Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 289/1995 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 75. 2017 do 31. 1230. 6. 2017)

289/1995 Sb.

ZÁKON

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů

(lesní zákon)

ve znění zákona 238/1999 Sb., 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb.,

zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb.,

zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 503/2012 Sb.,

zákona č. 501/2012 Sb., zákona č. 280/2013 Sb., zákonného opatření č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 15/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 62/2017 Sb.

. a zákona č. 18362/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 39

 

Práva a povinnosti lesní stráže

 

(1) Lesní stráž je při své činnosti povinna

a)  prokázat se průkazem lesní stráže a nosit služební odznak,

b)  dohlížet na dodržování povinností spojených s obecným užíváním lesů (§ 19 a 20),

c)  oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy buď vlastníku nebo uživateli lesa, nebo orgánu, který ji ustanovil, popřípadě v neodkladných případech též orgánům Policie České republiky nebo příslušným orgánům státní správy.

(2) Lesní stráž je při své činnosti oprávněna

a)  zjistit totožnost osoby, která při obecném užívání lesa porušuje ustanovení tohoto zákona,

b)  projednat příkazem na místěukládat a vybírat pokuty za přestupky podleuvedené v § 53 tohoto zákona, v blokovém řízení podle zvláštního předpisu,24)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA IX - PŘESTUPKYSANKCE

HLAVA DEVÁTÁ

 

PŘESTUPKY

SANKCE

 

Oddíl první - Přestupky

 

Přestupky fyzických osob

 

§ 53

 

(1) Fyzická osobaPřestupku se dopustí přestupku tím, žeten, kdo v rámci obecného užívání lesa v lese

a)  ruší klid a ticho,

b)  hrabe stelivo,

c)  vyzvedává semenáčky a sazenice stromů a keřů lesních dřevin,

d)  bez povolení sbírá semena lesních dřevin, jmelí a ochmet,

e)  sbírá lesní plody způsobem poškozujícím les,

f)   táboří mimo vyhrazená místa,

g)  bez souhlasu vlastníkapovolení poruší zákaz vjezdu a stání motorovým vozidlem,

h)  vstoupí do oplocených nebo zákazem vstupu označených míst,

i)   vstoupí do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dříví,

j)   jezdí mimo cesty a vyznačené trasy na kole, na koni, na lyžích a na saních,

k)  pase nebo prohání dobytek nebo umožňuje výběh hospodářským zvířatům do lesních porostů,

l)   naruší půdní kryt nebo vodní režim nepovolenou těžbou hlíny, písku nebo kamene,

m) bez povolení, popřípadě bez ohlášení provádí terénní úpravy nebo jiné stavby (například chodníky, oplocení), pokud nejde o přestupek podle zvláštních předpisů, 24)

n)  těží nebo poškozuje stromy a keře lesních dřevin,

o)  do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rozdělává nebo udržuje otevřené ohně nebo odhazuje hořící nebo doutnající předměty,

p)  koná bez oznámení orgánu státní správy lesů organizované nebo hromadné sportovní akce,

r)   odhazuje odpady nebo odpadky,

s)  kouří.

(2) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až k),

b)  15 000 Kč, jde-li o) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 5000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. l) až s).) může uložit orgán státní správy lesů pokutu až do výše 15000 Kč.

(3) Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí o přestupcích a o jejich projednávání obecné předpisy. 24)

 

Oddíl druhý - PřestupkyPokuty

 

Přestupky fyzických, právnických a podnikajících

fyzických osob

Pokuty

 

§ 54 - § 57

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,

b)  provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,

c)  nevede předepsanou evidenci o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin použitého k umělé obnově lesa a k zalesňování,

d)  zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů, nebo

e)  nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánuOrgán státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona.uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč tomu, kdo

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí přestupku tím, že

a)  bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo bez rozhodnutí o omezení pozemky určené k plnění funkcí lesa odnímá nebo omezuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

b)b)  bez povolení užívá pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

c)         provede těžbu nad rámec schváleného plánu či protokolem o převzetí převzaté osnovy, nebo provede jinou těžbu v rozporu s tímto zákonem, zejména provede neoprávněně těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok, anebo provede bez povolení orgánu státní správy lesů mýtní úmyslnou těžbu v porostu mladším než 80 let, nebo

c)  neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé.

(3) Za přestupek lze uložitd)  nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona.

