Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 29/2000 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.2.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 72. 2016 do 30. 6. 2017)

29/2000 Sb.

ZÁKON

ze dne 18. ledna 2000

o poštovních službách a o změně některých zákonů

(zákon o poštovních službách)

ve znění zákona č. 517/2002 Sb., zákona č. 225/2003 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb.,

zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 110/2007 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.,

zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 212/2013 Sb., zákona č. 258/2014 Sb.,

zákona č. 319/2015 Sb., zákona č. 378/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017378/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 6

Poštovní podmínky

(1) Poštovní podmínky musejí mít písemnou formu.

(2) Poštovní podmínky musí srozumitelným, úplným a snadno přístupným způsobem obsahovat minimálně

a)   popis poskytované poštovní služby,

b)   způsob, jakým lze uzavřít poštovní smlouvu,

c)   požadovanou úpravu poštovní zásilky, její rozměry a hmotnost,

d)   ustanovení určující, který obsah poštovní zásilky je považován za nebezpečný nebo vyžaduje zvláštní zacházení, jakož i povinnou zvláštní úpravu takové poštovní zásilky,

e)   ustanovení určující nedovolený obsah poštovní zásilky,

f)    způsob a podmínky dodání,

g)   cenu poštovní služby, způsob její úhrady a rozsah nároku odesílatele na její vrácení, jestliže provozovatel porušil povinnost vyplývající z poštovní smlouvy,

h)   postup provozovatele při nemožnosti dodání poštovní zásilky,

i)     způsob uplatnění reklamace vad poskytované poštovní služby, včetně údajů o tom, kde a v jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit a lhůty o jejím vyřízení,

j)     postup provozovatele při otevření poštovní zásilky podle § 8,

k)   postup provozovatele při prodeji nebo zničení poštovní zásilky nebo její části podle § 9 a 10, včetně lhůty, jejímž uplynutím je takové nakládání se zásilkou podmíněno,

l)     rozsah odpovědnosti za vzniklou škodu podle § 13 odst. 1,

m)  omezení výše náhrady škody podle § 13 odst. 4,

n)   výčet ustanovení, od nichž se nelze odchýlit dohodou stran,

o)   podmínky pro zaslání poštovní zásilky nebo peněžní částky do zahraničí, pokud takovou službu nabízí,

p)   informaci o způsobu řešení sporů týkajících se předmětu poštovní smlouvy.

(3) Provozovatel je povinen nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změny poštovních podmínek uveřejnit informaci o této změně v každé své provozovně a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(4) Úřad vyzve provozovatele, aby ve lhůtě ne kratší než 10 dnů provedl změnu poštovních podmínek, jsou-li v rozporu s tímto zákonem nebo prováděcími právními předpisy k tomuto zákonu nebo v rozporu se zákonem obsahujícím pravidla ochrany spotřebitele, a to z důvodu nekalých obchodních praktik nebo z důvodu diskriminace spotřebitele 17); v tomto případě se odstavec 3 nepoužije. Nedojde-li k nápravě ve lhůtě stanovené ve výzvě, Úřad zahájí řízení o přestupkusprávním deliktu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 37a

Přestupky

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   poruší některou z povinností podle § 16 odst. 1,

b)   zjišťuje obsah poštovní zásilky v rozporu s § 16 odst. 5,

c)   podniká v oblasti poštovních služeb bez oprávnění nebo v rozporu s obecnými podmínkami podnikání podle § 17,

d)   poskytuje poštovní službu nebo zajišťuje zahraniční poštovní službu bez oprávnění podle § 18 odst. 1,

e)   nesplní povinnost podle § 18 odst. 5 nebo 6, nebo

f)    provozuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem bez poštovní licence v rozporu s § 20.

(2) Provozovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   nezpřístupní poštovní podmínky podle § 4 odst. 1,

b)   neuzavře poštovní smlouvu podle § 4 odst. 2,

c)   v rozporu s § 6 odst. 4 neprovede ve lhůtě stanovené Úřadem změnu poštovních podmínek,

d)   neuveřejní informaci o změně poštovních podmínek podle § 6 odst. 3,

e)   zachází s poštovní zásilkou nebo poukázanou peněžní částkou v rozporu s § 7 odst. 1,

f)    otevře nebo prohlíží poštovní zásilku v rozporu § 8 odst. 1, 2 a 4,

g)   neinformuje o otevření poštovní zásilky při dodání adresáta, popřípadě odesílatele při vrácení poštovní zásilky podle § 8 odst. 3,

h)   prodá poštovní zásilku v rozporu s § 9 odst. 1 a 2,

i)     nevydá čistý výtěžek podle § 9 odst. 3,

j)     zničí poštovní zásilku v rozporu s § 10,

k)   nevyplatí poukázanou peněžní částku v rozporu § 11,

l)     v rozporu s § 16 odst. 7 nevydá poštovní zásilku nebo neumožní jiná opatření dotýkající se poštovní zásilky,

m)  nesplní povinnost podle § 18 odst. 4,

n)   neplní informační povinnost podle § 32a, nebo

o)   neplní povinnost podle § 34 odst. 12, nebo.

