Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 285/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.4.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 729. 4. 2017 do 31. 1030. 6. 2017)

285/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. května 2002

o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů

(transplantační zákon)

ve znění zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 44/2013 Sb., zákona č. 100/2017 Sb.

. a zákona č. 183100/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 26c

 

(1) Ministerstvo dovozní nebo vývozní povolení neudělí, jestliže to vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky (možnost rizika ohrožení zdraví a života obyvatel).

(2) Ministerstvo odejme dovozní nebo vývozní povolení, jestliže

a)  dovozní nebo vývozní povolení bylo uděleno na základě nepravdivých nebo neúplných údajů,

b)  nebyly dodrženy podmínky nebo rozsah v něm stanovené, nebo

c)  to vyžadují bezpečnostní zájmy České republiky.

(3) Odvolání proti rozhodnutí o odejmutí dovozního nebo vývozního povolení podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.

(4) Ministerstvo a Generální ředitelství cel si vzájemně poskytují údaje týkající se dovozního nebo vývozního povolení, a to v rozsahu údajů uvedených v rozhodnutí podle § 26b. Navzájem se neprodleně informují o skutečnostech významných pro správní řízení o udělení, neudělení nebo odejmutí dovozního nebo vývozního povolení podle tohoto zákona, kontrolují dodržování podmínek stanovených v dovozních nebo vývozních povoleních a ukládání správních trestůsankcí.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

HLAVA VIII

PŘESTUPKY

POKUTY

 

§ 29

 

(1) PrávnickáZa nesplnění nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší zákaz podle § 28 odst. 3.

(2) Poskytovatel zdravotních služeb se dopustí přestupku tím, že

a)  nesplní nebo poruší některou zporušení povinností anebo zákazů stanovených tímto zákonem (dále jen "protiprávní jednání") se uloží pokuta. Pokutu ukládá,

a)  jde-li o protiprávní jednání podle § 10a, 22, § 24 odst. 2 až 4 a § 26d odst. 1, ministerstvo,

b)  nejde-li o protiprávní jednání podle písmene a),

1.  krajský úřad poskytovateli zdravotních služeb, kterému udělil podle zvláštního právního předpisu oprávnění k poskytování zdravotních služeb 1),

2.  krajský úřad právnickým osobám s adresou sídla na jejím území a fyzickým osobám podnikajícím vlastním jménem s adresou trvalého pobytu na jejím území, které nejsou poskytovateli zdravotních služeb.

(2) Pokutu lze uložit

a)  poskytovateli zdravotních služeb

1.  do výše 100 000 Kč za nesplnění nebo porušení povinností stanovených v § 3, 4, § 6 odst. 1 neboa 4, § 8 odst. 1, § 10 odst. 1, 2 neboa 4, § 10a, 11, 13, § 16 odst. 1 neboa 2, § 20 odst. 1 neboa 3, § 21, 22, § 23 odst. 22, § 24 odst. 2 až 4, § 25 odst. 2, § 26 odst. 1 až 3, § 26d odst. 1 nebo § 28 odst. 1, 3 neboa 4,

b)  nesplní nebo poruší některou z povinností podle § 10a, 22, § 24 odst. 2 až 4 nebo § 26d odst. 1,

c)  nesplní nebo poruší některou z2.  do výše 50 000 Kč za nesplnění nebo porušení povinností podlestanovených v § 6 odst. 3, § 7 odst. 1 až 3, 6 neboa 7, § 8 odst. 2, § 9 odst. 1, § 12, 14, § 15 odst. 1, § 16 odst. 3, § 22a nebo § 25 odst. 3,

d) 3.  který dováží nebo vyváží orgány bez dovozního nebo vývozního povolení, nebo do výše 5 000 000 Kč,

e) 4.  který dováží nebo vyváží orgány v rozporu s uděleným dovozním nebo vývozním povolením. do výše 1 000 000 Kč,

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c),

b)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. a) nebo b),

c)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1,

d)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. e),

e)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d).

b)  právnickým osobám a fyzickým osobám podnikajícím vlastním jménem do výše 500 000 Kč za porušení zákazu v § 28 odst. 3.

(3) Protiprávní jednání uvedené v odstavci 2 je opakované, pokud se ho poskytovatel zdravotních služeb, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající vlastním jménem dopustil v době do 1 roku od předchozího protiprávního jednání, za něž mu byla pravomocně uložena pokuta podle odstavce 2.

(4) Za opakované protiprávní jednání se zvyšují horní hranice pokut uvedených v odstavci 2 o polovinu.

 

§ 30

 

(1) Přestupky podle tohoto zákona projednává krajský úřad, s výjimkou přestupků podle § 29 odst. 2 písm. b), které projednává ministerstvo. K řízení o přestupcích podle § 29 odst. 2 písm. a) a c) až e) je místně příslušný krajský úřad, který poskytovateli zdravotních služeb udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb 1).

(2) Pokutu vybírá a vymáhá správní orgán, který ji uložil.

(3) (1) Správní orgánúřad, který uložil pokutu za přestupek poskytovateli zdravotních služeb, zašle opis rozhodnutí o přestupkuuložení pokuty podle tohoto zákona zdravotní pojišťovně, se kterou má poskytovatel zdravotních služeb uzavřenu smlouvu o poskytování zdravotních služeb.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se správní úřad oprávněný k uložení pokuty nebo obec oprávněná k uložení pokuty o protiprávním jednání dozvěděly, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k protiprávnímu jednání došlo.

(3) Při ukládání pokuty a stanovení její výše se přihlíží k závažnosti protiprávního jednání, způsobenému následku, míře zavinění a okolnostem, za nichž k protiprávnímu jednání došlo.

(4) Pokutu vybírá a vymáhá správní úřad, který ji uložil, nebo obec, která ji uložila. Pokuta uložená ministerstvem je příjmem státního rozpočtu, pokuta uložená krajem je příjmem rozpočtu kraje, pokuta uložená obcí je příjmem rozpočtu obce.

(5) Jestliže protiprávní jednání uvedené v § 29 odst. 2 zakládá skutkovou podstatu protiprávního jednání podle jiného právního předpisu a příslušný správní úřad podle jiného právního předpisu řízení o uložení pokuty již zahájil, řízení o uložení pokuty podle tohoto zákona se zastaví.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.