(2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu do

a)  výše 100 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 1, tomu, kdo

b)  1 000 000 Kč, jde-li přestupek podle odstavce 2.

a)  bez souhlasu vlastníka nebo nájemce lesa vyzvedává v lese semenáčky a sazenice lesních stromů a keřů,

b)  neoprávněně sbírá semena a plody lesních stromů,

c)  provádí činnosti v lese zakázané,

d)  nevede předepsanou evidenci o původu semen a sazenic lesních dřevin,

e)  zneužije údajů plánů nebo osnov, lesní hospodářské evidence nebo inventarizace lesů.

 

§ 55

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

 

(1) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 1 000 000 Kč vlastníku lesa nebo jiné osobě, kteří

a)  úmyslnou činností způsobí značné škody na lese a ohrozí tím plnění jeho funkcí,

b)  bez rozhodnutí orgánu státní správy lesů o odnětí nebo o omezení odnímají pozemky určené k plnění funkcí lesa nebo omezují jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

c)  neoprávněně užívají pozemky určené k plnění funkcí lesa způsobem, který znemožňuje jejich využívání pro plnění funkcí lesa,

d)  provedou neoprávněnou těžbu v množství překračujícím 3 m3 na 1 ha lesa za kalendářní rok,

e)  provedou bez povolení orgánu státní správy lesů těžbu mýtní úmyslnou v porostu mladším než 80 let.

(2) Orgán státní správy lesů uloží pokutu až do výše 100000 Kč vlastníku, který

a)  provádí činnosti v lese nepovolené nebo zakázané,

b)  neplní opatření k ochraně lesa, především nedodrží přednostní zpracování těžby nahodilé,

c)  svévolně překročí schválenou decenální výši těžby,

d)  nesplní opatření uložená rozhodnutím orgánu státní správy lesů vydaným podle tohoto zákona.

 

§ 56

 

Společná ustanovení k přestupkůmo pokutách

 

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se orgán státní správy lesů dověděl o porušení povinnosti, nejdéle do tří let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. To neplatí, pokud stav porušení povinnosti trvá.

(2) Při stanovení výše pokuty se přihlédne k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání. Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

(3) Poruší-li osoby uvedené v § 54 nebo v § 55 v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty znovu tutéž povinnost, za jejíž porušení jim již byla uložena pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše dvojnásobku částky stanovené tímto zákonem.

(24) Uložením pokuty není dotčena povinnost k náhradě škody, k poplatkům podle tohoto zákona ani povinnost odstranit protiprávní stav.

(3) Přestupky podle tohoto zákona projednává a pokuty vybírá orgán státní správy lesů.

(4(5) Orgán, který pokutu uložil, ji také vybírá.

(6) Pokuty jsou příjmem Státního fondu životního prostředí.

 

§ 57

 

V případech, kdy vlastník lesa neplní podstatné povinnosti stanovené tímto zákonem a ohrožuje tím existenci lesa a lesy sousední, přičemž pokutysankce podle § 5455 jsou neúčinné, rozhodne orgán státní správy lesů o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - ZRUŠENAZMĚNA ZÁKONA O PŘESTUPCÍCH

ČÁST PÁTÁ

 

ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

Č. 200/1990 SB., O PŘESTUPCÍCH,

VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

 

§ 63

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 344/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb. a zákona č. 279/1995 Sb., se mění takto:

§ 33 se vypouští.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

Uhde v. r.

Havel v. r.

v z. Kočárník v. r.

 

 

 

 

1)        Zákon ČNR č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Např. zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

3)        Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČSR o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou vodou a pro zřizování vodárenských nádrží, č. j. HEM-324.2-1. 9. 1978 z 26. července 1979, registrovaná v částce č. 20/1979 Sb.

4)        § 48 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů. § 24 vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 26/1972 Sb., o ochraně a rozvoji přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů.

5)        Zákon ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6)        Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

7)        Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

8)        Vyhláška Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů.

9)        Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10)      Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10a)    § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

12)      § 11 vyhlášky Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům. § 96a zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13)      Zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

14)      § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

15)      Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.

16)      Např. zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

17)      Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

18)      Např. zákon č. 50/1976 Sb., zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů.

19)      Např. zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách.

20)      Např. zákon č. 138/1973 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

20a)    Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

21)      Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

21a)    § 19 odst. 3 zákona č. 23/1962 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22)      Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

23)      § 17 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Sb.

23a)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

23b)    Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

24)      Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 
Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.