK

 

86.1 Obsah

Věstník uvedený v článku 55 (4) obsahuje:

(i) pro každou zveřejněnou mezinárodní přihlášku údaje stanovené Administrativní směrnicí převzaté z titulní strany zveřejnění mezinárodní přihlášky, případně výkres z uvedené titulní strany a anotaci;

(ii) sazebník všech poplatků, které se platí přijímacím úřadům, Mezinárodnímu úřadu, orgánům pro mezinárodní rešerši a orgánům pro mezinárodní předběžný průzkum;

(iii) oznámení, jejichž uveřejnění se vyžaduje podle Smlouvy nebo Prováděcího předpisu;

(iv) informace týkající se skutečností uod určených anebo zvolených úřadů, oznámenépokud Mezinárodnímu úřadu podle pravidla 95.1 dojdou, a v souvislosti se zveřejněnými mezinárodními přihláškami,rozsahu, v jakém mu dojdou, o tom, zda byly splněny požadavky článků 22 nebo 39, pokud jde o mezinárodní přihlášky obsahující určení nebo volbu příslušného úřadu;

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

PravidloPRAVIDLO 95

Informace a překlady od určených a zvolených úřadů

DOSTUPNOST PŘEKLADŮ

 

95.1 Informace týkající se skutečností u určených a zvolených úřadů

Každý určený či zvolený úřad oznámí Mezinárodnímu úřadu následující informace týkající se mezinárodní přihlášky, a to do dvou měsíců nebo následně v nejkratší rozumně možné době od výskytu jakékoli z následujících skutečností:

(i) pokud přihlašovatel provedl úkony stanovené v článku 22 nebo článku 39, datum provedení těchto úkonů a číslo národní přihlášky, které bylo přiděleno mezinárodní přihlášce,

(ii) pokud určený či zvolený úřad výslovně zveřejňuje mezinárodní přihlášku na základě svých vnitrostátních právních předpisů nebo národní praxe, číslo a datum tohoto národního zveřejnění,

(iii) pokud je udělen patent, datum udělení patentu, a v případě, že určený či zvolený úřad výslovně zveřejnil mezinárodní přihlášku ve formě, v níž byla udělena podle vnitrostátních právních předpisů tohoto úřadu, číslo a datum tohoto národního zveřejnění.

95.2. DodáníDodávky kopií překladů

(a) [beze změny] Na žádost Mezinárodního úřadu mu každý určený nebo zvolený úřad zašle kopii překladu mezinárodní vyhláškypřihlášky, jak jej tomuto úřadu předložil navrhovatelpřihlašovatel.

(b) [beze změny] Mezinárodní úřad může na žádost a proti zaplacení výloh dodat komukoli kopie překladů, které obdrželmu došly podle odstavce (a).

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.