Změny zákonů

menu video
3

Porovnání dvou znění dokumentu č. 274/2001 Sb., znění platná od 1.7.2017 a od 1.4.2015.

V textu je vyznačen nově vložený a vypuštěný text. Dlouhé pasáže beze změn jsou vypuštěny.

Uživatelé prémiových služeb mohou zobrazit nezkrácené porovnání a také původní dokumenty s odkazy.

Můžete se vrátit na přehled znění nebo na vyhledávání.

Tento dokument vznikl automatickým porovnáním zvolených dokumentů.

V textu je barevně vyznačen nově vložený a_vypuštěný text.

Změny v obrázcích nejsou vyznačeny a mohou být z dokumentu vypuštěny.

 

(platí od 1. 7. 20174. 2015 do 31. 830. 6. 2017)

274/2001 Sb.

ZÁKON

ze dne 10. července 2001

o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

(zákon o vodovodech a kanalizacích)

ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb.,

zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 275/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 250/2016 Sb.. a zákona č. 183/201739/2015 Sb.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 31

zrušen zákonem č. 275/2013 Sb.

 

HLAVA VIII

PŘESTUPKY

SANKCE

 

Správní delikty

 

§ 32 Přestupky

Přestupky fyzických osob

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

§ 33 PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

PřestupkySprávní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

 

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5

1.  provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádí činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,

2.  vysazuje trvalé porosty,

3.  provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo

4.  provádí terénní úpravy,

b)  v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace podle § 7 odst. 1,

c)  poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,

d)  neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,

e)  vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,

f)   provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle § 6, nebo

g)  v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  nezajistí průběžné vedení majetkové evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 1,

b)  nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 2,

c)  v rozporu s § 5 odst. 3 nepředá vodoprávnímu úřadu vybrané údaje z majetkové evidence vodovodů a kanalizací a z jejich provozní evidence v termínu a ve stanovené formě elektronického předání, nebo je předá neúplné či chybné,

d)  nezajistí plynulé a bezpečné provozování vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 1,

e)  neupraví vzájemná práva s vlastníkem provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 3,

f)   neumožní napojení vodovodu nebo kanalizace jiného vlastníka podle § 8 odst. 4,

g)  v rozporu s § 8 odst. 11

1.  nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,

2.  zpracuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací odchylně od prováděcího právního předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo

3.  nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na obnovu podle § 8 odst. 1,

h)  neposkytne údaje o technickém stavu svého vodovodu nebo kanalizace podle § 8 odst. 12,

i)   v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli, nebo

j)   neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle § 22 odst. 4.

(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo jako provozovatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  neumožní připojení na vodovod nebo kanalizaci podle § 8 odst. 5,

b)  neuzavře písemnou smlouvu o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod s odběratelem podle § 8 odst. 6, nebo nepostupuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 2,

c)  v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli

1.  nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné, nebo

2.  předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,

d)  v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel

1.  nezveřejní informace o celkovém vyúčtování porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce, nebo

2.  nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu elektronického předání, nebo

e)  neposkytne k provedení technického auditu údaje vyžádané orgánem uvedeným v § 38 odst. 2.

(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník vodovodu nebo jako provozovatel vodovodu dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že neumožní přístup k vodovodu nebo bezplatný odběr vody jednotkám požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích 32), pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody.

(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nemá rozhodnutím vodoprávního úřadu schválený kanalizační řád této kanalizace.

(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  provozuje vodovod nebo kanalizaci v rozporu s požadavky podle § 9 odst. 1,

b)  nepředá obci přehled zjištěných ukazatelů jakosti vody podle § 9 odst. 3,

c)  nesdělí stavebníkovi přeložky vodovodu nebo kanalizace stanovisko k navrhované přeložce vodovodu nebo kanalizace podle § 9 odst. 4,

d)  neoznámí odběrateli přerušení nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod ve lhůtách stanovených podle § 9 odst. 7 písm. a) nebo b),

e)  odebírá k úpravě na vodu pitnou povrchovou vodu nebo podzemní vodu, jež v místě odběru nesplňuje požadavky na jakost surové vody v rozporu s § 13 odst. 2,

