Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 284/2009 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.3.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 73. 2017 do 30. 6. 2017)

284/2009 Sb.

ZÁKON

ze dne 22. července 2009

o platebním styku

ve znění zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 261/2014 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 452/2016 Sb.. a zákona č. 183/2017452/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

 

*ČÁST VI - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 125 PřestupkySprávní delikty platební instituce

PřestupkySprávní delikty platební instituce a poskytovatele

platebních služeb malého rozsahu

 

(1) Platební instituce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  poskytuje platební služby v rozporu s § 10 odst. 2,

b)  neoznámí změnu údajů podle § 11,

c)  v rozporu s § 13 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

d)  nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 17,

e)  poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 18,

f)   poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 23 odst. 1,

g)  nesplní oznamovací povinnost podle § 23 odst. 2 nebo § 26 odst. 1,

h)  svěří výkon významné činnosti týkající se poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 26 odst. 2, nebo

i)   nesplní oznamovací povinnost podle § 29.

(2) Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  poskytuje platební služby v rozporu s § 36 odst. 2,

b)  neoznámí změnu údajů podle § 39,

c)  v rozporu s § 41 nevydá peněžní prostředky uživatelům,

d)  v rozporu s § 44 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, nebo

e)  v rozporu s § 44 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

(3) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 20,

b)  poruší informační povinnost podle § 27,

c)  neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 28,

d)  nevede evidenci údajů týkajících se pojištěných pohledávek z vkladů uživatelů podle zákona upravujícího činnost bank, nebo

e)  nepředá údaje bance, spořitelnímu a úvěrnímu družstvu nebo zahraniční bance podle zákona upravujícího činnost bank.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. b) nebo d) nebo odstavce 3 písm. b), c), d) nebo e),

b)  do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), d) až i),

c)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo c), odstavce 2 písm. a), c) nebo odstavce 3 písm. a) nebo e).

 

§ 126 PřestupkySprávní delikty instituce elektronických peněz

PřestupkySprávní delikty instituce elektronických peněz a vydavatele

elektronických peněz malého rozsahu

 

(1) Instituce elektronických peněz se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neoznámí změnu údajů podle § 48 odst. 3 nebo 4,

b)  v rozporu s § 50 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

c)  nedodrží některý z požadavků na kapitál podle § 52a,

d)  poruší povinnost týkající se řídicího a kontrolního systému podle § 52c,

e)  v rozporu s § 52h odst. 1 vydává elektronické peníze prostřednictvím jiné osoby, která při vydávání elektronických peněz jedná jejím jménem,

f)   poskytuje platební služby prostřednictvím obchodního zástupce, který nesplňuje podmínky podle § 52h odst. 2,

g)  nesplní oznamovací povinnost podle § 52h odst. 3 nebo § 52j odst. 1,

h)  svěří výkon významné provozní činnosti vztahující se k vydávání elektronických peněz nebo k poskytování platebních služeb jiné osobě v rozporu s § 52j odst. 2, nebo

i)   nesplní oznamovací povinnost podle § 52m odst. 1.

(2) Vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vydává elektronické peníze nebo poskytuje platební služby, které se týkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 2,

b)  poskytuje platební služby, které se netýkají elektronických peněz, v rozporu s § 53 odst. 3,

c)  neoznámí změnu údajů podle § 56,

d)  v rozporu s § 58 nevydá peněžní prostředky držitelům nebo uživatelům,

e)  v rozporu s § 59 odst. 1 větou druhou nedodrží některý z požadavků týkajících se kapitálu podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr, nebo

f)   v rozporu s § 59 odst. 2 poskytne uživateli úrok nebo jinou výhodu závislou na délce doby, po kterou mu jsou peněžní prostředky svěřeny k provedení platební transakce.

