Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 277/2013 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.11.2013.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 711. 2013 do 30. 6. 2017)

277/2013 Sb.

ZÁKON

ze dne 21. srpna 2013

o směnárenské činnosti

ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST V - PŘESTUPKYSPRÁVNÍ DELIKTY

ČÁST PÁTÁ

PŘESTUPKY

SPRÁVNÍ DELIKTY

 

§ 20 Přestupky

Přestupky fyzických a právnických osob

 

(1) Fyzická nebo právnická osoba se dopustí přestupku tím, že

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 21 PřestupekSprávní delikt směnárníka

PřestupekSprávní delikt směnárníka

 

(1) Směnárník se dopustí přestupku tím, žeSměnárníkovi, který v rozporu s § 8 odst. 1 neoznámí změnu údajů uvedených v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka nebo v jejích přílohách, se uloží pokuta do 1 000 000.

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

 

§ 22 PřestupkySprávní delikty provozovatele

PřestupkySprávní delikty provozovatele

 

(1) Provozovatel se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 10 odst. 2 provozuje směnárenskou činnost mimo provozovnu,

b)  poruší oznamovací povinnost podle § 10 odst. 4,

c)  v rozporu s § 11 neuveřejní kurzovní lístek,

d)  poruší zákaz podle § 12 odst. 1,

e)  poruší zákaz podle § 12 odst. 2 věty první,

f)   v rozporu s § 12 odst. 2 větou druhou neuveřejní informaci o podmínkách, při jejichž splnění platí nabídka výhodnějšího směnného kurzu nebo výhodnější úplaty,

g)  v rozporu s § 13 odst. 1 nesdělí zájemci stanovené informace nebo nedodrží formu jejich sdělení,

h)  v rozporu s § 14 nevydá doklad tomu, s kým provedl směnárenský obchod,

i)   nesplní informační povinnost podle § 15 odst. 1,

j)   v rozporu s § 16 odst. 1 nepořizuje dokumenty nebo záznamy,

k)  v rozporu s § 16 odst. 2 neuchovává dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,

l)   poruší povinnost poskytnout při výkonu dohledu požadované informace nebo potřebná vysvětlení podle § 17 odst. 2,

m) neprovede ve stanovené lhůtě opatření k nápravě podle § 18 odst. 1 písm. b), nebo

n)  v rozporu s § 18 odst. 2 vykonává směnárenskou činnost.

(2) Za přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutuse uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene a), b), g) až j) nebo l) až n),

b)  5 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle písmene c) až f) nebo k).

 

§ 23 Další správní delikty

zrušen zákonem č. 183/2017 Sb.

Další správní delikty

 

(1) Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že

a)  uvede nesprávný údaj nebo zatají některou skutečnost v žádosti o udělení povolení k činnosti směnárníka podané podle § 6 odst. 6,

b)  jako právní nástupce provozovatele nebo ten, jehož povolení k činnosti směnárníka zaniklo nebo bylo odňato, v rozporu s § 16 odst. 3 neuchovává dokumenty nebo záznamy po stanovenou dobu,

c)  provozuje směnárenskou činnost, aniž je k tomu oprávněna, nebo

d)  jako osoba, která je důvodně podezřelá z neoprávněného provozování směnárenské činnosti, poruší povinnost poskytnout požadované informace nebo potřebná vysvětlení podle § 17 odst. 2.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do

a)  1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene a) nebo d),

b)  5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle písmene b) nebo c).

 

§ 24 Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) PřestupkyPrávnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání, k jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže Česká národní banka o něm nezahájila řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděla, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednává Česká národní banka.

(2(5) Na odpovědnost za správní delikt, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

(7) Pravomocné rozhodnutí České národní banky o uložení správního trestusankce a pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení tohoto správního trestutéto sankce uveřejní Česká národní banka na svých internetových stránkách.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.