Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 280/1992 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 21.2.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 721. 2. 2017 do 30. 6. 2017)

280/1992 Sb.

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. dubna 1992

o resortních, oborových, podnikových a

dalších zdravotních pojišťovnách

ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996 Sb.,

zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb.,

zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 49/2002 Sb., zákona č. 420/2003 Sb., zákona č. 438/2004 Sb., zákona č. 117/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb.,

zákona č. 351/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 369/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 60/2014 Sb.,

zákona č. 109/2014 Sb., zákona č. 256/2014 Sb., zákona č. 200/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb.. a zákona č. 18324/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - Zrušena

ČÁST PÁTÁ

zrušena zákonem č. 200/2015 Sb.

 

 

ČÁST ŠESTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 22d Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 22e PřestupkySprávní delikty právnických osob

PřestupkySprávní delikty právnických osob

 

(1) Zaměstnanecká pojišťovna se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)   provádí nábor pojištěnců v rozporu s § 5 odst. 4,

b)   nepodá Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu financí zprávu o svém hospodaření podle § 7 odst. 1,

c)   neposkytne Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu financí nebo Českému statistickému úřadu na jejich žádost informace z informačního systému zaměstnanecké pojišťovny podle § 14a,

d)   nepředloží Ministerstvu zdravotnictví nebo Ministerstvu financí návrh zdravotně pojistného plánu, účetní závěrku, návrh výroční zprávy za minulý kalendářní rok nebo zprávu auditora podle § 15 odst. 2, nebo

e)   v rozporu s § 19 odst. 23 zřídí nebo provozuje poskytovatele nebo podniká s prostředky plynoucími z veřejného zdravotního pojištění.

(2) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta do

a)   200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b),

b)   1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. d) nebo e),

c)   2 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. c),

d)   5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a).

 

§ 22f Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

Společná ustanovení k přestupkůmke správním deliktům

 

(1) PřestupkyZaměstnanecká pojišťovna za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty zaměstnanecké pojišťovně se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost zaměstnanecké pojišťovny za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona projednává Ministerstvo zdravotnictví.

(25) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.