Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 274/2008 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 31.5.2017.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 731. 5. 2016 do 30. 6. 2017)

274/2008 Sb.

ZÁKON

ze dne 17. července 2008,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

o Policii České republiky

ve znění zákona č. 480/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 229/2013 Sb., zákona č. 191/2016 Sb.,

zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 65/2017 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST II - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST DRUHÁ

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. III

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 216/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 218/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 559/2004 Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 213/2006 Sb., zákona č. 216/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 215/2007 Sb., zákona č. 344/2007 Sb. a zákona č. 376/2007 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 se na konci písmene i) čárka nahrazuje tečkou a písmeno j) se zrušuje.

2. V § 21 odst. 2 se slovo "j)" nahrazuje slovem "i)".

3. V § 22 odst. 1 písm. i) se slova "nebo na jiných věcech" zrušují a částka "50 000 Kč" se nahrazuje částkou "100 000 Kč".

4. V § 22 odst. 1 písmeno j) zní:

 

"j)  při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí pouze hmotná škoda 100 000 Kč a nižší nebo při které došlo k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, neprodleně nezastaví vozidlo a neprokáže totožnost navzájem včetně sdělení údajů o vozidle, nebo odmítne sepsat společný záznam o dopravní nehodě nebo nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody.".

5. V § 47 odst. 2 se slova "a) až d)" nahrazují slovy "a) až c)", částka "1 000 Kč" se nahrazuje částkou "5 000 Kč" a za ni se doplňují slova "za přestupek podle odstavce 1 písm. d) pokutu do 20 000 Kč".

6. V § 52 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

7. § 54 se zrušuje.

8. V § 58 se slova "orgány policie" nahrazují slovy "orgány Policie České republiky (dále jen "orgány policie")".

9. V § 86 písm. a) se slova "§ 42b odst. 1 písm. c) a e)," zrušují.

10. V § 86 písmeno d) zní:

 

"d) obecní policie přestupky

1.    jejichž projednávání je v působnosti obce,

2.    proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané nedovoleným stáním nebo zastavením vozidla na pozemní komunikaci, vjezdem do míst, kde je to místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích zakázáno, porušením pravidel o překročení nejvyšší dovolené rychlosti, porušením pravidel jízdy na zvířatech, vedení a hnaní zvířat na pozemní komunikaci, pohybem chodce na pozemní komunikaci odporujícím pravidlům provozu na pozemních komunikacích, nedovoleným způsobem použití lyží, kolečkových bruslí a podobných prostředků na chodníku a nedovoleným vedením jízdního kola nebo jízdou na něm v rozporu s pravidly provozu na pozemních komunikacích a porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích ostatními řidiči nemotorových vozidel,

3.    na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. a), c), g) až i), k) až o),

4.    spočívající v neoprávněném stání vozidla na místní komunikaci nebo jejím úseku, které lze podle nařízení obce použít ke stání jen za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a při splnění podmínek stanovených tímto nařízením.".

 

Čl. IV Přechodné ustanovení

Přechodné ustanovení

 

Přestupky, jejichž projednávání v prvním stupni zahájily útvary Policie České republiky v okresech, dokončí krajská ředitelství Policie České republiky, v jejichž územní působnosti útvary Policie České republiky v okresech vykonávaly státní správu ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.