Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 276/2003 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.1.2011.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 71. 2011 do 30. 6. 2017)

276/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 6. srpna 2003

o Antarktidě a o změně některých zákonů

ve znění zákona č.124/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb.. a zákona č. 183/2017281/2009 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST VIII - VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

ČÁST OSMÁ

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

 

§ 24 Ministerstvo

Ministerstvo

 

Ministerstvo

a)  přijímá ohlášení podle tohoto zákona (§ 6) a rozhoduje o vydání povolení podle tohoto zákona (§ 8) a o jejich změně nebo zrušení (§ 11),

b)  vede evidenci přijatých ohlášení a vydaných rozhodnutí,

c)  informuje o přijatých ohlášeních a vydaných rozhodnutích Ministerstvo zahraničních věcí (§ 12 odst. 1),

d)  provádí kontrolní činnost a za tím účelem jmenuje pozorovatele po projednání s Ministerstvem zahraničních věcí (§ 26),

e)  ukládá správní trestysankce,

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST IX - KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTYSANKCE

ČÁST DEVÁTÁ

KONTROLA A SPRÁVNÍ TRESTYSANKCE

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 27

 

(1) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

(1) Fyzické osobě, která

a)  vstoupí do Antarktidy a pobývá zde bez příslušného ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,

b)  uvede v ohlášení (§ 6) nebo povolení (§ 8) záměrně nepravdivé nebo zkreslené údaje,

c)  vstoupí na zvlášť chráněné antarktické území bez povolení nebo nedodržuje podmínky stanovené v povolení,

d)  dovezedoAntarktidygeografickynepůvodní rostliny, živočichy a mikroorganismy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

e)  nevyčistí místa určená pro skladování nebo odstraňování odpadů v Antarktidě (§ 20),

f)   neodveze z Antarktidy odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

g)  spálí hořlavé odpady v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

h)  neumožní prohlídky a kontroly prováděné pozorovateli, neposkytne jim součinnost nebo neprovede opatření k nápravě pozorovatelem zjištěných nedostatků,

i)   provádí v Antarktidě jinou činnost bez potřebného povolení nebo nedodržuje podmínky stanovené v  povolení.,

(2) Fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

lze uložit pokutu až do výše 200 000 Kč, nejde-li o trestný čin.

(2) Fyzické osobě, která

a)  provede vyhledávání, průzkum nebo těžbu nerostných zdrojů v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 5),

b)  provede vědecký výzkum nerostných zdrojů bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

c)  odebere nebo vyveze z Antarktidy nerosty nebo paleontologické nálezy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

d)  ohrozí, poškodí nebo zničí historické místo nebo památník,

e)  zasáhne do populací nebo stanovišť geograficky původních rostlin a živočichů bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

f)   odebere zvláště chráněné antarktické rostliny a živočichy bez povolení nebo nedodrží podmínky stanovené v povolení,

g)  odstraní odpady v oblastech bez ledu nebo v sladkovodních systémech (§ 20),

h)  odstraní nebo uskladní radioaktivní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem,

i)   doveze do Antarktidy pesticidy, polychlorované bifenyly, polystyrenové kuličky nebo plátky, nesterilní půdu, nebezpečné látky nebo přípravky v rozporu s tímto zákonem (§ 21),

j)   vypustí do moře v oblasti Antarktidy ropu, ropné směsi, znečištěné zátěžové vody, kontaminovaný materiál, vody z výplachu zásobníků a jiné zaolejované zbytky a směsi,

k)  uskladní odpady v Antarktidě v rozporu s tímto zákonem (§ 20),

l)   vypustí do moře v oblasti Antarktidy chemické látky a přípravky nebo jiné škodlivé kapalné látky nebo splaškové kaly v rozporu s tímto zákonem (§ 22),

m) uloží odpady do moře v oblasti Antarktidy v rozporu s tímto zákonem (§ 23).),

(3) Za přestupek lze uložit pokutu do

a)  200 výše 1 000 000 Kč, jdenejde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí fyzická osoba,trestný čin.

b)  500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba,

c)  1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce(3) Právnické osobě, která naplní některou ze skutkových podstat uvedených v odstavci 1, se uloží pokuta až do výše 500 000 Kč.

(4) Právnické osobě, která naplní některou ze skutkových podstat uvedených v odstavci 2, kterého se dopustí fyzická osoba,

d) uloží pokuta až do výše 1 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2, kterého se dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba.

(45) Je-li následkem přestupku, deliktu podle odstavce 1 nebo 2, spáchaného fyzickou osobou , trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 2 000 000 Kč. Je-li následkem přestupkudeliktu podle odstavce 3 nebo 4 spáchaného právnickou nebo podnikající fyzickou osobou trvalé nebo dlouhodobé poškození životního prostředí Antarktidy, lze pokutu uložit až do výše 6 000 000 Kč.

(5) Přestupky6) Delikty podle odstavců 1 až 45 projednává ministerstvo, nestanoví-li tento zákon jinak.

(6) Přestupky(7) Delikty spáchané fyzickými osobami podle odstavce 2 písm. j), l) a m),) a obdobné delikty spáchané právnickými osobami, k nimž došlo na námořním plavidle nebo na rekreační jachtě, které jsou provozovány pod státní vlajkou České republiky, projednává Námořní úřad. 23)

(7) Pokuty uložené podle odstavců 1 až 4 vybírá a vymáhá ministerstvo.

(8) Obecné podmínky odpovědnosti za delikty podle odstavce 1 nebo 2 se posoudí a řízení o nich se provede podle zákona o přestupcích. 24) Při určení výměry pokuty české osobě se přihlédne k závažnosti, významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobených následků, k včasnosti a účinné součinnosti osoby, která se dopustila protiprávního jednání, při odstraňování závad. Pokutu lze české osobě uložit do tří let ode dne, kdy protiprávní jednání bylo zjištěno, nejdéle však do 10 let ode dne, kdy k němu došlo.

(9) Pokuty uložené podle odstavců 1 až 5 vybírá a vymáhá ministerstvo. Výnosy z pokut jsou příjmem státního rozpočtu.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)       Smlouva o Antarktidě vyhlášená pod č. 76/1962 Sb.

2)       Protokol o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě sjednaný v Madridu dne 4. října 1991.

3)       Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4)       Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5)       § 2 zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí.

6)       Protokol 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973, vyhlášený pod č. 71/1995 Sb.

7)       Čl. I Smlouvy o Antarktidě.

8)       § 2 odst. 2 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů.

9)       Čl. 7 Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě.

10)     Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě.

11)     § 17 odst. 5 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

12)     Například zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

13)     Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

14)     § 19 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

15)     § 18 zákona č. 100/2001 Sb.

16)     Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 16/1997 Sb., ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

17)     § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb.

18)     Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19)     § 2 písm. r) zákona č. 18/1997 Sb., ve znění zákona č. 13/2002 Sb.

20)     Například zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů.

21)     § 2 odst. 1 a 2 zákona č. 157/1998 Sb., ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

22)     Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

23)     § 3 zákona č. 61/2000 Sb.

24)     Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.