(3) Instituce elektronických peněz nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nedodrží některý z požadavků na peněžní prostředky, proti jejichž přijetí byly vydány elektronické peníze nebo které jim byly svěřeny k provedení platební transakce, podle § 52e,

b)  nesplní informační povinnost podle § 52k, nebo

c)  neuchovává dokumenty nebo záznamy podle § 52l.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. c), e) nebo f) nebo odstavce 3 písm. b) nebo c),

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), c) až i),

c)  50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), odstavce 2 písm. a), b) nebo d) nebo odstavce 3 písm. a).

 

§ 127

zrušen zákonem č. 139/2011 Sb.

 

§ 128 PřestupkySprávní delikty provozovatele a účastníka platebního systému

PřestupkySprávní delikty provozovatele a účastníka platebního systému

 

(1) Provozovatel nebo účastník platebního systému se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že váže přístup právnických osob oprávněných poskytovat platební služby na splnění některého z požadavků uvedených v § 60 odst. 1 písm. a) nebo b) nebo uloží poskytovateli anebo uživateli jiného platebního systému, než je platební systém, který sám provozuje nebo kterého se účastní, některý z požadavků uvedených v § 60 odst. 2 písm. a), b) nebo c).

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 20 000 000 Kč.

 

§ 129 PřestupkySprávní delikty provozovatele

PřestupkySprávní delikty provozovatele a účastníka platebního systému

s neodvolatelností zúčtování

 

(1) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 67 odst. 1 uveřejní změnu pravidel systému bez souhlasu České národní banky,

b)  neoznámí změnu údajů podle § 72 odst. 3, nebo

c)  nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 1.

(2) Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje platební systém s neodvolatelností vypořádání v rozporu s § 70 odst. 2,

b)  nesplní oznamovací povinnost podle § 73a, nebo

c)  nesplní informační povinnost podle § 73b odst. 3.

(3) Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 73b odst. 2 nebo § 73c.

(4) Účastník zahraničního platebního systému s neodvolatelností zúčtování se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že poruší informační povinnost podle § 73d.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c), odstavce 2, 3 nebo 4,

b)  20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b).

 

§ 130 PřestupkySprávní delikty poskytovatele

PřestupkySprávní delikty poskytovatele

 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že soustavně

a)  porušuje informační povinnosti podle § 79, 80, 88, 91a, § 92 odst. 3, § 93, § 94 odst. 2, § 124e, 124f, 124g, 124h, 124n, § 124q odst. 6, § 124v odst. 6, § 124w nebo 124y,

b)  porušuje povinnosti týkající se změny závazku z rámcové smlouvy podle § 94 odst. 1 nebo 5,

c)  vypovídá závazky z rámcových smluv uzavřených na dobu neurčitou v rozporu s § 96,

d)  blokuje platební prostředky v rozporu s § 100,

e)  porušuje povinnosti týkající se odmítnutí platebního příkazu podle § 105 odst. 1 nebo 2,

f)   nedodržuje lhůty pro provádění platebních transakcí podle § 109 až 113,

g)  v rozporu s § 114 odst. 3 nedává peněžní prostředky k dispozici příjemci,

h)  nepoužívá jednotné označení podle § 124d odst. 1,

i)   porušuje povinnosti týkající se změny platebního účtu podle § 124j, 124k nebo 124l,

j)   požaduje úplatu za změnu platebního účtu v rozporu s § 124m,

k)  neposkytuje součinnost při změně platebního účtu podle § 124p,

l)   porušuje povinnost předložit spotřebiteli návrh smluvních podmínek nebo uzavřít se spotřebitelem smlouvu o základním platebním účtu podle § 124q odst. 1 nebo 2,

m) v rozporu s § 124r váže uzavření smlouvy o základním platebním účtu úplatným čerpáním služby, která není uvedena v § 124s odst. 1,

n)  neposkytuje majiteli základního platebního účtu služby podle § 124s odst. 1 nebo 2,

o)  požaduje úplatu za služby poskytované v rámci základního platebního účtu v rozporu s § 124t,

p)  požaduje smluvní pokutu v rozporu s § 124u, nebo

q)  v rozporu s § 124z diskriminuje uživatele při uzavírání smlouvy o platebním účtu.