f)   v rozporu s § 13 odst. 3 neprovádí odběry vzorků surové vody v místě odběru před vlastní úpravou nebo neprovádí jejich rozbory a celkové výsledky nepředává krajskému úřadu jednou ročně do 31. března za předchozí kalendářní rok,

g)  nezajistí provádění odběrů vzorků odpadní vody a její rozbory podle § 14 odst. 5,

h)  nezajistí přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel podle § 17 odst. 3,

i)   neinformuje za krizové situace o stavu zásobování pitnou vodou podle § 21 odst. 2, nebo

j)   v rozporu s § 36 odst. 6 neoznámí zhoršení jakosti dodávané pitné vody nebo v návaznosti na toto oznámení nepostupuje podle zvláštního právního předpisu.

(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako odběratel dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že

a)  v rozporu s § 3 odst. 4 nezajistí, aby vodovodní přípojka byla provedena a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu,

b)  v rozporu s § 10 odst. 1 neoprávněně odebere vodu z vodovodu,

c)  v rozporu s § 10 odst. 2 neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace,

d)  odebírá vodu z vodovodu v rozporu s § 15 odst. 2,

e)  odvádí odpadní vody v rozporu s kanalizačním řádem nebo smlouvou o odvádění odpadních vod podle § 18 odst. 2,

f)   neprovede úpravy na připojované stavbě nebo pozemku podle § 17 odst. 1,

g)  neposkytne nezbytnou součinnost provozovateli k odečtu nebo výměně vodoměru podle § 17 odst. 3 nebo nechrání vodoměr před poškozením anebo bez zbytečného odkladu neoznámí provozovateli závady v měření,

h)  nekontroluje v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace podle § 18 odst. 2,

i)   vypouští do kanalizace odpadní vody, které převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod,

j)   v rozporu s § 18 odst. 3 vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik nebo přes čistírnu odpadních vod v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,

k)  v rozporu s § 19 odst. 1 neumožní provozovateli přístup k měřicímu zařízení množství odpadních vod,

l)   v rozporu s § 19 odst. 2 neměří míru znečištění a objem odpadních vod a množství zvlášť nebezpečných látek vypouštěných do kanalizace, nevede o nich evidenci nebo výsledky měření nepředá vodoprávnímu úřadu, který povolení vydal, nebo

m) nezajistí na základě písemné žádosti provozovatele přezkoušení měřicího zařízení u autorizované zkušebny podle § 19 odst. 3.

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník přeložky vodovodu nebo kanalizace dopustí přestupkusprávního deliktu tím, že nepředá vlastníkovi vodovodu nebo kanalizace dokončenou stavbu neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů.

(9) Za přestupek lze uložit pokutusprávní delikt se uloží pokuta

a)  do 10 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo g) bodu 2, odstavce 2 písm. h), odstavce 3 písm. b) nebo c) bodu 1 nebo 2, odstavce 3 písm. d) bodu 1, odstavce 6 písm. b) až d) nebo g) anebo h) nebo odstavce 7 písm. f) až m),

b)  do 50 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. d) bodu 2 nebo podle odstavce 7 písm. a) až d),

c)  do 100 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm. e) nebo g) bodu 1 nebo 3, odstavce 3 písm. a), odstavce 6 písm. e), f), i) nebo j), odstavce 7 písm. e) nebo odstavce 8,

d)  do 200 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. f) nebo i), odstavce 3 písm. e), anebo odstavce 4 nebo 5, nebo

e)  do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupeksprávní delikt podle odstavce 2 písm. d), j) nebo odstavce 6 písm. a).

(10) Byl-li správní delikt spáchán opakovaně, uloží se pokuta až ve výši dvojnásobku horní hranice sazby pokuty, kterou lze podle odstavce 9 za správní delikt uložit. Správní delikt je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokuty za nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.

 

§ 34 Společná ustanovení

Společná ustanovení

 

(1) Je-li přestupek podle tohoto zákona spáchán opakovaně po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku, uloží se pokuta do výše dvojnásobku horní hranice sazeb uvedených v § 32 odst. 7 nebo v § 33 odst. 9. Přestupek je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o stejném přestupku, z něhož byl obviněný uznán vinným, do jeho spáchání neuplynulo 12 měsíců.

