Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 290/1993 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2010.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2010 do 30. 6. 2017)

290/1993 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. listopadu 1993,

kterým se mění a doplňuje trestní zákon

a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích

ve znění zákona č. 41/2009 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Čl. I

zrušen zákonem č. 41/2009 Sb.

 

Čl. II

zrušen zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., se mění takto:

§ 50 včetně nadpisu zní:

 

"§ 50

 

Přestupky proti majetku

 

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)  úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, pokud škoda nedosahuje částku nejnižší měsíční mzdy stanovené právním předpisem, 3c) nebo se o takové jednání pokusí,

b)  úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek,

c)  úmyslně ukryje nebo na sebe nebo jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 3000 Kč.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.