(2) Poskytovatel plátce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že porušuje informační povinnosti podle § 86 odst. 1, § 89 nebo 90.

(3) Poskytovatel příjemce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že porušuje informační povinnosti podle § 87 odst. 1 nebo § 91.

(4) Poskytovatel, který vydává platební prostředek,se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že porušuje povinnosti podle § 102 odst. 1.

(5) Poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce nebo osoba, kterou tito poskytovatelé použili ke splnění svých povinností při provedení platební transakce, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že v rozporu s § 107 odst. 1 provádí srážky z částky platební transakce.

(6) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), h) nebo k), odstavce 2 nebo 3,

b)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b), c), i), j), l), m), n), o), p) nebo q),

c)  do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d), e), f) nebo g) nebo odstavce 4 nebo 5.

 

§ 131 PřestupkySprávní delikty vydavatele

PřestupkySprávní delikty vydavatele

 

(1) Vydavatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  vydává elektronické peníze v rozporu s § 124 odst. 2,

b)  poskytuje držiteli úroky nebo jiné výhody v rozporu s § 124 odst. 3,

c)  neprovede zpětnou výměnu podle § 124a odst. 2 nebo 3, nebo

d)  porušuje informační povinnost podle § 124b odst. 1.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

Další přestupkysprávní delikty

§ 132 - § 133b Další přestupkysprávní delikty

 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  poskytuje platební služby nebo vydává elektronické peníze, aniž je k tomu oprávněna,

b)  uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o povolení nebo o zápis do registru podle tohoto zákona,

c)  nesplní oznamovací povinnost podle § 51, nebo.

d)  neposkytne České národní bance požadované informace nebo vysvětlení podle § 135a odst. 3.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba podléhající dohledu České národní banky se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neposkytne České národní bance při výkonu dohledu potřebné informace nebo požadovaná vysvětlení podle § 135a odst. 3, nebo

b)  neprovede ve stanovené lhůtě některé z opatření k nápravě podle § 135d odst. 1 písm. b) až i).

(3) Provozovatel srovnávacích stránek se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí splnění požadavků kladených na srovnávací stránky podle § 124i odst. 1,

b)  nezavede postupy k přijímání podnětů podle § 124i odst. 2, nebo

c)  nesplní oznamovací povinnost podle § 124i odst. 3.

(4) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 10 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c) nebo písm. d),

b)  do 20 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) nebo odstavce 2,

c)  do 50 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a),

d)  do 300 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 3.

 

§ 133

 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 2) neúčtuje uživateli za přeshraniční platbu stejný poplatek jako za odpovídající vnitrostátní platbu stejné hodnoty ve stejné měně,

b)  v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 nesdělí uživateli jeho mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) a svůj identifikační kód banky (BIC),

c)  v rozporu s čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 neuvede mezinárodní číslo účtu (IBAN) uživatele a svůj identifikační kód banky (BIC) na výpisu z účtu uživatele nebo v příloze k němu, nebo

d)  v rozporu s čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 924/2009 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta

a)  do 5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a),

b)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene b), c) nebo d).

 

§ 133a

 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  jako poskytovatel příjemce v rozporu s čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 2) není dosažitelný pro úhradu z podnětu plátce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,

b)  jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 není dosažitelný pro inkaso z podnětu příjemce prostřednictvím poskytovatele nacházejícího se v kterémkoli členském státě,

c)  využívá za účelem provádění úhrad a inkasa platební schéma, které nesplňuje některý z požadavků podle čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,

d)  nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad a inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,

e)  nesplní některý z požadavků týkajících se provádění úhrad podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,

f)   nesplní některý z požadavků týkajících se provádění inkasních transakcí podle čl. 5 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012,

g)  jako poskytovatel plátce v rozporu s čl. 5 odst. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 neprovede kontrolu, zda částka zadané inkasní transakce odpovídá částce a periodicitě stanovené ve zmocnění k inkasu,

h)  v rozporu s čl. 5 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 požaduje, aby uživatelé uváděli identifikační kód banky (BIC) poskytovatele plátce nebo poskytovatele příjemce,

i)   v rozporu s čl. 5 odst. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 účtuje další poplatky za načítání údajů, nebo

j)   v rozporu s čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 sjedná, platí nebo požaduje mezibankovní poplatek.