(2) Přestupky(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl správní delikt spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 2 let, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 4 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby 29a) nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) Správní delikty podle § 32 odst. 1 až 6 a podle § 33 odst. 1, 7 a 8 v prvním stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání přestupku. Přestupkysprávního deliktu. Správní delikty podle § 33 odst. 2 až 6 v prvním stupni projednává krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání přestupku. Přestupkysprávního deliktu. Správní delikty na území vojenských újezdů v prvním stupni projednají újezdní úřady a ve druhém stupni Ministerstvo obrany.

(36) Pokuty vybírá a vymáhá orgán, který je uložil. Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.

(7) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

*ČÁST III - ZrušenaZměna zákona o přestupcích

ČÁST TŘETÍ

Změna zákona o přestupcích

 

§ 42

zrušena zákonem č. 250/2016 Sb.

 

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 337/1992 Sb., zákona č. 344/1992 Sb., zákona č. 359/1992 Sb., zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 290/1993 Sb., zákona č. 134/1994 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 279/1995 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 112/1998 Sb., zákona č. 168/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 52/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 273/2001 Sb., se mění takto:

1. V § 34 odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f), g), h), i), j), k), l) a m), která včetně poznámek pod čarou č. 3j) a 3k) znějí:

 

"f) neoprávněně odebírá vodu z vodovodu bez uzavřené smlouvy o dodávce vody nebo odebírá vodu z vodovodu před vodoměrem, nebo přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší než skutečný, nebo za vodoměrem, na němž bylo porušeno zajištění proti neoprávněné manipulaci,

g)  neoprávněně vypouští odpadní vody do kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní nebo s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem,

h)  řádně neprovozuje vodovodní nebo kanalizační přípojku,

i)   odebírá vodu z vodovodu pro jiné účely než sjednané ve smlouvě o dodávce vody nebo odvádění odpadních vod, 3j)

j)   v ochranném pásmu vodovodu nebo kanalizace bez písemného souhlasu jeho vlastníka nebo provozovatele, popřípadě vodoprávního úřadu, provádí zemní práce, provádí stavby nebo jinak omezuje přístup k vodovodu nebo kanalizaci či ohrožuje jejich technický stav nebo vysazuje trvalé porosty, provádí skládky nebo provádí terénní úpravy,

k)  poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,

l)   neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,

m) provozuje vodovod nebo kanalizaci a není provozovatelem podle zákona o vodovodech a kanalizacích. 3k)

____________________________

 

3j)      § 8 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

3k)     Zákon č. 274/2001 Sb.".

2. V § 34 odstavec 2 zní:

"(2) Za přestupky podle odstavce 1 písm. f) až m) lze uložit pokutu do 15 000 Kč, za přestupky podle odstavce 1 písm. a), b), c) a e) lze uložit pokutu do 50 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 100 000 Kč.".

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Klaus v. r.

Havel v. r.

v z. Špidla v. r.

 

____________________________________________________________

 

1)        § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

2)       § 55 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

3)       § 38 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 20/2004 Sb.

3a)     § 59 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb.

§ 4 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 274/2003 Sb.

4)       § 9 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb.

5)       Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

6)       § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

7)        Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

8)        Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

9)        Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10)     Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

12)     Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

12a)   Například zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

13)     § 139 písm. d) zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

14)     Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění zákona č. 121/2000 Sb.

15)     Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

16)     Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

17)     Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

17a)   Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

18)     Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění zákona č. 254/2001 Sb.Vyhláška č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

20)      Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

21)     Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.Vyhláška č. 334/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované zkratkou EHS.

22)     Příloha č. 1 zákona č. 254/2001 Sb.

24)     § 115 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

25)     Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů.Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon).Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů.

26)     § 30 zákona č. 254/2001 Sb.

27)     Například zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb.

28)     § 103 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 83/1998 Sb.

29)     Zákon č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

29a)   § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.

 

(zkráceno - text neobsahující změny byl vypuštěn)

 

Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.