Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 281/2002 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 29.7.2016.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 129. 7. 20172016 do 31. 1230. 6. 2017)

281/2002 Sb.

ZÁKON

ze dne 30. května 2002

o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní

a o změně živnostenského zákona

ve znění zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb.,. a zákona č. 243/2016 Sb.

a zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 21 Přestupky

Přestupky

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší§ 21 Pokuty a jejich ukládání a jiné sankce

Pokuty a jejich ukládání a jiné sankce

 

(1) Úřad může uložit pokutu až do výše

a)  100 000 000 Kč tomu, kdo porušil zákaz vývoje, výroby a hromadění a použití bakteriologických (biologických) neboa toxinových zbraní,

b)  nakládá50 000 000 Kč osobě, která bez povolení Úřadu nakládala se stanovenými vysoce rizikovými biologickými agens neboa toxiny bez povolení Úřadu,

c)  nesplní některou z povinností podle § 14,

d)  nesplní povinnost podle § 5 odst. 1 nebo 2, nebo

e)  nesplní některou z povinností podle § 5 odst. 3 nebo § 17.

(2) Držitel000 000 Kč držiteli povolení se dopustí přestupku tím, že

a)  poruší zákaz podleza porušení povinností uvedených v § 16 anebo zákazu uvedeného v § 12 odst. 1, nebo

b)  nesplní některou z povinností podle § 16.

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. d),

b)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e) nebo odstavce 2,

c)  d)  10 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. c), osobě za porušení povinností uvedených v § 14,

d)  50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b),

e)  100 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a).

(4) Přestupky projednává Úřad.

(5) Promlčecí doba činí 5 let. Byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zaniká nejpozději 8 let od jeho spáchání.

(6) e)  5 000 000 Kč osobě za porušení povinností uvedených v § 5 odst. 3 nebo § 17,

f)   200 000 Kč osobám, které jsou statutárním orgánem nebo jeho členy, a odpovědnému zástupci a 100 000 Kč zaměstnancům kontrolované osoby za zkreslení nebo zatajení skutečností důležitých pro výkon dozoru nebo za neposkytnutí součinnosti při kontrole anebo osobám, které nesplnily povinnost uvedenou v § 5 odst. 1 a 2.

(2) Pokutu lze uložit do 3 let ode dne, kdy Úřad zjistil porušení povinností, nejdéle však do 10 let ode dne, kdy k porušení povinností došlo.

(3) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků, k včasnosti a účinné součinnosti při odstraňování závad; v případě, kdy došlo k nápravě bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno porušení povinností a Úřadu byla poskytnuta účinná součinnost a nedošlo ke vzniku škody osobám nebo na životním prostředí, může Úřad od uložení pokuty upustit.

(4) Pokuty vybírá a vymáhá Úřad. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

(5) Při vymáhání uložených pokut se postupuje podle zvláštních právních předpisů. 9)

(6) Uložení pokut podle odstavce 1 nebrání postupu podle § 12 odst. 3 písm. a) a b) a § 20.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Rychetský v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Úmluva o zákazu vývoje, výroby a hromadění zásob bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o jejich zničení vyhlášená pod č. 96/1975 Sb.

2)       Například zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2a)      Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.

3)       Například vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

4)       Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.

5)       Například vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

5a)     Například Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijatá v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášená pod č. 4/1987 Sb., ve znění pozdějších změn vyhlášených pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s. a č. 65/2003 Sb. m. s.

6)       Zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.

6b)     Například zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům.

9)       Například zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.