Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 274/2003 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 74. 2015 do 30. 6. 2017)

274/2003 Sb.

ZÁKON

ze dne 7. srpna 2003,

kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

ve znění zákona č. 426/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 255/2012 Sb.,.

a zákona č. 268/2014 Sb. a zákona č. 250/2016 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

ČÁST XII - ZrušenaZměna z. o přestupcích

ČÁST DVANÁCTÁ

Změna zákona o přestupcích

 

Čl. XV

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb., zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 312/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 62/2002 Sb., zákona č. 78/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb., zákona č. 311/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. zrušeno zákonem č. 250/2016 Sb.

218/2003 Sb., se mění takto:

1. V § 29 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují slova "s výjimkou povinností stanovených pro pořádání nebo poskytnutí prostor a pozemků pro veřejné produkce hudby,".

2. V § 29 odst. 1 se za písmenem m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n) a o), která znějí:

 

"n) poruší nebo nesplní povinnosti stanovené pro výkon činností epidemiologicky závažných,

o)  jako pořadatel veřejné produkce hudby nezajistí, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity, nebo poskytne stavbu, jiné zařízení nebo pozemek k veřejné produkci hudby, aniž by zajistil, že hluk z ní nepřekročí stanovené hygienické limity.".

3. V § 29 odst. 2 větě první se slova "písmene l)" nahrazují slovy "písmen l) a n)" a slova "písmene k)" se nahrazují slovy "písmen k) a o)".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.