pPozn. redakce: zákonem č. 319/2015 Sb. bylo zrušeno písmeno o) a písmeno p) bylo přejmenováno na o). Proto písmeno p) chybí.

q)   v rozporu s § 6 odst. 2 neuvede v poštovních podmínkách veškeré požadované informace nebo je uvede nesrozumitelným, neúplným nebo obtížně přístupným způsobem.

(3) Držitel poštovní licence se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   poruší poštovní povinnost podle § 33 odst. 1 písm. a),

b)   nabízí poštovní služby v rozporu s § 33 odst. 1 písm. b),

c)   poruší některou z povinností podle § 33 odst. 4,

d)   poruší některou z povinností podle § 33 odst. 5, 7, 8 nebo 9,

e)   neplní některou z povinností podle § 33a,

f)    poruší některou z povinností podle § 34 odst. 2, 3, 9 nebo 10, nebo

g)   nabízí základní služby, které jsou obsaženy v jeho poštovní licenci, v rozporu s rozhodnutím o ceně podle § 34a odst. 2.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), d) nebo f), nebo podle odstavce 3 písm. e),

b)   2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b), nebo podle odstavce 2 písm. f) nebo l), nebo podle odstavce 3 písm. a), c), d), f) nebo g),

c)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. ed), nebo podle odstavce 2 písm. b), e), i), k), m), n), nebo pq), nebo podle odstavce 3 písm. b), nebo

d)   500 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. a), c), d), g), h), j) nebo o).

 

§ 37b

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména k rozsahu takového jednání a jeho následkům.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona § 37a projednává Úřad.

(2) (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 14b), se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad. Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST DRUHÁ

§ 44

zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Změna zákona o přestupcích

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb. a zákona č. 168/1999 Sb., se mění takto:

§ 36 včetně nadpisu zní:

"§ 36

Přestupky na úseku poštovních služeb a telekomunikací

(1) Přestupku se dopustí ten, kdo

a)   zničí, poškodí, znečistí anebo neoprávněně odstraní nebo přemístí poštovní schránku,

b)   jako odesílatel tím, že poruší poštovní smlouvu podáním poštovní zásilky obsahující věc nebezpečnou, aniž by byla dodržena povinná zvláštní úprava,

c)   jako odesílatel poruší zákaz umístění živého zvířete do poštovní zásilky,

d)   se neoprávněně napojí na telekomunikační síť nebo na jiné zařízení správy spojů anebo do nich neoprávněně zasáhne,

e)   poruší obecně závazný právní předpis o držení a provozu vysílacích rádiových stanic a jiných telekomunikačních zařízení,

f)    úmyslně ruší příjem rozhlasového, televizního nebo jiného signálu.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu až do výše 20 000 Kč; zákaz činnosti do jednoho roku lze uložit za přestupek podle odstavce 1 písm. e).".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.

1)        Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/67/ES ze dne 15. prosince 1997 o společných pravidlech pro rozvoj vnitřního trhu poštovních služeb Společenství a zvyšování kvality služby.

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/39/ES ze dne 10. června 2002, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na další otevření poštovních služeb Společenství hospodářské soutěži.

           Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/6/ES ze dne 20. února 2008, kterou se mění směrnice 97/67/ES s ohledem na úplné dotvoření vnitřního trhu poštovních služeb Společenství.

2)        Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3)        Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

3a)      Například § 86 až 87a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 152/1995 Sb., zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 265/2001 Sb., § 7 až 12 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 290/2005 Sb., § 8 až 12 zákona č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, zákon č. 13/1993 Sb., Celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

3b)      Například zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

4)        Například čl. 27 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.

5)        Například zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 164/1999 Sb.

6)        Čl. 13 Listiny základních práv a svobod.

9a)      Například § 7 až 12 zákona č. 154/1994 Sb., § 11 až 16 zákona č. 67/1992 Sb., ve znění zákona č. 153/1994 Sb. a zákona č. 88/1995 Sb.

10)      Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11)      Například zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění zákona č. 135/1997 Sb.

12)      Například závazky podle Světové poštovní úmluvy a jejího Závěrečného protokolu, Ujednání o poštovních peněžních službách, Řádu listovních zásilek a jeho Závěrečného protokolu, Řádu poštovních balíků a jeho Závěrečného protokolu, Řádu Ujednání o poštovních peněžních službách a jeho Závěrečného protokolu.

14b)    § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.