(2) Provozovatel platebního systému malých plateb se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo

b)  v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je provozovatelem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

(3) Účastník platebního systému malých plateb, který nemá provozovatele, se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 nezajistí technickou interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb, nebo

b)  v rozporu s čl. 4 odst. 2 větou druhou nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 260/2012 přijme obchodní pravidlo, které omezuje interoperabilitu platebního systému, jehož je účastníkem, s ostatními platebními systémy malých plateb.

(4) Za přestupeksprávní delikt podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutuse uloží pokuta do 1 000 000 Kč.

 

§ 133b

 

(1) Poskytovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 2 věty druhé, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 9, čl. 10 odst. 1 nebo 5, čl. 11 nebo čl. 12 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751, nebo

b)  nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 3 odst. 1 nebo čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(2) Provozovatel schématu platebních karet se sídlem v České republice se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 6, čl. 7 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 1, 3, 4 nebo 5, čl. 8 odst. 6 věty první, čl. 10 odst. 1 nebo čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(3) Zpracovatel se sídlem v České republice se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 7 odst. 1 nebo 5 nebo čl. 8 odst. 6 věty první nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(4) Příjemce se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nesplní některou z povinností nebo poruší některý ze zákazů podle čl. 8 odst. 6 věty druhé nebo čl. 10 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/751.

(5) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 4,

b)  2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo odstavce 2 nebo 3,

c)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b).

 

§ 134 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 135 Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže o něm správní orgán nezahájil správní řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává

a)  Česká obchodní inspekce, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 132 odst. 3, s výjimkou přestupkůsprávních deliktů spáchaných osobami uvedenými v § 5 při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence nebo registrace České národní banky, a přestupkysprávní delikty podle § 133b odst. 4,

b)  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jde-li o přestupkysprávní delikty podle § 133b odst. 2 a 3,

c)  Ministerstvo financí, jde-li o přestupeksprávní delikt podle § 130 odst. 1 písm. o),

d)  Česká národní banka, jde-li o ostatní přestupkysprávní delikty.

(25) Na řízení o přestupkusprávním deliktu vedené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a na jeho postup při výkonu dozoru se zákon o ochraně hospodářské soutěže použije přiměřeně.

(3(6) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(7) Příjem z pokut uložených Českou národní bankou podle tohoto zákona je příjmem státního rozpočtu.

(8) Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou podle tohoto zákona vybírá Česká národní banka. Příjem z náhrady těchto nákladů je příjmem České národní banky. Na náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou se pro účely jejich vybírání a vymáhání hledí jako na prostředky veřejného rozpočtu. Náhradu nákladů správních řízení vedených Českou národní bankou vymáhá příslušný celní úřad.

(9) Česká národní banka bez zbytečného odkladu uveřejní pravomocné rozhodnutí o udělené pokutě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(410) Česká národní banka uveřejní rozhodnutí podle odstavce 39 bez uvedení identifikačních údajů o pokutované osobě, pokud by uveřejnění

a)  bylo vůči dotčené fyzické osobě na základě předchozího posouzení shledáno jako zjevně nepřiměřené,

b)  ohrozilo stabilitu finančního trhu,

c)  ohrozilo probíhající trestní řízení, nebo

d)  způsobilo dotčené osobě nepřiměřenou škodu.

(511) Rozhodnutí podle odstavce 39 nebo 410 musí být uveřejněno nejméně po dobu 5 let. Osobní údaje dotčené fyzické osoby se uveřejní jen na dobu nezbytně nutnou v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.