Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 282/1991 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2015 do 30. 6. 2017)

282/1991 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. června 1991

o České inspekci životního prostředí

a její působnosti v ochraně lesa

ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 149/2003 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.. a zákona č. 183/2017250/2014 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 4

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

Inspekce uloží pokutu až do výše 5 000 000 Kč právnických nebo fyzickým osobám, které svým jednáním nebo opomenutím ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích tím, že

a)  neoprávněně používají lesní půdu k jiným účelům než pro plnění funkcí lesů,

b)  při zpracování lesního hospodářského plánu a jeho realizaci ohrozí životní prostředí, popřípadě způsobí jeho poškození,

c)  vlastním zaviněním vytvoří podmínky pro působení škodlivých biotických a abiotických činitelů,

d)  neplní opatření uložená orgány životního prostředí podle zvláštních zákonů 1a) a tohoto zákona,

e)  neplní povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,. 1b)

a svým jednáním ohrozí nebo poškodí životní prostředí v lesích.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 5 000 000 Kč.

(3) Přestupky podle odstavce 1 projednává inspekce.

 

§ 5

 

Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po(1) Při určení výše pokuty se přihlíží zejména k závažnosti, způsobu, době trvání a následkům protiprávního jednání.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit jen do jednoho roku ode dne, kdy se inspekce dověděla o porušení povinností uvedených v § 4 tohoto zákona, nejpozději však do tří let od doby, kdy k porušení těchto povinností došlo.

(3) Poruší-li právnická nebo fyzická osoba v době jednoho roku od nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se uložení pokuty jakoukoliv povinnost, za níž se ukládá pokuta podle tohoto zákona, lze uložit další pokutu až do výše 10 000 000 Kč. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

 

§ 6

 

(1) O zahájení řízení o přestupkuuložení pokuty informuje inspekce současně příslušný orgán státní správy lesního hospodářství. 2)

(2) O odvolání proti rozhodnutí inspekce o přestupkuuložení pokuty rozhoduje ministerstvo.

(3) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 8

 

Inspektor může příkazem na místěv blokovém řízení uložit blokovou pokutu za přestupek podle tohoto zákona.proti pořádku ve státní správě na úseku lesního hospodářství, přestupek na úseku ochrany životního prostředí a přestupek za porušení jiných povinností v lesním hospodářství. 5)

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Burešová v.r.

Pithart v.r.

 

 

 

1)      § 53 odst. 5 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

1a)     Zákon č. 61/1977 Sb., o lesích.

Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

1b)     Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin).

2)      § 47 zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3)      Např. zákon č. 169/1949 Sb., o vojenských újezdech.

Zákon č. 192/1971 Sb., o ochraně státního tajemství.

4)      § 24 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

5)      § 18 zákona ČNR č. 96/1977 Sb.

§ 13 odst. 2, § 33, 45, 46, 84 a 85 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.